Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (1)

P. Mateo könyve sajnos csak egy nehézkesen olvasható kiadásban érhető el magyarul. A nagyszerű művet folyamatosan adjuk közre, remélhetőleg az olvasó örömére és épülésére. A szöveg alapja a Szalézi Művek 1938-as eredeti kiadása. A szerk.

Ismertetésül

A trónraemelés művének központi igazgatósága magyarázó sorokkal bocsátotta nyilvánosság elé a híres Jézus Szíve apostol, P. Mateo könyvének francia kiadását, amelynek lényegesebb pontjait a magyar kiadás élére is ideállítjuk.

12 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (20)

XIII. fejezet

A trónraemelés szociális hordereje és kihatásai

Szent Margit Mária ideje óta nagyon sok család és intézmény ajánlotta már fel magát Jézus szent Szívének, ennek az egyszerű felajánlásnak azonban soha sem volt meg az a jellege, amely a trónraemelés értelmét megadja: nem jelentett kimondottan meghódolást és hitvallást Jézus szociális Királyságával szemben, valamint hiányzott belőle az engesztelés szelleme a modern kor jellegzetes bűnéért, amellyel népek és társadalmak figyelmen kívül hagyják, sőt határozottan le is tagadják Jézus királyi felségjogait.

15 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (19)

Az apostolok ettől kezdve nagyon gyakran, talán mindennap is kérték királynéjukat, hogy mielőtt szertemennének a világba, megtudjanak tőle mindent, amit ő a szívébe zárva rejtegetett. Fiúi bizalommal és napról-napra növekvő tisztelettel ostromolták meg Máriát kérdéseikkel. A szeretet érdeklődésével igyekeztek bepillantani harminc boldog esztendő történetének meghitt részleteibe, amelyeket ki őrzött volna meg a számukra, ha nem az édesanya hűséges szíve?

És ő, megértve, hogy az Egyháznak joga van ezekre a kincsekre, áldozatos anyai lélekkel adta közre szívének féltve őrzött emlékeit; titkokat fedett fel az apostolok előtt, szavak, eseményrészletek jelentését magyarázta nekik s szavai nyomán mindegyre ragyogóbb világosság, lelkesebb szeretet lángja gyűlt fel a galileai férfiak szívében.

25 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (18)

XII. fejezet

A Boldogasszony

Dignare me laudare te, Virgo sacrata

Ad Jesum per Mariam

Hiányosak volnának lelkigyakorlatunk tanításai, kevés értékűek a gyümölcsei, a Szeretet Királya pedig méltó szemrehányással illetne, ha Szent Szívének apostolai előtt nem beszélnék Máriáról, a Szép Szeretet Anyjáról.

„Ab initio et ante saecula.” Öröktől fogva, mielőtt az idő lett, a Szeplőtelen Királynő alakja már ott élt az Igével egybeforrottan a Gondviselés kettős tervében, amelyet az Üdvözítő volt valóra váltandó az elbukott emberiség üdvösségére. A Megváltó mellett a megváltás művének legnagyobb munkatársa, a Fiú mellett az Anya, a kegyelmek szerzője mellett a minden kegyelem jóságos közvetítője…

21 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (17)

XI. fejezet

Apostoli munkák

A Jézus Szíve-apostolság jellegzetes vonása

A legtökéletesebb apostol — Szűz Mária. Az isteni élet, az isteni kegyelmek sáfárjait emberi nyelven papnak, tágabb értelemben apostolnak nevezik. S volt-e ennek az isteni életnek, ezeknek a kegyelmeknek tökéletesebb, teljesebb hatalmú osztogatója, mint ő, a Nagyasszony? Elképzelhető-e, hogy Jézus Szíve túláradó gazdagságának korlátlanabb rendelkezési joggal bíró kincstárosa lehessen valaki, mint megint csak ő, az Édesanya?

58 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (16)

X. fejezet

Apostolság

Akarjuk, hogy ő uralkodjék rajtunk!

Menjetek szőlőmbe és nektek is megadom, ami igazságos

Halljátok ezt a nagyszerű ígéretet: ami igazságos, az lesz a bérünk! Igaz ugyan, hogy amikor így beszélt Jézus, az apostolokon keresztül a papokhoz szólt, de bizonyos az is, hogy gondolatai előtt ott álltak a szent asszonyok is, akik, mint Márta is, önzetlen segítségnyújtásukkal támasztották alá az apostolok munkáját.

Írva van: „aki befogadja az apostolt, része lesz az apostol munkájának jutalmában”. Kétségtelenül részesei lesznek tehát a megígért jutalomnak mindazok a szép lelkek, akik részt kértek az apostol áldozataiból, akik annak fáradalmait megkönnyíteni igyekeztek.

44 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (15)

IX. fejezet

Jézus, a szeretet Foglya

Boruljunk le a szeretet Foglya előtt

Elmélkedtetek-e már az isteni szeretet ama kifürkészhetetlen misztériumán, amely arra vitte Jézust, hogy köztünk maradjon és tabernákulumaink foglyává tegye magát?

Igyekezzetek meglátni Őt azon a fátyolon keresztül, amely Őt szemünk elől elrejti. Itt lakik, e kis ajtó mögött, mint rabja a saját végtelen szeretetének.

Húsz évszázad múlt el azóta!… Megtört szívvel, homlokán az édesanya égő búcsúcsókjával Sión lejtőjén lépdel Jézus a díszes terem felé, ahol utolsó vacsoráját elköltse.

27 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (14)

VIII. fejezet

Az evangélium Jézusa

 Christus heri… et hodie
Krisztus tegnap… és ma

Inveni Cor Fratris
Megtaláltam a testvér Szívét

Olyannak ismerjük-e Jézust, amilyen?

Amilyennek az evangélium állítja Őt a szemünk elé?

Nagy csapása korunknak, hogy még legjobbjaink is alig ismerik Jézust.

A hitetlenek tagadják istenségét. Túltökéletesült embernek, Übermenschnek mondják.

32 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (13)

VII. fejezet

Önfeláldozás — szeretetből

Meg tudjátok-e inni a kelyhet, amelyet én iszom? (Mk. X. 38.)

Aki tanítványom akar lenni, vegye fel keresztjét és kövessen engem.  (Mk. VII. 34)

Ma arról akarok beszélni: hogyan válik tökéletessé az életszentség az áldozatosság útján?

Mi nem a költők iskoláját járjuk, akik megénekelik ugyan a szeretetet, de nem is gondolnak rá, hogy azt élni is kellene. Hogy szeretetük igazán tűzálló-e, azt nem lelkes szólamok, nem pillanatnyi fellángolások bizonyítják. A mi Urunk nem éri be ennyivel. Azt kívánja, hogy éljük is ezt a szeretetet és hogy az valódi legyen.

Miben áll a gyakorlatban ez a szeretet?

22 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (11)

V. fejezet

Alázatosság. — Egyszerűség. — Isten szeretetésre való ráhogyatkozás

Alázatosság

Tanuljatok tőlem, mert alázatosszívű vagyok

 „Életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben.”

A földi élet önmagában — a porból lett és a föld porába ismét visszatérő élet — nem volna érdemes rá, hogy leéljük. Legalább egy apostolléleknek semmiképp sem lehet eszménye; ez sokkal többre, magasabbra vágyik; az ő eszménye: Jézusban, Jézusból, Jézusért élni!

Igen: rejtőzzék el a mi életünk Istenben. Istenben: Jézus Krisztussal, a mi életünk életével.

25 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (7)

II. fejezet

Éljük hitünket

Szükségünk van a hitre

Uram, erősbitsd hitemet

A hit minden lelkiségnek, minden apostoli cselekedetnek az alapja. Csak az győzhet meg mást, aki maga is meg van győződve. Csak az tehet mást hívővé, aki maga is hisz. És hol találhatjuk fel ezt a meggyőződést, a természetfölötti hitet?

Abban, és egyedül csak abban, akit Jézus kegyelme megvilágosít; abban, és csupán csak abban, aki ismeri Jézus Krisztust. Ismeri, de nem csak amúgy felületesen, homályos ködkép alakjában. De ismeri, mint történelmi valóságot, komoly, mély, átfogó ismeretszerzés alapján.

16 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

P. Mateo Crawley-Boevey: Jézus a szeretet királya (6)

Második rész

Lelkigyakorlat a trónraemelés apostolai számára

I. fejezet

Bevezető előadás

Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Hagyj engem cselekedni.

Az a lelkigyakorlat, amelyet e percben kezdünk meg, nem közönséges lelkigyakorlat, de apostolok lelkigyakorlata.

Nem fogok hosszan beszélni sem arról, hogy mivégre teremtettünk, sem az örökkévalóságról, sem a pokolról. Azért jöttünk most össze, hogy megtanuljuk: hogyan kell az Úr útját egyengetnünk; fel kell készülnünk nagyszerű élethivatásunkra: az apostoli munkára. Szinte azt mondhatnám: Keresztelő János küldetését bízta ránk az Úr; az a dolgunk, hogy a Szeretet Királyának útját elkészítsük.

9 Minute