mgyud ima

Ima a máriagyűdi Szép Szűz Máriához

Máriagyűdi Szép Szűz Mária!
Vígasztald meg szenvedő népedet!

ELMÉLKEDÉS

A megértett fájdalom, az elfogadott szenvedés az, ami leginkább összeköti a lelkeket. Máriához, a hét tőrtől átjárt szívű szenvedő Anyához is az juthat egészen közel, aki megérti, átérzi az ő mérhetetlen szenvedéseit, és azokhoz hozzácsatolja saját élete minden gyötrelmét, hozzátartozóinak minden nyomorúságát.

Ezért szeretik olyan nagyon a Fájdalmas Szüzet a földi édesanyák, akiknek lelkében annyi a szenvedés és aggódás családjuk, gyermekeik miatt. S míg vérző szívvel övéikért ezernyi gondnak gyötrő szenvedését vállalják, itt, a Fájdalmas Anyánál, nemcsak vigaszt, hanem valóságos otthont találnak: együttérző, velük szenvedő jóságos Szívet.
Ezért jönnek ide bizakodva a földi élet összes megfáradott zarándokai is. A könnyek, a jajok, a tövisek, az ármánykodások közepette végre egy hely, ahol nem folyik szét a lélek, mint a homokra öntött víz, hanem a hét tőrtől átjárt szívű Anya közelében megpihenhet, megvigasztalódhat és megerősödhet.
Jöjjön hát ide mindenki, de ne üres kézzel! Zarándokoljon ide minden magányos és szenvedő, de ne egyedül! Hozza ide és panaszolja el itt lelke minden fájdalmát és mindazok szenvedését, kik vele együtt járják az élet tövises útját: a szülőkét, gyermekekét, családtagokét, betegekét, haldoklókét stb. Öt, akinek szívét annyi szenvedés járta át, a legkisebb keserv is meghatja és segítésre indítja.

IMÁDKOZZUNK!

– Imádkozzál érettünk, Fájdalmas Szűzanya! * * –
– Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!
Óh, kínok tengerében elmerült Fájdalmas Anya! Valóban nincs nagyobb fájdalom, mint a Te fájdalmad! Bár tudnám enyhíteni kínjaidat!… Az evangéliumi asszonyok illatos kenetet öntöttek fájdalmaid forrásába: meghalt Jézusod sebeibe… En is így teszek! Bűneim őszinte bánatát, életem minden szenvedését és nyomorát Szent Fiad sebeibe helyezem. De nemcsak a magamét, hanem szüleimét, gyermekeimét, Családtagjaimét, összes hozzátartozóimét is ide rakom. Enyhítsd, óh Anyám, enyhítsd fájdalmaimat!
Eszközöld ki értem meghalt Fiadtól, hogy őszinte szívvel bánjam meg bűneimet, hogy készséges lélekkel fogadjam el keresztjeimet, és ezzel engeszteljem megsértett szeplőtelen Szíveteket. Taníts meg türelmesen és önfeláldozó lélekkel élni, hogy ezzel tanúságot tehessek a kereszt ereje és hit győzelme mellett. A te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. (Hiszek egy Istenben…)
Fájdalmas Szűz, hozzád jöttünk — Szent képedre sírva nézünk; – Látjuk mint hull könnyed Fiad holttestére, — Szent Szíved hét tőrrel van átverve. – Köszönteni jöttünk gyászba borult rózsa, — Mária, hétfájdalmú Szűzanya!
Fájdalomnak ünnepére jöttünk ide, e szent helyre, – Messze földről Anyánk, tehozzád siettünk, – Hogy fájdalmaidról emlékezzünk. – Köszönteni jöttünk…
Oltárodhoz leborulunk, sírva hozzád fohászkodunk; – Fájdalmas Szűzanya, hallgass meg bennünket, – akik buzgón tisztelünk Tégedet. – Köszönteni jöttünk…
Aranyoltár gyászvirága, látjuk mint meg vagy hervadva, – Szent Fiadat tartod Szűz öledben halva, – Szíved majd meghasad fájdalmában. – Köszönteni jöttünk…
Előtted sír özvegy, árva, akinek nincs pártfogója, – Vígasztald meg őket Fájdalmas Szűz Anya! – Fogadj mindnyájunkat oltalmadba. – Köszönteni jöttünk…
Ha ütni fog végső óránk, Édesanyánk jöjj el hozzánk; – Kik hétfájdalmadról buzgón emlékeztünk, — Mennyországba MÁRIAGYÜDI SZÉP SZŰZ MÁRIA! Veled örvendhessünk! – Köszönteni jöttünk…
Vigasztald meg szenvedő népedet!

A máriagyűdi plébánia honlapja

Létrehozva 2023. január 5.