Imádkozzatok szívvel (6)

IMA TESTI GYÓGYULÁSÉRT

(A befejező áldás előtt lehet végezni.)

            Jézusom, átszegezték kezedet és lábadat, átszúrták oldaladat, csak hogy meggyógyíts bennünket, hogy meggyógyítsd testünket, amelyet azért teremtettél, hogy a Szentlélek temploma legyen. Jézus, szenvedéseid közepette elviselt türelmeddel gyógyíts meg minket! Gyógyítsd ki betegeinket és gondozóikat a türelmetlenségből! Te tudod, hogy a fájdalomtól könnyen elveszítjük türelmünket. Gyógyítsd meg szeretetünket, hogy el tudjuk viselni a fájdalmat, ahogy Te tetted! Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

            Jézusom, fejedre töviskoszorút helyeztek, s Te elfogadtad, akárcsak az ütlegeket. Sebeid és töviskoszorúd által gyógyíts ki minden fejfájásomból! Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!

            Lehunytad szemeidet, hogy látásunkat visszaadd. Gyógyítsd meg szemeimet! Add vissza a vakok látását! Jézus, Dávid Fia, gyógyíts ki vakságomból!

            Jézus, Te engedelmeskedtél az Atyának, szavát meghallottad és ajkaddal megdicsőítetted. Jézus, add vissza a hallásunkat és szavunkat: gyógyítsd meg a némákat és süketeket! Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

            Jézus, átszúrt kezeiddel és lábaiddal gyógyíts meg minden bénaságot! Gyógyítsd meg az ököllé formálódott kezeket is! Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

            Jézusom, átszúrták mellkasodat és szívedet, hogy meggyógyíts minket. Gyógyítsd meg beteg szívünket, vérkeringésünket és beteg vérünket. Gyógyítsd meg a beteg csontokat! Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

            Ártatlanul szenvedtél. Ezért kérlek azokért, akik mások közömbössége, zsarnoksága és szeretetlensége miatt szenvednek. Gyógyítsd meg őket Jézus, Dávid Fia, és irgalmazz nékik!

            Ha az Atya akarata az, hogy szenvedésem és betegségem megmaradjon, akkor ismét elfogadom azokat és erőt kérek magam és minden szenvedő számára. Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! Mária, itt vagyunk Veled a kereszt alatt. Ismered bajainkat, problémáinkat és fájdalmainkat. Ismered testi és lelki szenvedéseinket. Ó, vigasztalás Anyja, köszönöm, hogy nem vagyok egyedül! Köszönöm, hogy velem vagy keresztjeimben és szenvedéseimben! Feléd nyújtom kezem, és életemet Neked szentelem, hogy Fiad keresztje alatt maradhassak.

            Te mondtad nekünk, Anyánk:

            „Drága gyermekeim! Napról napra szeretnélek benneteket szentségbe, jóságba, engedelmességbe és isteni szeretetbe öltöztetni, hogy egyre szebbekké és készségesebbekké váljatok Uratok számára! Drága gyermekeim, hallgassátok és éljétek üzeneteimet! Vezetni szeretnélek titeket. Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (1985. okt. 24.)

            Mária, Jó Anyánk, öltöztess fel bennünket, mint Édesanyánk, készíts elő, mosdass meg és tisztíts meg újra, hogy készek legyünk a mi Urunk és egymás számára!

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            A béke, szeretet és kegyelem áldása,

            a testi és lelki egészség áldása

            szálljon le rám most a keresztről,

            és az egész világra!

            Az Atya……… nevében…!

A KERESZTÚT

BEVEZETŐ IMA:

            Jézusom, Édesanyád meghívott, hogy elmélkedjünk szenvedésedről és halálodról, s hódoljunk keresztednek. Kész vagyok a Te és az én Anyámmal követni Téged keresztutadon, azzal a szeretettel, mellyel Ő kísért Téged. Úgy szeretném hordozni keresztjeimet, ahogy Te tetted. Add, hogy melletted megtanuljak segíteni másoknak a keresztek hordozásában és felsegíteni mindazokat, akik elestek.

            Mária, most elindulok Veled Jézust követve a kereszt útján. Viszem saját keresztemet, családom, az Egyház, a világ keresztjét. Szeretném vállaimat minden kereszt alá helyezni és mindenkinek segíteni. A medjugorjei plébániához tartozóknak azt mondtad:

            „Nektek nagy és súlyos keresztetek van, de ne féljetek hordozni! Itt van Fiam, aki majd segít.”

            Hiszem, hogy ezt az én bátorításomra is mondtad. Köszönöm! Amen.

ELSŐ ÁLLOMÁS: Jézus, Pilátus halálra ítél Téged.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, így szólt hozzájuk: „Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek.” (Luk. 23, 13-14.)

            „Az igazak meg elvesznek,

            nem veszi szívére senki.

            Eltűnnek a jámborok is, senki sem figyel föl rá.

            Igen, a gonoszság miatt elvétetik az igaz,

            hogy végül békére leljen.

            Megpihennek nyugvóhelyükön mind, akik az igaz úton járnak.

            Ti meg, boszorkányfiak, gyertek ide,

            ti, házasságtörő asszony s céda nő ivadéka.

            Kit csúfoltok, kire tátjátok ki a szátokat,

            és kire öltitek ki a nyelveteket?

            Nem ti vagytok a gonoszság gyermekei,

            a hazugság fajzata?”

            (Iz. 57, 1-4.)

            „Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. (1Pét. 3, 18.)

            Jézus, íme Előtted vagyok. Te nem ítélsz el, nem keresed hibáimat, hanem meg akarsz tisztítani azoktól. Köszönöm! Most őszintén sajnálom, hogy annyiszor elítéltem másokat, rosszat beszéltem felebarátaimról, elhallgattam az igazságtalanságokat és rendetlenségeket, melyeket másoknak okoztak.

            Jézusom, add kegyelmedet, hogy ezentúl egészen a Tied legyek!

            Kérlek mindazokért is, akik a keresztutat végzik: a Krizevason, templomainkban, vagy otthonukban. Légy könyörületes mindenkihez! Vedd le róluk a megbélyegzést, amit hordoznak és amit másokra róttak! Ezentúl az ember úgy állhasson a másik előtt, mint testvér a testvér előtt! Ne pusztuljanak el többé az igazak! Uralkodjék szeretet és béke!

            Mária, Te hallottad az ítéletet, de nem ítélkeztél. Légy velem és gyermekeid mellett! Köszönöm, hogy azt mondtad:

            „Drága gyermekeim! Sajátos módon szeretnélek ma felszólítani benneteket a kitartásra a megpróbáltatásokban. Gondoljatok arra, hogy a Mindenható még ma is szenved bűneitek miatt! S ha majd szenvedni fogtok, ajánljátok szenvedéseiteket áldozatként Istennek! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” (1984. márc. 29.)

            (Rövid csendben felajánlom Istennek keresztjeimet és szenvedéseimet!)

MÁSODIK ÁLLOMÁS: Jézusom, magadra veszed a keresztet.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „Azok átvették Jézust. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak.” (Ján. 19, 17.)

            „Bár a mi betegségeinket viselte,

            és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis

            (Istentől) megvertnek néztük,

            olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott…

            és az Úr mégis az Ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát.

            Megkínozták, s Ő alázattal elviselte,

            nem nyitotta ki a száját.” (Iz. 53, 4. 6b-7)

            „Amikor az egész néphez szólt, ezt mondta: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye vállára keresztjét minden nap és úgy kövessen… Mert mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzi akár az egész világot is, de maga elpusztul vagy súlyos sérelmet szenved.” (Luk. 9. 23. 25.)

            Jézus, Te szívesen vetted fel keresztedet, mert az abban az órában az Atya akarata volt. Megengedted, hogy bántalmazzanak, hogy mi elkerülhessük a bántalmakat. Sajnálom, hogy oly sokszor visszautasítottam a keresztet, a könnyebb utat választva. Bánom, amiért ellenálltam a szeretet és türelem keresztjének és a gyűlölet, önzés, türelmetlenség és békétlenség keresztjét választottam. Most fogtam fel, hogy viselkedésemmel gyakran raktam kereszteket felebarátaim vállaira. Bocsáss meg! Ezentúl úgy szeretném elfogadni a kereszteket, ahogyan Te fogadtad azokat… Megbocsátok mindazoknak, akik bűneikkel kereszteket raktak vállaimra, sokszor nagyon súlyos kereszteket. Azokért kérlek, akik megbántottak, nem szerettek, akik nem bocsátották meg gyengeségeimet és bűneimet, hanem gonoszsággal viszonozták a rosszat. Megbocsátok nékik! Bocsáss meg Te is!

            Mária, most jobban megértem, hogy velem vagy. Nyerd el számomra a kegyelmet, hogy tudjam elfogadni és hordozni a kereszteket! Köszönöm, hogy a szenvedések közepette is arra buzdítottál, kérjem a szeretetet.

            „Drága gyermekeim! Ezekben a napokban, míg örömmel ünneplitek a keresztet, szeretném, hogy keresztetek számotokra is öröm legyen. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy a betegséget és szenvedéseket Jézushoz hasonlóan, szeretettel tudjátok elfogadni. Csak így részesíthetlek benneteket gyógyulásban és örömmel kegyelemben oly mértékben, ahogy Jézus azt megengedi. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” (1986. szept. 11.)

            Mária, fáradhatatlanul taníts, hogyan fogadjam és hordozzam a kereszteket!

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

HARMADIK ÁLLOMÁS: Jézus, először esel el a kereszt alatt.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek.” (1Kor. 9, 22.)

            „Amikor beesteledett, sok ördögtől megszállott embert vittek hozzá. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és mind meggyógyította a betegeket.” (Mt. 8, 16-17.)

            Jézusom, nézlek, ahogy elestél a kereszt súlya alatt. Tudom, hogy az önként vállalt keresztek is lehetnek súlyosak. Neked nem kellett volna elesned. Angyal-sereget hívhattál volna, és nem esel el. De Te a szenvedő ember útján haladtál. Mindenben hasonlatossá váltál hozzánk, kivéve a bűnt. Hála Néked, Jézus! Amikor visszagondolok eleséseimre, szeretetlenségeimre, hitetlenségeimre és reménytelenségeimre, csak azt tudom ismételni: Bocsáss meg! Oly sokszor eldobtam keresztemet és nem akartam hordozni, így másoknak kellett alatta elesniük. Bocsáss meg, amiért szeretetem sokszor oly rövid lélegzetű volt! Ugyanezt kell mondanom hitemről és reményemről is, így gyakran és könnyen kétségbeestem…

            Jézus, köszönöm, hogy elested után nem mondtál le utadról. Köszönöm, hogy nem mondtad az Atyának: „Nem bírom tovább,” hanem felkeltél és folytattad utadat. Jézus, adj erőt, hogy minden esés után felálljak, de segíts, hogy ne essek el!

            Kérlek mindazokért, akik mellett elmentem és nem voltam kész segíteni, hogy fajdalmukból újra felemelkedjenek. Jézus, adj kegyelmet, hogy felálljanak, engem pedig taníts meg, miként segíthetek nekik ismét talpra állni.

            Megváltóm, sokan álltak e stációd előtt az egész világból, és elhatározták, vigyázni fognak, hogy el ne essenek. Most újra összeroskadnak a szenvedés, bűn és a gonoszság keresztjei alatt. Jézusom, kegyelmed újítsa meg és emelje fel őket!

            A gyűlölet terhe alatt dőlt össze a világ békéje, a gazdagság és hódítás utáni vágy súlya alatt bukott el az igazság és szeretet. Sokan annyira az anyagi javakhoz láncolták magukat, hogy azok teljesen a földre szegezték őket, és nem képesek felállni. Add meg, hogy mindannyian felemelkedjünk és elinduljunk a feltámadás útján!

            (Név szerint imádkozz azért, akiről tudod, hogy súlyos szenvedések között él!)

            Mária, tehetetlenül szemlélted Fiad elestét, de hűséged biztosan nagy vigaszul szolgált. Köszönöm, hogy megígérted, mindig velünk leszel!

            „Drága gyermekeim! Nem, nem tudjátok, mily nagy kegyelmet ad nektek Isten. Ti nem akartok megtérni e napokban, amikor a Szentlélek sajátos módon működik. Szívetekkel a földi dolgok felé fordultatok és azok teljesen lekötnek benneteket. Fordítsátok szíveteket az ima felé és kérjétek, hogy áradjon rátok a Szentlélek! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” (1985. máj. 9.)

            Mária, segíts keresztjeinkkel felkelnünk, és Fiad eleste gyógyítson meg minket!

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

NEGYEDIK ÁLLOMÁS: Jézus, találkozol hűséges Anyáddal, Máriával.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            Ó, ti mindnyájan, akik erre jártok az úton, nézzetek ide és lássátok:

            Van-e oly fajdalom,

            mint az én fájdalmam?

            Mert lesújtott rám az Úr

            izzó haragjának napján…

            Elhagyatott lettem,

            s nyomorult egyszer s mindenkorra.

            Ezért sírok oly keservesen,

            szememből patakzik a könny.

            S vigasztalóm, aki erőt önthetne belém,

            messze van tőlem.” (Siralmak. 1, 12, 13, 16.)

            „Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Ez sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át, hogy sokaknak kiderüljenek a titkos gondolatai.” (Luk. 2, 34-35.)

            Mária, találkoztál Fiaddal a keresztúton. Csak tekinteteddel vigasztalhattad. Biztosan Te is az Ő tekintetéből értetted meg, hogy elfogadta a szenvedést és a keresztet megmentésünkért. Mária, köszönöm, hogy nem hátráltál meg! A keserűségnél erősebb volt Benned a szeretet, és tekintetetek találkozásában mindketten újra elfogadtátok az Atya akaratát. Mindketten szeretettel és odaadással szenveditek el és hordozzátok a keresztet. Mária, esdekeld ki számomra a magadéhoz hasonló hűséget!

            Bocsásd meg Jézus, hogy kerültem a Veled való találkozásokat és amiért gyakran felületesek is voltak találkozásaim! Ajándékozd azt a kegyelmet, hogy minden körülményben találkozzam Veled!

            Másokkal is szeretetben akarok találkozni, akkor is, ha én szenvedek, vagy ők. Nem akarok többé senkit elkerülni. Jézusom, még kérlek minden szenvedőért, akik nem találnak segítő kezekre. Kérlek mindazokért, akiket megvetnek!

            Jézusom, azokért is Hozzád fordulok, akik itt a Krizevacon végzik ezt az áhítatot. Add, hogy találkozzanak Veled! Te is menj eléjük! Hogy életük megváltozzék, a szenvedés pedig javukra és Isten dicsőségére váljon!

            Mária, sok embert vonzottál a Krizevacra. Kísérd őket útjukon, ahogy elkísérted Fiadat! Anyai tekinteted találkozzék minden zarándokkal és megvigasztalódva térjenek haza, reményben folytatva életútjukat!

            Köszönet a figyelmeztetésért:

            „Drága gyermekeim! Nem, nem tudtok szeretni és nem tudjátok szeretettel meghallgatni szavaimat. Legyetek tudatában annak én szeretteim, hogy Édesanyátok vagyok és azért jöttem a Földre, hogy tanítsalak benneteket szeretettel hallgatni, szeretettel imádkozni, és nem kereszthordozástok miatti kényszerből.

            A kereszt által Isten megdicsőül minden emberben. Köszönöm, hogy meghallgattátok felszólításomat!” (1984. nov. 29.)

            Mária, igyekszem ismét megtanulni a kereszthordozást szeretettel és szeretetben találkozni azokkal, akik saját keresztjeiket hordozzák…

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

ÖTÖDIK ÁLLOMÁS: Jézus, Cirenei Simon segít kereszted hordozni.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után.” (Luk, 23, 26.)

            „Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, vagyis az Isten Lelke lebeg fölöttetek.” (1Pét. 4, 13-14.)

            Jézusom, azok, kiknek feladata volt, hogy minél jobban megkínozzanak és mielőbb keresztre feszítsenek, kerestek egy embert, aki segít keresztedet vinni. És rákényszerítették Simont, aki hazatérőben volt a munkából…

            Simon, mit éreztél? Vajon nem mondtad magadban: Miért éppen nekem kell segítenem? Hisz egész nap dolgoztam, és fáradt vagyok a munkától. Miért éppen nekem kell – nem kérdezted-e magadtól – vinnem valakinek a keresztjét, aki a mi törvényeink szerint megérdemelte azt? Csakugyan nekem kell részt vennem az ő szégyenében? Simon, megértelek, ha ellenálltál és morogtál. Mégis segítettél vinni a keresztjét annak, aki tudott módot találni, hogy köszönetet mondjon. Jézusnak segítettél! Mi, Simon, mindannyian boldognak nevezünk téged, mert Ő ezért biztosan örök élettel jutalmazott meg.

            Köszönöm Jézus, hogy elfogadtad ezt a segítséget! Add, hogy felismerjelek minden szenvedőben! Add, hogy megértsem, boldogabb lehetek cirenei Simonnál, mert minden nap Neked segíthetek! Segíts megragadnom minden alkalmat, hogy a szeretet boldogságát már itt ízlelhessem!

            Jézus, mindazokért kérlek, akiket nem akartam megsegíteni. Bocsáss meg nekem, a nekik okozott sebeket pedig gyógyítsd meg!

            Hála Néked azokért, kiknek nevedben segítettem, és akik nekem nyújtottak nevedben segítséget! Azokért is Hozzád fordulok, akik ma szívesen segítenek, mivel szeretnek Téged, és Benned szeretik testvéreiket.

            Jézus, sokan járják a keresztutat Medjugorjében és Simont keresnek. Érezzék, mily közel vagy hozzájuk, és úgy térjenek haza, hogy készek legyenek hordozni egymás keresztjét, ezáltal a Te szenvedésedben vegyenek részt!

            Mária, köszönöm, hogy meg akarsz tanítani, hogy minden emberben ismerjem fel és szeressem a testvért. Köszönöm az üzenetet, melyben értésemre adtad, hogy ma is segítséget nyújthatok Jézusnak:

            Drága gyermekeim! Felszólítalak titeket, hogy imáitokkal segítsetek Jézusnak, minden terve megvalósításában, amit itt tesz. Áldozatokat is mutassatok be Jézusnak, hogy minden az Ő terve szerint valósuljon meg, hogy a Sátán semmit se tehessen. Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat! (1986. jan. 9.)

            Mária, Veled ajánlom fel imáimat, áldozataimat és életemet a béke és szeretet terveinek megvalósításáért a világon.

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

HATODIK ÁLLOMÁS: Jézus, Veronika letörli arcodat.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „Szebb vagy, mint bárki az emberek közül.” (Zsolt. 45,3.)

            „Nem volt sem szép, sem ékes (hiszen láttuk),

             a külsejére nézve nem volt vonzó

            Megvetett volt, utolsó az emberek között,

            a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés:

            olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat,

            megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra.” (Iz. 53, 2-3.)

            „Hallgass meg gyorsan, ó, Uram, lelkem immár kilehelem!

            Ne takard el előlem arcodat, hogy ne legyek olyanná, mint

            azok, akik sírba szállnak… Ragyogtasd arcodat, Uram, a

            Te szolgádra!” (Zsolt.)

            Jézus, elcsúfították arcodat is. A vér verítékkel keveredett. Felismerhetetlenné váltál. Szíved a legszebb volt, ezért volt szép arcod is. Benső szépséged átragyogott még a megvetés és megalázás órájában is. És ekkor egy bátor asszony lépett Hozzád és letörölte arcodat. Jézus, Te nem felejted el, hogy hálás légy. Veronika arcod képmását találta kendőjén…

            Abban az ellened tömörült tömegben nem mindenki felejtette el, hogy csak jót tettél, hogy oly sokszor felszárítottad a keserűség és bánat könnyeit, melyek fajdalomtól és szenvedéstől patakzottak. Köszönöm, Veronika, hogy nem féltél, bár számolnod kellett személyes sértésekkel és megaláztatásokkal, mert pártfogásba vetted az elítéltet!

            Jézusom, bánom, hogy vétkeimmel oly sokszor csúfítottam el saját arcomat és mások arcát. Mégis tudom, hogy közülünk mindenkivel azonosultál. Bocsáss meg! Jézusom, azt akartad, hogy arcom és életem a Tiéd tükörképe legyen! De oly sokszor elfelejtettem ezt, így a Te fényed és örömöd nem juthattak el másokhoz. Kérlek, tisztítsd meg arcomat minden szennytől és ránctól, hogy fényed rajtam is átragyogjon!

            Azokért is kérlek, akik több szeretetet vártak tőlem, és több megértést, s ehelyett tekintetem sötét volt az önzéstől és gőgtől, tapintatlanság homályosította el. Add, hogy a Te arcod és fényed ragyogjon ezentúl bennünk és általunk mindenkire.

            Köszönöm azokat, akik ma a Te legmegvetettebb testvéreiden segítenek, s bennük a Te arcodat látják!

            Jézus, különösen népemért kérlek, segítsd, hogy megszabaduljon a káromkodástól, amivel oly sokan elcsúfítják arcodat és nevedet, méltóságodat és dicsőségedet. Bocsáss meg, és adj új kegyelmet!

            Mária, Te szívedben biztosan köszönetet mondtál Veronikának Jézus iránti figyelmességéért. Mária, nekem és minden zarándoknak esdd ki azt a nagy ajándékot Fiadtól, hogy orcáinkról az Ő arca sugározzék vissza! Ezt kívánod Te is:

            „Drága gyermekeim! Ma arra kérlek titeket, döntsétek el, akartok-e üzeneteim szerint élni! Szeretném, hogy tevékenyen éljétek és továbbítsátok üzeneteimet! Különösen azt kívánom, hogy mindannyian Jézus visszfénye legyetek, amely ennek a sötétségben botorkáló, hitetlen világnak fog világítani. Szeretném, ha mindannyian egymás világosságává lennétek, hogy a világosságról tegyetek tanúságot. Drága gyermekeim, nem a sötétségre, hanem világosságra vagytok hivatottak. Ezért életetekkel a világosságot éljétek! (1986. jún. 5.)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

HETEDIK ÁLLOMÁS: Jézus, másodszor esel el a kereszt alatt.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „De én csak féreg vagyok, nem ember,

            az emberek gúnytárgya s a népek megvetettje.

            Mind, aki lát, gúnyt űz belőlem,

            elhúzza száját és csóválja fejét.

            Az Úrban bízott, hát mentse meg,

            segítsen rajta, ha szereti!”…

            Olyan vagyok, mint a kiöntött víz.

            Csontjaimat szétszedték, szívem, mint a viasz,

            szétfolyt bensőmben.

            Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt.

            Kutyák falkája ólálkodik körülöttem, s

            gonosztevőknek serege zár körül.

            Kezemet és lábamat összekötözték,

            és a halál porába fektettek. (Zsolt. 22, 7-9, 15-17.)

            Jézus, Édesanyáddal, Simonnal és Veronikával történt vigasztaló találkozásod után mégegyszer elestél. Bizonyosan nehezebb és fájdalmasabb volt az elsőnél. A Téged körülvevő gyűlölet és féktelenség minél gyengébbnek látott, annál jobban dühöngött. De Te, bár ennyire szenvedtél, mégis folytattad utadat.

            Köszönöm Jézus, utadat, elestedet, és a bátorságot, hogy ismét felálltál. Bocsásd meg eséseimet, bocsásd meg a rövidéletű jószándékaimat! A megpróbáltatások és nehézségek közepette túl könnyen feledtem utamat és irányomat, miközben rossz szokásaim megmaradtak. Jézus, most szeretnék ismét felállni, s ígérem, hogy minden esés után felállok. Köszönöm irántam tanúsított türelmedet!

            E második elestednél mindazokért kérlek, akik újra elbuktak, önmagukban csalódva, elveszítve bizalmukat a Te irgalmadban. Segítsd őket ismét felállni! Ne legyen többé olyan ember, aki élete útján bűnökben és bajokban marad! Áramoljon át minden szíven új erő és megújult akarat az újrakezdéshez.

            Jézus, kérlek azokért is, akik itt Medjugorjében kezdtek új életet, de a szenvedélyek és rossz szokások ereje megkísértette őket, így újra elbuktak. Ne engedd, hogy bűnben maradjanak! Fogadják egyszerűséggel és alázattal ismételt bukásukat! Add, hogy senkit ne érjen erején felüli kísértés!

            Hála Neked Mária ezekért a jelenésekért, melyek által sokan felálltak, mert megtapasztalták szeretetedet! Hívó, vigasztaló és bátorító szavad visszhangozzék szívem mélyén:

            „Drága gyermekeim! Az évfordulóra szólítalak benneteket: imádkozzatok többet, és imátok legyen az Istennek való önátadástok jele!

            Drága gyermekeim, tudom, valamennyien fáradtak vagytok: képtelenek vagytok átadni magatokat nekem ezekben a napokban! Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (1985. jún. 13.)

            Mária, kérlek e plébániáért, magamért külön, és minden zarándokért. Add, hogy ne legyünk többé fáradtak, és a szeretet győzedelmeskedjék minden fáradtság felett, és Veled kezdhessük újra utunkat…

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

NYOLCADIK ÁLLOMÁS: Jézus, megtaláltad a vigasztaló szavakat a jeruzsálemi asszonyok számára.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „Dávid házára pedig és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak: gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet. Azon a napon olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben… Gyászolni fog az ország, gyászolni fog minden törzs..” (Zak. 12, 10-12a.)

            „Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult: Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat sirassátok és gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket: Omoljatok ránk! És a dombokat: Takarjatok el! Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?” (Luk. 23, 27-31.)

            Szelíd és alázatos szívű Jézusom! Szenvedésed sem vakká, sem süketté nem tett. Láttad az asszonyokat, akik sírtak rajtad és utánad. Te soha nem szeretted az őszintétlen szót… Te, az emberi nemért szenvedő, kínlódásoddal és kereszteddel nem kívántál felületes részvétet kelteni, hanem az élet gyökeres megváltoztatására szólítottál fel bennünket. Jézus, bocsáss meg, hogy ott kerestem vigaszt, ahol nem kaphattam! Önszeretetből oly sokszor engedtem el fülem mellett az igazságot és a hízelkedések és hazugságok felé fordultam. Nem volt erőm szeretettel megmondani az igazat. Magamat és másokat csaptam be kételkedő szavaimmal.

            Bocsásd meg minden őszintétlenségemet és minden félelmemet, melyek arra késztettek, hogy ne mindig a szeretetben keressem az igazságot! Segíts, hogy ezentúl ne keressek hazug, vigasztaló szavakat, s ne fogadjam el azokat, valamint másoknak se kínáljam fel! Szeretnék másokkal a Te világosságodban és igazságodban élni!

            Bocsáss meg a szülőknek és a fiatalok nevelőinek, amiért gyakran szemet hunytak az igazság előtt és nem tudták átadni másoknak! Bocsáss meg egész Egyházadnak is, hogy gyakran e világgal kereste a felületes és megalkuvó megoldásokat, elfeledve a szeretet és megbocsátás alapját!

            Mária, köszönöm hozzánk intézett szavaidat, melyekre ezen állomásnál emlékezem!

            „Drága gyermekeim! Vezetni szeretnélek benneteket, de ti nem akarjátok meghallani üzeneteimet. Ma felszólítalak titeket, hogy hallgassatok üzeneteimre, akkor majd át tudjátok élni az általam kapott isteni üzeneteket. Nyíljatok meg Isten előtt, Isten pedig rajtatok keresztül fog hatni és megad nektek mindent, amire szükségetek van. Köszönöm, hogy meghallgattátok felszólításomat!” (1985. júl. 25.)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

KILENCEDIK ÁLLOMÁS: Jézus, harmadszor esel el a kereszt alatt.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „Még hol verjelek meg benneteket,

            amiért hűtlenségre hűtlenséget halmoztok?

            Beteg az egész fej és a szív teljesen erőtlen.

            Tetőtől talpig sehol sem ép,

            csupa sebhely, zúzódás és nyílt seb.

            Mégsem orvosolták, nem kötözték be,

            és olajjal sem puhították.” (Iz. 1, 5-6.)

            „A kő, amit az építők elvetettek,

            szegletkővé lett.

            Az Úr vitte végbe ezt…” (Zsolt. 118, 22.)

            Jézus, mire gondolhatok még az újabb elesés előtt? Térdre hullok, s szívemmel szemlélem azt, ami Veled történik. Végképp le vagy törve. És azok, akik keresztrefeszítésed színhelyére vezettek, biztosan türelmetlenné váltak eséseidtől, mert terveiket lassították. Te ellenben türelmes voltál magaddal és velük is. Nékik megbocsátottad Jézusom, saját kék foltjaidat, az esések okozta sebeket pedig értünk ajánlottad fel az Atyának. Mindezt köszönöm!

            Bocsáss meg Jézus, hogy oly sokszor voltam türelmetlen a kicsinyekkel és gyengékkel, az erősebb előtt pedig féltem! Vonakodtam kiállni az igazság mellett. Jézus, bocsásd meg, hogy szeretetem gyakran gyenge volt, így nem kötöztem be mások sebeit, s nem óvtam meg őket a kék foltoktól sem! Ezért mindazokért könyörgök Hozzád, akiknek bűnbeesését én okoztam. Segítsd meg őket Te, ebben az órában!

            Kérlek Jézus, minden családért, akik a szülők bűneitől szenvednek, az apa és anya közti veszekedésektől, a gyerekek és szülők közti nézeteltérésektől, hűtlenségektől, káromkodástól, italozástól, az ártatlan életek megölésétől az anyaméhben! Jézus, segítsd újra felkelni őket és új útra indulni!

            Kérlek az ifjúságért is, mely a kábítószerélvezet és az alkoholizmus rabjává vált. Legfájdalmasabb esésednél a legsúlyosabb függőségi viszonyban lévőkért imádkozom, akik azért jönnek, hogy Hozzád forduljanak segítségért!

            Jézus, válj Te szegletkövünkké, hogy többé soha ne utasítsunk el Téged, s így a Terád alapozott házunk biztonságban legyen! A mai világ sok mindenben eldobott Téged. Ezért bomlanak szét a családok, ezért mennek tönkre nemzetek. Ó, Jézus, légy szegletkövünk, hogy utunk Teveled ezentúl egyenes és biztos legyen!

            Mária, Te szemlélője voltál ennek az esésnek is. A fájdalom újabb tőre járta át szívedet. Folytattad a szenvedést és az esések felajánlását mindannyiunk új felemelkedéséért. Hála Neked Mária azokért a szavakért, melyekre ma örömmel emlékezem:

            „Drága gyermekeim! Ma szeretném elmondani, hogy Isten megpróbáltatásokat kíván küldeni rátok, melyeket imával győzhettek le. Isten próbára tesz titeket a mindennapi munkátokban. Most azért imádkozzatok, hogy leküzdjetek minden kísértést! Mindenből, amin keresztül Isten megpróbál titeket, gyertek ki nyitottabban Isten felé és szeretettel közeledjetek Hozzá! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” (1985. aug. 22.)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

TIZEDIK ÁLLOMÁS: Jézus, levetkőztettek és epével itattak meg.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is…” (Ján. 19, 23.)

            „Fojtsátok el tehát tagjaitokban, ami földies: az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. Ezek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait. Valaha, amikor még köztük éltetek, ti is ezeket műveltétek. De most hagyjátok el ezeket: a haragot, a gyűlölködést, a rosszindulatot, az átkozódást és az ocsmány beszédet. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig… Mint Istennek szent és kedves választottai öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet.” (Kol. 3,5-10. 12.)

.           ”Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evésben – ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. (Róm. 13, 12-13.)

            Jézus, szégyellem, amit Veled műveltek. Levetkőztettek. Ruha nélkül maradtál, mezítelen. Te, isteni Ige, aki által minden teremtetett és felöltöztetett, ruhátlanul állsz. Azért tetted ezt, hogy rólunk levedd a bűn és halál átkát, s az élet és feltámadás áldásába öltöztess minket. Köszönöm Néked!

            Jézus, bocsáss meg, amiért engedtem szenvedélyeimnek, hogy kedveztem testem követeléseinek lelkem és szellemem kárára! Bocsásd meg, hogy fontosabbnak ítéltem testem szükségleteit a lelkieknél. Add a megtérés kegyelmét! Irgalmad burkoljon be, hogy ezentúl a lélek törvényei szerint élhessek! Segíts megszabadulnom minden rendellenességtől: a gyűlölettől, paráznaságtól, kapzsiságtól, falánkságtól, haragtól, dühtől és gonoszságtól!

            Jézus, ugyanezt kérem minden Medjugorjébe jövőnek! Add, hogy megújulva térjenek haza! A lélek törvényei győzzék le a test törvényeit bennük, hogy az új élet tanúi lehessenek, melyet Te kínszenvedéseddel és haláloddal érdemeltél ki.

            Mindannyian a jóság új ruhájába öltözzenek!

            Bocsásd meg mindenkinek a tisztátalanságot, paráznaságot és minden más vétket! Jézus, köszönöm, hogy megújult reménnyel tudom mindezt kérni.

            Mária, hogyan érezhetted magad ennél az állomásnál, elképzelni sem tudom, nemhogy átérezni. Most azonosulok érzéseiddel és Tőled szeretném megtanulni a Lélek szerinti életet. Hálát adok következő szavaidért:

            „Drága gyermekeim! Napról napra szeretnélek benneteket életszentségbe, engedelmességbe, jóságba és az Isten iránti szeretetbe öltöztetni, hogy egyre szebbé váljatok és készségesebbek legyetek Uratok számára. Drága gyermekeim. Hallgassátok és éljétek üzeneteimet. Vezetni szeretnélek titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok felszólításomra!” (1985. okt. 24.)

            Mária, köszönöm, hogy nem tűröd el mezítelenségemet, amit a bűn okozott bennem, és köszönöm azt a kívánságodat, hogy szépen felöltöztess engem!

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS: Jézus, rászegeznek Téged a keresztre.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „Kutyák falkája ólálkodik körülöttem,

            s gonosztevőknek serege zár körül.

            Kezemet és lábamat összekötözték,

            és a halál porába fektettek.

            Megszámlálhatom minden csontomat:

            ők néznek és bámulnak,

            elosztják maguk közt ruhámat,

            köntösömre pedig sorsot vetnek.” (Zsolt. 22, 17-19.)

            „Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket. A követelményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte.” (Kol. 2, 13-14.)

            Jézus, a kereszt, amelyet hordoztál, s amely felsebezte már megostorozott hátadat, most kemény fekhelyeddé lesz. Mily kínokat álltál ki, míg a keresztre szegeztek, azt soha senki nem tudja elmondani…

            Jézus, a megváltás új útját nyitottad meg, amikor nem válaszoltál a sértésekre, amikor nem akartál bosszút állni azért, amit Veled tettek. Köszönöm Néked, szenvedők közt a legtöbbet Szenvedő! Szenvedésed megváltott minket, embereket, mert szenvedve szerettél és szeretve szenvedtél.

            Bocsáss meg Jézus, hogy viselkedésemmel másokat a szégyenfára szegeztem, haragommal másokat félelembe és szorongásba kergettem, hogy gyűlöletemmel oly sokszor zártam be szívem kapuját mások előtt!

            Szabadíts meg a jogtalan kívánságoktól és negatív szokásaimtól, melyek megbéklyóznak.

            Jézus, szabadítsd meg a szegényeket, kik a nyomorúság keresztjeire vannak feszítve, a gazdagok kizsákmányolása és igazságtalan viselkedése miatt! Szabadítsd meg a gyermekeket, akik szüleik viselkedésének következtében vannak a kereszten. Távolíts el, ó Jézus, minden erőszakot és feszültséget az állampolgárok és az államok közül! Segíts keresztrefeszítenünk minden szenvedélyt, minden keménységet és gőgöt, hogy szeretet, béke, kölcsönös kiengesztelődés és megértés szülessék.

            Ó, Mária, minden kalapácsütés visszhangot vert anyai szívedben. Mindent elviseltél. Egyenes derékkal. Köszönöm, hogy szeretsz és el akarsz vezetni a megváltásra! Mária, segíts lerombolnom mindazt, ami megkötözve tart és ami arra szolgál, hogy másokat megfeszítsek, hogy ezentúl csak a másoi iránti szeretethez legyek láncolva.

            Köszönöm e szavaidat:

            „Drága gyermekeim! Ma is arra szólítalak fel benneteket, hogy egyre jobban nyíljatok meg Istennek, hogy rajtatok keresztül tudjon hatni. Amennyire megnyíltok, annyi áldásban lesz részetek. Újból szeretnélek imára buzdítani benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” (1986. márc. 6.)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

TIZENKETTEDIK ÁLLOMÁS: Jézusom, Te meghalsz a kereszten.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „Mire következtethetünk ebből? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm. 8, 31-32.)

            „Mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait. Bűnt nem követett el, hamisság nem volt szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt) fára, hogy meghaljunk a bűnöknek, s az igazságnak éljünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához.” (1Pét. 2, 21-25.)

            „Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil. 2, 8.)

            „Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária…” (Ján. 19, 25.)

            Én Jézusom, íme hova vezetett irántunk való szereteted és az Atya iránti engedelmesség. Ki fogja fel közülünk valaha is a Te szeretetedet! Köszönöm, hogy ennyire mélységesen és felfogóképességünket meghaladva szerettél bennünket! Átdöfött szíved legyen mindnyájunk számára szabadulás és menedék!

            Szeretnék válasz lenni szeretetedre. Kereszted előtt térdepelve szeretném szeretettel hallani és hallgatni szavadat. Hatoljanak be azok a szívembe, mint ahogy a Te Anyád Mária, szívéig hatoltak, akinek volt ereje a kereszt tövében maradni.

            (Maradj csendben!)

            Mennyei Atyám, köszönöm, hogy ilyen feladattal bíztad meg Fiadat, Jézus Krisztust! Köszönöm, hogy Ő egészen a kereszthalálig teljesítette azt. Köszönöm, hogy meghallgattad imáját, amikor arra kért, bocsáss meg nekünk!

            Megbocsátok én is azoknak, akik megsértettek. Kérlek azokért, akik még nem bocsátottak meg. Ösztönözze erre a Te irgalmad és Fiad szenvedése, hogy minden emberhez eljöjjön a béke!

            Nem volt könnyű Mária, megértened az Atya akaratát, de mindenesetre elfogadtad, Fiaddal együtt. Köszönöm, hogy gyermekeiddé fogadtál minket. János, hála neked, hogy mindannyiunk nevében elfogadtad Máriát, és így a mi nevünkben is kifejezted Néki háládat! Neked pedig Anyám, köszönet a következő hívásért!

            „Drága gyermekeim! Azt szeretném mondani, hogy ezekben a napokban a kereszt legyen a középpontban. A kereszt előtt imádkozzatok tehát, amelyből nagy kegyelmek áradnak. Most otthonotokban különösen szenteljétek föl magatokat a keresztnek. Ígérjétek meg, hogy nem sértegetitek sem Jézust, sem a keresztet, s elcsúfítani sem fogjátok azt! Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (1985. szept. 12.)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

TIZENHARMADIK ÁLLOMÁS: Jézus, levettek a keresztről és Anyád ölébe tettek.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „Volt egy József nevű derék és igaz férfi, Judea Arimatea nevű városából származott és maga is várta az Isten országát. Tagja volt a tanácsnak, de nem értett egyet a határozattal és az eljárással. Ez elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és sziklasírba helyezte, ahol még nem feküdt senki.” (Luk. 23, 50-53.)

            Jézus, befejezted földi pályádat, nehéz kínok közepette. Mint a szeretet és megbocsátás hőse lehelted ki lelkedet. A bűnbánó latrot magaddal vitted a mennybe, mert megkért, hogy emlékezzél meg róla. Jézus, köszönöm, hogy eljöttél közénk, köszönök minden szavadat, minden tettedet, minden jelet, mellyel megmutattad, hogy szeretsz minket!

            Mária, a kereszt alatt mindent hallottál, mindent átszenvedtél, és most, a sírbatétel előtt, Fiadat anyai öledben tartod. Hogy mily gyengéden és szeretettel fogadtad Őt a keresztről, soha, senki nem tudja sem felfogni, sem leírni…

            Mária! Hála Neked, meleg anyai öledért! Köszönöm, hogy jövetele hírére, méhedbe fogadtad Őt, és tulajdon szívedben helyet adva, hordoztad. Köszönöm, hogy méhedben az Isten Fia emberré lett és a mi Megváltónkká! Hála Neked, hogy a Te öled fogadta Őt, még akkor is, amikor az emberek megölték a keresztre szegezve. Köszönöm, hogy hittel és reménnyel adtad át az anyaföldnek!

            Mária, most általad esedezem minden bűnöm bocsánatáért, melyeket szívem ridegségével okoztam, jeget és fagyot terjesztve magam körül. Köszönöm, hogy kész vagy fogadni engem meleg anyai öledbe, hogy megvigasztalj és továbbvezess az úton, az Úr felé!

            Mária, most szerte a világon szétszóródott gyermekeidért imádkozom Hozzád. Különösen azokért, akik teljesen kihűltek, kiket a bűn megölt lélekben, így a halál lett rajtuk úrrá és az örök halál fenyegeti őket. Te fogadd őket keresztjeikről, hogy a Szentlélek ereje által térjenek vissza az életbe!

            Mária, különösen az eldobott gyermekekért kérlek, akik nem ismerik az anyai szív melegét. Légy Te az Édesanyjuk, add vissza nékik az élni akarást! Kérlek Mária, azokért az anyákért, kiknek méhe az élet sírjává vált, mert megölték gyermekeiket, vagy születésük után dobták el maguktól. Éleszd újjá őket is! Hogy méhük az élet forrásává váljék, és senki ne váljon sírrá, hanem új életbölcsővé!

            Köszönöm, Mária következő szavaidat is:

            „Drága gyermekeim! Már mondtam nektek, hogy különös módon választottalak ki benneteket ilyeneknek, amilyenek vagytok. Én, az Édesanyátok, mindannyiótokat szeretlek. A nehézségekben soha ne csüggedjetek, mert szeretlek akkor is, amikor távol vagytok tőlem és Fiamtól. Kérlek benneteket, ne engedjétek meg, hogy szívem véres könnyeket hullasson a bűnben elveszett lelkek miatt. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (1984. máj. 24.)

            Mária, ezentúl felajánlom imáimat mindannyiunk megváltásáért!

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

TIZENNEGYEDIK ÁLLOMÁS: Jézus, sírba helyeznek Téged..

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

            „A gonoszok közt adtak neki sírboltot,

            és a gazdagok mellé temették el,

            bár nem vitt végbe gonoszságot,

            sem álnokság nem volt szájában.” (Iz. 53, 9.

            „Örül hát szívem és nyelvem énekel,

            sőt testem is reményben nyugszik el.

            Mert nem hagyod a lelkem a holtak honában,

            nem engeded, hogy rothadás érje Szentedet.

            Az élet útját mutatod nekem,

            és örömmel töltesz el színed előtt.” (Ap. csel. 2, 26-28.)

            „Benne temetkeztetek el a keresztségben, és Benne támadtatok fel, annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki Őt a halálból feltámasztotta.” (Kol. 2, 12.)

            Amikor a romlandó magára ölti a romlatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor teljesedik az Írás szava:

            A győzelem elnyelte a halált.

            Halál, hol a te győzelmed?

            Halál, hol a te fullánkod?

            A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De legyen hála Istennek, mert Ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.” (1Kor. 15, 54-57.)

            Jézus, elfogadtad a keresztet, a halált és a sírboltot, hogy hasonló légy hozzánk. Kereszteddel megszentelted a szenvedést, haláloddal legyőzted a halált, sírboltoddal pedig felnyitottál minden sírt. Hála Neked! Míg sírodnál állok, életemen és végzetemen gondolkodom. Tudom, hogy számomra is eljön a vég ezen a földön. Nem ismerem sem a napot, sem az órát. De most ismét Rád bízom életem s halálom. Átadom a haláltól való félelmemet is. Add, hogy távozásom pillanatát jelenléted szentelje meg! Add meg azt a tudatot, hogy mindig a távozás fényében éljek! Úgy, hogy ezen a világon semmi ne állítson meg és ne akadályozzon a Feléd vezető úton. Add, hogy örökre megpihenhessek az Atya kebelén!

            Most azokért kérlek, akik természetes halállal, felkészülten halnak meg. Azokért is kérlek, akik váratlanul, erőszakos halállal, elkeseredetten és reménytelenül halnak meg. Imádkozom Hozzád mindazokért, akik a haldoklók mellett vannak. Add, hogy jelenlétük segítse őket utolsó órájukban. Azokért is Hozzád fordulok, akik embertelen módon távoznak az élők sorából, légy mellettük és vezesd őket országodba!

            Ments meg mindnyájunkat az örök sötétségtől! Vezess be a fénybe, amely harmadnap tündökölt sírod felett!

            Mária, légy mellettem halálom óráján! Fogadd életemet anyai öledbe! Mária, add, hogy megértsem mindazt, amit felkínáltál itt, és örömteli elkötelezettséggel élhessem meg Veled, azért hogy tudjam az Atya akaratát teljesíteni minden nap úgy, ahogy Te teljesítetted!

            Add, hogy meghaljon bennem minden rossz, és feltámadjon a jó és az élet!

            Köszönöm e meghívást:

            „Drága gyermekeim! Ma is arra szeretnélek felszólítani benneteket, hogy komolyan vegyétek és komolyan éljétek meg üzeneteimet! Drága gyermekeim, miattatok maradtam ilyen hosszú ideig, hogy segítségetekre legyek üzeneteim megvalósításában. Ezért, drága gyermekeim, irántam való szeretetből éljétek meg minden üzenetemet!” (1986. okt. 30.)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Könyörülj rajtunk, Uram,

            Könyörülj rajtunk!

(folyt.)

Létrehozva 2019. november 14.