Imádkozzatok szívvel (5)

SZENTSÉGIMÁDÁS

1. Szent, szent, szent Jézus a legszentebb Oltáriszentségben! Igen, szent vagy és mindenek felett szent, ó, Jézus! Csendben elrejtőztél egy egyszerű falat kenyérben. Itt vagy előttem. Add, hogy szívemmel értsem meg, hogy Te értem és miattam vagy itt élő. Tölts el élő hittel, mellyel hinni tudom, hogy Te itt vagy és én Előtted vagyok! Adj kegyelmet, hogy leboruljak előtted egész lényemmel, lelkemmel, szellememmel és testemmel!

            Minden szentek és angyalok, legyetek most velem, és hódoljatok az Úr Jézus Krisztus előtt! Mária, Megváltóm és mindannyiunk Anyja, légy Te is velünk. Te szólítottál fel engem imára, imádásra és biztosítottál arról: nem leszek egyedül e pillanatban a Te élő Fiad előtt. Hálát adok ezért az üzenetedért:

            „Ma este, Drága gyermekeim, különösen hálás vagyok nektek, amiért itt vagytok. Imádjátok állandóan a Legszentebb Oltáriszentséget! Én mindig jelen vagyok, amikor a hívek imádják az Oltáriszentséget. Ilyenkor rendkívüli kegyelmekben részesülnek”. (1984. márc. 15.)

Mária, köszönöm jelenlétedet! Mint Szt. Tamás, szeretném mondani: „Én Uram, én Istenem!” Nem kérem Uram Jézus, hogy megsebzett kezeidet nyújtsd felém. Hiszem, hogy elevenen vagy itt, és valóban jelen vagy életed és szereteted teljességével. Leborulok Előtted és csendben maradok…

            (Maradj csendben és elmélkedj!)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            (Azután énekeld ezt, vagy bármely szentségimádó éneket!)

            „Szent, szent, szent, szent és mindenek felett szent vagy Jézus az Oltáriszentségben…”

2. Jézus, Te vagy az én Istenem. Te vagy a szentség forrása és maga a szentség. Egyedül Téged illet imádatom és senki mást. Félreteszek tehát mindent, mindenkit, minden tervet, elfelejtek mindent, hogy imádjalak Téged. Azt kívánom, hogy szívem, gondolataim, érzelmeim elmerüljenek Benned. Egész lényemmel Rád bízom magam.

            Mária, Anyám, érzem, mennyire méltatlan vagyok, hogy Jézust imádjam. Köszönöm, hogy velem vagy. Te méltó voltál, hogy imádd és szeresd, mint senki a világon, mert szerető, szeretett és hűséges Anyja vagy. Ezért Mária, Néked adom szívemet, hogy Te bennem és velem imádd Jézust. Neked szentelem családomat, barátaimat, közösségemet, népemet és egyházamat.

            Ó, Anyám, végtelenül szeretlek és felajánlom magam Neked. Jóságod, szereteted és irgalmad által ments meg engem! Szeretnék a Tiéd lenni. Végtelenül szeretlek. Szeretném, ha vigyáznál rám. Szívemből kérlek, Jóság Anyja, add nekem a jóságodat, hogy úgy tudjak mindenkit szeretni, ahogy Te szeretted Jézus Krisztust! Azért is kérlek, hogy megértő legyek Feléd. Teljesen felajánlom magam Néked és szeretném, ha velem lennél minden lépésemben! Te valóban kegyelemmel teljes vagy! Amen.

            Jézusom, most ajánlottam fel magam Édesanyádnak, hogy teljesebben tartozhassam Hozzád. Add, hogy a Tiéd legyek, ahogy Ő a Tiéd volt! Tekints az Ő szeretetére! Ahogy Ő szeretett Téged, add, hogy én is úgy tudjalak szeretni életem minden napján. Távolíts el szívemből minden gőgöt, önzést és mindazt, ami meggátol abban, hogy mélységesen imádjalak!

            (Maradj mély csendben)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            (Eucharisztikus ének)

3. Jézus, halálig szerettél engem és állandóan szeretsz. Értem születtél, értem éltél, meghaltál és feltámadtál. Amikor megtudtad, hogy a halál elválaszt tőlem, szereteted találékony volt: velem és értem maradtál a legszentebb Oltáriszentségben. Dicsértessél Jézus ebben az egyszerű kenyérben, ebben az ostyában! Te, aki a legméltóbb vagy minden dicséretre és dicsőítésre, dicsértessél! Legyen áldott és dicsőített az Atya, aki Téged küldött, hogy nekünk és értünk ajándékozd magad! Dicsértessék és dicsőíttessék a Szentlélek, aki most Mária közbenjárására bennem ujjong: Dicséret és dicsőség mindörökké!

            Imádlak Téged a világ minden templomában: Dicséret és dicsőség Néked minden ostyában!

            Légy áldott minden szentáldozásért, amikor Veled találkoztam!

            Áldás és dicsőség Néked minden találkozásért, melyben Téged fogadtalak, nem is gondolván arra, hogy Te jöttél hozzám, élő és igaz Isten!

            Áldott légy minden eddig Veled töltött és ezentúl Veled eltöltendő pillanatért! Légy áldva és dicsőítve mindazokban, akik szeretetben élnek, mert Téged fogadnak és szereteted gazdagítja őket! Légy magasztalva azokban is, kik elfelednek és nem imádnak! Légy dicsőítve azokban, akik ellened vannak, vagy üldöznek Téged! Légy magasztalva és dicsőítve azokban, akik fogadnak Téged, de nem gondolnak jelenlétedre, s az nem is élteti őket, sőt úgy térnek vissza az áldozásról és a miséről, mintha nem is találkoztak volna Veled! Ó, légy magasztalva és dicsőítve, mert élő és jelenvaló vagy, és minden körülötted-lévőt szeretnél megajándékozni szereteteddel és az élet teljességével!

            (Maradj csendben és engedd, hogy e szavak visszhangozzanak benned!)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség..

            (Ha közösségben adorálunk, énekeljünk egy szentségi éneket!)

4. Uram Jézus, add, hogy a szentségimádás ezen órájában mindent Szentlelked szerint mondjak, ne legyenek ezek pusztán üres szavak! Ihless meg Igéddel, amit azért adtál, hogy teljesen magadhoz vonzz! Azt mondtad, hogy lelkünk, életünk és minden éhségünk kenyere vagy, de legelsősorban és leginkább a szeretetre éhezők számára vagy táplálék.

            Jézus, tápláld lelkemet, mert imádlak!

            „…Hadd lássuk, milyen csodajelet viszel végbe! Akkor majd hiszünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.” Jézus erre azt mondta: „Bizony, bizony mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt a mennyből és életet ad a világnak.” Erre így szóltak hozzá: „Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből!” „Én vagyok az élet kenyere — felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” (Jn. 6, 30-35)

            Megigézett szavad, amit nekem is mondtál, Jézus. Íme, itt vagyok és kérlek: Táplálj és oltsd szomjamat! Éhezem és szomjazom. Semmi más nem tud táplálni és nem oltja szomjamat, mert minden mulandó, minden elégtelen. Köszönet illet, mert Te vagy a válasz éhségemre és szomjamra.

            (Maradj csendben!)

            Jézus, itt térdepelek mindazok nevében, akik az igazságot, igazságosságot, szeretetet és kiengesztelődést éhezik és szomjúhozzák. Térdepelek minden gyermek nevében, akik az anyai szeretet és szülői ház kenyerére sóvárognak. Itt térdepelek minden szomjúhozó nevében, kik eme élet útjain keresik a mámorító italokat, melyek a halálba s nem az életbe vezetnek.

            Ó, Örökélet Kenyere, előtted térdelek mindazok nevében, akik veszekednek és háborúskodnak, gyűlölködnek, üldözik egymást és földi kenyér miatt féltékenykednek! Jézus, mutatkozz meg nékik, mint örök mennyei kenyér! Találjanak meg és érezzék jelenlétedet, s többé nem fognak hányódni a világban bajtól, bűntől hajszoltan. Jézus, Te az atyai Manna vagy számunkra, az evilági pusztaságban vándorlók és zarándokok számára. Kérlek azokért is, kik a földi kenyeret éhezik, akik dolgoznak, de nem kapnak jogos bért, mert az erősebbek és gazdagabbak kizsákmányolják őket.

            Jézusom, térden állva imádlak. Szívem jelenlétedben merüljön el és életed teljesen hasson át engem, hogy ezentúl én is ízletes kenyér lehessek mindazok számára, akik Téged keresnek, hogy soha többé senkinek ne keserítsem meg az élet semmilyen falatját sem! Add, hogy Veled együtt én is az élet kenyerévé váljak!

            (Csend)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            (Eucharisztikus ének)

5. Jézus, élet Kenyere, a világ Élete, Te felfoghatatlan titok, az Atya szava mindannyiunk számára, jó nekem Veled!

            Most egy másik igéden akarok elmélkedni, amit egy alkalommal Édesanyád ajánlott.

            „Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.

            Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Vagy: mit veszünk fel? Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja”. (Mt. 6, 24-34.)

            (Csend)

            Dicséret és dicsőség mindörökre Néked, Uram, aki ilyen szavakkal hívsz magadhoz! Igen, Te vagy az én Uram és Tanítóm. Nincs más és nem is kívánom, hogy legyen. Téged akarlak szolgálni, és senki mást. Most én itt Eléd helyezem minden gondomat, aggodalmamat, félelmemet és bizalmatlanságomat, Néked ajánlom mindazt, ami kínoz. Mert nehéz leláncoltnak és megkötözöttnek, gondterheltnek és szűkölködőnek lenni. Te pedig szeretetedben a madár szabadságát és a liliomok szépségét kínálod nekem…

            Saját gondjaim és terveim miatt nincs időm barátaimra, sőt általában senki számára. Adhatott-e bárki is nagyobb ígéretet a Tiédnél, hogy mindenről gondoskodsz? Ó, Istenem, azt akarom, hogy reggeltől éjszakáig olyan legyek mint egy gyermek, vidáman éljek, örömben és teljes önfeledtségben, semmin nem törve a fejem.

            Elolvasva szavaid, kérdem magamtól, egyáltalán lehetséges ez? Igen, biztosan lehetséges, mert Te mondtad ezt, Jézusom. Majd teljesen megértem, ha Te leszel a minden számomra, és mindenek felett leszel nekem.

            Jézusom, hát hogyne dicsőítenélek, hogyne imádnálak!? Hogyne kérnélek éjjel-nappal?! Jézus, ha ez így van, add, hogy meg is értsem, s hogy Te légy mindig a legfontosabb számomra!

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség……

            (Énekelj!)

            Ha egész nap szörnyen kínoznak a gondok és fáradtság, Krisztus, menedékünk, ekkor a békénk egyedül Te magad vagy.

            Ha barátaid megvetnek, azt áldozatul Istennek add, ő kézen fog majd téged, tudd meg, vigasz lesz az!

            (a „Milyen barát Jézus” c. dalból)

6. Jézus, Te mondtad, hogy a bűnösökért és betegekért jöttél. Köszönjük, hogy szentségedben és méltóságodban nem irtóztál tőlünk annak ellenére, amilyenek vagyunk. Köszönjük, hogy megbocsátottad a bűnöket és kenyeredet megosztottad a bűnösökkel! Köszönöm, hogy nem féltél azok ítéletétől, akik igaznak tartották magukat, másokat pedig megvetettek, mint bűnösöket és méltatlanokat! Ezért most arra kérlek, bocsásd meg bűneimet és teljesen tisztíts meg! Köszönöm Jézus, hogy minden keresztényt erre küldesz: szeretni minden feltétel nélkül, különösen ott, ahol nincs reményünk viszonzásra.

            Előtted térdre borulva megígérem, hogy útjaidon járok és kérlek, tégy méltóvá, hogy nevedben saját megtisztulásomat és felgyógyulásomat kérjem. Még inkább köszönöm, hogy kész vagy általam másokat gyógyítani, és barátságodba visszafogadni! Jézusom, tégy méltóvá!

Mária, minden vigasztalás Anyja, légy most velem és imádkozz velem, hogy e pillanattól fehérebb legyek a hónál, és mindenki javára munkálkodjam, akikért most Veled szeretnék könyörögni Szentfiadnál.

            (Név szerint említsd meg azokat, akikért könyörögni szándékozol!)

            (Maradj csendben!)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség….

 

7. Jézusom, szívem most boldog. Tudom, hogy gondoskodsz rólam, és minden emberről, fivéreimről és nővéreimről. E szentségimádás végén megígérem, hogy ezentúl többet törődöm Veled és Igéddel. Ima, elmélkedés, imádás, böjt és gyónás révén arra törekszem, hogy éljem és sugározzam szeretetedet. Tudom, hogy még hosszú az utam és célom még messze van. De köszönöm a reményt, mely szívemben lángol és a szeretetet, mely növekedett Irántad és testvéreim iránt.

            Jézusom, kérlek lakjál bennem szentáldozásom által! Növekedj és fejlődj bennem! Gyógyítsd meg testemet és lelkemet! Óvj meg minden testi-lelki, minden gyógyíthatatlan és fertőző betegségtől!

            Teljes szívből kérlek, gyógyíts meg minden beteget és tehetetlent! Dicsőítsd meg magad bennünk! Hogy általad e világban a Te arcod felragyogjon!

            Mária, Te is légy velem! Te az Emmanuel Anyja vagy, vagyis azé az Istené, aki elhatározta, hogy velünk és szüntelenül értünk lesz.

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            (A végén énekelj!)

            Tantum ergo…….

            E csodálatos titoknak tehát

            Hajoljunk meg készségesen!

            Az új áldozat elől a régi törvény

            húzódjon félre!

            Az emberi lélek hite

            tegye teljessé a felismerést!

            Istennek, az Atyának, a Fiúistennek

            hála ez öröménekkel!

            Dicsőítjük nagyságukat,

             ünnepeljük őket teljes lelkünkkel.

            A Szentlélek felé repüljenek

            szüntelen dicsőítő hangjaink! Amen.

            Mennyei kenyeret adtál nekik,

            Mely minden édességgel teljes.

            Könyörögjünk!

            Mindenható, Örök Isten, aki a csodálatos Oltáriszentségben szenvedéseid emlékét hagytad ránk, add meg, kérünk szent Tested és Véred titkát úgy ünnepelnünk, hogy szüntelenül érezzük megváltásod gyümölcsét, Te aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké! Amen.

            Áldott legyen az Isten!

            Áldott legyen szent Neve!

            Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember!

            Áldott legyen Jézus Neve!

            Áldott legyen Jézus Szentséges Szíve!

            Áldott legyen Jézus drágalátos Vére!

            Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!

            Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!

            Áldott legyen Isten fönséges Anyja, Mária!

            Áldott legyen az Ő szent és szeplőtelen fogantatása!

            Áldott legyen az ő dicsőséges Mennybe-fölvétele!

            Áldott legyen a Szűz és Anya Neve, Mária!

            Áldott legyen Szent József, az ő legtisztább Jegyese!

            Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben! Amen.

            (Befejező ének!)

KERESZTHÓDOLAT

            Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Amen.

            Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,

            Mert Te szent kereszted által megváltottad a világot.

1. Jézusom, térdre borulok kereszted előtt. A kereszt előtt, melyen értem szeretetből meghaltál. A kereszten érdemelted ki számunkra az örök üdvösséget, a mennyben és a földön megnyitottad a béke és kiengesztelődés útját. Hála Néked keresztedért! Köszönöm, hogy szeretettel hordoztad.

            Jézusom, azonnal bevallom, nem értem, miért kellett szenvedned. Ezért még tudatosabban adok hálát keresztedért. Köszönöm, hogy kezdettől a kereszt jelével jelöltél meg engem. A keresztségben a megváltás ezen jele kitörölhetetlenül lelkembe és szívembe vésődött. Bár nem értem keresztedet, az számomra mégsem őrültség vagy botrány, hanem szereteted jele és megváltásom útja.

            Jézusom, bátor és hűséges Édesanyád, kereszted alatt állt. Ő hallotta és szívével felfogta szavaidat, melyeket szörnyű kínjaid és halálod órájában ejtettél ki. Mária, köszönöm, hogy Te is hordoztad a keresztet. Köszönöm, hogy meghívtál engem is, legyek a kereszt alatt és áldozzam fel magam!

            „Drága gyermekeim! Azt kérem tőletek, hogy ezekben a napokban, a kereszt legyen a középpontban. Imádkozzatok hát a kereszt előtt, amelyből nagy kegyelmek áradnak. Most különösen szenteljétek magatokat a keresztnek otthonaitokban. Ígérjétek meg, hogy nem sértegetitek sem Jézust, sem a keresztet, és nem káromoljátok!”

            Íme, Mária, ezen hódolat kezdetén, hívásod követve, a keresztnek szentelem magam. Légy most velem, és legyen teljes ez az áldozat!

            Szent Kereszt, neked szentelem magam. Visszautasítok minden bűnt, amit ellened elkövettem, és minden bűnt, amit elkövettek a világon. Visszautasítok minden sértést, amit okoztam, vagy mások okoztak. Szégyellem magam Jézus, amiért vétkeztem, hogy megbántottalak Téged, és megváltásom jelét. De mától fogva csak a Te keresztedhez tartozom. Legyen Ő számomra a remény és megváltás egyetlen jele!

            (Maradj csendben a kereszt előtt!)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            (Énekelj!)

            Szent kereszt, hódolunk előtted,

            életünket adjuk néked,

            Szeretünk téged.

2. Jézus, kereszted nem néma jel, hanem kiáltás, ami bűnbánatra és kiengesztelődésre hívja az embereket Istennel, igazságra és szeretetre. Te a kereszten nem voltál néma. A szenvedés nem zárta össze és bosszúvágyra sem görbítette ajkadat, hanem a legnehezebb órában nyílt meg, hogy megbocsátást és szeretetet kérjen számunkra az Atyától.

            Ezért most hálát adok Néked, hogy a megbocsátás szavait ejtetted ki, amikor minden okod megvolt arra hogy ítélkezz!

            Köszönöm, hogy keresztrefeszítésed alatt bűnbocsánatért és irgalomért kérted Atyádat!

            Atyám, köszönöm, hogy hallottad és meghallgattad Fiad szavait, amikor a Te atyai jóságod is „kísértésben” volt Fiad szenvedése miatt! Hála Néked Atyám, hogy kimondta a szavakat:

            ATYÁM, BOCSÁSS MEG NEKIK, MERT NEM TUDJÁK, MIT CSELEKSZENEK!

            Jézusom, senki nem várta e szavakat azok közül sem, akik halálodat készítették elő! Gyűlölettől és végtelen sötétségtől megrontva, kitöltötték Rajtad dühüket, a keresztre szegezve Téged. Gúnyt űztek Belőled, mégis arra kérted az Atyát, hogy semmit ne tulajdonítson bűnükül.

            Add, hogy szavaid mély visszhangra találjanak szívemben!

            (Ismételgesd bensődben: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”)

            Jézusom, a bosszúállas képei ébredeznek bennem. Ó, emberi kegyetlenség! Te, Uram csak jót tettél és így viszonozták azt. Keserű vagyok, hogy mindez lehetséges volt. Ajándékozz könnyeket, hogy tudjak sírni kereszted előtt, ami a mi emberi kegyetlenségünk és gonoszságra való hajlamunk, de méginkább a Te irántunk érzett szereteted jele…

            Mária, Te mindezt átélted, és hallottad Fiad megbocsátó szavait. Köszönöm, hogy látnokainknak megjelentél, kereszttel kezedben, sírva és e szavakat ismételve: BÉKE, BÉKE, BÉKE!

            Szeretném, ha e szavak most szívemben visszhangoznának. Ébresszenek bennem bűnbánatot és a megbékélés vágyát.

            (Maradj mély elmélkedésben és bánd meg bűneidet, különösen a gyűlöletet és elviselhetetlenséget.)

            Jézus, add, hogy ma este Mária által elnyerjem a kiengesztelődés kegyelmét! Bocsásd meg tudatos és öntudatlan cselekedeteimet! Gyógyíts ki gonoszságomból, hogy a béke és megbocsátás mélyen belémgyökerezzék!

            (Csend)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…..

            (Ének)

            Bocsáss meg én Istenem, bánom bűneimet, bocsáss meg!

            Lásd, bánattól haldoklik szívem!

3. Jézus, keresztedben végtelen szeretetedet sejtem meg. Mindent értünk, emberekért adtál, fivéreidért és nővéreidért. A halálos megaláztatásig szerettél bennünket. Az emberi szenvedés legmélyebb rétegeibe hatoltál. Határtalanul szenvedtél. Bár szeretettel hordoztad kereszted, nem kíméltettél meg a mély fájdalomtól. Nem mondhatom azt: Neked könnyű volt megbocsátani, mert Isten Fia vagy. Neked sem volt könnyű, mert vigasztalás nélkül szenvedtél, és ez a szenvedés legnehezebb módja. Elhagyatva, magányosnak, tehetetlennek érezted magad. Ezért hagyta el ajkaidat a megrázó: „Istenem! Istenem! Miért hagytál el engem?!”

            Jézusom, ezek a szavak is hatoljanak mélyen szívembe! Vésődjenek tudatom és tudatalattim mélyébe, hogy felrázzanak és fakasszanak bennem teljes szeretetet az Atya iránt és teljes odaadást, mert Te az én nevemben és értem is kiittad a magány keserű kelyhét.

            (Ismételd el csendben Jézus szavait!)

            Jézusom, bocsásd meg, hogy szeretetem nem mentes a feltételektől. Bocsásd meg, hogy csak saját vigasztalásomat hajszoltam és ajkaimról oly könnyen kicsúszott a kiáltás az Atyához. Hol vagy? Miért nem segítesz, miért nem hallgatsz meg? Bocsásd meg bizalmatlanságomat az Atya iránt! Oly felületes és gyökértelen az én szavam: Atyám, legyen meg a Te akaratod!……

            Kérlek, Jézus mindazokért, akik most sírnak és jajgatnak a szenvedésükben, de nem kételkednek az Atya szeretetében, hanem akaratára, rábízzak magukat, és kiürítik a szenvedés kelyhét, felajánlva a világ megmentéséért. Add, hogy a próbák által növekedjék bennük a szeretet és a bizalom…

            Jézusom, azokért is kérlek, akik épp a szenvedés miatt veszítették el Istenbe vetett bizalmukat, és többé nem imádkoznak, nem keresik az Atya akaratát, hanem megkeseredetten élnek, nem békülnek ki sem Istennel sem az emberekkel.

            Jézusom, Te átélted a szenvedést. Ezért nem ítéled meg őket, hanem jajkiáltásaikat az Atya elé viszed, és kéred, hogy bocsásson meg nekik és adjon békét szívüknek.

            Mária, vigasztalás Anyja, a szörnyű szenvedés órajában nem tudtál vigaszt nyújtani Fiadnak. Magad is tehetetlen voltál, de nem keseredtél el, hanem mint Názáretben is, megismételted a szavakat: íme az Úr szolgálója, legyen nekem a Te igéd szerint! Mária, ott, ahol mi nem tudjuk, vagy nem vagyunk képesek elfogadni az Atya akaratát, ahol elhagyatottnak és meg nem értettnek érezzük magunkat, légy Te keresztünkhöz közel és helyettünk mondd: Atyám, itt vagyok! Hozzád tartozom! Tiéd vagyok!

            (Csend)

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség….

            Számtalan adományt adtál nekem,

            és én, jaj, háládatlan teremtmény vagyok!

4. Atyám, Fiad, Jézus Krisztus keresztje előtt hálát adok minden kereszten kiejtett szaváért! Tudom, hogy hallottad azokat…

            Mária, köszönöm, hogy egész lényeddel elfogadtad az új feladatot, amit Jézus Rád bízott, amikor azt mondta. „Asszony, íme a Te fiad!” Hála Neked, hogy szíved a szenvedés és fájdalom által annyira megérett a szeretetben, hogy Fiad halála órájában Rád bízta mindazokat, akikért a kereszten életét adta. Mária, mindannyiunkat így szültél a kereszt alatt. Ó, bátor Anya, köszönöm Néked, hogy ily nagy bizalmat érdemeltél ki…

            (Maradj csendben és hallgasd szívedben Jézus eme szavait:

            „Asszony, íme a Te fiad!”)

            Jézusom, mily nagy vigasz volt számodra, hogy Édesanyád türelemmel hordozta keresztjét, Téged kísérve a szenvedés útján. Most mindazokért kérlek, akik elhagyatottak, akik magukba zárkóztak, vagy nincs senkijük…

            Jézus, különösen a gyermekekért kérlek, akiket szüleik elhagytak, csak saját magukra gondolva, és elfeledve azokat, akiknek életet adtak. Imádkozom Hozzád a kereszt előtt azokért a gyermekekért is, akiket anyáik megszületésük előtt meggyilkolnak…

            Mária, légy mindenki Édesanyja! Tudom, hogy hűséges vagy és nem hátrálsz meg, bátor vagy és a szenvedésben mindig találsz vigasztaló szavakat: az öröm szavait a bánat órájában, a világosság szavait a sötétség pillanataiban, és tudom, ha nem vagy képes kiejteni a szavakat, akkor is Anya leszel, mert Fiad szavait komolyan vetted. Ezért megköszönöm Néked a következő szavakat is:

            „Drága gyermekeim! Mint Édesanyátok szeretlek benneteket és azt kérem, imádkozzatok! Én, drága gyermekeim, fáradhatatlan vagyok és akkor is hívlak titeket, amikor távol vagytok szívemtől. Én anya vagyok, és ha fájdalmat is érzek minden eltévelyedettért, mégis könnyen megbocsátok és örülök minden megtérő gyermekemnek. Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!”

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Ének:

            Áll a gyötrött Istenanya,

            Kín az arcát könnybe vonja,

            Úgy siratja Szent Fiát…

            Jézusom, Te nem vesztetted el a derűt a szenvedésben, szemed nem homályosult el a gyűlölettől, mert szereteted és küldetésed tudata istenien erőssé tettek. Nem zuhantál sötétségbe, mert az isteni fény, melytől életed ragyogott, erősebb volt minden sötétségnél. Tehát még hálásabb vagyok, hogy gondoskodtál egyik tanítványodról, általa pedig mindnyájunkról, amikor azt mondtad: „Asszony, Anyám, íme a Te fiad!”

            Milyen szépek és meghatóak a szavak, melyekkel akkor különösen szeretett tanítványodhoz szóltál, és kérted, hogy gondoskodjék mostantól Anyjaként Anyádról. Ó, hogy visszhangoztak ezek a szavak a Te szeretett tanítványod, fivéred szívében! Mi mást tehetett, mint örömmel, mély felelősséggel és felelősségteljes hálával szívében azt mondja: Igen, Ő az Édesanyám – ha Te mondtad: „Fiú, íme a te Anyád!” Ezért, attól az órától a tanítvány házába fogadta Őt.

            Jézusom, alig sejtem, hogy a szeretet és egység milyen szoros köteléke jött létre és szilárdult meg abban a pillanatban Közted, Anyád és tanítványod között! Hála Neked, hogy tudatosan hajtottad végre az Atya terveit! A kereszttel és a kereszt alatt valósult meg az új emberiség kezdete…

            Mária, köszönöm, hogy elfogadtad új fiadat és benne mindannyiunkat…! János, köszönöm, hogy anyaként fogadtad el Máriát, attól az órától kezdve a mi nevünkben!

            Mária, én is elfogadlak Édesanyámnak.

            (Csend)

            Tudom, hogy e szenvedésben született kapcsolat erősebb bármely testi családi köteléknél. Ezért, Jézus, most azokért a családokért kérlek, ahol a kapcsolatok meglazultak szülők és gyermekek között, fivérek és nővérek között, ahol megszűnt a közösség.

            (Imádkozz egy ismerős családért, ahol nehézségek vannak!)

            Kérlek Jézusom, minden szerzetes közösségünkért is, minden lelki mozgalomért és az egész Egyházért. A közösség erejével, mely fájdalomban keletkezett, szülessenek és újuljanak meg lelki közösségeink…

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

            Ének:

            Minden ember számára van hely a szívedben, mert mindenkihez jöttél, hogy szeressenek.

6. Jézus, isteni szenvedő, véghez vitted a kereszten megváltó művedet és küldetésedet. A legmélyebb fájdalomban, a gonosz és a bűn haragos tombolása közepette végezted el azt. Elszabadult a pokol, a világ minden sötétsége Rád zúdult, Te azonban isteni méltóságban maradva tudtad mondani: BEVÉGEZTETETT! ATYÁM, KEZEIDBE AJÁNLOM LELKEMET!

            Az Atya elfogadta a Te lelkedet! A kereszten elhangzott rettentő kiáltás után, megnyíltak a mennyek kapui mindazoknak, akik be akarnak lépni, még az egyik kereszten függő latornak is. Hála Néked én isteni Testvérem és Barátom, hogy miattam és értem vállaltál magadra ekkora fájdalmat és halálos kínt! Jézusom, add, hogy halálos kiáltásod felébressze lelkiismeretemet és tudatalattimat, hogy képes legyek elszakadni minden gonosztól és bűntől, a rendellenességektől és gyűlölettől, a sötétségtől és pokoltól és hogy ezáltal megnyíljak a fényre!

            Mária, nyerd el számomra ezt a kegyelmet! Veled maradok, Mária, csendben…

            Jézus, Máriával együtt kérlek halálom órájáért. Íme, már most tudatosan mondom: „Atyám, kezeidbe ajánlom lelkemet!” Már most átadom Néked Atyám a szenvedést és félelmet a Veled való találkozásom pillanatában. Tisztíts meg, hogy találkozhassam Veled! Jézusom, azon a napon vezess országodba, mint ama latrot a keresztről!

            (Imádkozz csendben!)

            Jézusom, azokért kérlek, akik most vannak halálukon, és mélységes félelmet élnek át az evilágtól való elszakadás és a Veled való találkozás közelségében. Mutasd meg nékik szeretetedet! Rövidítsd meg földi kínjaikat, melyek kétségbeesést szülnek, és változtasd át azokat a Veled való találkozás reményévé! Irgalmazz a haldoklóknak Te, aki olyan odaadóan haltál meg! Mária, légy ott minden haldokló mellett, ahogy haldokló Fiad mellett voltál! Szelíd anyai jelenléteddel enyhítsd a magányosság fájdalmát!

            Jézus, kérlek azokért is, akik most a legközelebbi hozzátartozóiktól való elszakadás miatt szomorúak, aggódók vagy elkeseredettek. Nyisd meg számukra a hit és remény irgalmas forrását! Különösen azokért az édesanyákért kérlek, kiknek karjaiban most haldoklik beteg gyermekük. Légy vigaszuk Édesanyáddal, Máriával!

            Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség … és örök nyugodalmat…

            Amikor testem meghal,

            Lelkem örökre telítődjék

            Dicsőítéseddel!

7. Jézus, sebekkel borították és megkínozták testedet. De lelkedet és szellemedet nem tudta behálózni sem a sötétség, sem a bűn. Most személyesen itt állok kereszted előtt, lélekben és testben megsebzetten, s kérlek, gyógyíts meg!

            A kereszten megbocsátottál nekem. Azt mondtad: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudjak, mit cselekszenek!”

            Számomra ez csak egy ajánlat. Még nem elfogadott kegyelem. Mert míg a bűnbánó lator a mennybe ment, a másik átkozta a felkínált megbocsátást. Ezért, Jézus, keresni szeretném és keresem nemcsak a bűnbocsánatot, hanem a bűneimből való gyógyulást is.

            Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Szívem nyugtalan, sok mindent szeretne, de a legkevesebb ideje van, hogy Veled legyen. Nyugtalan, mert nem fogta fel szeretetedet. Cseréld ki szívemet, hogy többé ne kószáljon, hanem Benned telítődjék, aki a megbocsátással a béke kiapadhatatlan forrását nyitottad meg…! Jézus, Dávid, Fia könyörülj rajtam és gyógyíts meg a nyugtalanságból!

            Tudom, hogy Úr vagy. Mindent tudsz. A megaláztatásig leereszkedtél, hogy közelebb légy hozzám. De nem érzékelem jelenlétedet. Hideg vagyok és előfordul, hogy könnyedén megbántalak. Tégy egészségessé Uram, minden rossz szándéktól!… Jézus, Dávid, Fia könyörülj rajtam és gyógyíts meg!

            Mennyi elégedetlenség, érzékenység, bosszúállás, érzelem, gyűlölet, rosszkedvűség van bennem! Mily nehezen feledem a kapott sértéseket. Határtalan bosszúvágyat hordozok magamban, nehézzé téve ezáltal életemet. Jézus, gyógyíts ki szelídségeddel minden keserűségemből…! Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!

            Jézus, Te a kereszten függve imádkoztál. Értem is kértél. Én pedig kínjaim közepette, annyiszor megfeledkeztem az imádságról, sőt káromkodtam, átkozódtam, elkeseredtem, mert nincs erőm visszavonulni, imába menekülni. Bocsáss meg! Gyógyítsd meg az imádság lelkét! Taníts meg imádkozni…! Jézus, Dávid Fia, könyörülj, rajtam!

            Nem én vagyok egyedül boldogtalan ezen a földön. Annyi boldogtalan, elégedetlen, másokkal harcban álló és veszekedő embert látok magam körül. Gyakran csak Téged okolnak. Nem látják saját bűnüket, mint boldogtalanságuk okát, és nem térnek meg. Boldogtalanok a magányosok, családok, a szerzetes közösségek és a világ. Jézusom, gyógyíts meg mindannyiunkat! Gyógyítsd meg a szülőket, a fiatalok lelkét és szívét, gyógyíts meg mindent, amit a bűn megsebzett…! Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

            Jézus, gyógyíts ki minden süketségből! Különösen abból a fajtából, amikor Édesanyád hozzám intézett szavait nem hallom meg. Gyógyítsd ki plébániai közösségünket a süketségből! Add, hogy halljuk egymást és együtt mindnyájan, Téged…! Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

(folyt.)

Létrehozva 2019. november 13.