Imádkozzatok szívvel (3)

DICSŐSÉGES TITKOK

            Az Úr új életbe vezet

            Az Atya ……. nevében

            HISZEKEGY

            BEVEZETŐ IMA: Dicsőíteni szeretnélek Istenem, mert Fiadban legyőzted a halált. Nyisd ki szívemet, és világosítsd meg elmémet, hogy dicsőíthesselek. Semmi mást nem akarok kérni ezekben a titkokban. Világosíts meg, hogy dicsőítselek! Legyen életem a Te és Fiad dicsőségére, akit feltámasztottál a Szentlélek erejével, aki Veled, és a feltámadt Megváltóval egységben él és uralkodik.

AZ ELSŐ DICSŐSÉGES TITOK

            Dicsőségesen támadtál fel a sírból Jézusom és így legyőzted a halált. Tisztelet Néked ó dicső Győztes! Legyen dicsőség Néked, aki felnyitottad sírjainkat és kivezettél az életre. Légy dicsőítve mennyben és a földön. Dicsőítsen Téged minden lény, aki halálra és pusztulásra volt ítélve. Téged dicsérjen az egész világmindenség! Az Egyházzal együtt magasztallak Téged ezen himnusszal:

            (Lassan, elmélkedve olvasom.)

            Menny, föld és mindenség

            örömtől ujjongjon:

            Lám, Jézus győzelme

            legyőzi a halált, visszaadja az életet.

            Az irgalom ideje visszatér,

            felvirradt a megváltás napja.

            Íme bárányvérrel

            mosattak le a világ bűnei.

            A feltámadása napjával

            nekünk, halandóknak remény csillan:

            a halál után – tudjuk ezt mind –

            Krisztussal feltámadunk.

            Minden nap boldogan énekeljük

            a feltámadástól vidáman:

            az életnek nincs többé vége

            Krisztussal mindenkinek eljött a Feltámadás.

            Amen.

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, Ó, Jézusom…

A MÁSODIK DICSŐSÉGES TITOK

            Magasztallak Jézusom, mert apostolaidat nem hagytad szenvedések közt, hanem megörvendeztetted őket 40 nap múlva megjelenve nékik. És akkor szemük láttára felemelkedtél az Atyához, a jobbjára ültél, mert ez a hely illetett meg Téged, mint a halál legyőzőjét. Az apostoloknak azt mondtad, hogy imádkozva várják a segítséget.

            Szent örömünnepet ülünk,

            Jézus Mennybemenetelét.

            Dicső Krisztus Urunk, íme

            szent Atyánk jobbján kormányozza a világot.

            Őt fényes felhő takará el

            a szerető tanítványok elől,

            de az élő erős hit láttatja és mindenütt rátekint.

            Őt velünk a szeretet köti össze,

            fájdalmainkat szívével érzi:

            az Atya jobbján ránk gondol

            és az Atya előtt értünk imádkozik.

            Adjunk hálát a Megváltó Krisztusnak

            Mennybemenetelét ünnepeljük!

            Vele mi is felemeltetünk

            az égbolt a hazánk

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, Ó, Jézusom…

A HARMADIK DICSŐSÉGES TITOK

            Dicsőítünk Téged feltámadt Győztes, mert elküldted a Szentlelket az apostoloknak, akik a Te Édesanyáddal imádkoztak. Teljesen átalakítottad életüket. Hála Neked hogy félelmüket biztonsággá változtattad, szorongásukat békévé, értetlenségük sötétségét a tanúság erejévé mind a világ végéig.

            Mint íme minden évben

            örömünnep közeleg

            melyben a Vigasztaló Szentlélek

            az apostolokra ereszkedett le.

            Forró lángnyelvek képében

            fölöttük tűz remegett,

            az Ige szájukat telítette,

            s szívüket szeretet hevítette.

            Ez történt, midőn a Feltámadás után

            annyi nap eltelt már

            ahány év kellett

            a rab zsidóság felszabadulásához.

            És most Jóságos Istenem

            Oszd szét, kérünk Téged

            Szentlelked ajándékait,

            melyeket az égből küldesz.

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, Ó, Jézusom…

A NEGYEDIK DICSŐSÉGES TITOK

            Hála Neked és dicsőség én Uram, hogy kínszenvedésed alatt nem kímélted Édesanyádat. Köszönjük a Neki adott kegyelmet, mellyel közreműködött, ezért dicsőítjük Őt Mennybe való felvételében. Köszönöm, hogy felemelted Őt testestül, lelkestül Őt az alázatos szolgálót, a Te és a mi Anyánkat. Hála Neked, hogy Benne új utat mutatsz nekünk, a Feltámadás útját!

            Mint a hajnali fényes csillag

            mint a déli forró nap

            Mária, mint a gyönyörűséges Hold,

            felemeltetett a Mennybe.

            Ó, mindenek felett áldott Asszony,

            minden angyalok és szentek feletti,

            Halld az egész emberiség

            és az angyalkórusok örömujjongásait!

            Kit öledbe rejtettél, kit jászolba fektettél

            mint a mindenség Királyát

            Isten dicsőségében láthatod őt.

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, Ó, Jézusom…

ÖTÖDIK DICSŐSÉGES TITOK

            Légy áldott Uram, mert Mária Anyánkat a Mennyben Királynővé koronáztad. Köszönöm Mária, mert megengedted, hogy az Úr megdicsőüljön Általad.

            Minden teremtmény közül az első

            Ó Istenanya, Királynő

            Szépségeddel mindenek fölé emelt

            a mi kegyes Teremtőnk.

            Míg Fiad a keresztre emelve

            vérrel öntözte a világot,

            Te kínokból tanulva

            minden élőnek Anyja lettél.

            Mi ma mindannyian Hozzád kiáltunk

            és örvendünk e dicsőségen.

            Szeretettel nézz ránk

            mint gyermekeidre vigyázz ránk.

            Dicsőség a magasságos Istennek

            Fiával és a Szentlélekkel,

            A Te nagy irgalmadért

            a Te dicsőséges koronádért. Amen.

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, Ó, Jézusom…

BEFEJEZŐ IMA:

            Köszönöm Néked Uram, Jézus Krisztus, hogy a dicsőséges rózsafüzér eme titkain keresztül megérezhettem azt az erőt, amellyel legyőzted a halált és a bűnt. Köszönöm az örömet, melyet feltámadásoddal okoztál Édesanyádnak, apostolaidnak, az egész világnak, és minden teremtménynek. Köszönöm, hogy többé nem vagyunk halálra ítéltek, hanem az életre hívottak. Hála Neked, hogy az emberek közül, a Te testvéreid közül senkinek nem kell ezentúl halálban és sötétségben lehunynia szemeit, hanem életben és világosságban. Add, hogy szívem mától kezdve szüntelenül énekeljen Néked és magasztaljon Téged. A feltámadás dala, élet teljességének dala, az örömé, a békéé, a szereteté soha ne némuljon el ajkaimon. Kérlek Mária közbenjárására, akit megdicsőítettél, és aki által megdicsőült az Atya a Szentlélekben, aki Veled él és uralkodik Jézusom és az Atyával örökkön örökké.

A BÉKE RÓZSAFÜZÉR

            Mennyei Atyám! Hiszem, hogy Te minden ember jó atyja vagy. Hiszem, hogy Fiadat Jézus Krisztust azért küldted a világra, hogy legyőzze a gonoszt és a bűnt, és helyreállítsa a békét az emberek között, mert minden ember a Te gyermeked és Jézus testvére. Ha pedig ezt tudjuk, akkor még szomorúbb és felfoghatatlanabb minden széthúzás és a béke mindennemű megcsúfolása. Add most nékem és mindenkinek, aki békéért imádkozik, hogy tiszta szívvel tegye és ily módon meghallgathasd imáinkat, s a szív és Lélek valóságos békéjét ajándékozhasd nekünk. Békét családjainknak, Egyházunknak, és az egész világnak. Atyám, távolítsd el tőlünk a békétlenség és zűrzavar minden dudváját és add nekünk a béke és a Veled, valamint minden emberrel való kiengesztelődés örömteli gyümölcseit. Kérünk Téged Máriával, Fiad Édesanyjával, a Béke Királynőjével. Amen.

            HISZEKEGY

            ELSŐ TITOK: Jézus békét kínál szívemnek!

            „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek és ne csüggedjen.” (Ján. 14, 27.)

            Jézusom, nyugtasd meg szívemet! Nyisd meg szívem a Te békédre. Elég volt a bizonytalanságból és a békétlenségből. Jézusom becsaptak a hazug remények, megannyi haragos kés sebzett meg. Nincs nyugalmam. Minduntalan elárasztanak a súlyos gondok. Könnyen elragad a félelem és bizalmatlanság. Túl gyakran bíztam abban, hogy békét találok ebben a világban, de szívem továbbra is nyugtalan. Ezért Jézus szent Ágostonnal kérlek, hogy szívem megnyugodjon és megpihenjen Benned. Add, hogy a bűn hullámai többé sehol se csapdossák. Légy Te ezentúl kősziklám és váram. Térj vissza hozzám és maradj velem Te, az én valóságos békém egyetlen forrása. Hála Néked a vigasztaló szavakért, amelyeket legkedvesebb tanítványod jegyzett fel számunkra: „Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békésséget találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.” (Ján. 16, 33.)

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, Ó, Jézusom…

            MÁSODIK TITOK: Jézus békét kínál családomnak.

            „Ha egy városba vagy faluba betértek, érdeklődjetek, hogy ki az, akire számíthattok, és maradjatok nála, míg tovább nem mentek. Amikor házába léptek, köszöntsétek. Ha méltó rá az a ház, rászáll békétek, ha nem, békétek visszaszáll rátok.” (Mt. 10, 11–13.)

            Ó, Jézusom, köszönöm, hogy gondoltál családjainkra is. Köszönöm, amiért elküldted az apostolokat, hogy békédet vigyék szét a családokba. Most teljes szívemből kérlek, tedd méltóvá családomat a Te békédre. Tisztíts meg a bűn minden nyomától. Hogy békéd növekedhessék és virágozhassék bennünk. Békéd távolítson el családjainkból minden szorongást és viszályt. Add, hogy békéd teljesen áthasson bennünket, és hogy Te, Békét Teremtő, légy mindig otthonunk legelső lakója. A szomszédos családokért is kérlek. Hassa át őket is a Te békéd, akkor mindannyiunkban öröm lesz.

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, Ó, Jézusom…

            HARMADIK TITOK: Jézus békét kínál az Egyháznak és arra szólítja, hogy terjessze azt.

            „Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.

            De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés tanítását.” (2Kor. 5, 17-19.)

            Jézus, teljes szívből kérlek, békítsd meg egyházadat. Békítsd ki benne mindazt, ami zavart, békétlen. Áldd meg a papokat, püspököket és a pápát, hogy békében éljenek és a kiengesztelődés szolgálatát végezzék! Hozz kibékülést mindazoknak, akik Egyházadban nézeteltérésben vannak és akik a kölcsönös ellentét miatt megbotránkoztatják kicsinyeidet. Békítsd ki a különböző hitfelekezeteket. A Te Egyházad makulátlan és állandóan békés legyen s legyen a béke előmozdítója.

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, Ó, Jézusom…

            NEGYEDIK TITOK: Jézus békét kínál népének.

            „Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, elérzékenyült. „Bárcsak te is felismernéd – mondta –, legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve a szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.” (Lk. 19, 41-44.)

            Jézus, Te sirattad városodat és népedet. Békét kínáltál nékik, de süketek és vakok voltak és nem hallottak, se nem láttak Téged. Megköszönöm néped iránti szeretetedet. Kérlek add, hogy én is a jóra tudjam vezetni népemet, városomat, lakóhelyemet, hazámat. Hazám minden egyes tagjáért kérlek, minden honfitársamért s mindenkiért, aki vezetési kötelezettségeket teljesít. Add, hogy, ne legyenek vakok, hanem ismerjék meg és ismerjék fel tennivalójukat a béke megvalósításában. Ne legyen több szakadás népem körében, hanem mindenki a békére és örömre alapozott szilárd lelki bástyává váljék. Jézus, adj nemzetemnek békét. Minden népnek ajándékozz békét, hogy mindenki békében éljen és a béke hirdetője legyen.

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, Ó, Jézusom…

            ÖTÖDIK TITOK: Jézus az egész világnak békét kínál.

            „Munkálkodjatok annak az országnak jólétén, amelybe vittelek benneteket; imádkozzatok érte az Úrhoz, hisz a jóléte a ti jólétetek is.” (Jer. 29, 7.)

            Jézusom! a földet már rég bevetették, pusztító háborúk és mindenféle összetűzések magja csírázik benne. Jól tudom pedig, hogy az én békém is miként minden emberé, a nemzetek és a föld népei közti békétől függ. Kérlek ezért Téged, hogy isteni erőddel gyökerestől tépd ki a békétlenség és bűn gonosztevő magját mint minden békétlenség elsődleges okozóját, hogy az egész világ nyitott legyen békédre. Minden embernek szüksége van Rád az élet zűrzavarában, ezért segítsd őket, hogy rátaláljanak a békére, hogy építsék a békét. Sok nép elvesztette önazonosságát. Sokan élnek félelemben mások előtt, akik erősebbek és gazdagabbak. Sok szegény és üldözött lázadozik, rajtuk pedig gazdagok és dühödtek élősködnek. Lényegében nincs is béke, vagy nagyon kevés van belőle. Ezért Uram küldd le ránk Szentlelkedet, hogy ebbe az emberi rendetlenségünkbe hozza vissza az eredeti isteni rendet! Add, hogy kigyógyuljanak a népek a kapott lelki sebekből, hogy lehetővé váljék a kölcsönös kiengesztelődés. Küldd el minden néphez a béke hírvivőit és követeit, hogy mindenki rádöbbenjen, milyen mély igazság az, amit valaha Te mondtál egy nagy prófétád ajka által.

            „Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást. Aki azt mondja Sionnak: „Királlyá lett a Te Istened.” (Iz. 52, 7.)

            Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsőség, Ó, Jézusom…

            BEFEJEZŐ IMA:

            Ó, Uram, mennyei Atyám add nekünk a Te békédet! Ezt kérjük minden gyermekeddel, kiknek lelkébe a béke és megnyugvás iránti vágyat ültetted. Kérjük Tőled mindazokkal egyesülve, akik kimondhatatlan szenvedések közepette áhítoznak békére. S ezután az élet után, aminek nagyobb része nyugtalanságban telik el, örök békéd és szereteted országába fogadj minket. Fogadd be mindazokat akik háborúk és fegyveres összetűzések áldozataiként hunytak el. Végül fogadd azokat is, akik békéjüket téves utakon keresik. Erre kérünk Téged Krisztus által, a béke Fejedelme által és a mi mennyei Anyánknak, a béke Királynőjének közbenjárására. Ámen.

JÉZUS-RÓZSAFÜZÉR

            Az Atya… nevében.

            BEVEZETŐ IMA: Jézus én megváltóm szeretnék most együtt lenni Veled. Te az én Testvérem és Megváltóm vagy. Velem és értem maradtál itt. Köszönöm! Hálás lévén életedért Jézus, íme én is rád bízom ezen ima kezdetén az életem, elhagyok minden gondot, minden problémát, mindazt ami vonz engem és elfordít Tőled. Visszautasítom a bűnöket, melyekkel barátságunknak ártottam, és mérgeztem azt. Lábad elé helyezem Jézus, mindazt amim van. Szeretnék teljesen a Tied lenni és Veled együtt, egészen az Atyáé.

            Mária, senki sem tudott úgy Jézussal lenni, mint Te, mert Ő melletted növekedett és fejlődött. Légy Te most velem, hogy tudjak és lehessek Jézussal! Mária, imádkozz velem, hogy Jézus lelke szálljon rám és Ő imádkozzék bennem, ismételve: ABBA, ATYA! Amen.

            HISZEKEGY

            ELSŐ TITOK: Jézus megszületett Betlehemben.

            „József is fölment Galilea Názáret nevű városából Judeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják feleségével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson… De az angyal megnyugtatta őket: „Ne féljetek! mert nagy örömet adok tudtul nektek és az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Egyszeriben mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön az Istennek tetsző embereknek.” (Luk. 2,4-7,10-14.)

            BEFEJEZÉS: Imádkozzunk a békéért! (E szavakkal, vagy saját szavainkkal.)

            Jézus, légy Te a béke mindannyiunk számára! Hárítsd el az akadályokat, melyek elválasztanak egymástól! Tégy minket jószándékú emberekké…

            5 MIATYÁNK

            (Összeszedetten és lassan imádkozz!) Jézusom, légy oltalmunk és erősségünk!

            MÁSODIK TITOK: Jézus segít és mindenét adja a szegényeknek.

            „A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Hagyd, hadd menjen el a nép – figyelmez tették –, hogy a környékbeli falvakban és tanyákban szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt a pusztában vagyunk.” „Ti adjatok nekik enni” – válaszolta. „Nincs, csak öt kenyerünk és két halunk – mondták. El kellene mennünk, hogy ennyi népnek ennivalót vegyünk.” Volt ott vagy ötezer férfi… Most kezébe vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Mindnyájan ettek és jól is laktak, s végül még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze.” (Luk. 9, 12-13; 16-17.)

            Imaszándék:

            Imádkozzunk a szentatyáért és a világ minden felelőséért! Jézus, Te szeretted a szegényeket és földi kenyérrel tápláltad őket. De még többet, az égi kenyeret kínáltad minden éhezőnek és szomjazónak. Indítsd meg pápánk és minden egyházi, valamint állami felelős szívét, hogy segítsenek a földi javak igazságos elosztásában, hogy mindenki ehessen és még maradjon is.

            5 MIATYÁNK

            Ó, Jézus légy oltalmunk és erősségünk!

            HARMADIK TITOK: Jézus teljesen átadja magát az Atyának és akaratát teljesíti.

            „Közben odaért velük a Getszemáni nevű majorba. „Üljetek le – mondta tanítványainak – én arrébb megyek és imádkozom.” Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el és gyötrődni kezdett. „Halálosan szomorú a lelkem – mondta nekik. Maradjatok itt és virrasszatok velem!” Valamivel odébb ment és leborulva így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen ahogy én akarom, hanem ahogyan Te” … Másodszor is elment és így imádkozott: „Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen akaratod szerint.” … Erre otthagyta őket, újra elment és harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott.” (Mt. 26, 36-39. 42. 44).

            Imaszándék:

            Imádkozzunk a papokért és mindazokért, akik sajátos módon arra hivatottak, hogy egész életükkel Jézust szolgálják.

            Jézus, ahogy Te átadtad magadat Úr akaratának, a legnehezebb órákban is, adj kegyelmet minden papnak és felszentelt egyénnek, hogy állhatatosan teljesítse az Atya akaratát. Oszlasd el félelmüket életük keserű kelyhével szemben. A magányosság és az élet minden keserűségét változtasd a feltámadás útjává.

            5 MIATYÁNK

            Ó, Jézus légy oltalmunk és erősségünk!”

            NEGYEDIK TITOK: Jézus tudta, hogy életét adja majd értünk, és ellenvetés nélkül tette ezt, mert szeret minket.

            „E szavak után Jézus égre emelte tekintetét és így imádkozott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen Téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon… Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.” (Ján. 17,1-2. 19.)

            Imaszándék:

            Imádkozzunk a családokért

            Jézus Te szerettél minket, ezért mész az Atyához ilyen békésen és alázatosan. Neked semmi nem volt nehéz, mert az irántunk érzett szeretet ösztönzött. Tedd készségesé családjainkat, hogy megtegyenek mindent egymásért, hogy boldogok legyenek. Add, hogy minden édesapa és édesanya szeretetben szentelje meg életét, hogy magukat gyermekeiknek áldozhassák.

            5 MIATYÁNK

            Ó, Jézus légy oltalmunk és erősségünk!

            ÖTÖDIK TITOK: Jézus értünk áldozta életét.

            „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok.” (Ján. 15, 12-14.)

            Imaszándék:

            Imádkozzunk, hogy mindegyikünk képes legyen életét áldozni felebarátaiért.

            Jézus, Te a legnagyobb szeretetről tettél bizonyságot, életedet adva értünk. Elhagytál minden dicsőséget, mely öröktől fogva a Tiéd volt, és szolgai alakot öltöttél. Bennünket is arra hívtál, hogy hasonlóképpen tegyünk: vagyis legyünk készek egymással és egymásért élni mindvégig, ahogy Te tetted. Hála Néked, hogy képessé teszel minket a szeretetre. Rombold le bennünk az önzést, gőgöt, gyűlöletet, féltékenységet és kapzsiságot…

            5 Miatyánk…

            „Ó, Jézus légy oltalmunk és erősségünk!”

            HATODIK TITOK: Jézus győzött. Feltámadásával legyőzte a Sátánt.

            „Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának – mondta – a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad.”

            „A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták –, nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Így válaszolt nekik: „Láttam a Sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Nem fog ártani nektek semmi. De mégse annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.” (Luk. 24, 3-7. Luk. 10, 17-20.)

            Imaszándék:

            Imádkozzunk azért, hogy megszűnjék a bűn és Jézus bennünk feltámadhasson.

            Ó, Jézus, halál legyőzője, győzd le bennem a bűnt és a halált! Győzd le bennem és másokban a gyűlöletet, hogy eljöjjön a béke! Szavad hatalmával és a papok szavának erejével távolíts el tőlünk minden sátáni befolyást.

            5 MIATYÁNK

            Ó, Jézus légy oltalmunk és erősségünk!

            HETEDIK TITOK: Jézus a mennybe megy.

            „Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Nem hagyták el a templomot, hanem szüntelenül dicsőítették az Istent” (Luk. 24,50-53)

            Imaszándék:

            Imádkozzunk, hogy teljesüljön és megvalósuljon Isten akarata.

            Jézus, add nekünk az imádság és öröm Lelkét, hogy életünkkel Rólad tegyünk bizonyságot minden nép és nemzet között. Egyházad, örök tanúja legyen a világban mérhetetlen szeretetednek.

            5 MIATYÁNK

            Ó, Jézusom, légy oltalmunk és erősségünk!

            NYOLCADIK TITOK: Jézus elküldi a Szentlelket apostolaira, akik imára gyűltek össze Máriával, Jézus és az ő Édesanyjukkal.

            ,,Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (Ap. csel. 2, 1-4)

            Imaszándék:

            Imádkozzunk, hogy a Szentlélek, teljességében áradjon ki ránk, családjainkra, az Egyházra és vallási közösségekre, minden megkereszteltre, minden emberre, különösen azokra, akik eldöntik a világ sorsát, hogy a Szentlélek sugallja gondolataikat az igazságra és bölcs döntésekre, és lépteiket a béke felé vezesse.

            Jézus, küldd el Szentlelkedet, ahogy elküldted apostolaidra és Édesanyádra, Máriára hogy Ő irányítson bennünket sugalmazásaival és a teljes igazságba vezessen be, tanítson meg szeretni, és támogassa utunkat a béke felé!

            7 Dicsőség…

            Ó, Jézus, légy oltalmunk és erősségünk!

            BEFEJEZŐ IMA:

            Jézusom, jó Veled lennünk. Köszönöm! Hálát adok Néked életedért, az Atya iránti szeretetedért, s hogy az Atya akaratára bíztad magad. Köszönöm, hogy megnyitottad számunkra a megváltás útját. Mária segíts, hogy ezen az úton hűségesek maradjunk és eljussunk az örök dicsőségbe. Amen!

(folyt.)

Létrehozva 2019. november 11.