Hat példa a halálos bűnre a Bibliában

 

Az év 27. hete szerdájának első olvasmánya a Galata-beliekből való, megadva azokat a bűnöket, melyek miatt nem juthat valaki a mennyei királyságba. Ha valaki úgy hal meg, hogy nem bánja meg ezen bűnök elkövetését, nem juthat a mennybe, hanem a pokolba kerül. Ez egy fontos emlékeztető, hogy figyeljünk a veszteségre, amit a bűn okoz a szívünkben, a jellemünkben, és végső soron a sorsunkban.

Korunk egyik legnagyobb megtévesztése az elképzelés, hogy a súlyos bűn csak távoli lehetőség a legtöbb ember számára, és hogy az ilyen bűnöket csak valóban gonosz emberek követik el. Túl sok ember értékeli saját erkölcsi helyzetét haszontalan közhelyekkel, mint ezek: „Alapvetően jó ember vagyok”, vagy „Nos, nem öltem meg senkit.”

Sokkal komolyabbnak és érettebbnek kell lennünk a tisztánlátásunkban. Természetesen Isten nem hagy bennünket a bizonytalanság ködében. Az Ő Igéje elég világos, amikor meghatározza a súlyosabb bűnöket, hogy alázatosan felismerhessük hajlamunkat arra, hogy megtegyük ezeket a dolgokat. Figyeld meg, hogy ha egy bizonyos bűn kizár valakit a mennyek országából, az a bibliai módja kimondani azt, hogy ez egy halálos bűn.

A halálos bűnök egyszerű felsorolása nem elégséges, mert vannak olyan fontos tényezők, melyek befolyásolják a vétkességet. Például a lent felsorolt bűnök némelyike (pl. hazugság) könnyebb enyhébb súlyú lehet (valaki azért hazudik, hogy elkerülje, hogy megbántson valakit). A hazugság pusztító is lehet, megfosztva embereket jó hírüktől, vagy megfosztva embereket a szükséges információktól. A felsorolt bűnök egy része olyan kényszerből vagy függőségből eredhet, amely erodálja a halálos bűnnel való vétkezéshez szükséges szabadságot. Ezért a bűn, amely önmagában is súlyos jellegű, bocsánatos bűn lehet, ha a személy valamilyen kényszer hatására teszi meg. Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem bűnös, csak azt, hogy annak hatása lehet, hogy nem halálos.

Mindazonáltal az Úr szeretetből sürgősen figyelmeztetni akar bennünket azokra a bűnökre, amelyek a leggyakrabban kizárhatnak bennünket a mennyből. Az alábbi listát olvasva kerüld a tudálékos mentalitás elfogadását. Vésd ezeket a szívedbe, és hagyd, hogy a mindennapi lelki tükör  részévé váljanak. Az Úr szeretettel arra figyelmeztet, hogy a bűn komoly dolog. Még a kisebb bűnök, ha nem figyelünk oda, elkezdenek nőni, mint a rák, és végül megölnek bennünket lelkileg.

Vedd komolyan. Ne vedd be azt, hogy a bűn triviális dolog. Isten szeret, és ezért figyelmeztet minket, hogy a megbánás nélküli bűn súlyos dolog, és megfoszthatja a szívünket a vágyakozástól Iránta, a menny iránt, és az ott ránk váró jó dolgoktól.

Itt van tehát a lista. Ez nem teljes, és vannak más részek a Bibliában, ahol szerepelnek olyan bűnök, melyek nem található ebben listában (pl. nem megbocsátani valakinek, vö. Mt 6,15).

  1. „Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát. Néhányan bizony ilyenek voltatok” (1Kor 6,9-10).
  2. „A test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.” (Gal 5,19-21).
  3. „Kicsapongásról és egyéb tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik. Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki. Ez sem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás. Legyetek meggyőződve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a hitetlenség fiait.” (Ef 5,3-6).
  4. „Hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalmam, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint. Én vagyok az alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat (a Bárány vérében). Hatalmuk lesz az élet fája fölött, és a kapukon mennek be a városba. A kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak. Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket: Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillbálváag.” (Jel 22,12-16).
  5. „Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.” (Mt 25,41–46).

Végül, itt egy általános figyelmeztetés az Úrtól:

„Ne csodálkozzatok rajta! Mert elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek. 29Akik jót tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra.” (Jn 5,28–29).

Itt van egy Gregorio Allegri darab, a „Miserere Mei” (Zsolt 51). „Könyörülj rajtam, Istenem”

A cikk forrása angol nyelven

 

Létrehozva 2022. december 29.