szt-benedek-medal

Szabadító és gyógyító imák (1)

Gabriele Amorth atya két évtizedet szolgált a római egyházmegye exorcistájaként. A nagyváradi Ihtys Kiadó gondozásában jelent meg könyve a fenti címmel. Hálás köszönet a Kiadónak az engedélyért, hogy idézhetünk néhány imát ebből a könyvből. (A szerk.)

Litánia Szent Mihály arkangyal tiszteletére
Szabadításért és lelki gyógyulásért – az Úr lelke
A megváltó  Jézushoz
Szabadító ima
Imádság testi gyógyulásért
Neked ajánlom magamat
Családomért könyörgök Hozzád
A Szent Benedek medálról
A Benedek medál imájának régi magyar változata


LITÁNIA SZENT MIHÁLY ARKANGYAL TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Jézus Krisztus, hallgass minket! Jézus Krisztus, hallgass meg minket! Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk! (= *)
Szent Mihály arkangyal, Isten kardja,*
Szent Mihály arkangyal, az angyalok vezére,*
Szent Mihály arkangyal, legyőzhetetlen Lélek,*
Szent Mihály arkangyal, isteni erővel felfegyverkezve,*
Szent Mihály arkangyal, Isten védelmezője,*
Szent Mihály arkangyal, Lucifer legyőzője,*
Szent Mihály arkangyal, minden ördöggel szemben hatalmas,*
Szent Mihály arkangyal, minden bajjal szemben hatalmas,*
Szent Mihály arkangyal, az ördögi személyekkel szemben hatalmás,*
Szent Mihály arkangyal, szerencsétlenségeinkben*
Szent Mihály arkangyal, betegségeinkben*
Szent Mihály arkangyal, a családok és népek közötti harcokban*
Szent Mihály arkangyal, az Egyházat védelmező harcokban*
Szent Mihály arkangyal, a kísértések elleni benső harcokban*
Szent Mihály arkangyal, a halálküzdelmekben*

Az ördög cselszövéseitől, ments meg, Uram, minket!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten, Aki Szent Mihály arkangyalt védelmezésünkre és oltalmunkra adtad, imáink által add, hogy mindig megmeneküljünk minden bajtól és a pokol tüzétől! A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.


AZ ÚR LELKE
Az Úr Lelke, Istennek Lelke, Atya, Fiú és Szentlélek, Szentháromság,
Szeplőtelen Szűz, angyalok, arkangyalok és a mennyország szentjei, szálljatok rám.

Olvassz fel engem, Uram,
alakíts, tölts el magaddal, rendelkezz velem.

Űzd távol tőlem a gonosz minden erejét, semmisítsd meg, zúzd össze,
hogy jó lehessek és jót tehessek.

Űzd el tőlem az ördögi bajokat, a boszorkányságokat, a fekete mágiát, a fekete miséket, a varázslatokat,
a megkötéseket, az átkokat, a szemmel verést;
az ördögi zaklatásokat, az ördögi megszállottságot, az ördögi lidércnyomásokat; mindazt, ami rossz, bűn, irigység, féltékenység, álnokság; a testi, lelki, erkölcsi, szellemi, ördögi betegségeket.

Égesd el mindezeket a bajokat a pokolban, hogy ne érinthessenek többé engem se
és egyetlen teremtményt se a földön.

A mindenható Isten erejével,
a megváltó Jézus Krisztus nevében,
a Szeplőtelen Szűz közbenjárása által minden tisztátalan léleknek,
minden engem zaklató jelenlétnek elrendelve és parancsolva legyen, hogy azonnal hagyjanak el, végleg távozzanak és menjenek az örök pokolba,
Szent Mihály arkangyal, Szent Gábriel, Szent Rafael és őrangyalaink által megbilincselve,
a legszentebb Szeplőtelen Szűz sarka által eltiporva.


A MEGVÁLTÓ JÉZUSHOZ
Megváltó Jézus, Uram és Istenem, Istenem és mindenem,
aki keresztáldozatod által megváltottál minket
és legyőzted a sátán hatalmát, szabadíts meg, kérlek, minden ördögi jelenléttől
és a gonosz minden befolyásától.

A Te nevedben kérem, sebeid érdemeiért kérem, véred érdemeiért kérem,
a Te Kereszted érdemeiért kérem, Mária,
a Szeplőtelen Fogantatás
és a Fájdalmas Anya közbenjárására kérem.

Csorduljon rám
az oldaladból kifolyó vér és víz,
hogy megtisztítsanak, megszabadítsanak, meggyógyítsanak engem. Ámen.


SZABADÍTÓ IMA
Uram, Te hatalmas vagy, Te Isten vagy,
Te Atya vagy,
Szent Mihály, Rafael és Gábriel arkangyalok közbenjárására és segítségével kérünk,
hogy testvéreink szabaduljanak meg a gonosztól.

A félelemtől, a szomorúságtól, a lidércnyomásoktól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A gyűlölettől, a paráznaságtól, az irigységtől, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A féltékenység, a harag, a halál gondolatától, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
Minden öngyilkossági vagy abortuszra irányuló gondolattól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A szexualitás minden rossz formájától, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A család szétválásától, minden rossz barátságtól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
Az ördögi bajoktól, a varázslástól, a boszorkányságtól és mindenféle okkult baj minden formájától,
kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.

Könyörögjünk!
Ó, Urunk, Aki azt mondottad: „Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek“‘, Szűz Mária közbenjárására,
add, hogy megszabaduljunk minden átoktól és mindig a Te békédet élvezhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


IMÁDSÁG TESTI GYÓGYULÁSÉRT
Uram, Jézus,
imádlak és hálát adok a hitért, amelyet a keresztségben ajándékoztál nekem.
Te az emberré lett Istenfia vagy, Te a Megváltó Messiás vagy.
Ebben a percben Péterrel akarom mondani: „Nem adatott az ég alatt más név, amelyben üdvözülhetnénk.”

Befogadlak, Úrjézus, a szívembe és az életembe:
azt akarom, hogy Te légy föltétlen Ura.
Bocsásd meg bűneimet, ahogy megbocsátottad
az evangéliumi béna ember bűneit.
Tisztíts meg isteni Véreddel!

Lábaid elé helyezem szenvedésem és betegségem.
Gyógyíts meg, Uram, dicsőséges Sebhelyeid ereje által,
Kereszted által, drágalátos Véred által!
Te vagy a Jó Pásztor, én pedig aklod egyik báránya: könyörülj rajtam!
Te az a Jézus vagy, aki azt mondotta: „Kérjetek és kaptok.
Uram, Galilea népe eljött, hogy lábaid elé helyezze betegeit, és Te meggyógyítottad őket.

Te mindig ugyanaz vagy, mindig ugyanaz a hatalmad.
Hiszem, hogy meg tudsz gyógyítani engem, mert ugyanúgy együtt érzel velem,
mint azokkal a betegekkel, akikkel találkoztál, mert Te vagy a Feltámadás és az Élet.

Hála, Jézus, mindazért, amit tenni fogsz: elfogadom szereteted rám vonatkozó tervét.
Hiszem, hogy kinyilvánítod számomra dicsőségedet.
Még mielőtt tudnám, hogyan fogsz közbelépni, hálát adok neked és dicsérlek téged. Ámen.
29
Add, hogy újra békére és örömre találjak, annak biztos tudatában,
hogy Te vagy a feltámadás és az élet. Tégy engem a Te feltámadásod,
a bűn és a halál fölött aratott győzelmed, a Te közöttünk lévő,
élő jelenléted hiteles tanújává. Ámen.


NEKED AJÁNLOM MAGAMAT
Jézus isteni Szíve,
Máriának, az Egyház anyjának, szeplőtelen szíve által, egyesülve az Eucharisztia áldozatával,
neked ajánlom magamat, és ennek a napnak imáit és tetteit, örömeit és fájdalmait:
a bűnök jóvátételére, minden ember üdvösségére, a Szentlélek kegyelmében az isteni Atya dicsőségére.


CSALÁDOMÉRT KÖNYÖRGÖM HOZZÁD
Jézus, Uram, barátom; ma a családomért akarok könyörögni Hozzád.
Betegségem sok mindent megváltoztatott: gondterheltnek látom szeretteimet,
annak ellenére, hogy igyekeznek derűsnek látszani; kénytelenek megosztani idejüket munkájuk, a mindennapok gondjai
és a rám fordított gondoskodás között.

Szenvednek – tudatában vagyok ennek; néha elveszítik türelmüket – megértem őket;
máskor észreveszem, hogy alábbhagy reménységük.

Ó, Uram, hálát adok neked a családomért! Hány betegnek nincsen!
Uram, értük könyörgök! Adj mindegyiküknek erőt, derűt, békességet, reményt.

Fizess meg nekik, a Te szereteteddel, mindazért, amit értem tesznek.
Bárcsak tehetném, hogy megláthassanak Téged bennem, Téged, aki szenvedsz
és együttérzésre van szükséged!

Uram, a családomért könyörgök hozzád:
áldd meg, egyesítsd, növeld őket a szeretetben;
add, hogy napról napra jobban megismerhessenek Téged,
hogy a Te sugallatod vezesse cselekedeteiket és egész életüket. Ámen.


A SZENT BENEDEK MEDÁL

(Amorth atya könyve függelékében található leírás)

A Szent Benedek Medál a Katolikus Egyház egyik nagyon erős szentelménye, egy exorcizáló tulajdonságokkal rendelkező szent jegy, melyre rá vannak vésve a szabadító ima szavainak kezdőbetűi.

Számos hatást tulajdonítanak neki: gyógyulások, védelem a gonosz ellen, kegyes halál (szentségben)… De vigyázat: a Szent Benedek Medál nem talizmán, nem mágikus tárgy, hanem olyan eszköz, amely segít bennünket megszentelődésünk útján, hála az Egyház imájának, a hatása szoros kapcsolatban állván az általunk tanúsított hittel, reménnyel és szeretettel.
Először is, egy kis történelem: Nursiai Szent Benedeket (Itália, 480-543), Szent Skolasztika ikertestvérét, a nyugati szerzetesség pátriárkájának tartják, az ő „Szent Regulája” – melyet jogosan tekintenek az európai civilizáció létrejötte egyik legfontosabb tényezőjének – a nyugati szerzetesi közösségek szervezésének alapja.

Az ő ihlete szerint a keresztény életnek és különösképpen a szerzetesi életnek a lényege a szemlélődéssel egyesített cselekedet, ez a következő mottóban foglalható össze: „ORA ET LABORA!” – „Imádkozz és dolgozz! “. Ezért is egyesül a Benedek-rend emblémájában a Kereszt, a Könyv és az Eke. (Milyen jó lenne, ha újra felfedeznénk e szentnek a tanítását, akit az Egyház EURÓPA FŐVÉDŐSZENTJÉVÉ nyilvánított!)

Ahhoz, hogy megértsük a Medál jelképrendszerét, a következő dolgokat kell tudnunk Szent Benedek életéről: abban az időben, mikor remeteként élt egy Subiaco melletti barlangban, mivel szentségét hamar felfedezték, egy közeli vallási közösség, melynek meghalt a rendfőnöke, megkérte, hogy vegye át a vezetésüket. Egyeseknek viszont nem volt ínyére az az aszkézissel és vezekléssel teli élet, amelyet Benedek megkövetelt, és megkísérelték megölni, mérgezett bort és kenyeret kínálva neki. De ő csodálatos módon megmenekült: mikor Szent Benedek a kereszt jelével illette a felkínáltakat, a boros kehely felborult, egy holló meg elrepült a kenyérrel. Benedek elhagyta őket, visszatért a barlangjába, s mivel sok ifjú gyűlt köréje, aki követni akarta őt, idővel megalapította a rendet, amely a nevét viseli. 529-ben létrehozta a rend legfontosabb anyaházát, a Monte Cassino hegyén, Itáliában.

A MEDÁLRÓL
Szent Benedek medáljának eredete igen régre nyúlik vissza. Bizonyos, hogy már 1000 körül nagyon népszerű volt, mert maga IX. Szent Leó pápa is meggyógyult általa, még fiatal korában: : . , .
Hivatalosan először XIV. Benedek pápa hagyta jóvá a Medált az 1741. december 23-án és az 1742 márciusában kiadott brévében’S, melyek szerint aki hittel hordja a Medált, búcsút’6 nyer, ha a megszentelő kegyelem állapotában van (ezt Isten kegyelméből, szentgyónás és áldozás, valamint a bűnöktől való távoltartásunk által nyerhetjük el), és ha imádkozik a Szentatya szándékára (például egy-egy Hiszekegy-, Miatyánk-, Üdvözlégy-, Dicsőséget stb.).
1880-ban, Szent Benedek születésének 1400. évfordulójára verték Szent Benedek Jubileumi Medálját. A Medálnak jelenleg talán az egész világon ez a legelterjedtebb változata.

stbenedict

A MEDÁL ELŐOLDALA
Az előoldal a szentet ábrázolja, amint jobb kezében a keresztet tartja, bal kezében nyitott könyv van, a Szentírás által ihletett Regula; az ő jobbján egy serleg látható, amelyből egy vipera kúszik ki, miután keresztet vetett rá. A balján egy holló készül elrepülni a mérgezett kenyérrel.
A szent alakja alatt ezek a szavak olvashatók: „Ex S. M. CASINO MDCCCLXXX” – „Casino Szent Hegyéről 1880″. Kétoldalt, apró betűkkel: „CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTI” – „SZENT BENEDEK ATYA KERESZTJE.” Körben, a medál szélén: „EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR” – „HALÁLUNKKOR VÉDELMEZZEN MEG JELENLÉTÉVEL,”

A hátoldalon egy kereszt látható, melynek karjain, mellette és körös-körül iniciálék olvashatók; ezek feloldása adja a szabadító imádság szövegét:
PAX
Béke (A Benedek-rendiek köszöntése és mottója)

A MEDÁL HÁTOLDALA
C. S. P. B. – Crux Sancti Patris Benedicti, Szent Benedek Atya Keresztje
C. S. S. M. L. – Crux Sacra Sit Mihi Lux, A Szent Kereszt Legyen az Én Fényem
N. D. S. M. D. – Non Draco Sit Mihi Dux, Ne a Gonosz Legyen az Én Uram
V R. S. – Vade Retro Satana! Távozz Tőlem, Sátán!
N. S. M. V. Nunquam Suade Mihi Vana, Nem Fogsz Meggyőzni Hiábavalóságokkal
S. M. Q. L. – Sunt Mala Quae Libas, Amit Nekem Mutatsz, az Rossz
I. V. B. -Ipse Venena Bibas, Te Magad Idd Meg a Mérged

A MEDÁL VISELÉSE
Vannak más Szent Benedek Medálok, amelyek majdnem olyanok, mint a fent ismertetett, de hiányzik róluk az „EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR” („HALÁLUNKKOR VÉDELMEZZEN MEG JELENLÉTÉVEL’) kifejezés és más apró részletek. Mindegyik változat viselése búcsút eredményez.
Néha a Medál részét képezi egy Szent Feszületnek, mégpedig a Corpus feje mögött. Ezt a feszületet „A Békés Halál Keresztje” néven ismerik, nemcsak a Medál exorcizáló (ördögűző) tulajdonsága és Krisztus Testének ábrázolása miatt, hanem Szent Benedek sajátos patronálása miatt, amely halálának körülményein alapszik. Nagy Szent Gergely pápa (540-604) Dialógusainak II. könyvében leírja Szent Benedeknek az örökkévalóságba való átmenetét: „Megparancsolta a szerzeteseknek, hogy vigyék az oratóriumba, ott megerősítette magát magához vévén Megváltó Krisztus Urunk Testét és Vérét. Legyengült testét tanítványai támogatták, de azután saját lábán állt meg, és kezeit az ég felé emelte. És amint így imádkozott, kilehelte lelkét. “
Teljes búcsú adatik, a szokott módon, annak, aki halála órájában megcsókolja, megérinti vagy valamely módon megtiszteli a Szent Keresztet és felajánlja lelkét Istennek.
Mikor valaki hozzájut a Medálhoz (Feszülettel vagy anélkül), vigye el egy paphoz, hogy áldja meg azt a Római Szertartás szerint. Bármelyik pap megteheti ezt, bár a hagyomány azt ajánlja, hogy a pap Benedek-rendi legyen.


A medál imájának régi magyar formája

“A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!”

(Köszönet Andrea testvérünknek, aki beküldte az imát)

További szabadító és gyógyító imák a könyvből itt találhatók.

Létrehozva 2022. május 21.