A homoszexuális mozgalom eretnek vallása

A korai egyházba beszivárgott eretnekségek közül sok a hamis antropológiából eredt. Az emberi természetről alkotott téves elképzelés hamis teológiához és a Teremtő természetéről alkotott téves elképzeléshez vezet. Az egyház első évszázadaiban számos gnosztikus eretnekség tipikus példája ennek.[i]

Valami hasonló történik ma is az egyházba beszivárgott homoszexuális eretnekséggel. Több mint eretnekség, ez egy gnoszticizmuson alapuló új vallás, amely azt állítja, hogy a homoszexualitáson keresztül jobban megértjük Isten természetét. Hívei azt állítják, hogy Isten azért teremtette a homoszexuális férfiakat és nőket, hogy jobban tükrözzék az Ő képmását és hasonlatosságát.

Fr. Jim McDermott S.J., aki az America Magazine egyik szerkesztőtársa Fr. James Martin S.J. mellett, ezt a tant egy szentségtörő és istenkáromló cikkben fejtette ki az amerikai jezsuiták magazinjában.[ii] A cím összefoglalja tézisét: „A katolikus egyháznak szüksége van L.G.B.T. szentekre.” A szerző nyíltan kijelenti: „Meleg vagyok.”[iii]

A homoszexuálisok ’bepillantást nyújtanak abba, hogy ki az Isten’

Itt a cikk egyetlen pontját emeljük ki, amely új fényt (vagy új sötétséget) vet a homoszexuális mozgalom és annak a katolikus egyházba való beszivárgása mögött álló doktrínába. Megmagyarázza a hierarchia számos magas rangú tagjának és papjának hozzáállását ebben a kérdésben.

Fr. McDermott tanítása a homoszexualitás szükségességéről, hogy jobban megismerjük Istent, egy hamis szillogizmusra redukálható, melyet saját szavaival fogalmaz meg:

  1. „Katolikusként azt hisszük, hogy mindannyian Isten képére és hasonlatosságára születünk. Nem csak a heterók, a fehérek vagy a férfiak – mindenki.”
  2. „Azt mondani, hogy Isten teremtett minket, vagy hogy Isten képmására vagyunk teremtve, azt jelenti, hogy bepillantást nyújtunk abba, hogy kicsoda Isten.”
  3. Ezért „bármelyikünk [a homoszexuálisok] lehetne ilyen ajándék, egy olyan út, amelyen keresztül mások jobban megismerhetik Istent és önmagukat.”

Fr. McDermott nem tesz különbséget a homoszexuális hajlam, amely bár eredendően rendellenes, de önmagában nem bűnös, és a kegyelem segítségével ellenállhatunk neki, és a homoszexualitás gyakorlása között, amelyet az Egyház tanítása szerint a természeti és az isteni törvény elítél. Csak „L.M.B.T. embereket” említ, ami azokra vonatkozik, akik gyakorolják ezt a bűnt, vagy támogatják a homoszexuális mozgalmat. Így feltételezhetjük, hogy azokra utal, akik gyakorolják a homoszexualitást, vagyis „szövetségesek”.

„Isten képmása és hasonlatossága” homoszexuálisként?

A tévhit azt sugallja, hogy a homoszexuálisok Isten képére és hasonlatosságára lettek teremtve, de nem emberként, hanem homoszexuálisokként.

Azt mondja: „Katolikusként hisszük, hogy mindannyian Isten képére és hasonlatosságára születünk. Nem csak a heterók, a fehérek vagy a férfiak – mindenki.” (A „mindenki” közvetett módja annak, hogy „homoszexuálist” mondjunk, szemben a „heteroszexuális emberekkel”).

Ezt „hitünk igazságának” – azaz dogmának – tartja.

Igaz, hogy minden ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ez valóban „hitünk igazsága”. Hiba és istenkáromlás azonban azt állítani, hogy a természet elleni bűn gyakorlása valamiképpen hasonlít arra vagy tükrözi az isteni természetet, és hogy ez „hitünk igazsága”. Ez azt jelenti, hogy a bűnt magába Istenbe vezetjük be.

50 évvel ezelőtt, 1972 júliusában a Fatimai Szűzanya nemzetközi zarándok szobra csodálatos módon valódi emberi könnyekkel sírt a louisianai New Orleansban.

Kép és hasonlatosság

Szent Tamás azt mondja: „nyilvánvaló, hogy az emberben van valami hasonlóság Istenhez, amely Istentől mint példaképről másolva van.”[iv] Nos, a homoszexuális gyakorlat, mivel ellentétes azzal az emberi természettel, ahogy Isten teremtette, nem lehet az isteni természet képmása.

Ugyanez a szent azt mondja, hogy az ember Istenhez való képmása és hasonlatossága mindenekelőtt az értelmes természetéből fakad.[v] A homoszexualitás azonban ellentétes az emberi értelemmel, a természeti törvénnyel, és ezért ellentétes az Istennel való hasonlatossággal. Bár a Teremtőhöz való hasonlóság bevésődött az emberi természetbe, az ember nem mindig és szükségszerűen cselekszik ennek megfelelően. Az ember súlyosan vétkezhet, ha szabad akaratával élve hűtlen a kegyelemhez, és szabad utat enged az eredendő bűnből eredő törvénytelen meggondolatlanságnak. A bűn által – mondja az angyali doktor – Isten képmása elhomályosul és eltorzul.[vi]

Bár természetében a bűnös megőrzi a Teremtő Istenhez való hasonlatosságát, egyetlen bűn sem hasonlít az Ő legfőbb szentségére, és nem nyújt „bepillantást abba, hogy ki Isten”.

A „Ki vagyok én, hogy ítélkezzem?” mögött meghúzódó doktrína

Fr. McDermott szerint ez a „hitünk igazsága” képezi az alapját Ferenc pápa teológiájának és gondolatainak a homoszexualitás gyakorlatáról:

„Hitünknek ez az igazsága … az, ami lehetővé tette Ferenc számára, hogy a meleg papokról feltett kérdésre azt mondja: ’Ha egy meleg ember buzgón keresi Istent, ki vagyok én, hogy ítélkezzem?’”

Ez az új „hitünk igazsága” – folytatja a jezsuita – „lehetővé tette  [Ferenc pápának], hogy dicsérje az olyan szervezetek munkáját, mint a New Ways Ministry és az olyan emberekét, mint Jeannine Gramick S.L. és kollégám, James Martin S.J., akik mindannyian az L.M.B.T. katolikusok szolgálatában állnak, Gramick nővér esetében több mint 50 éve …”

„Ha mi [homoszexuálisok] Isten gyermekei vagyunk, mint mindenki más” – ragaszkodik hozzá Fr. McDermont – „akkor ugyanazt a törődést és tiszteletet kell nekünk is nyújtani, mint nekik.”

Elvi és nem személyes álláspontot képviselni

Gyakorló katolikusokként együttérzéssel vagyunk tele és imádkozunk azokért, akik a bűnre való erőszakos kísértés ellen küzdenek, legyen szó akár homoszexuális bűnről, akár másról.

Tudatában vagyunk annak, hogy óriási különbség van e személyek között, akik küzdenek gyengeségeikkel és igyekeznek legyőzni azokat, és mások között, akik bűnüket büszkeségük okává teszik, és megpróbálják életmódjukat az egész társadalomra ráerőltetni, szembe szegülve a hagyományos keresztény erkölccsel és a természetjoggal. Mi azonban értük is imádkozunk.

A Szent Ágostonnak tulajdonított kifejezés szerint „gyűlöljük a bűnt, de szeretjük a bűnöst”. És a bűnöst szeretni, ahogy ez az egyházdoktor kifejti, azt jelenti, hogy azt kívánjuk neki, ami a legjobb, amit magunknak kívánhatunk, nevezetesen, hogy „tökéletes szeretettel szeresse Istent”. (Szent Ágoston, A katolikus egyház erkölcseiről, 49. szám, http://www.newadvent.org/fathers/1401.htm).

Egy antropológiai tévedés…

Ez az új vallás, amely szerint a homoszexualitás gyakorlása olyan erény, amellyel az ember elérheti a szentséget, azon a hamis előfeltevésen alapul, hogy Isten egyes embereket heteroszexuálisnak, másokat homoszexuálisnak teremtett. Ez a következtetés azt jelentené, hogy Ő két különböző emberi természetet teremtett: egy heteroszexuálist és egy homoszexuálist.

Ez a feltételezés ellentmond a Szentírásnak, amely szerint Isten „férfinak és nőnek teremtette őket” (1Móz 5,2), valamint az isteni bölcsességnek is. Hogyan tudna Isten homoszexuális embereket teremteni, és ugyanakkor tiltani a homoszexualitást? Hiszen minden teremtett dolog a végcél felé irányul.

… ami teológiai tévedéshez vezet

Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a homoszexualitás ellentmond az Isten által teremtett emberi természetnek, és nem nyújthat „bepillantást abba, hogy ki az Isten”. Ezt az ellentmondást csak úgy lehet megerősíteni, ha megváltoztatjuk Isten fogalmát. Azzal az állítással, hogy megváltoztatja az emberi természetet, a homoszexuális mozgalom az egyházban megváltoztatja Isten természetét is.

Ha egy gonosz ember tetteit a saját természete okozná, melyet Isten az Ő képére és hasonlatosságára teremtett, akkor ennek elkerülhetetlen következménye lenne, hogy maga az isteni természet lenne gonosz és minden erkölcsi rossz oka, ahogyan azt sok gnosztikus állította.

Joseph Tobin bíboros, 13 amerikai érsek és püspök „a te oldaladon áll”

A jezsuita pap tanítása nem elszigetelt vagy jelentéktelen vélemény. Az America Magazine, az ország egyik legbefolyásosabb vallási magazinja nagyszabású reklámkampány keretében terjeszti ezt a véleményt:

„Az America nemrég indított egy országos marketingkampányt #OwnYourFaith címmel. Ez a cikk egy olyan sorozat része, amely azokat a kérdéseket járja körül, melyeket sok katolikus feltesz az egyházzal és a világgal kapcsolatban. Itt az ideje, hogy #OwnYourFaith (sajátítsd ki a hitedet).”

Sőt, egy amerikai bíboros és több püspök is osztotta ezt a tanítást egy L.M.B.T.-párti „kiáltványban”, amelyet Fr. McDermott cikke is említ:

„’Tudd, hogy Isten teremtett téged, Isten szeret téged, és Isten a te oldaladon áll’ – írta Joseph Tobin bíboros és 13 másik amerikai érsek és püspök egy tavaly decemberi nyilatkozatban, amelyben az L.M.B.T. fiatalokhoz szóltak.”[vii]

Ez a cikk nem sokkal a Fr. James Martin homoszexualitás-párti aktivizmusáról szóló propagandafilm megjelenése után jelent meg. A film címe Building a Bridge (Hídépítés), és a hírhedten istenkáromló filmrendező, Martin Scorsese rendezte.[viii]

Egy delíriumos, ateista és fetisisztikusan hiteltelen kánon

Mindez a vallási és világi szférában tapasztalható szörnyű válság mértékét mutatja. Ez arra késztet bennünket, hogy Plinio Corrêa de Oliveira professzorral együtt feltegyük a kérdést:

„Egy katolikus mennyire érzékelheti azokat az álnok villanásokat, azt a (egyszerre baljós és vonzó, megnyugtató és tébolyult, ateista és fetisisztikusan hiteltelen) kánont, mellyel a sötétség fejedelme a szakadékok mélyéről, ahol örökké fekszik, magához vonzza azokat, akik megtagadták Jézus Krisztust

 Forrás angol nyelven


[i] 1. Vö. John Arendzen, “Gnosticism,” The Catholic Encyclopedia (New York: Robert Appleton Company, 1909), 6. kötet. 2022. június 3. Új Advent: http://www.newadvent.org/cathen/06592a.htm.

[ii] Jim McDermott, “A katolikus egyháznak szüksége van L.G.B.T. szentekre”, America Magazine, 2022. június 2., https://www.americamagazine.org/faith/2022/06/02/lgbt-saints-catholic-243073.

[iii] P. McDermott minden idézete az ő idézett cikkéből származik.

[iv] Summa Theologica, I, q. 93, a.1.

[v] Id. I, q. 93, a. 6. 6.

[vi] Id. Ibid. a. 8.

[vii] Jim McDermott, op. cit. Lásd még az “Isten az Ön oldalán van” nyilatkozatot a https://tylerclementi.org/catholicbishopsstatement/ oldalon, elérés: 2022. június 7.

[viii] Vö. Luiz Sérgio Solimeo, “Martin atya mosolyog a homoszexualitás bűnén, Ferenc pápa pedig köszönetet mond neki”, 2022. május 27., https://www.tfp.org/father-martin-smiles-at-the-sin-of-homosexuality-and-pope-francis-thanks-him/.

Létrehozva 2022. augusztus 17.