Szűz Mária La Salette-i jelenésének 150. évfordulójára

II. János Pál pápa levele Louis Dufaux-nak, Grenoble püspökének

A grenoble-i egyházmegye, La Salette Misszionáriusai és az egész világon számos hívő ünnepli ebben az évben százötvenedik évfordulóját annak, hogy Szűz Mária megjelent ezen az alpesi vidéken…

Gazdag kegyelmekkel járhat a megemlékezés, magam is fontosnak tartom, hogy részesüljek benne a zarándokokkal együtt, akik eljönnek, hogy az Úr Anyját a „Bűnösök Kiengesztelője” néven tiszteljék.

Szűz Mária, a Megváltó Anyja, az Egyház Anyja, az emberek Anyja mindenkit elkísér az élet zarándokútján. A megváltás nagy jubileumára való felkészülés folyamatában jelentőségteljes állomást képvisel ennek az évfordulónak szentelt esztendő, amikor arra emlékezünk, hogy Szűz Mária megjelent Maximin és Mélanie előtt. Szűz Mária, a szerető Anya ezen a helyen mutatta meg az emberiség erkölcstelensége miatt érzett szomorúságát. Könnyein keresztül segít jobban megértenünk a bűnnek, Isten visszautasításának fájdalmas súlyát, de megérteti velünk azt a szenvedélyes hűséget is, amit gyermekei iránt tanúsít Szent Fia, a Megváltó, akinek szeretetét bántja a feledés és a visszautasítás.

La Salette üzenete a népek súlyos szenvedése idején hangzott el a két kis pásztor előtt, amikor éhség sújtotta a népet és ki volt szolgáltatva az igazságtalanságnak. Emellett növekedett az evangéliumi üzenet iránti közömbösség és ellenséges magatartás is. A Szűzanya megfeszített Fiának képmását viselve mutatja meg, hogy az üdvösség művéhez társulva együtt szenved gyermekeivel a megpróbáltatások alatt, és szenved annak láttán, hogy eltávolodnak Krisztus Egyházától, míg elfelejtik vagy elutasítják azt, hogy Isten jelen van életükben és elutasítják Nevének szentségét.

A La Salette-i esemény kisugárzása tanúsítja, hogy Szűz Mária üzenete nemcsak a könnyei által kifejezett szenvedésben rejlik. A Szent Szűz figyelmeztet minket, hogy álljunk ellen a bűnnek. Bűnbánatra, állhatatos imára és különösen arra szólít fel, hogy legyünk hűségesek a vasárnap megszentelésében. Azt kéri, hogy a két gyermek tanúságtétele által jusson el üzenete „egész népéhez”. És hangjuk valóban hamarosan hallhatóvá lesz. Zarándokok jönnek és sokan megtérnek.

Szűz Mária olyan fényben jelent meg, amely a Krisztus megváltása által átváltozott emberiség ragyogására utal: La Salette a reménység üzenete, mert reménységünket annak közbenjárása élteti, aki az emberek Anyja. A sebek nem gyógyíthatatlanok. A bűn éjszakája megelőzi az isteni irgalmasság fényét. Az ember elfogadott szenvedése hozzájá-rulhat a tisztuláshoz és az üdvösséghez. Aki alázatosan követi az Úr útját, arra nem nehezedik rá Szűz Mária Fiának ítélelet osztó keze, ha-nem kézenfogja, hogy bevezesse az új életbe a bűnöst, akiért engesztelést nyújtott a kereszt kegyelme.

Szűz Máriának La Salette-ben elhangzott szavai egyszerűségükkel és szigorúságukkal ma is időszerűek abban a világban, amely folytono-san szenved a háború, az éhség ostora és a sok baj miatt, ami gyakran az emberek bűnének jele és következménye. És ő, akit „boldognak hirdet minden nemzedék” (Lk 1,48), vezetni akarja „egész népét”, míg az áthalad a mai idők megpróbáltatásain a boldogság felé, ami az Istentől kapott hivatásnak békés teljesítéséből fakad…

Buzdítom a zarándokokat, hogy mutassák be a Szeplőtelen Szűznek a világ fájdalmait és reménységeit, amikor csupán néhány év választ el minket a nagy jubileumtól. Legyenek a kiengesztelődés tanúi, Isten ajándéka és a megváltás gyümölcse az egyes emberek, a családok és a népek számára. A zarándoklat segítse őket abban, hogy ne váljék langyossá vagy közömbössé keresztény életük, és soha ne feledkezzenek meg arról, hogy életükben a feltámadt Krisztusnak biztosítsák az első helyet! Legyenek annak a békének szerzői, amit az Úr ígér (Ján. 14,27), és maradjanak továbbra is meggyőződve annak (az Anyának) elvitathatatlan érdemeiről, aki a legalázatosabb az emberi lények között.

Szűz Mária jelen van az Egyházban ma éppúgy, mint a keresztrefeszítés, a feltámadás és a Szentlélek eljövetele napján. La Salette-ben világosan kinyilvánította, hogy szüntelenül imádkozik a világért. Sohasem fogja elhagyni az embereket, akiket Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett, és akiknek Isten megadta, hogy gyermekeivé legyenek (vö. Ján. 1,12). Bárcsak Szent Fiához vezetné a Föld minden népét!

A Kiengesztelés Anyjára bízva a grenoble-i egyházmegye közös-ségét, La Salette Misszionáriusait és azokat a szerzeteseket és szerze-tesnőket, akik ugyanabban a lelkiségben élnek, örömest adom számukra apostoli áldásomat,

Vatikán, 1996. május 6.                                           

II. János Pál pápa

(Forrás: Tengernek Csillaga, 1997/2. sz.)

Létrehozva 2016. június 14.