Imádkozzatok szívvel (1)

VIII. Urbán pápa rendeleteinek megfelelően és a II. Vatikáni Zsinat irányelvei szerint, a szerző semmilyen módon nem szándékozik elébe vágni az események és üzenetek természetfeletti hitelességére vonatkozó megítélésének, melyekre itt utalások történnek. Ezek megítélése az Egyházra tartozik, melynek alárendeli magát a szerző teljes mértékben. A „jelenések, csodák, üzenetek” és hasonló szavaknak itt egyszerű emberi tanúság értéke van.

KIADÓ: MEDJUGORJEI PLÉBÁNIA, év nélkül

P. SLAVKO BARBARIC, OFM

BEVEZETÉS

            Különösnek tűnhet, mégis igaz; korunk az imádság kora. A mai emberek, akik mindig sietnek, meg tudnak állni, hogy imádkozzanak. Meg-megállnak, mert ősi szükségét érzik, hogy Istennel beszélgessenek, és Istennek mindazt elmondják, amit nem képesek elmondani az embereknek, még a legmeghittebb barátoknak sem. Mert tudják, hogy Isten mégiscsak a legközelebbi és legbensőbb barátja minden embernek.

            Ezért kedves olvasók, ha közel akartok kerülni és hozzá akartok tartozni az ember legnagyobb barátjához, Jézus Krisztushoz, akkor álljatok meg ennél a könyvnél, lapozgassátok, és használjátok. Ez rendkívül egyszerű módon megtanít majd benneteket arra, hogy helyesen gondolkodjatok és szeressétek egyidejűleg Istent és a felebarátot, mivel ilyen szeretet nélkül az ima sem lehet gyümölcsöző.

            Ez a könyv nem fenyeget senkit, nem beszél Isten ítéletéről, hanem az Ő szeretetéről szól. Hív és biztat minket, hogy legyünk Isten őszinte és elkötelezett gyermekei.

            Hív bennünket „kicsinyeket”, hogy Jézus evangéliumának teljesítése által legyünk naggyá.

            Hív minket, fáradt és túlterhelt embereket, hogy Jézus evangéliumának erejével kipihenjük magunkat és letesszük terheinket. Hív bennünket bűnösöket, hogy Jézus evangéliuma által szentekké legyünk.

          Oly sok könyvet olvastunk az imáról. Íme egy könyv, mely maga egy imádság. Ebben a könyvben nem arról van szó, hogyan kell imádkozni, de ebben úgy imádkoznak, ahogy minden keresztény hívőnek kellene. Szívből szívhez, lélekből lélekhez. A nyomorult ember fájdalmas jajkiáltásától az Istenember könyörületes válaszáig.

            Kegyelem folyamok és patakok áradnak közöttünk. Évről évre. Napról napra. Talán kerüljük ki ezeket? Talán engedjük meg, hogy ezek az élő vizek, a kegyelem vizei belefolyjanak az időtlenség és reménytelenség mérhetetlen folyamába? Természetesen nem engedjük meg. Dr. Fr. Slavko Barbarič-nak, a lélek tudósának ez a csodálatos lelki könyve valami gyönyörű és egyszerű módon beszél hozzánk a keresztény lelkiség minden szépségéről.

            Aki elolvassa ezt a könyvet, valóban gazdagabb lesz lélekben. Aki imádságos kézikönyvként használja, az egyik legjobb imakönyvre akad. Aki pedig egyszerűen csak irodalmi alkotásnak tekinti, így sem fog csalódni.

Jakov Bubalo

GYAKORLATI ÚTMUTATÁSOK

            Reggeli és esti ima

            A kezdők minden nap az imaformáknak csak egy pontját használhatják, egy Miatyánk-ot, Üdvözlégy-et, Dicsőség-et és Hiszekegy-et.

            Akik jobban belátják az ima általi találkozás szükségességét Istennel, egy itt ajánlott ima-példát fognak alkalmazni, majd elimádkoznak hét-hét Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát, Dicsőség-et és Hiszek egyet. A legkomolyabb imádkozók megtalálják majd az időt mind a hét pont teljes alkalmazására naponta, vagy legalább hetente egyszer.

            Szentségimádás

            Medjugorjében 1982-től a hónap első csütörtökjén végzik. 1984. március 1-től pedig minden csütörtökön az esti mise után. Ezt a mintát alkalmazhatják templomaikban a közösségek és egyének, amikor csak kívánják. Jézus napi meglátogatásához pedig jól jön majd az elmélkedés akárcsak egyetlen pontja is.

            Kereszthódolat

            Medjugorje templomában ezt az áhítatot 1984-től péntekenként végzik, az esti mise után. Máshol a szükségleteknek megfelelően lehet alkalmazni, főleg Nagyböjtben. Ennek részeit is önálló egységekként alkalmazhatjuk a hétköznapi életben. Különösen a betegeknek és gondozóiknak ajánljuk.

            Keresztút

            Amikor Medjugorjében vagy, a keresztutat legmélyebben a Krizevacra felfelé kapaszkodva élheted át. Ezt az ájtatosságot hasonlóan végezheted el bármely templomban, kápolnában vagy a saját szobádban péntekenként, és valahányszor szeretnéd átélni Jézus feltámadásának üzenetét az Ő szenvedéseinek értelméről.

            Ima gyógyulásért

            Medjugorjében ilyen imát rendszeresen mondanak az esti mise után. Mindenkinek hasznos lehet, szükséglete szerint, aki csak kéri.

            Rózsafüzér – ima

            1984 augusztusától a teljes rózsafüzért elimádkozzák Medjugorjében; mise előtt 2 részt, utána a 3.-at.

            Ha nem tudod minden nap elmondani a teljes rózsafüzért, akkor az Egyház hagyományos gyakorlata szerint imádkozz; hétfőn és csütörtökön az örvendetest, kedden és pénteken a fájdalmast, szerdán, szombaton és vasárnap a dicsőségest. A Béke rózsafüzért és Jézus rózsafüzért pedig mindenki saját lehetősége szerint imádkozhatja.

ELŐSZÓ

            Ha eljössz Medjugorjébe, hallani fogod, hogy meg vagyunk hívva imára. Nemcsak a reggelire és estire, nemcsak egyénire és közösre, hanem a szív imájára is.

            Ebben a könyvecskében megtalálod, hogy a Szűzanya hív téged, imádkozz a kereszt előtt és a legszentebb Oltáriszentség előtt. Ezenkívül felszólít arra, hogy jól végezd el szentgyónásodat, gondosan készülj fel a szentmisére és utána adj hálát érte. Találsz majd üzeneteket, melyek arra buzdítanak, hogy Istennek szenteld magad Szűz Márián keresztül. Istennek szentelni magunkat azt jelenti; minden nap elhatározzuk magunkat a szeretetre, megbocsátásra, irgalomra, a rossz és a bűn ellen, a Sátán és minden műve ellen, s végül a gonosszal való minden együttműködés ellen. Ezek a fő gondolatok vezetnek majd végig bennünket ezen a kis imakönyvön.

            Mindenesetre szeretném, hogy ezek csak ösztönzések legyenek. A soron következő imák, tapasztalat gyümölcsei. Ez az imádságos kézikönyv akkor érné el célját, ha segítene áttérned a személyes imára, mely ugyanezeket az elemeket foglalja magában.

            Minden imát gyorsan elvégezhetünk, úgy hogy mindent elmondunk, de nem találkozunk Jézussal és Máriával. Ha így cselekszünk, az a veszély fenyeget, hogy ez az idő elveszetté és értelmetlenné válik, miközben soha nem szeretjük meg az imát. Ezért fontos, hogy legyen időnk az imára.

            Azokkal az üzenetekkel, amelyeket a Szűzanya csütörtökönként adott, és amelyeket most minden hónap 25-én küld, bemutatta saját imádságos életét és azt, hogyan növekedhetünk lelkileg.

            Minden Jézus Krisztus személye felé irányul. A Szűzanya tudatában van annak, hogy minden erénye csak a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatából származik. Minden tanácsának egyetlen célja van: elvezetni bennünket Jézushoz.

            Jézushoz eljutni azt jelenti, hogy megtaláljuk az élő forrást, amely soha ki nem apad. Mert Jézus az ember példaképe, aki ugyanakkor maga az Isten.

            Ezen imák imatapasztalatból szövődtek és üzenetekkel bővültek. Megkönnyíthetik a te utadat is kedves zarándok, Jézus felé. Ő közel hoz téged a békéhez, szeretethez, kiengesztelődéshez és az emberek testvéri közösségéhez, az Isten népének egy nagy családban való egyesüléséhez. És éppen egy ilyen család gyűlik össze Medjugorjében mind a négy égtájról: „Krisztus a feje, a Szentlélek az ereje, Mária az anyja, az égbolt az otthona”.

            Csak így tapasztalhatjuk meg mindannyian, milyen jó együtt, testvérként élni, egyazon Anya köré gyűlve, aki tovább vezet, és nem szűnik meg vezetni, míg mindannyian el nem érkezünk az Atya hajlékába.

            Kedves zarándok, a te idejöveteled Medjugorjébe legyen egy lépés közelebb mindehhez és végül felkészülés a biztos átköltözésre az örök hazába!

IMAHELYEK MEDJUGORJÉBEN

            A jelenések a ma Jelenések Hegyé-nek ismert Podbrdo-n kezdődtek. Azok azután áttevődtek a házakba is, majd a templomba és parókiára, s ismét a templomba. Időnként voltak jelenések a Krizevacon is. Mihelyt megszűntek a forgalmi korlátozások a plébánián a Szűzanya megjelenésének időpontjában, a hívők többségének tudatában a medjugorjei találkozások élményének egésze nemcsak az esti istentiszteletre terjed ki a plébánia templomban, hanem szinte azonos mértékben a bűnbánó felkapaszkodásra a Jelenések hegyére Bijakovici felett és

Krizevacra, Medjugorje felett. És a külső lelki programba mindenképpen beletartozik ez a három imádságos hely.

            Ezért, ha Medjugorjebe érkezel egyedül vagy csoportosan, térj be a templomba és imádkozz! Ez a kezdet. Borulj le Jézus előtt! Tárd fel a szíved Előtte teljesen! Ha teheted, gyónj meg! Itt kezdd el zarándok napodat! Vegyél részt saját nyelvi közösséged miséjén! Mise után adj hálát! Ez az első lépés, amelyet megtehetsz Medjugorjeben. Imádkozni a templomban, találkozni Jézussal, mint Betlehemben a pásztorok.

            Innen indulj Krizevac felé, amikor teheted. Legjobb, ha gyalogosan indulsz a templomtól. Mindegy, hogy egymagad mész-e vagy csoportosan, kezdjél azonnal imádkozni! Ez hasonlít a Betlehemtől Kálváriáig vezető úthoz. Ha magára a hegyre indulsz, a keresztút állomásai várnak rád. Állj meg előttük és elmélkedj! Ehhez ebben a könyvecskében megfelelő segítségre lelsz. Tégy mindent nyugodtan, ne siess! Egyesülj Jézussal! Amikor a hegycsúcsra érsz, imádkozz a kereszt előtt, akár jó idő van, akár rossz. Légy bátor! A kereszt előtt hosszan imádkozz! Hullass forró könnyeket bűneid miatt! Tárd fel a szíved a kereszt előtt, és meg fogod ismerni mélységes jelentését. Ebben a könyvecskében megtalálod a kereszt előtti hódolat imáját is. Imádkozz! Ne nézz az időre! Aki kitart a kereszt alatt, mehet tovább, hogy új feladatokat kapjon és új tapasztalatokra tegyen szert.

            A Kereszttől minden irányban nyílik kilátás. Külön kilátás nyílik a Jelenések hegye felé, a Podbrdo felé. Menj el oda is és imádkozz! Nem olyan meredek, mint a Krizevac, mint a Kálvária, de ez is hegy. Már Jézus életéből tudomást szerezhettünk a hegyen történő találkozásokról.

            Mennybemenetele előtt is összehívta tanítványait a hegyre és elküldte őket imádkozni Jeruzsálembe és onnan az egész világra. A Jelenések hegyén ismét tárd ki szívedet. Itt sajátságos módon érezheted meg, milyen közel van hozzánk a feltámadás, hogyan nyílik meg az út a világba, ami vár ránk, tele gondokkal és problémákkal. Mária ezen a hegyen jelent meg. Először Kisdeddel a karján, azután kereszttel kezében. Innen hazatérve sokan kezdték megélni mindazt, amit az írás mondott nékik.

            Ha több napig maradsz kedves zarándokom, ismételd meg ugyanazt az utat, mert az élmény sohasem lesz ugyanaz.

            Ne keresd a látnokokat, ne keress semmi vásárolni valót! Igyekezz szerényen élni! Mária új egyszerűségre nevel. De Betlehem nélkül, a Kereszt nélkül, a Küldetések hegyén történő találkozások nélkül és Jeruzsálem nélkül, mint imádságos hely nélkül nem tudjuk felfogni, mi itt a lényeges, mit jelent küldöttnek lenni és küldetésünk sem lehet.

REGGELI IMÁDSÁG

 

 1. Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében kezdem meg ezt az új napot. Köszönöm Atyám, hogy ezekkel a testi és lelki tulajdonságokkal alkottál meg engem! Hálát adok Néked, hogy megteremtetted a múló időt, mely halad és az örökkévalóságba nyílik. Köszönöm a soha nem múló örökkévalóságot. Köszönöm, hogy egyszer majd örökre belemerülök a Te végtelen szeretetedbe, s egy soha el nem homályosuló örömet élvezhetek. Köszönöm a bennem ma újra ébredő reményt, mert a nap folyamán erőmmé lesz minden szenvedésben, nehézségben és problémában. Tudom, hogy semmi sem hiábavaló azok számára, akik Veled vannak és mindenben Téged keresnek.

            Köszönöm Néked a mai nap világosságát, mert az örök világosságra emlékeztet, melynek nincs alkonya! Kitárulkozom a teremtett fényre, hogy elnyerjem a teremtetlen és örök fényt.

            Atyám, köszönöm, hogy elküldted a világba Fiadat, Jézus Krisztust, aki azt mondta magáról: „Én vagyok a világ világossága, az Út és Igazság vagyok a világ számára.”

            Atyám, köszönöm Néked a Szentlelket, akinek segítségével ma a Világosságban élhetek, haladhatok az Úton és élhetem az Igazságot!

            Ezen a reggelen, Atyám, hálát adok Mária Anyánkért is. Ő az új nap hajnalcsillaga, az új virradat hajnala, a napba öltözött Asszony, holddal lábai alatt. Benne mutattad meg, mit kínálsz mindannyiunknak. Köszönöm, hogy az Őt bűntelennek teremtetted anyja méhében és hogy az Ő szeplőtelen méhét készítetted elő Fiad első otthonául a Szentlélekben.

            Atyám, kérlek, hogy örömmel tudjam ezt a napot kezdeni a Te szereteted fényében! Add, hogy a Te ajándékodként fogjam fel! Segíts, hogy örömmel éljem meg a reményben! Adj nekem örömteli erőt a szeretethez, a jótettekhez, kiengesztelődéshez és a szüntelen vágyakozáshoz Utánad, a tiszta öröm forrása után!

            (Maradj csendben! Rövid elmélkedés után bízd az Úrra napi terveidet, kötelességeidet.)

            Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség…

 1.  Atyám, köszönöm, hogy ma is Néked szentelhetem magam minden gondolatommal, érzelmemmel, és cselekedetemmel. Néked szentelem most magam, ahogy Neked áldozta magát a Te Fiad, Jézus Krisztus, és miként az Ő és a mi Anyánk tette. Ő hívott engem is a Te nevedben, a következő szavakkal: „Drága gyermekeim! Hívlak benneteket, hogy teljesen adjátok át magatokat Istennek. Kérlek drága gyermekeim, egészen ajándékozzátok oda magatokat, s így mindazt képesek lesztek megélni, amit mondok néktek. Nem lesz nehéz teljesen átadni magatokat az Úrnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” (Medjugorje, 1986. január 2.)

            Atyám, átadom magam Neked és kérlek, hogy elhatározásom szilárd legyen, hogy minden helyzetben Te légy örökké számomra az első helyen, ma is szüntelenül keressem a Te dicsőségedet és éljem szeretetedet. Különösen arra kérlek, hogy ma is ellenálljak minden kísértésnek; ne engedd, hogy szeretetem és önátadásom meggyengüljön.

            Azokért is kérlek Uram, akikkel ma módom lesz találkozni, ők is döntsenek, hogy Néked szentelik életük. Akkor az áldozat számomra is könnyebb lesz. Add, hogy reggeli önátadásom és elhatározásom mások segítségére és buzdítására legyen!

            (Ajánld az Úrnak név szerint azokat, akikkel ma találkozni fogsz!)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

 1.  Atyám köszönöm, hogy önátadásommal és elhatározásommal ma és örökre Hozzád tartozom. Tudom Atyám, hogy bennem és a világban is még sok rossz és sok bűn lakozik. Tudom, hogy a sötétség fejedelme az emberek ellensége kezdettől fogva, a csábító és csaló Sátán nem nyugszik, hanem csábít és elpusztítja a szeretetet és a békét. Ezért a mai nap kezdetén, tudatosan Néked szentelem magam, mégpedig a Sátán ellen. Ellene mondok minden csábításának, minden együttműködést visszautasítok vele.

            Köszönöm Atyám, hogy szabadságot adtál nekem, és hogy szabadon szentelhetem magam Neked. Köszönöm, hogy a Te Fiad és a mi Megváltónk leleplezte a gonosz lelket, és legyőzte szeretetének erejével és áldozatával. Köszönöm Atyám, hogy Máriát nemcsak megóvtad a bűntől és a gonosz befolyásától, hanem a mi hathatós szószólónkká is tetted.

            Mária, ma reggel szeretném meghallani anyai hívásodat, melyet mindnyájunkhoz intézel:

            „Drága gyermekeim! Mindannyiótokat arra szólítalak fel, kezdjetek Isten szeretetében élni! Drága gyermekeim, ti készek vagytok bűnt elkövetni, és gondolkodás nélkül a Sátán kezébe adjátok magatokat. Felszólítalak benneteket, hogy mindegyikőtök tudatosan döntsön Isten mellett és a Sátán ellen! Anyátok vagyok. Ezért szeretnélek elvezetni mindannyiótokat a teljes szentségre. Azt kívánom, hogy közületek mindenki boldog legyen itt a földön, és velem legyen az égben. Ez, drága gyermekeim, az én idejövetelem célja és az én kívánságom. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”(Medjugorje, 1987. május 20.)

            Íme, Mária, ma reggel valóban válaszolni kívánok hívásodra. Bánom, hogy még mindig kész vagyok bűnt elkövetni, nem szeretek úgy, ahogy arra felszólítottál, hogy még mindig vannak pillanatok, amikor a földi dolgok fontosabbak számomra a lelkieknél. Sajnálom, hogy szavaim nem mindig a legnemesebbek, s gondolataim olykor tisztátalanok. Én nem akarok többé vétkezni. Ellentmondok a bűnnek! Ellene mondok a gonosszal való minden tudatos együttműködésnek. Ha van bennem még valami, ami a bűn alá van vetve, s ami gondolkodás nélkül lelkem, szellemem és testem, az életem ellenségének kezébe ad, most mindezt teljes tudatossággal visszautasítom. Veled, ó Mária, könyörögve kérem a kegyelmet, hogy tudatában legyek minden tettemnek, s hogy minden tevékenységem a jóság, szeretet, béke és kiengesztelődés szolgálatában álljon!

            (Gondold át rossz szokásaidat és bűneidet, s utána egyenként megnevezve utasítsd vissza őket!)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

 1. Atyám, olyannak teremtettél, hogy csak az Irántad és felebarátaim iránt való szeretet által lehetek boldog itt a földön, és juthatok el a mennyei örök boldogságra. Ezért ma visszautasítok minden szeretetlenséget, gyűlöletet, rendetlenséget, káromkodást, magamét és másokét, és a SZERETET mellett döntök. Küldd el Szentlelkedet, hogy így szerethesselek, ahogy a Te Fiad, Jézus Krisztus szeretett Téged! Adj szeretetet, hogy minden emberben és minden teremtményedben tudjalak szeretni Téged! Köszönöm, hogy Fiad, Jézus Krisztus szeretetből értem áldozta életét. Ezért ma teljes szívvel, minden bűnöm ellenére így kiáltok:

            Atyám, szeretni akarlak!

            Köszönöm, hogy Anyánkat, Máriát, a jóság, irgalom és a szeretet Anyjává tetted. Köszönöm, hogy Ő, az irántad és minden ember iránti szeretetre akar nevelni bennünket.

            Mária, köszönöm, hogy olyan hű vagy abbeli törekvésedben, hogy megtaníts minket szeretni. Hála Néked e felszólításért is:

            „Drága gyermekeim! Ma arra szólítalak fel benneteket, hogy éljétek ezen a héten a következő szavakat: SZERETEM ISTENT! Drága gyermekeim, a szeretettel mindent elértek, még azt is, amit lehetetlennek tartotok. Isten azt várja ettől a plébániától, hogy teljesen Hozzá tartozzék! És én is ezt kívánom. Köszönöm, hogy meghallgattatok!” (Medjugorje, 1985 február 28.)

            Mária, a Te anyai szavadat követve megígérem: Isten iránti szeretetből a mai nap minden pillanatában a szeretetet fogom élni. Ó Szeretet Anyja, taníts meg szeretni és könyörögj velem a szeretetért!

            Mária, most mindazokért kérlek, akikkel ma dolgozni s élni fogok, hogy ők is éljék a Te üzenetedet! Az én elhatározásom legyen segítségükre, mint ahogy az ő elhatározásuk segít majd engem.

            (Nevezd néven mindazokat, akikkel ma találkozni fogsz, akikkel, és akikért dolgozol, hogy mindenben szeretet legyen!)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

 1. Atyám, Te úgy akartad, hogy én is családba szülessek. Hála Neked e nap kezdetén a családomért, szűkebb és tágabb rokonságom minden tagjáért. Nélkülük magányos, elhagyatott lennék, nem lenne számomra lehetséges a rendes élet és a munka sem. Ezért köszönöm Atyám, felém irányuló szeretetüket, mert az Belőled fakad. Köszönök Néked minden jót és szépet, amit családomban az enyéimmel átéltem.

            (Név szerint nevezd meg őket!)

            Úgy akarok mindenkit szeretni a családomban, ahogy Te szeretsz mindannyiunkat. Kérlek Téged fivéreim, nővéreim, egész rokonságom családjaiért is és a világ minden családjáért. Atyám, a Te szeretetedbe ajánlom mindazokat, akik szeretet és béke nélkül maradtak, mert a bűn tönkretette őket. Add nékik vissza az erőt a szeretethez és a békéhez! Gyógyítsd meg sebeiket!

            Mária, családjaink Anyja, köszönöm, hogy a szent családban éltél és megmutattad, hogy lehetséges egységben és szeretetben élni. Járj közben értünk és imádkozz családjainkért! Köszönöm, hogy tanítónk vagy ezen üzenetben is:

            „Drága gyermekeim! Tudjátok, hogy közeleg az öröm ünnepe, de szeretet nélkül semmit sem fogtok elérni. Ezért először kezdjétek el szeretni a családotokat, mindenkit a plébánián és akkor képesek lesztek szeretni és elfogadni mindazokat, akik ideérkeznek. Most ez a hét legyen számotokra az az idő, ami alatt megtanultok szeretni! Köszönöm, hogy meghallgattátok szavaimat!” (Medjugorje, 1984. dec. 13.)

            Tégy erőssé és védelmezd elhatározásaimat anyai palástoddal. Add, hogy ma családomban a szeretet legyen az egymás iránti magatartás fő normája. A Te közbenjárásodra a szeretet töröljön el minden tegnapi sebet és az öröm lakozzék bennünk.

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

 1. Atyám, ma reggel külön megköszönöm a kegyelmet, hogy a Te általad adott ajándékokkal vehetek részt a világ építésében. Előttem egy új nap nyílik, amit a Te kegyelmed ajándékozott. Szeretnék megtenni minden lehetségest a Te dicsőségedre, a saját javamra és minden ember javára egyaránt. Taníts meg arra, hogy mai munkám a reggeli ima folytatása legyen.

            Áldd meg családom munkáját, közösségemet és az egész világot. Áldd meg mindazokat, akik ma dolgoznak, de azokat is, akik nem dolgoznak, mert munkanélküliek, vagy nem tudnak munkába állni! Hívj meg mindenkit a Te szőlődbe, egy jobb világ építésén dolgozni! Ne engedd, hogy a munkában tönkretegyük magunkat. Adj enyhülést a fáradtaknak, ihlesd a művészeket, a feltalálóknak nyiss utat, hogy még elrejtett, új lehetőségeket fedezzenek fel a törvényekben, melyeket Te helyeztél el teremtményeidben. Add, hogy minden Téged dicsérjen és dicsőítsen!

            Te, Atyám elküldted Fiadat, hogy megtanítson minket dolgozni. És Ő mindent a Te dicsőségedért tett. Tegyen minket gazdaggá Lelkével, hogy megőrizzük a fizikai és szellemi munka közti egyensúlyt.

            Mária, Anyánk köszönöm, hogy felszólítottál bennünket, munkánkban forduljunk a Teremtőhöz, és Tőle kérjünk áldást minden munka előtt és után!

            „Drága gyermekeim! Ma azt szeretném, hogy minden elfoglaltságotok előtt imádkozzatok és imával fejezzétek be munkátokat. Ha így tesztek, Isten megáld munkátokkal együtt. Ezekben a napokban keveset imádkoztatok és sokat dolgoztatok. Imádkozzatok. Ima közben megpihentek. Köszönöm, hogy figyeltetek felszólításomra!” (Medjugorje, 1984. júl. 5.)

            Köszönöm anyai meghívásodat! Kérd velem az Urat, Mária, Édesanyám, bocsássa meg, hogy oly sokszor felejtettem el atyai áldását kérni. Bocsássa meg, amiért gyakran azt gondoltam, én vagyok az úr, elfelejtve, hogy csak a rám bízott javak kezelője vagyok, s oly gyakran rosszul használtam fel munkaképességemet! Anyám, add, hogy Isten terveiben jó munkatárssá legyek! Mária, kérd az Atyát, bocsásson meg azoknak, akik tönkretették magukat munkával vagy henyéléssel! Add, hogy minden ember tudatosan és örömmel vegyen részt a világ építésében s ma is legyen áldott mindenki munkája.

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…..

 1. Atyám, ebben az imában kitárom Előtted szívemet és táplálom lelkemet. Erősítsd meg testem és lelkem, hogy tudjam teljesíteni mai feladatomat. Itt vagyok, Atyám. Ismétlem e szót a Te Fiaddal, Jézus Krisztussal minden ma rám váró szép és nehéz pillanatért. Kimondom a szavakat: Íme a Te szolgálólányod! (vagy: Íme a Te szolgád!), ahogy azt Mária, Fiad Édesanyja mondta.

            Ó, Mária, köszönöm, hogy segítesz megértenem, én is fontos vagyok a világ megmentésében, hogy ma én is a béke és szeretet hordozója lehetek.

            „Drága gyermekeim! Felszólítalak benneteket, hogy mindenben legyetek példakép mások számára, főleg az imában és tanúskodásban! Drága gyermekeim, nélkületek nem tudok segíteni az emberiségen. Azt szeretném, ha mindenben együttműködnétek Velem, még a legapróbb dolgokban is! Ezért drága gyermekeim, tegyétek úgy, hogy imátok szívből jöjjön teljesen rám bízva magatokat: így tudlak tanítani és vezetni benneteket azon az úton, amit elkezdtem veletek. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!” (Medjugorje, 1986. aug. 28.)

            Köszönöm, hogy ma is szorgalmas voltam. Most pedig kérlek, adj kegyelmet, hogy alakítsam szívemet, miként napközben kész vagyok más munkákat végezni. Atyám, könyörgök Hozzád Mária közbenjárására, hogy újra megmunkáljam és feldíszítsem szívemet, így az meg változzék, és széppé, tisztává váljék. Vedd le róla a bűn és henyélés porát! Új Lélek lakozzék bennem! Atyám, beismerem, ma is vétkeztem. Úrrá lett rajtam az önzés és gőg. Haragos voltam és türelmetlen. Mások is vétkeztek körülöttem, káromkodásokat, átkokat, hazugságokat, becsmérléseket ejtve ki…

            Atyám, mindez elnehezítette szívemet. Ezért moss meg és tisztíts meg! Tisztítsd meg a tudatomat és tudatalattimat, hogy a béke lakozzék bennem!

            Mária, köszönöm a meghívást, amit azért tettél, hogy a bűntől tisztítsuk meg magunkat:

            „Drága gyermekek! Ma is arra szólítalak fel benneteket, készítsétek fel szíveiteket ezekre a napokra, melyekben az Úr különösen szeretne megtisztítani titeket múltatok minden vétkétől. Ti, drága gyermekeim, erre nem vagytok képesek önmagatok. Azért vagyok itt, hogy segítsek nektek. Imádkozzatok, drága gyermekeim! Csak így tudjátok felismerni az összes bennetek lévő rosszat és átadni az Úrnak, hogy Ő teljesen megtisztítsa szíveiteket. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok szüntelen és készítsétek elő szíveteket bűnbánatban és böjtben! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” (Medjugorje, 1986. nov. 4.)

 1. Atyám, most a családomért imádkozom Hozzád.

            (Név szerint említsd meg családod és szűkebb közösséged tagjait!)

            Közülünk senki ne kezdje el éjszakai pihenését a napi bűnök terhével! Te jól ismersz bennünket. Köszönöm, hogy nem ítélsz el, hanem e nap végén is a megtisztulás kegyelmét nyújtod, hogy készek legyünk holnap ismét találkozni és együttdolgozni a Te Dicsőségedért. Gyógyítsd meg sebeinket, melyeket egymásnak okoztunk elégtelen szeretettel, bizalmatlansággal, egymás megszólásával! Atyám, tisztíts meg minket és nyugtass meg mindegyikünket, hogy holnap képesek legyünk felvirágoztatni a békét!

            Isten szolgálólánya, kész vagyok válaszolni és elindulni Veled, hogy segítsek a világnak. Köszönöm, hogy elfogadsz és fontos vagyok számodra. Köszönöm a szót, hogy nélkülem nem tudsz segíteni a világnak. Add, hogy ma is megérthessem – hasonlóképpen Hozzád – az Atya tervét velem! Amen!

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Bizakodva Benned, Atyám, ismételni akarom az Egyházzal: hiszek Benned és Rád bízom a szívemet.

            Hiszekegy

ESTI IMA

 1. Atyám, a nap elmúlt és elérkezett az éjszaka. Kérlek, küldd el Lelked fényét, hogy a Te világosságodnál tudjam eltölteni ezeket a perceket, amelyeket szeretnék Néked és magamnak szentelni. Köszönöm, hogy kész vagy gyermekedként meghallgatni.

          Atyám, nyugtasd el szívemet, mint ahogy a gyermek szíve megnyugszik anyja kebelén! Míg körülöttem minden az éj sötétjébe hull, küldd el nekem a Te soha el nem múló fényedet! Tedd nyugodttá lelkemet, ahogyan a szarvas megnyugszik a forrásnál és a föld pihen meg egy üdítő, kiadós eső után!

            Mária, Te oly sokszor nyugtattad meg Jézust, a Te Fiadat, anyai öledben és átadtad Őt az éjszakai nyugalomnak. Ezért kérlek én is, légy velem ezen percekben, hogy a béke és nyugalom költözzék szívembe, s áthassák testemet és lelkemet!

            Mária, köszönöm, hogy felszólítottál, változtassam át, cseréljem ki szívemet:

            „Drága gyermekeim! Ma azt akarom mondani, kezdjetek dolgozni szíveiteken, ahogy szántóföldjeiteken dolgoztok. Munkáljátok és formáljátok át szíveiteket, hogy az Istentől való új lélek költözzék belé. Köszönöm, hogy meghallgattátok felszólításomat!” (Medjugorje, 1984. ápr. 25.)

            (Maradj csendben és nyílj meg a békére!)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

 1. Atyám, ma dolgoztam és elfáradtam. Hála Neked, hogy volt alkalmam felhasználni ajándékaidat, melyeket az én és mások javára nyújtottál.

            (Külön imádkozz azért, akivel talán veszekedtél, vitatkoztál, aki megsértett és sebet hagyott benned! Ezt csendben tedd!)

            Mária, a Te anyai közbenjárásoddal segítsd családomat és közösségemet! Segíts minden családot, hogy Veled élvezzék az éjszaka csendjét és békéjét az Úrban! Mária, köszönöm szavaid, melyekkel a belső szépségre hívtál meg bennünket, amikor azt mondtad:

            „Drága gyermekeim! Ma újra imára szeretnélek szólítani titeket! Amikor imádkoztok, sokkal szebbek vagytok, mint a virágok, amelyek a hó után megmutatják minden szépségüket és minden szín leírhatatlanná válik. Így ti is, drága gyermekeim, ima után mutatjátok meg az Úrnak azt a teljes szépséget, amivel kedvessé lesztek számára. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok és tárjátok fel bensőtöket az Úrnak, hogy ő belőletek szép és harmonikus virágot készítsen a Mennyország számára. Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (Medjugorje, 1986. nov. 18.)

            Mária, jóság, szeretet és irgalom Anyja, isteni szépséggel teli Anya, add, hogy családunk egy új, csodálatos virággá váljék! Családunkból és minden családból egyaránt tűnjön el a megnemértés jege! Minden szív nyíljék meg bizalommal Előtted! Ahogy a gyermek bizalommal fordul anyjához. Mária, köszönöm, hogy Anyánk akarsz lenni, mégha oly sokszor vissza is utasítottuk az együttműködést felhívásoddal. Ezentúl széppé szeretnénk lenni, és megmutatni a nekünk ajándékozott színek minden szépségét. Add, hogy kedvesek legyünk egymásnak és mindannyian Veled együtt az Úrnak!

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

 1. Atyám, köszönöm, hogy visszaadod békémet, gyógyítod saját és családom sebeit. Köszönöm Néked, hogy megszabadítasz a nap terheitől, hogy elmerülhetek a mélységes békébe, és megújítom erőimet az új napra és a Veled való együttmunkálkodásra a világban! De mielőtt lehunynám szemeim, gondolataim azon gyermekeid felé szállnak, kik nekem fivéreim és nővéreim, akiknek nem lehet nyugodt álmuk, mert teher nyomasztja őket. Ezért kérlek Máriával, a Te Fiad és mindnyájunk Anyjával, hogy ők is leljék meg a békét! Te tudod, hogy a gyűlölet tönkreteszi a családokat és közösségeket, és ezért vannak ma sokan az utcán, kiközösítve, lenézve, akik megnyugvást az alkoholban, kábítószerekben és a züllött életben keresnek, de nem találnak békét, s vigaszban sincs részük. Csak új sebek nyílnak és új fájdalom uralja a szíveket és családokat. Atyám, kérlek értük! Különösen a fiatalokért és gyermekekért kérlek, akik nem találnak nyugalmat és pihenést, mert szüleik veszekednek. Mária, Veled együtt imádkozom értük, mert Te azt mondtad:

            „Drága gyermekeim! Újra szívbéli imára szólítalak benneteket. Ha szívvel imádkoztok, drága gyermekeim, elolvad a jég testvéreitek körül és megszűnik minden akadály. A párbeszéd könnyű lesz mindazokkal, akik el akarják fogadni azt. Ezt az ajándékot kell felebarátaitok részére kiesdenetek. Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (Medjugorje, 1986. jan. 23.)

            Mária, minden ember felebarátom. Ezért, szavadra kérem az Urat, hogy szűnjenek meg a béke és kiengesztelődés akadályai. Hogy mindenki megtérjen és megmeneküljön. Jöjjön el az öröm és egyesülés tavasza minden ember számára!

            (Csendben ajánlj valakit az Úrnak, akiről tudod, hogy békétlenségben és rendezetlen életet él!)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

 1. Most, Atyám, azok felé irányítom gondolatomat, akik nem tudják átengedni magukat egy békés pihenésnek és nem találnak szívüknek megnyugvást, mert betegség sújtotta őket, vagy betegeket ápolnak. Őszinte szívvel kérlek értük is.

            Fordítsd tekinteted családjaink és kórházaink minden betegére! Ki adhat békét és nyugalmat szívüknek, ha nem Te, minden szív Királya? Enyhítsd sebeiket és fájdalmaikat! Adj nékik szeretetet, hogy úgy tudják hordoz ni szenvedéseiket, amiként Fiad hordozta keresztjét! Atyám, kérlek beteg gyermekeidért, beteg fivéreimért és nővéreimért. Mindazoknak, akik testi vagy lelki fájdalmakat szenvednek, adj kegyelmet, hogy keresztjüket önmaguk és a világ megmentésére tudják felajánlani! Érezzék ebben a pillanatban is, hogy Te elfogadod áldozataikat!

            Különösen azokat áldd meg, akik a betegekről gondoskodnak! Legyen szeretetük a betegek iránt kiapadhatatlan! Küldj nékik pihenést és békét, a Tőled származó szeretet ajándékaként!

            Mária, hűséges Anya! Te nem menekültél el Fiad keresztjétől, hanem végsőkig hűséges maradtál. Tedd meg, hogy mindazok, akik nem tudnak nyugodtan pihenni, érezzék jelenlétedet! Esdekeld ki számukra a kegyelmet, hogy áldozataikat Istennek ajánlják fel, amire mindannyiunkat meghívtál:

            „Drága gyermekek! Megköszönök minden áldozatot, amit felajánlottatok. Most is arra buzdítalak benneteket, hogy minden áldozatot szeretetből hozzatok meg. Azt kívánom, hogy ti, tehetetlenek, kezdjetek bizalommal segíteni és akkor az Úr is bizalommal ad nektek. Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (Medjugorje, 1985. jul. 4.)

            Mária, megköszönöm e szavakat! Add, hogy minden beteg és tehetetlen ember szívében visszhangra leljen, azokéban, akik bármilyen módon szenvednek. Vigasztalás Anyja, esdd ki számukra a kegyelmet, hogy szívükkel értsék meg ezen szavaidat és mindig a szeretet élő áldozataként ajánlják fel magukat saját megmentésükért! Te tudod, hogy a fájdalom és tűrés mennyire képes kimeríteni mindenkit és elvenni minden benső erőt, ezért nyerd el számukra a békét és megnyugvást!

            (Különösen ajánlj egy általad ismert beteget!)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

 1. Atyám, nem térhetek nyugovóra, mielőtt szívből ne kérnélek mindazokért, akik most háborúznak, akiket modern eszközökkel üldöznek és semmisítenek meg. Bocsásd meg nekünk Atyám, hogy rosszra használtuk fel a munkát és a törvényeket, melyeket a Te engedélyeddel tártunk fel, s gyártottuk a fegyvereket és pusztító eszközöket. Te azt akartad, hogy minden a javunkat szolgálja. Atyám, bocsásd meg nekünk a háborúkat és fegyveres összetűzéseket! Gyógyítsd meg minden megcsalt és kifosztott ember szívét, minden jogfosztott és üldözött emberét, hogy eljöjjön a világba az oly igen vágyott béke!

            Atyám, adj békét mindazoknak, akik szívükben erőszakot és bosszút táplálnak! Nyisd meg minden szív számára a béke útját! Küldd el hozzájuk világosságodat, hogy lelepleződjenek a hazugságok és csalások, s többé senki ne legyen erőszak áldozata!

            Világosíts meg fényeddel minden államférfit, minden parlamentet, mindenkit, aki a világ sorsáról dönt! Hajoljanak meg Előtted, ismerjenek el Uruknak! Szolgálják a békét, értsék meg, hogy minden hatalom Tőled ered, mint szolgáló ajándék! Atyám, add, hogy felfogjuk, miszerint a béke nemcsak számunkra és barátaink számára létezik, hanem minden emberért van! Ó, add, hogy eljöjjön a béke!

            Mária, Béke Királynője és Anyja, esdekeld ki a békét minden gyermeked és minden család számára! A Te szavadra imádkozom most a kereszt előtt békéért, mert azt mondtad:

            „Drága gyermekeim! Ima nélkül nincs béke. Azért mondom néktek, drága gyermekeim, imádkozzatok békéért a kereszt előtt! Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (Medjugorje, 1984. szept. 6.)

            (Maradj rövid ideig térdepelve a kereszt előtt és saját szavaiddal emlékezz meg azokról, akik nincsenek békében!) Imádkozz!

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

 1. Atyám, imám végén ma este áldásodat kérem. Áldj meg a béke, szeretet, és kiengesztelődés áldásával! Áldj meg, hogy addig is növekedhessek, míg testem pihen! Áldj meg, hogy szeretetem akkor is élő legyen, amikor az álom hatalmába keríti testemet és lelkemet! Add, hogy szavaid magja növekedjék bennem áldásod által, míg én alszom, és szüntelenül növekedjék családomban is és az egész világon!

            Mária, jóság és szeretet Anyja, az isteni Ige Anyja! Légy mellettem és minden gyermeked mellett! Űzz el tőlem és az emberektől minden rosszat és a gonosz bármiféle befolyását távolítsd el! Kérd velem az áldást, amire meghívtál, amikor azt mondtad:

            „Drága gyermekeim! Szeretnélek meghívni benneteket, hogy növekedjetek a szeretetben! A virág nem tud víz nélkül normálisan növekedni. Így ti sem növekedhettek, drága gyermekeim, Isten áldása nélkül. Napról napra keresnetek, kérnetek kell az áldást, hogy rendesen növekedhessetek és hogy Istennel el tudjátok végezni minden munkátokat!” (Medjugorje, 1986. ápr. 10.)

            Íme, Mária, Veled kérem az áldást. Kérd Istentől számomra egész teljességében!

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség..

            Atyám, végezetül átadom Néked szívemet, Hozzád fordulok, megvallva hitemet Benned, háromságos Isten, Atya, Fiú és Szentlélek.

            HISZEKEGY

IMA A SZENTLÉLEKHEZ

            Mária, köszönöm, hogy felszólítottál, minden nap imádkozzam a Szentlélekhez, aki által Benned fogant Jézus Krisztus és akin keresztül, elmélkedve megértetted Isten szavát, amihez mindvégig hü maradtál:

            „Drága gyermekeim! Ma este szeretnélek felszólítani benneteket, imádkozzatok a Szentlélek kiáradásáért a családotokra és plébániátokra. Imádkozzatok! Nem fogjátok megbánni! Isten majd megajándékoz titeket olymódon, hogy életetek végéig dicsőíteni fogjátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” (Medjugorje, 1984. jun. 2.)

            Szentlélek, most Máriával kérlek, aki felszólított, hogy Hozzád folyamodjam. Áradj ki rám minden ajándékoddal! Jöjj el életembe a szeretet ajándékával, hogy ezentúl Benned tudjam imádni Istent mindenek felett és felebarátomat úgy szeretni, mint önmagamat.

            Áraszd rám bölcsességed, hogy mindenben, amit teszek és gondolok, amit érzek és elhatározok, mindig a Te fényedben tudjak gondolkodni, dolgozni és dönteni.

            Jótanács Lelke áradj rám, hogy ismereteimmel és szavaimmal tudjak szeretetben segíteni azoknak, akik tanácsomat kérik. Legyen minden szavam fény és világosság mások számára!

            Jézus Lelke, adományozd nékem a Te erődet, hogy legyőzzek minden kísértést és teljesítsem az Atya akaratát, különösen amikor nehézzé válik. Erősség Lelke erősíts meg engem a gyengeség pillanataiban!

            Élet Lelke, fejleszd bennem az isteni életet, amelyet Általad kaptam már az anyai ölben és keresztelésemkor!

            Isteni Tűz, éleszd fel az isteni szeretet lángját szívemben, hogy a sötétség és bűn jege eltávozzék!

            Gyógyító Lélek, gyógyítsd meg bennem mindazt, ami sebes, és növeld azt, ami fejletlen!

            Teljes erőddel áradj rám, hogy a kis dolgokért is hálás legyek! Világosíts meg Szentlélek, hogy hálát adjak még a keresztekért és nehézségekért is!

            Mária, Te a Szentlélek hordozója vagy. Ezért megköszönöm Néked, hogy felszólítottál, kérjem az Igazság Lelkét.

            „Drága gyermekeim! Holnap este imádkozzatok az Igazság Lelkéért. Különösen a plébánián! Nektek ugyanis szükségetek van az Igazság Lelkére, hogy híven tudjátok továbbítani az üzeneteket anélkül, hogy bármit hozzátennétek vagy elvennétek abból úgy, ahogy én mondtam. Kérjétek, hogy a Szentlélek oltsa belétek az Imádság Lelkét, hogy többet imádkozzatok! Én, a ti Édesanyátok, azt látom, hogy keveset imádkoztok. Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (Medjugorje, 1984. jun. 9.)

            Ó, Igazság Lelke, ragyogj be igazságoddal, hogy elsősorban az igaz szeretetet, a békét és igazságosságot tudjam élni. Segíts, hogy mindennap tettel és szóval hirdessem az Isten Igéjét mindenkinek, teljes ragyogásában!

            Szentlélek, vezesd pápánkat, püspökeinket, papjainkat és mindazokat, akik Isten Igéjét hirdetik. Áradj ki a medjugorjei plébániára is, hogy élni és közvetíteni tudja a Szűzanya üzeneteit mindenkinek! Áradj ki a papokra is, akik Medjugorjében prédikálnak! Áradj ki a gyóntatókra és gyónókra!

            Imádság Lelke, taníts meg imádkozni! Tisztítsd meg szívünket, hogy méltón imádkozzunk, és mindig találjunk időt az imára! Szentlélek, imádkozz bennem és kiáltsd: ABBA, ATYA! Add kegyelmed, hogy szívvel imádkozzam!

            Mária, én is szeretném kitárni szívemet a Szentléleknek, ahogy Te megnyitottad, amikor meghívtál:

            „Drága gyermekeim! Ezekben a napokban hangsúlyozottan azt kérem tőletek, nyissátok meg szíveteket a Szentléleknek! Ezekben a napokban a Szentlélek különös módon tevékenykedik rajtatok keresztül. Nyissátok meg szíveteket és adjátok oda életeteket Jézusnak, hogy Ő működjék szíveitek által és megszilárdítson hitetekben! Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (Medjugorje, 1985. máj. 23.)

            Szentlélek, végy le rólam minden terhet, hogy szívem olyan legyen, mint a fejlődő, növekvő virág, mely bő termést hoz! Mária, add, hogy a Szentlélek bennem tegye és folytassa tevékenységét, mely Benned kezdődött el, hogy Általa Isten Igéje bennem is növekedjék!

            Ó, Szentlélek, Mária által ma Téged választalak egész életem Urává. Hittel és a Te határtalan szeretetedbe vetett bizalommal, mely Máriában oly csodálatosan nyilvánult meg, kitárulkozom minden ajándékod számára. Ellene mondok minden gonosz léleknek és működésének és Téged választalak, világosság, szeretet, béke és rend Lelke. Néked szentelem minden képességemet és világosságodban akarok dolgozni. Minden jogot átengedek Néked az életem felett. Őrködj felettem és vezess az Atyához! Mária és Jézus Krisztus által kérlek! Amen.


Imádkozzatok szívvel (2)

Imádkozzatok szívvel (3)

Imádkozzatok szívvel (4)

Imádkozzatok szívvel (5)

Imádkozzatok szívvel (6)

Imádkozzatok szívvel (7)

Létrehozva 2022. március 13.