A megújulás szótára (magyar-angol)

Korábban közreadtuk at angol-magyar szószedetet, most a magyar kifejezések angolra fordításához adunk segítséget. A szerk.

 

He/she has taken the kids with.

A gyerekeket elvitte

gift of the Spirit

a Lélek ajándéka

breathe of the Spirit

a Lélek fuvallata

the Spirit is stirring

a Lélek működik

mind control

agykontroll

humble down yourself

alázd meg magad

blessing

áldás

to take Communion

áldozás

alcoholism

alkoholizmus

astrology

asztrológia

indwelling spirits

az embert birtokba vevő gonosz lelkek

idol

bálvány

idolatry

bálványimádás

balm

balzsam

to encourage

bátorít

boldness

bátorság, merészség

to acknowledge the sin

beismeri a bűnét

inner being

belső lénye

to catch the fire

betöltekezik tűzzel

realm

birodalom

trust

bizalom, bízni

confidence

bizalom, bizonyosság

abundant harvest

bő aratás

wisdom

bölcsesség

word of wisdom

bölcsesség

imprisoned

börtönbe vetett

abundant

bőséges

witchcraft

boszorkányság

lust

bujaság

sin

bűn

repentance

bűnbánat

repent (a sin)

bűnbánatot tart

battle

csata, küzdelem

wonder

csoda

miraculous sign

csodás jel

He suffers of   depression

depressziós,

Praise God!

Dicsérd az Urat!

glory

dicsőség

Glory to God!

Dicsőség az Úrnak!

drog

drog, kábítószer

drug abuse

drogozás

revival

ébredés

He is lonely

egyedül érzi magát

discourage

elbátortalanít

to accept

elfogadni

Her husband /wife/ has left her

elhagyta a férje/felesége

to acknowledge

elismer, beismer

desperate

elkeseredett

to resist

ellenáll

enemy

ellenség

to flee

elmenekül

oppressed

elnyomott

to refuse

elutasít

refusal

elutasítás

obedient

engedelmes

atoning sacrifice

engesztelő áldozat

Strengthen him/her!

Erősítsd meg!

stronghold

erősség

Gospel

Evangélium

armor

fegyverzet

principalities

fejedelemségek

black magic

fekete mágia

fear

félelem

timidity

félénkség

to equip

felfegyverez

to stir up the Spirit

felgerjeszteni a Lelket

to acknowledge the sin

felismerni a bűnt

to anoint

felken

exalt / magnify

felmagasztal

release your tongue

felszabadítja a nyelvet

jealous

féltékeny

Kingdom of light

fény királysága

warming

figyelmeztetés, vigyázat

pride

gőg

providence

gondviselés

evil

gonosz

inequity

gonoszság

weakness

gyengeség

Heal him/her!

Gyógyítsd meg!

confession

gyónás

He is   homeless

hajléktalan

progress

haladás, fejlődés

anger

harag

adultery

házasságtörés

lack

hiány

to proclaim

hirdetni

faith

hit

apostasy (leave his faith)

hitehagyás

spirit of apostasy

hitehagyás lelke

call

hívás

righteous

igaz

prayer-group

imacsoport

worship

imádás, dicsőítés

mercy

irgalom

envy

irigység

word of knowledge

ismeret szava

Word of God

Isten Szava

He is alcoholic

iszik,

sign

jel.

character

jellem

yoga

jóga

Come Holy Spirit!

Jöjj Szent Lélek!

Let your Kingdom come!

Jöjjön el az országod!

sober

józan

He is a drug addict

kábítószerezik

charisma

karizma

grace

kegyelem

favor

kegyelem

Eastern mysticism

keleti misztika

Anoint him/her (Lord)!

Kend meg, (Uram)!

anointing

kenet

He is unable to   forgive

Képtelen megbocsátani

crucifixion

keresztrefeszítés

baptism

keresztség

bitte

keserű

bitterness

keserűség

two-edged

kétélű

to outpour (the Holy Spirit)

kiárad

to unfold

kibont

challenge

kihívás

to reveal

kinyilatkoztat, feltár

temptation

kísértés

plea

könyörgés

inconsistency

következetlenség

gift of intercession

közbenjárás ajándéka

fellowship

közösség

flame

láng

sight

látás

vision

látomás

He protests against God.

lázad Isten ellen

to disannul

lefegyverez

to defeat

legyőz

to lay / rest in the Spint

Lélekben nyugodni

to be baptized in the Holy Spirit

lélekkeresztségben részesült

zeal

lelkesedés

sloth

lustaság

humiliation

megalázkodás

to humble yourself

megalázkodni

reliable

megbízható

forgiveness

megbocsátás

unforgiveness

megbocsátatlanság

to rebuke

megdorgál, megfedd

to touch

megérint

to confirm

megerősíteni

confirmation

megerősítés

baptized

megkeresztelve

to bind

megkötni

bound up

megkötözött

tied up

megkötözött

discernment

megkülönböztetés

Savior

Megmentő

manifestation

megnyilvánulás

division

megosztás

to set free

megszabadít, felszabadít

to deliver

megszabadulni, megszabadítani  

consecrate

megszentel, felszentel

to purify

megtisztít

revival

megújulás

to confess (a sin)

megvall (bűnt)

to accomplish

megvalósít

salvation

megváltás

Redeemer

Megváltó

he is looking for a relation with God

mélyebb kapcsolatot keres Istennel

He was     dismissed from his job

munkanélküli

generosity

nagylelkűség

He doesn’t believe in God.

nem hisz Istenben

He hasn’t got for the daily bread

Nincs neki ennivalója sem.

increase

növekedés

tongues

nyelvek adománya

to speak in tongues

nyelveken szólni

inheritance

örökség

fornication

paráznaság

prophecy

prófécia

prophecy

prófécia

to prophecy

prófétál

Pentecost

Pünkösd

wilderness

pusztaság

slave

rabszolga hadak

enslaved

rabszolgaságba süllyedt

helmet

sisak

Kingdom of darkness

Sötétség királysága

deliver him/her!

Szabadítsd meg!

Free him/her!

Szabadítsd meg!

shame

szégyen

meek

szelíd

spiritual warfare

szellemi harc

passionate

szenvedélyes

to minister

szolgálni

anguish

szorongás

attack

támadás

counseling

tanácsadás

to witness

tanúságot te ríni

testimony

tanúságtétel

witness

tanúskodni

Creator

Teremtő

supernatural

természetfölötti

purifying

tisztító

More Lord!

Többet Uram!

Fill him/her!

Töltsd be!

striving

törekvő

gluttony

torkosság

conscious

tudatos

to born anew /again

újjászületés

born anew

újjászületett

Persecution complex

üldözési mánia

to accuse

vádol

blind

vak

to sow

vetni

He   refuses God.

visszautasítja

Létrehozva 2014. szeptember 25.