Egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségei

A bikkfa nyelvezet kicsit zavaró, de akinek kell a pályázati támogatás, úgyis érti. A szerk.

Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallása leszögezi: “…a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.”

Az egyházakról szóló sarkalatos törvény preambuluma kimondja, hogy “a Magyarországon működő vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében. Magyarország elismeri és támogatja a külhoni magyar közösségek életében meghatározó szerepet játszó vallási közösségek tevékenységét is.”
*2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

Mindezek fényében Államtitkárságunk célja, hogy a jelen Felhívás közzétételével felmérje azon igényeket, melyeket az egyházi jogi személyek a 2014. költségvetési év során hitéleti, illetve közösségi célú beruházások, épületrekonstrukciók, valamint közösségi célú programok szervezése terén terveznek megvalósítani.
Az alábbi két előirányzat egyikére nyújtható be egy darab egyedi igénybejelentés:

1. EGYH-KCP-14 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása
Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása.
Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások stb.)
Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása.
Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.
Támogathatóak az említett közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások, vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások.
Az igényelhető támogatás minimális összege 200 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.

2. EGYH-EOR-14 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására.
Az Államtitkárság fenntartja magának a jogot az örökségvédelmi szempontok betartásának ellenőrzésére.
A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.
Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 40 millió forint.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:
1. Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 – 12. §-a szerinti szervezetek)
2. Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek

Az igények elbírálása során előnyt jelent:
– befejezés előtt álló beruházás
– rendelkezésre álló önrész, önkéntes munka
– felettes egyházi szerv ajánlása (EGYH-EOR-14 hazai igénylője esetén kötelező)

Az igénybejelentés benyújtása
A https://web.archive.org/web/20170912075906/http://eper.hu/ internetes felületen történő regisztrációt követően, az előirányzat kódját kiválasztva nyílik lehetőség a támogatást igénylő adatlap kitöltésére. A regisztrációban, illetve az adatlap kitöltésében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársa az alábbi elérhetőségen nyújt segítséget: +36/1-795-7945 vagy egyhaz@emet.gov.hu
A regisztrációt követően a rendszer által generált regisztrációs nyilatkozatot egy példányban kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátva kérjük eljuttatni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága
(1387 Budapest, Pf. 1467)
Az igénybejelentés elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje: 2013. november 14., 24:00
A támogatói döntés
A Támogató – Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága – döntését a 2014. évi Költségvetési Törvény hatályba lépését követően teszi közzé. A nyertes kérelmezőket írásban értesítjük. A döntéssel kapcsolatban a további információk a http://www.emet.gov.hu internetes felületen érhetők el. A Támogató döntése nem minősül előzetes kötelezettségvállalásnak, a Kedvezményezettek a támogatásra a támogatási szerződés aláírásával szereznek jogosultságot.
A támogatást a kedvezményezettek támogatási szerződés aláírását követően kapják meg előfinanszírozás formájában. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítását és a szerződéskötést az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) végzi.

Létrehozva 2013. október 17.