A szabadulás rózsafüzére (ima)

A szabadulás rózsafüzére (ima)

TÖRTÉNETE: Regis Castro és Maïsa Castro Brazíliában élő házaspárt az Úr Jézus indította, hogy a Rózsafüzér szemeire szabadításért imádkozzanak. A Szabadulás Rózsafüzére egyidejűleg két vonalon érkezett magyar nyelvterületre:

Róna Gábor jezsuita atya révén Mexikóból, Hamar László világi testvér révén Brazíliából.

IMÁDKOZÁS MÓDJA

A Szabadulás Rózsafüzér kezdése: Lélek-hívás, Keresztvetés, Hiszekegy; zárása: Üdvözlégy, Királynő és hálaadó ima.

Szentlelket hívó ének (pl. Jöjj Szentlélek – ÉE 126, H 259)Keresztre: Keresztvetés, Hiszekegy

Imaszándékra: Uram, Jézus, bocsánatodat kérem (kérjük) minden bűnömre (bűnünkre). A Szabadulás Rózsafüzére által a Te nevedben kérjük, az Atya küldje el a megígért Szentlelket, hogy töltse be szívemet (szívünket) a Te Igéd kinyilvánításának ajándékával. Kérünk, Úr Jézus, hogy a Te hatalmad nyilvánuljon meg életemben (életünkben) és Te csodásan szabadíts és gyógyíts meg engem (minket) ezen hittel mondott ima által, ami Te, Valóságos Isten, Igéd hatalmának irgalmas kinyilvánítása. Ámen. Alleluja!

Kezdő nagy szemre: Urunk, Jézus, Te azt mondtad: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (Jn 8,36). Isteni Igédet jelentjük ki, ezzel a bizalommal fordulok (fordulunk) Hozzád!

szabadulasKezdő kis szemekre: mint alább

Belső nagy szemekre Isten Igéjét (Jn 8,36) alkalmazzuk röpimával azon személy(ek)re, aki(k)ért a Szabadulás Rózsafüzérét végezzük:

Saját magunkért: Jézus megszabadít, ezért valóban szabad leszek.

Családunkért: Jézus megszabadítja családomat, ezért családom valóban szabad lesz.

Adott személy(ek)ért: Jézus megszabadítja (név), ezért (név) valóban szabad lesz.

Belső kis szemekre (mindenik szemre a négy kérés mindenike mondandó):

Jézus, könyörülj rajtam (rajtunk) – családomon, feleségemen/férjemen, gyermekemen, stb.

Jézus, gyógyíts meg engem (minket) – gyógyítsd meg családomat, feleségemet/férjemet, gyermekemet, stb.

Jézus, ments meg engem (minket) – mentsd meg családomat, feleségemet/férjemet, gyermekemet, stb.

Jézus, szabadíts meg engem (minket) – szabadítsd meg családomat, feleségemet/férjemet, gyermekemet, stb.

Salve Regina: Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Ámen.

Hálaadó ima: Miután elimádkoztuk a Szabadulás Rózsafűzérét, hálát adunk Jézusnak mindazért a kegyelemért és áldásért, amit ránk és azokra árasztott, akikért közbenjártunk.

Befejezésre: Keresztvetés, Oltalmad alá futunk…

GYAKORLATI SZEMPONTOK

Minden egyes szándékra egy-egy külön Szabadulás Rózsafüzért kell imádkozni. Mielőtt bárki másért végeznénk a Szabadulás Rózsafüzérét, mindenekelőtt saját magunkért kell azt elvégezni. A Szabadulás Rózsafüzér imádkozása nem pótolja a napi imakötelezettséget, és a hagyományos Rózsafűzért sem helyettesíti. Ennek ellenére ajánlatos reggeli és esti imaként is végezni. A szülők számára ajánlatos kezükett alvó gyermekük fejére téve imádkozni a Szabadulás Rózsafüzérét, hogy a sokasodó veszélyek ellen védettségben részesítsék őket.

A Szabadulás Rózsafüzére segíti meglátni Isten kegyelmének hatásait saját magunkban, a családunkban és mindazok életében, akikért imádkozzuk. Jézus bizonyosan meghallja a hozzá fordulók kéréseit és válaszol imáinkra – a Szentírás szerint az Ige nem tér vissza Istenhez anélkül, hogy ne hozna gyümölcsöt (vö. Iz 55,11). A Szabadulás Rózsafüzére imádkozása alatt több mint 200 alkalommal kijelentjük Jézus nevét: Jézus megszabadít, ezért valóban szabad leszek! Jézus, irgalmazz! Jézus, könyörülj! Jézus, irgalmazz! Ezt az igét ismétlik a leggyakrabban a Szentírásban, és ez nyit meg bennünket Isten hatalma számára. A mi feladatunk, hogy higgyünk Isten művében, amit már befejezett.

Amikor megbánva minden bűneinket teljes hittel bocsánatot kérünk azokra – kimondva: „Jézus, könyörülj rajtam!” –, Isten Igéjének győzelmét segítjük érvényre jutni életünkben és mindazok életében, akikért imádkozunk. Ezéltal a Feltámadott, Mennybe ment, a Mennyei Atya jobbján értünk szüntelenül közbenjáró Dicsőséges Úr Jézus megváltó Szent Vérével megtisztít, üdvözít, gyógyít és szabadít bennünket! Mi valóban hiszünk ebben, mert Isten hűségesen teljesíti ígéreteit, megtartja szavát. (vö. Jer 1,12b) Kétséges-e tehát, hogy a Szabadulás Rózsafüzére imádkozása által az Úr Jézus meghallgatja imánkat és megadja nekünk, ami Isten akarata szerint javunkra válik.

Ha elnyertük Isten kegyelmét a Szabadulás Rózsafüzére által, Isten dicsőítésére tanúságot is tennünk arról, hogy Üdvözítő hatalmát, a gyógyulást és szabadulást Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében ezen új kegyelmi ajándék révén nyertük el. Jól jegyezzük meg: csak Jézus üdvözít, csak Jézus gyógyít, csak Jézus szabadít! Ne feledkezzünk meg hálát adni Jézusnak a kegyelmekért, amit nekünk, családunknak és mindazoknak adott és fog adni, akikért közbenjárunk a Szabadulás Rózsafüzére által. Az Úr áldjon és Szűz Mária oltalmazzon Szeplőtelen Szívében mindannyiunkat!

NÉHÁNY SZENTÍRÁSI HIVATKOZÁS

„Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.” (Zsolt 91,14-15)

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget, kegyelmed és hűséged szerint!” (Zsolt 115,1)

„Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 9,23b)

„Jézus megkérdezte: «Mit tegyek veled?» «Mester – kérte a vak –, hogy lássak.» Jézus így szólt hozzá: «Menj, a hited meggyógyított.» Nyomban visszakapta látását, és követte az úton.” (Mk 10,51-52)

„Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek.” (Mk 11,24)

„Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: szakadj ki gyökerestül és verj gyökeret a tengerben! – megteszi nektek.” (Lk 17,6)

„Hited megmentett téged.” (Lk 18,42b)

„Nemde azt mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?” (Jn 2,40b)

„Hit nélkül pedig nem lehet [Istennek] senki sem kedves” (Zsid 11,6)

 FORRÁS: SzIT, PAX Kiadó, raboni.net, eucharisztia.hu, plebania.net, karizmatikus.hu


Tanúságtételek a szabadulás rózsafüzérével kapcsolatban

A teljes könyv letölthető itt.

Létrehozva 2011. május 15.