Imádkozzatok szívvel (2)

FELAJÁNLÓ IMA A SZŰZANYÁNAK

(A Szűzanya ünnepein)

 „Drága gyermekeim! Ma is hívlak benneteket, hogy életeteket szeretettel nekem szenteljétek, hogy én is szeretettel vezethesselek titeket. Szeretlek titeket, drága gyermekeim, különös szeretettel, és szeretnélek mindannyiótokat elvezetni a mennybe Istenhez. Azt kívánom, értsétek meg, hogy ez az élet rövid ideig tart a mennyeihez viszonyítva. Ezért drága gyermekeim, ma újra szánjátok oda magatokat Istennek. Csak így mutathatom meg, milyen kedvesek vagytok számomra és mennyire szeretném, ha mindnyájan üdvözülnétek és velem lennétek az égben! Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (Medjugorje, 1986. nov. 27.) 

            Mária, hála Néked ez anyai hívásért! Megváltóm Anyja és a Béke Anyja, életemet ma szeretettel felajánlom Néked. Ahogy Jézus, haldokolva a kereszten Téged nékem adott, úgy adom most én is Néked önmagam. Fogadj anyai karjaidba! Úgy akarom szeretni Jézust, ahogy Te szeretted Őt, Anyám. Veled akarom megtanulni, hogy meghalljam az Atya szavát és teljesítsem akaratát.

            Mária, Veled akarom megtanulni, hogy minden embert testvérként szeressek, mert ők a Tieid. Néked szentelem magam, hogy imám a szív imája legyen, melyben békét, szeretetet, és a kiengesztelődés erejét találom. Néked Szűzanyám átadom a múltamat, jelenemet és jövőmet, minden képességemet és ajándékaimat. Úgy szeretnék melletted növekedni, ahogy Jézus növekedett. Hogy ezentúl bennem minden Veled dicsőítse az én Uramat! Lelkem ezentúl Veled ujjongva áhítozza az Ő szeretetét és kegyelmét! Neked szentelem Anyám, családomat is, minden barátomat, mindenkit, akivel együtt élek és dolgozom…

            Mária, Veled szeretnék a Szentlélek hordozója lenni. Szívem engedelmeskedjék sugallatainak, miként a Tiéd tette! Béke Anyja, kérlek, közbenjárásodra, szavaim legyenek visszavonhatatlanok és a bűn soha többé ne rontson meg! Amen!

RÓZSAFÜZÉR IMA

            A Szűzanya minden jelenésével imára hívott. Nem keresett, nem kért és nem is ajánlott új imaformákat, hanem azt kérte, hogy a régieket újítsuk fel és új életerőt adjunk azoknak.

            Így történt ez Medjugorjében is. Kezdetben a legkevesebb napi imaként hét Miatyánk-ot, hét Üdvözlégy-et, Dicsőséget és a Hiszekegy-et kérte. Azután a rózsafüzér egy részére, majd mindhárom részére szólított fel. Boldogasszony előestéjén, az Ő Mennybemenetelekor, 1984. aug. 14. – én, Ivan Dragićević által azt mondta a Szűzanya:

            „Szeretném, ha a nép velem imádkozna ezekben a napokban. Mégpedig minél többet. Hogy böjtöljön szerdán és pénteken, s minden nap legalább a rózsafüzért imádkozza el: az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokat.”…

A rózsafüzér jelentősége

            Rózsafüzért imádkozni nem jelent mást, mint keresni a módját, hogyan legyünk Jézussal és Máriával. Életük titkairól elmélkedve velük vagyunk: amikor közeleg a Karácsony ünnepe és a Templomban való bemutatás komolysága, a bánat és a véres veríték az arcon, amikor a háton az ütlegek és kereszt okozta sebek képződnek, a fejen pedig a töviskorona okoz éles fájdalmakat. Ha naponta egyesülünk Velük ilyen találkozásokban, akkor a halál fölötti győzelem öröme is biztosított számunkra, biztosítottak a Szentlélek ajándékai és a végső meg dicsőülés a mennyben.

            Tehát, rózsafüzért imádkozni nem azt jelenti, hogy elrejtőzünk valahol egy sarokban, s a világtól, emberektől és élettől távol élünk. Inkább azt jelenti, hogy felkészítjük magunkat mások és a saját keresztjeink hordozására, ahogyan Jézus és Mária hordozták.

            Velük lenni azt jelenti, hogy bár vannak szenvedéseink és problémáink, mégsem lehetünk soha elkeseredettek. Velük lenni annyit jelent, mint átélni a megvetést és csalódást soha nem keresve a bosszúállást. Velük menni jelenti az Isten-hívő ember új útján járni, aki mindent újjá alkot.

            Minden imát sebtében elmondhatunk úgy, hogy mindent elimádkozunk, de nem találkozunk Jézussal és Máriával. Ha így teszünk, az a veszély fenyeget bennünket, hogy ez elvesztegetett és értelmetlen idő lesz, és soha nem szeretjük meg az imát. Éppúgy, mint a baráttal való találkozásnál. Ha soha nincs rá időnk, vagy ha a neki szánt időnk rövid, és amit mondunk, csak foghegyről tesszük, nem lesz többé barátság, mert kialszik.

            Ezért fontos: legyen időnk a rózsafüzérre és minden más imára. Itt találhatók rózsafüzér imák bibliai szövegekkel ás egyéni imákkal. Szó van a Szűzanya koronájának örvendetes, dicsőséges és fájdalmas titkairól, melyet együttesen Rózsafüzérnek nevezünk. Végül ajánljuk a Béke rózsafüzér és Jézus rózsafüzér egy modelljét.

            Mielőtt elkezdjük az imát, emlékezzük a Szűzanya üzeneteire a rózsafüzérről. Íme néhány!

„          „Drága gyermekeim! Ma azt szeretném közölni veletek, hogy imáitokkal gyakran szereztek örömet, pedig a plébánián sokan vannak, akik nem imádkoznak, és ezért szomorú a szívem. Imádkozzatok, tehát, hogy bemutathassam az Úrnak minden áldozatotokat és imátokat! Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (Medjugorje, 1984. okt. 4.)

            „Drága gyermekeim! Minden imát, amit esténként otthon elmondtok, ajánljatok a bűnösök megtéréséért, mert a világ nagybűnben van! Imádkozzátok a rózsafüzért minden este!” (1984. okt. 8. Jakovon keresztül)

            „Drága gyermekeim! Felszólítalak titeket, hogy mindenkit hívjatok a rózsafüzér imára! A rózsafüzérrel legyőztök majd minden bajt, amit a Sátán most a katolikus Egyháznak okozni akar. Minden pap imádkozzon rózsafüzért! Szenteljetek időt a rózsafüzérnek!” (Üzenet a papoknak a jelenések évfordulóján, 1985. jún. 25., válaszként Mária Pavlovic eme kérdésére: „Szűzanya, mit üzensz a papoknak?”)

            „Drága gyermekeim! Ma arra szólítalak fel benneteket, hogy imával lépjetek harcba a Sátán ellen. Most a Sátán hatékonyabban akar működni, tekintve, hogy tudatában vagytok tevékenységének. Drága gyermekeim, öltsétek magatokra a harci fegyverzetet és győzzétek le rózsafüzérrel a kezetekben! Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (1985. aug. 8.)

            „Drága gyermekeim! Ma felszólítalak benneteket, hogy kezdjétek el élő hittel imádkozni a rózsafüzért. Így tudok nektek segíteni. Ti, drága gyermekek, szeretnétek kegyelmeket kapni, de nem imádkoztok, és én nem segíthetek nektek, tekintve, hogy nem kívántok megmozdulni. Drága gyermekeim, kérlek titeket, imádkozzátok a rózsafüzért. A rózsafüzér legyen számotokra olyan feladat, amelynek örömmel tesztek eleget. Így majd megértitek, miért vagyok oly régóta veletek. Szeretnélek megtanítani titeket imádkozni. Köszönöm, hogy válaszol tatok hívásomra!” (Medjugorje, 1986. jún. 12.)

RÓZSAFÜZÉR IMÁK

ÖRVENDETES TITKOK

            Az Úr belép az életembe.

            Bevezető ima: Uram és Istenem, szeretném Neked szentelni ezt az időmet. Nyugtasd meg szívemet. Segíts, hogy teljesen átadjam magam. Ne engedd hogy egyetlen szavam is üres legyen. Mindegyik legyen egy lépés közelebb Tehozzád. Világosítsd meg elmémet és nyisd meg szívemet, hogy Igéd, mint a szeretet, a hit és a remény magva növekedjék szívemben. Növekedjék úgy, ahogy növekedett a Szeplőtelen Szűz ölében, miután teljes alázattal elfogadta, hogy az Úr Szolgálólánya legyen. Segíts, hogy én is, mint hűséges szolgálód állhassak rendelkezésedre. Hiszek Benned, Atyám, a Te Fiadban és Szentlelkedben. Amen.

            (Most először elimádkozom a Hiszekegy-et, azután olvasom vagy meghallgatom a Szentírás szavait Izajás prófétától)

            Halljátok hát, Dávid háza!

            Nem elég nektek, hogy próbára teszitek

            az emberek türelmét,

            még az én Istenem türelmét is

            próbára teszitek?

            Ezért az Úr maga ad nektek jelet:

            Íme, a szűz fogan, fiút szül,

            és Emmánuelnek nevezik el.

            Aludttej és méz lesz a tápláléka,

            míg meg nem tanulja elvetni ami gonosz,

            és a jót választani.

                                               (Iz. , 13—15)

            (Majd egy részlet következik Lukács evangéliumából.)

            ,,A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária meghökkent, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal így folytatta: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz és Jézusnak fogod el nevezni. Fiad nagy lesz és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta: „A Szentlélek száll rád s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt: „Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid”. Erre az angyal eltávozott.” (Luk. 1, 26–38.)

            Mária, készséggel elfogadtad, hogy az Úr Szolgálója légy, miután először megrettentél, majd az égi híváson elmélkedtél. Mária, Te az a Szűz vagy, akiről Izajás próféta szól. Te jól ismerted Istenedet és az ő jelenlétében jártál. Életedet Neki ajánlottad, mert vártad a megígért Megváltót. Te nem azért rettentél meg, mert nem voltál készen akaratát teljesíteni, hanem mert nem tudtad azonnal felfogni, hogy éppen Te vagy az a Szűz, akire leszáll a Szentlélek ereje, és aki Emmanuelt szüli, a velünk való Istent. Félelmed nem a gőg és önzés félelme volt, hanem Isten alázatosainak félelme, akik mindig készséggel teljesítik Isten akaratát, hivalkodás és dicsekvés nélkül.

            Mária, okkal voltál zavart, mert Benned találkozik az átok és a szabadulás éjjele, a várva-várt hajnal, mely a Napot szüli.

            Mária, amikor Neked talán más élet-terveid voltak, Isten a maga sajátos tervével belépett az életedbe. És Te, mint az ő alázatos szolgálója, szélesre tártad Előtte szíved kapuját. Példád ösztönöz, hogy én is az Úrhoz folyamodjam, azt mondva: Jöjj, Uram! Jöjj, lelkem önzetlenül vár, és szívem kész befogadni. Jöjj el álmaimba és terveimbe, reményeimbe és félelmeimbe. Lépj be életembe és szolgád leszek egész életemen át. Tudom, méltatlan vagyok arra, hogy betérj hozzám, de azt is tudom, hogy szereted a bűnösöket és szüntelen keresed őket. Ezért, Uram, lépj be sötétségeimbe, nehézségeimbe és fájdalmaimba! Térj be oda, ahonnan a bűn űzött ki. Életemnek azon részeibe is lépj be, ahol saját akaratomat jobban szerettem a Tiédnél. Térj be már most, mialatt Fiad keresztje és Édesanyád képe előtt, aki a Szentlélek által foganta Őt, elmélkedem és imádkozom.

            Most elmélkedve imádkozz el egy Miatyánk-ot, tíz Üdvözlégy-et és végül a Dicsőséget. Ehhez a következő imát szoktuk hozzátenni: Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!

A MÁSODIK ÖRVENDETES TITOK

            Mária, elmentél látogatóba rokonodhoz, Erzsébethez. Isten akarata, hogy Jézust vigyük mások életébe, amikor Ő belép a miénkbe, hogy Őt vigyük mások örömeibe és bánataiba, sötétségeibe és keserűségeibe. Ezért, Mária add, hogy a betegek iránti szeretetem úgy növekedjék és odáig fejlődjék, hogy minden beteg testvéremben a Te Fiadat ismerjem fel.

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség; „Ó, Jézusom…”

A HARMADIK ÖRVENDETES TITOK

            Mária, Te az Ige szülője és a megváltás Anyja vagy. Te, aki elfogadtad, hogy szolgálólány légy, most anya lettél. Az Úr felemeli az alázatosakat és ezért vagy a megváltó Édesanyja. Te szülted Őt, akit a próféták megjövendöltek és aki után az igazak vágyakoztak. Isten belépett az én életembe is. Én is azt mondtam: Istenem, szolgálód vagyok. De szolgálatom gyümölcsei nem tettek sem fivérévé sem nővérévé, sem anyjává sem atyjává az embereknek.

            Istenem Szülője, add, hogy Ő teljesen betérjen életembe, mialatt imádkozom.

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, „Ó Jézusom…”

A NEGYEDIK ÖRVENDETES TITOK

            Mária, Téged követlek most, amikor a mennyei Atyának bemutatod egyszülött Fiadat, hogy általa valósuljon meg a megváltás. A bemutatásnál biztosan azt mondtad: Íme, Istenem, a Fiam! Ő az én méhem gyümölcse, de Hozzád tartozik, ahogy én is teljes szívemmel Hozzád szeretnék tartozni örökre. Veled Mária, én is ott állok a szentélyben az Úr előtt és példád szerint felajánlom Néki önmagam. Mindent kaptam és mindent Néki adok. Nem akarok semmit megtartani magamnak, sem Isten sem az emberek előtt.

Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, „Ó, Jézusom…”

AZ ÖTÖDIK ÖRVENDETES TITOK

            Követlek Mária, amint felelősséggel neveled Fiadat. A templomba vezetted Őt. A találkozás okozta öröm a templomban, Benned végtelen aggodalommá változott. Három napon át nem tudtad, hol lehet Fiad és elszomorodtál. De bánatod nem akadályozott meg abban, hogy Isten akaratát teljesítsd. Megkerested Fiadat és keresésedet új öröm jutalmazta.

            Mária, imádkozva ezeket a titkokat, azt fontolgatom, hogy Isten miután belépett életedbe, hogyan készít fel egyre nagyobb áldozatokra és egyre nagyobb kegyelmekben részesít. Ezektől a titokzatos eseményektől felindulva, minden próbámmal és félelmemmel szemben azt mondom ismételten: Íme, Uram, térj be életembe! — és ha nehéz is lesz, a Te akaratodat akarom teljesíteni. Azt kívánom, hogy minden keresztem és szenvedésem újabb találkozás legyen Veled…

Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, „Ó, Jézusom…”

            Záró ima: Köszönöm Uram, hogy elmélkedhettem Mária életébe való belépésedről és hála Neked, amiért felkészítetted Őt fogadásodra. Életében valóban csodálatos művet alkottál. Tudom, hogy engem sem hagysz soha el, mert beléptél az én életembe is. Vezess és adj kegyelmet, hogy engedjem magam vezetni! Így legyen. Amen.

FAJDALMAS TITOK

            Az Úr átéli velem a szenvedéseket.

            ATYÁM, LEGYEN MEG A TE AKARATOD! AZ ATYA …….. NEVÉBEN.

            BEVEZETO IMA: Jézusom, csodálatos volt eljöveteled a földre. Csodálatos, mert kész voltál szenvedni és tűrni, mint minden ember. A keresztektől nem voltál mentes, de mindig kész enyhíteni mások fájdalmát, elvenni keresztjeiket, gyógyítani és vigasztalni. Most egy rendkívüli óra érkezettel. Személyes kálváriád jött közel. Eljött az elkerülhetetlen halál. Nem akarok sem szenderegni, sem aludni, hanem Veled maradni. Szeretném Jézusom, ha imám vigasztalást nyújtana Neked szenvedő testvéreimben. Szeretném, ha örömet és erőt vinnél nekik. Áraszd ki rám Szentlelkedet, hogy tudjak imádkozni és közeledbe kerülni. Amen.

            HISZEKEGY

AZ ELSŐ FÁJDALMAS TITOK

            Jézusom, vérrel verítékeztél a Getsemáni kertben. Kérted az Atyát, hogy a keserű kehely kerüljön el, de azonnal hozzátetted: ATYÁM, LEGYEN MEG A TE AKARATOD! Te, aki annyi szenvedőnek adtál vigaszt magadra maradtál a szenvedésben. Nincs, aki segítsen Neked. Az Atya megtehette volna, de Te elfogadtad, hogy kiidd a keserű kelyhet. Túl keserű kín lehetett ez, hiszen vérrel verítékeztél. Hiszem hogy a világ minden kínja és szenvedése jelen volt a Te véres verítékedben. Jézusom, hála Neked minden csepp vérért, amely elfolyt a verítékkel. Tudom, hogy e pillanattól a világ minden szenvedése megváltó szenvedéssé vált. Kérlek verejtékedért tekints azokra, akik most az Atya akaratát keresik. Segítsd azokat is, akik megismerték az Atya akaratát, de túl gyengék, hogy elfogadják. Add, hogy minden szenvedés, az Úr akaratának újbóli elfogadásával legyen meg váltva!

            (Csendben maradva a szenvedőkért imádkozom)

            Jézus, most nyisd meg szívemet, mialatt Lukács evangéliumát olvasom a Te haláltusádról!

            „Ezután kijött onnan, és szokása szerint elindult az Olaj fák hegyére. A tanítványok is elkísérték.” Amikor odaért, kérte őket: ,,Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek.” Aztán odébb ment úgy egy kőhajításnyira, és térdre borulva imádkozott: „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. Megjelent neki az égből egy angyal és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán abbahagyta az imát és visszament a tanítványokhoz. Azok közben elaludtak bánatukban.” Rájuk szólt: „Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!” (Luk. 22, 39-46)

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség. „Ó, Jézusom…”

A MÁSODIK FÁJDALMAS TITOK

Jézusom, megostoroztak Téged Pilátus udvarán. Tudom, hogyan folyt le az ostorozás: az elítéltet egy oszlophoz kötözték. Akkor a büntetés végrehajtói 39 korbácsütést mértek az elítélt testére. Jézusom, ennek hallatán elakad a lélegzetem. Szívem jéggé dermed… És Te mégis nagylelkűen megbocsátottál ütlegelőidnek minden ütést, mellyel felsebezték testedet. Ezért kérlek, hogy korbácsütéseiddel szabadítsd meg azokat is, akik nem akarják az Atya akaratát teljesíteni, és az őket érő korbácsütésektől semmisülnek meg, mert nem szánják el magukat, hogy megbocsássanak és szeressenek. Köszönöm a szeretet és megbocsátás példáját, melyet akkor nyilvánítottál ki, amikor vadul ostoroztak Téged!

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, „Ó, Jézusom…”

A HARMADIK FÁJDALMAS TITOK

            Jézusom, az ostorozás után tövissel koronáztak meg. A bolondok öltözékét adták Rád, s a Hozzád közel állók gúnyt űztek Belőled. Mert barátaid távol maradtak! Amikor a gyűlölet gonosz terveket kezd kovácsolni, akkor nem merül ki könnyen. Nem elégedtek meg, hogy oly kegyetlenül megkorbácsoltak, folytatták azzal, hogy kigúnyoltak és tövissel koronáztak. De a gyűlölet és a gonosz ezúttal is meglepődött láttodon. Egész szenvedésed során nyugodt maradtál. Magatartásodból felfogták, hogy azokat is megérted, akik Veled így bántak. Sőt, szereted és nem ítéled el őket. De ők gonoszságukban nem ismertek határt. Így van ez, ha a gonosz rabul ejti az egyént, a családot és közösséget. Akkor nem ismer megállást romboló tevékenységében. Jézusom, tekints le minden megsértett, megalázott, kinevetett, elutasított emberre. Szabadítsd meg őket kínzóik és sanyargatóik karmaiból, töviskoronáddal. Tisztítsd meg szívüket minden gyűlölettől, hogy ne tervezzenek bosszút és rosszért rosszal ne fizessenek. Jézusom, a Te nevedben terjedjen a megbocsátás!

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, „Ó, Jézusom…”

A NEGYEDIK FÁJDALMAS TITOK

Jézusom, keresztedet a Kálvária hegyéig cipelted. Minden, amit keresztutadról ismerek, tudom, hogy félelmetes volt. Mégis a fájdalom és szenvedés tengerében volt három csepp vigaszod: a találkozás Édesanyáddal, Veronika kendője és Cirenei Simon futólagos segítsége a kereszted hordozásában. Ezekért a vigaszcseppekért biztosan hálás voltál, s vígasszal és erővel viszonoztad azokat. De lehet, hogy megkérdezted eközben is magadtól: és hol vannak azok, akiknek oly önzetlenül segítettem?! S ismét tudom: őket is megértetted és a keresztet őértük is felajánlottad.

            Segíts Jézusom, hogy valamit megtanuljak: érzékeny legyek mások fájdalmára, hogy a legnehezebb percekben is tudjak vigasztalni, és soha ne tekintsem terhesnek, hogy felvegyem és hordozzam mások keresztjét. Különösen arra kérlek: segíts mindnyájunknak, hogy ne nehezítsük egymás keresztjét és szenvedéseit. Mert az Atya akarata az, hogy szépen éljünk és szeressük

egymást még a nehézségekben is.

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, „Ó, Jézusom…”

AZ ÖTÖDIK FÁJDALMAS TITOK

            Jézusom, Lelkedet az Atyára bíztad és meghaltál a kereszten, miután kiittad a megpróbáltatás kelyhét, melyet az Atya nyújtott Neked, mivel kész voltál elfogadni. Szó nélkül maradok. Csendes összeszedettségben leszek Kereszted előtt!

            (Kis ideig csendben maradok és elmélkedem a Kálvárián történtekről.) Itt nem is lehet mit mondani, csak felsóhajtani: Ó, hát az emberi gonoszság ilyen messze mehet?! Valóban oly nagy Isten szeretete irántunk, hogy az Atya saját Fiát sem kímélte, hanem odaadta, hogy az emberek keresztre feszítsék megmentésünkért?! Oly nagy volna az isteni irgalom, hogy saját Fiában mindenkinek azonnal megbocsátott?! Jézusom, köszönöm, hogy mindezt megtetted értünk. Ó ajándékozd nekünk is a szeretet és megbocsájtás erejét. Erősítsd meg mindazokat, akik önnön szeretet hiányból nem tudnak megbocsátani és a gyűlöletben tönkreteszik magukat. Segíts mindannyiunknak, hogy elfogadjuk a Te példád szerint az Atya akaratát, mert ez a megmenekülés egyetlen útja. Végül kérünk Téged a haldoklókért: ajándékozz nékik erőt, hogy békében adják vissza lelküket az Atyának. Békédbe vezesd őket, Uram Jézus!

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, „Ó , Jézusom…”

BEFEJEZŐ IMA

 

            Énekeld, vagy olvasd lassan:

            „Az Olajfák hegyén imádkozol,

            halálos szenvedés gyötör

            és véres veríték önt el,

            Jézus, én Istenem!

            Jézus, kínjaidat

            ültesd idegen szívekbe;

            e kínok által adj nekünk

            a halál után örök mennyországot!”

            Add Jézusom, hogy kínszenvedésed és halálod szemlélése, az ahogyan elfogadtad Atyád akaratát és kezéből a fájdalom kelyhét, hozzon közelebb Hozzád. Adjon erőt szenvedéseim elviseléséhez és általa a körülöttem szenvedőkhöz jussak közelebb. Köszönöm mindazt, amit értem tettél. Szenvedésed és halálod legyen mindig lelkemben és szívemben.

(folyt.)

Létrehozva 2023. május 19.