Imádkozzatok szívvel (4)

ELŐKÉSZÜLETI IMA A GYÓNÁSRA

            Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében! Amen.

1. Mindenható irgalmas és jó Atyám!

            Íme itt térdepelek előtted. Szeretném bevallani bűneimet és hűtlenségeimet. Atyám, mint tékozló fiú térek vissza Hozzád. Beismerem, hogy vétkeztem és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Előtted térdepelve kérlek, ölelj meg, ahogyan a jó apa ölelte meg fiát, aki eltékozolta vagyonát és tönkretette önmagát, s csak akkor jutott eszébe az atyai szeretet. Atyám fordítsd felém tekinteted, mint ahogy Fiad, Jézus Krisztus szemein keresztül tekintettél a bűnös asszonyra, aki Előtte állt anélkül, hogy Ő elítélte volna.

Add nekem a jóság és józanság kegyelmét, hogy most elviseljem a Te jelenlétedet és szavaid fényében kezdjek új életet. Atyám, Lelked hatalmával távolítsd el keblemből a kőszívet és a gyónás után adj nekem egy megújított és szereteteddel megtisztított szívet, melyet a Te kegyelmed gyógyított meg. A bűnnel széttéptem a Veled való egységet. Ezért most tisztítsd meg szívemet és lelkemet, hogy el tudjam Tőled fogadni egy megújított és újra megszilárdított kapcsolat gyűrűjét. Ruházz fel békével és szeretettel és fogadj újból asztalodhoz!

            Atyám hála Néked, hogy a Te Fiad Jézus Krisztus olyan megindító képekben beszélt irgalmasságodról.

            „Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt: Apám vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra, hogy, fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó. Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizlalt borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek.” (Luk. 15, 20-24.)

            Atyám, add kegyelmed, hogy már most örüljek, mialatt a gyónásban a Veled való találkozásra készülődöm. Tűnjön el minden félelem és óvatosság, hogy meg tudjam gyónni bűneimet. Küldd el Szentlelkedet, hogy érezzem bűneimet és eszembe jussanak. Adj erőt, hogy ne titkoljak el semmi bűnt, hanem egyszerűen és őszintén tárjam fel előtted lelkemet!

2. Mária, Béke és Kiengesztelődés Anyja!

            Te mint gyermekeidet hívtál minket az Atyával való megbékélésre. Köszönöm, hogy sokan hallották meghívásodat itt Medjugorjében és a világon és eljöttek kiengesztelődni a szentgyónásban. Köszönöm, hogy sokan békét és belső szabadságot leltek, mert meghallották hívásodat, amit akkor tettél, amikor megjelentél a kereszttel, és sírva mondtad: engesztelődjetek ki!

            Ó, Mária, add, hogy segítségeddel felfogjam a bűn szörnyűségét! Esdd ki számomra az irgalmat, hogy sirassam bűneimet és hibáimat, velük békétlenséget és gyűlöletet okoztam, sárral mocskoltam Isten nevét, akadályoztam királysága eljövetelét, pusztítottam az örömet, szeretetet és a reményt a körülöttem élőkben. Mária, Anyám segíts, hogy megértsem Fiad szenvedésének mélységét, melynek tanúja voltál! Add, hogy a szívem rászánja magát a bűn és a bűnös szokások elleni harcra. Én szeplőtelen Anyám! Segíts, hogy visszatérjek az egységet és békét jelentő atyai házba! Ébredjen fel bennem a felelősségtudat önmagamért, a körülöttem élőkért és különösen az Atya terveiért, melyeket Általad tár fel.

            Sajnálom, hogy szavaid rám is vonatkoznak: „Drága gyermekeim… Ti még készek vagytok bűnt elkövetni, és gondolkodás nélkül a Sátán kezébe adni magatokat…” (Medjugorje, 1987. máj. 25.)

            Én még mindig vétkezem, és mentségeket találok vétkeimre. Gyakran hibáztatok másokat, és azt gondolom, hogy ők felelősek azért, amit én teszek. Mind ahányszor mentséget találok gonosz tetteimre és gonosz szavaimra, tudom, hogy önkéntelenül is a Sátánnal működöm együtt, aki szeretne engem bűnben tartani, távol a béke és szeretet királyságától. Mária, esdd ki számomra a Szentlélek erejét, hogy most a csendben érezhessem bűnömet, és meggyónhassam azokat.

3. Csendben vizsgáld meg önmagad:

            Melyek valójában az én bűneim: gyűlölet valaki iránt, a készség hiánya, hogy valakivel kibéküljek, kuruzslásokkal való foglalkozás, átkozódás, káromkodás és általában csúf szavak használata, hanyagság az imádkozásban, a szentmise elmulasztása, szórakozottság imádkozás és mise közben, az idősebbek és feljebbvalók iránti tisztelet hiánya, részegeskedés, kábítószer fogyasztás, gyilkosság…?

            Itt különösen a szülők vizsgálják meg magukat, nem öltek e meg meg nem született gyermekeket, a vetélés bármely formájával, és hogy e bűnüket meggyónták-e? A házaspárok kérdezzék meg maguktól, hogy nem csalták-e meg egymást, és valóban annyi gyermeket hoztak-e a világra, amennyit kellett volna, s felelősségteljesen gyakorolták-e szülői kötelezettségüket?

Külön a fiatalok számára: Igyekszem-e lelkiismeretesen dolgozni, tanulni, vizsgákat tenni? Amennyiben nem, úgy ezzel átadom magam a lustálkodásnak, és nem az isteni terv szerint fejlődöm, nyitott maradok megannyi rosszra, és nem vagyok képes mint érett egyén és szakember a saját családom, közösségem és társadalmam javára tenni. És ez a fiatalság számára legveszedelmesebb bűn, ha tudatosan ellenállunk az Istentől kapott adományok kifejlődésének. Ez egész életre negatív következményekkel járhat! Azután: eléggé tisztelem-e szüleimet és az idősebbeket. Nem sértem-e meg a család alapvető rendjét? Megkeserítem-e szüleim és hozzátartozóim életét, ahelyett hogy igyekeznék boldoggá tenni őket?

            Sok időt töltöttem-e a televízió előtt olyan filmeket nézve, melyek bármely szempontból a züllött életet helyezik előtérbe? Különösen nem néztem-e szándékosan olyan filmeket, amelyek tisztességtelen, méltatlan módon mutatják be a nemi életet és az emberek közötti viszonyt? Nem játszottam-e méltatlanul saját testemmel szexuális önkielégülést okozva, különösen másokat rávezetve és csábítva erre? Amennyiben ezt teszem, rendetlenséget viszek életembe, aminek keserű következményei lehetnek saját jövőm és mások jövője szempontjából. Isten engem szexuális lénynek teremtett, de fejlődésem közben saját magam és mások tiszteletére vagyok hivatott, hogy egy napon az Isten által tervezett módon szolgáljam az életet. Ha esténként értéktelen és szennyes dolgokat nézek és olvasok, veszélyeztetem a normális éjszakai pihenést, és utat nyitok a lelki betegségeknek. Ily módon felelőtlenül viselkedem önmagammal szemben, tönkreteszem magam és akadályozom személyes növekedésemet. Ebben rejlik a bűn titka: feldúl engem, és nem engedi, hogy pozitívan növekedjem. Afelől is kérdezem magam: nem lettek-e úrrá rajtam a gőg, kapzsiság, önzés, a lustaság, vagy nem kezdtem-e mértéktelenül hajszolni az anyagi javakat, elhanyagolva a lelkieket?

            (Maradj csendben a lelkiismeret vizsgálatnál, míg nem leszel teljesen bűneid és vétkeid tudatában, és a veszély tudatában, amit életedben és mások életében okoznak.) Akkor imádkozz!

            Mennyei, irgalmas és jó Atyám, szent és tiszteletre méltó! Ismered szívemet és rossz szokásaimat. Szereteted fényében látom, hogy visszaéltem jóságoddal. Teljes szívemből bánom. Sajnálom. Kérlek bocsáss meg!

4. Mária, Anyám, az Atya nevében jöttél és szeretnéd, hogy feltárjam magam Isten előtt. Nem buzdítasz másra, csak a bűn, minden rossz és a rosszal való együttműködés elhagyására, de tanítasz arra is, hogy pozitívan működjem együtt az Atya akaratával. Lelkesíteni akarsz, szüntelenül ismételve, hogy fontos vagyok a megváltás tervében. Ezért az Atya nevében meghívtál, hogy minden nap növekedjem a szeretetben és békét vigyek másoknak.

            Szűzanyám, segíts és lelkesíts, hogy életem, és az egész világ építésének tervében közreműködjem, így még nyilvánvalóbb lesz számomra, mit jelent a bűn! Segíts megértenem, nem elég megőrizni az ajándékokat, hanem fejleszteni is kell. Segíts feltárnom az isteni akarattal való együttműködés lehetőségeit és közbenjárásoddal háríts el minden akadályt utamon! Segíts, hogy megértsem, felelős vagyok a jóért is, melyet veszni hagytam magamban és másokban!

Ezért nemcsak azt kérdezem magamtól, hogy káromkodtam-e és Isten nevét hiába vettem, hanem azt is, mindig törekedtem-e az Ő nevét megdicsőíteni, valóban szívből imádkoztam-e, időt találva az imára, hogy igazi találkozás lehessen. Komolyan meg kell vizsgálnom azt is, hogyan imádkoztam.

            Valóban minden alkalommal a jót tettem-e, és imádtam-e Istent mindenek felett, és az embereket úgy szerettem-e, mint önmagamat?

            Minden alkalommal törekedtem-e tenni valamit a békéért, vagy megengedtem, hogy a béke útján miattam is nagy akadályok maradjanak? Amennyiben tudtam egy-egy család vagy barát problémáiról, tétlen maradtam-e, s imádságaimmal, böjtjeimmel nem segítettem-e, hogy béke jöjjön létre? Tudatosan ellenszegültem-e Isten akaratának s így félúton maradtam?

            Segítettem-e másoknak saját jópéldámmal és szavaimmal? Adtam-e, amennyit csak tudtam, anyagi javaimból? Vagy szükségtelen dolgokra költöttem (cigaretta, kozmetikai szerek, újság, alkohol…), pedig mások rendelkezésére bocsáthattam volna a mindennapi betevő falatra?

            Teljes szívvel igyekeztem-e jóvátenni az igazságtalanságot, melyet gyűlölettel, féltékenységgel, irigységgel… okoztam másoknak?

            Én Istenem, irgalmas Atyám, köszönöm Neked, hogy megértettem, nemcsak a gonosz cselekedet a bűn, hanem azt is meg kell gyónnom, amit elmulasztottam és azt is, amit jobban tehettem volna. Ígérem, hogy mindent megteszek, hogy legyőzzem a bűnt, a rossz szokásokat, hogy minden jót és pozitívat kifejlesszek magamban és másokban. Atyám, segíts!

            Mária, légy most velem, és maradj mindig mellettem, hogy elhatározásaim valóságosak és szilárdak legyenek!

5. Atyám, a Te Fiad, Jézus Krisztus által kérlek, add, hogy mindazok, akik Medjugorjében és az egész világon gyónnak, felismerjék bűneiket, megbánják azokat, szilárd elhatározásokat hozzanak, s elinduljanak a megtérés és életmegújulás útján! Minden gyónásban, Jézusom, irtsd a gonoszt: személyes bajainkat, családjainkét, az Egyház és a világ bajait! A kiengesztelődés kegyelme terjedjen és hozzon mindenkinek testi-lelki egészséget és gyógyulást! Minden gyónás által távolítsd el a kísértéseket és sátáni támadásokat. Mindenki hagyjon fel a gonosszal való ösztönös együttműködéssel, és működjön együtt Veled!

6. Jézusom, elküldted apostolaidat a világba, hogy nevedben bocsássák meg a bűnöket. Köszönöm, hogy az embereknek ilyen hatalmat adtál. Ezért tudatosan kérlek Téged a világ valamennyi gyóntatójáért, különösen azért a papért, akinél most fogok gyónni és aki a Te nevedben feloldoz bűneimtől és békét közvetít. Kérlek N. N.-ért(említsd meg a nevét!). Töltsd el Szentlelkeddel, hogy tudjon vigasztalni és bátorítani, hogy a lelki növekedés útján vezessen és figyelmeztessen az akadályokra, melyeket magamnak állítok. Add néki a szeretet kegyelmét, hogy fogadjon el bűnösségem ellenére! Add, hogy kész legyen mindig osztogatni a Te nevedben a kiengesztelődés kegyelmét!

7. Mária, támogass és segíts minden gyóntatót! Te a papok Anyja vagy, lévén az örök Főpap Anyja.

            Atyám, ezen szándékaimat Rád bízom Fiad, Jézus Krisztus és a Szentlélek nevében, Máriával, alázatos Szolgálólányoddal együtt. Amen.

BEFEJEZŐ IMA:

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

            „Óvakodjunk ezért attól, hogy valaki közületek későnjöttnek számítson, amíg érvényben van az ígéret, hogy nyugalma országába bemehetünk. Hozzánk éppúgy eljutott az üdvösség örömhíre, mint őhozzájuk: ám nekik nem vált hasznukra a tanítás, mert nem csatlakoztak azokhoz, akik hittel hallgatták.” (Zsid. 4, 1-2.)

            ”… nyomorúságukban hamar hozzám sietnek. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, Ő ragadott el, Ő is gyógyít meg minket: Ő vert meg, Ő köti be sebeinket. Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe előtt éljünk. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal.” (Oz. 5, 15. 6, 1-3.)

            Atyám, Fiad sírjánál elmélkedem a szavakon, melyeket a próféták és apostolok által mondtál. Itt vagyok. Gyógyíts meg!

            Támassz fel, hogy összes teremtményeddel dicsőíthessem a Te új teremtésedet, melyet a Fiad halála utáni harmadik napon kezdtél meg! Teremts újjá engem, hogy teljességgel szolgálhassalak és egykor örökre örvendezzem Benned!

            Mária, Veled szeretnék élni minden nap, abban a reményben, hogy rajtam is beteljesedjenek majd a próféták által tett ígéretek. Így legyen, és ez teljesedjék be rajtam és minden emberen! Amen!

IMA BÖJTI NAPON

            A Szűzanya felhívása:

            „Szeretném, ha ezekben a napokban a nép velem imádkozna! És minél többet! Szeretném, hogy szigorúan böjtöljenek szerdán és pénteken! Imádkozzák el minden nap legalább a rózsafüzért: az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokkal..” (1984. aug. 14.)

            Uram, Istenem, a világmindenség és az én Teremtőm!

            Ma szeretném megköszönni, hogy oly csodálatosan rendezted el az egész világot. Hála Néked, hogy termékennyé tetted az anyaföldet, s mindenféle gyümölcsöt terem számunkra. Köszönöm a föld terményeiből készülő táplálékot! Atyám, örülök teremtményeidnek, ma minden gyümölcsnek örülök és hálát adok Néked! Köszönöm, hogy szükségünk van a mindennapi kenyérre és italra!

            Atyám, köszönöm, amiért az én szervezetemet is úgy alkottad, hogy a föld terményeit hasznosítva fejlődhet, és Téged szolgálhat. Köszönet Néked, Atyám, mindazokért, kik munkájukkal az élethez szükséges új lehetőségeket teremtik meg a földön. Hála Néked azokért, kiknek sok anyagi javuk van és másoknak adnak. Köszönöm mindazokat, akik a mennyei kenyeret éhezik miközben e földi kenyérrel táplálkoznak! Atyám, hálát adok azokért is, kiknek ma nincs táplálékuk, mert meg vagyok győződve arról, hogy küldesz segítséget.

            Atyám, ma elhatároztam hogy böjtölök. Ezzel nem akarom lebecsülni az általad teremtett dolgokat, nem szándékozom lemondani róluk, csak újra fel akarom fedezni azokat. Elhatároztam, hogy böjtölök, mert böjtöltek a Te prófétáid is, Fiad, Jézus Krisztus is, az Ő apostolai és tanítványai is. Különösen azért akarok böjtölni, mert böjtölt a Te Szolgálólányod, Szűzmária. Ő szólított fel engem böjtre:

            „Drága gyermekeim! Ma arra kérlek benneteket, hogy kezdjetek el még ma szívből böjtölni. Sokan böjtölnek ugyan, de ezt csak azért teszik, mert mások is böjtölnek. A böjt szokássá lett, amit senki sem akar megtörni. A plébániát arra kérem, böjtöljön hálából, azért, mert az Isten megengedte, hogy olyan sokáig maradjak ebben az egyházközségben. Drága gyermekeim, böjtöljetek és imádkozzatok szívből!” (1986. szept. 20.)

            Atyám, ma Néked ajánlom ezt a böjti napot! A böjt segítségével kívánom hallgatni, élni Igédet, nagyobb odaadással. E mai napon szeretném megtanulni, hogy az engem körülvevő dolgok ellenére jobban Feléd forduljak. Ezzel az önként vállalt böjttel kérlek minden éhezőért, akik ezáltal váltak erőszakossá, és lázadásokat szítanak emiatt a világban…

            Ezt a böjtöt a világ Békéjéért is felajánlom Néked. Háborúk lesznek, mert az anyagi javakhoz tapadunk és készek vagyunk azokért gyilkolni egymást. Atyám, Néked ajánlom a böjtöt mindazokért, kik teljesen az anyagi dolgok rabjai és nem látnak semmi más értéket.

            Kérlek mindazokért, kik ellentétben élnek másokkal, mert gazdagságuk elvakította őket. Atyám, e böjttel nyisd fel szemeiket mindarra, amit adsz és amijük van.

            Bánom azt a sok vakságot, mely érzékszerveimen eluralkodott s meglévő javaimat nem köszönöm meg. Bánok minden visszaélést az anyagi javakkal, mert tévesen ítéltem meg értéküket. Jelen böjtömmel tégy képessé arra, hogy jobban lássalak Téged és körülöttem az embereket. Tégy képessé, hogy jobban halljam Igédet, s szeretetem növekedjék. Irántad és felebarátaim iránt!

            Atyám, elhatároztam, hogy ma kenyéren élek, így könnyebben átérzem a mennyei eledel értékét, Fiad jelenlétét az Oltáriszentségben. Böjtöm által növekedjék hitem és bizalmam!

            Atyám, elhatároztam, hogy böjtölök és elfogadom azt, mert tudom, hogy így növekszik bennem a vágy Irántad. Örömmel és hálával gondolok Fiad szavaira: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.” Atyám, tégy magad előtt szegénnyé! Adj kegyelmet, hogy a böjt által megértsem, milyen szükségem van Rád! S vágyam növekedjék Feléd, hogy epekedjem Utánad, mint ahogy a szarvas vágyik a forrás vizére és a sivatag az esőfelhőkre!

            Atyám, kérlek add, hogy ezzel a böjttel különösen a megértés növekedjék bennem az éhezők és szomjazók iránt, azok iránt, kiknek nincs elegendő anyagi javuk. Segíts meglátnom, mire nincs szükségem, s tulajdonomról le tudjak mondani testvéreim javára!

            Ó, Atyám, különösen azt a kegyelmet kérem, hogy tudatában legyek zarándokvoltomnak a Földön, annak, hogy a másvilágra költözésem órájában nem viszek magammal semmit a szereteten és jótetteken kívül! Az a tudat növekedjék bennem amikor birtokolok, hogy semmi sem az enyém, mindent azért kaptam, hogy hűségesen kezeljem. Atyám, add kegyelmed, hogy a böjt által alázatosabbá és készségesebbé váljak akaratod teljesítésében! Ezért tisztíts meg önzésemtől, kevélységemtől!

            Ezzel a böjttel tisztíts meg rossz szokásaimtól, és csitítsd el szenvedélyeimet, hogy erényeim növekedjenek! Lelkem legmélye táruljon ki kegyelmedre, hogy teljesen megtisztítson és betöltsön! A kísértésekben segíts Fiadhoz hasonlóvá válnom! A próbákban tudjak ellenállni és Téged napról-napra hűségesen szolgáljalak, egyre nagyobb vággyal keressem Igédet!

            Mária, Te szívedben teljesen szabad és független voltál, kivéve az Isten akaratát. Esdd ki számomra az örömteli böjt kegyelmét, melyben szívem Veled együtt énekli a hála dalát! Add kegyelmed, hogy elhatározásom a böjtre szilárd és tartós legyen! A nehézségeket és éhséget, amit ma érezni fogok, felajánlom minden emberért. Mária, imádkozz értem! Közbenjárásod és védelmed ereje által távolodjék el tőlem minden gonosz és ördögi kísértés! Taníts meg, Mária, böjtölni és imádkozni, hogy egyre hasonlóbbá váljak Hozzád és Fiadhoz, Jézus Krisztushoz a Szentlélekben! Amen.

(folyt.)

Létrehozva 2019. november 12.