A megújulás szótára (angol-magyar)

Az alábbi szószedet segíthet a megújulás angol nyelvű kifejezéseinek értelmezésében. A magyar szószedet itt található. A Szerk.

VOCABULARY

English – Hungarian

 

admit/acknowledge to be a sinner

beismeri bűnösségét

baptism of the Holy Spirit

Szentlélek keresztség

baptize

megkeresztel

befriend

támogat, oltalmaz,

binding

megkötözés

Blessed Sacrament

Oltáriszentség

blessing

áldás

charismatic renewal

karizmatikus megújulás

childlike

gyermeki

clergy and lay

a papság és a laikusok

committed Christian

elkötelezett keresztény

communion

áldozás

confession

gyónás

confirm

bérmálkozik

conquer sin

legyőzi a bűnt

conversion of people

emberek megtérése

deliverance

szabadítás

diocese

egyházmegye

discern

megkülönböztet

disciple

tanítvány

exort

buzdít, bátorít

fast

böjtöl

Gentile

pogány

gift

adomány

glory

dicsőség

gospel message

örömhír, evangelium

grace

kegyelem

healing

gyógyítás, gyógyulás

Holy Trinity

Szentháromság

Holy Water

szentelt víz

host

szentostya

iniquity

romlottság, bűn

intercessory prayer

közbenjáró ima

make a covenant with

szövetséget köt

ministry

szolgálat

newcomer

frissen megtérő

outpouring of the Spirit

a Szentlélek kiáradása

parish

plébánia

Pentecost

pünkösd

personal commitment

személyes elköteleződés

praise

dicsőít

pray for vocation

hivatásért imádkozni

prayer group/community

imacsoport, közösség

praying in tongues

nyelveken imádkozni

preach

tanít, prédikál

proclaim the faith

megvallja a hitet

redemption

megváltás

resurrection

feltámadás

revelation

kinyilatkoztatás

salvation

üdvösség

Scriptures

Szentírás

stop practicing his religion

nem gyakorolja hitét

testimony

tanúságtétel

worship

imád

Létrehozva 2011. május 18.