Megtilthatják-e a püspökök vagy a papok a nyelvre áldozást?

Megtilthatják-e a püspökök vagy a papok a nyelvre áldozást?

Fr. Z blogja

Egy olvasótól…

Kérem, segítsen nekem megérteni valamit a kézbe áldozással kapcsolatban.  Ahogy értem, az emberek kézbe is áldozhatnak, ha akarnak, de nyelvre is, ha úgy akarják, és a papnak vagy az áldoztatónak nem szabad kényszerítenie őket, hogy így vagy úgy áldozzanak.  Aztán jött a Covid, és az embereket arra kényszerítették, hogy csak kézbe áldozzanak.  Talán a vírusjárvány jó ok arra, hogy korlátozzák a jogainkat. Nem tudom.  Tudom, hogy vannak olyan érvek, hogy a nyelvre áldozás valójában biztonságosabb, mint a kézbe áldozás.  Normális időkben kényszerítheti a püspök a papokat arra, hogy csak kézbe áldoztassanak? 

Kényszerítheti ezt egy pap a plébániáján? Ismerek több papot, akit a püspökük megdorgált azért, mert a prédikációkban kifejtették, hogy a nyelvre áldozást részesítik előnyben (a kézbe történő áldozással szemben), bár soha senkitől nem tagadták meg a kézbe áldozást.

Itt több kérdés is felmerül.

Először is, ez a Novus Ordo-ra vonatkozik.

Az Usus Antiquior [tradicionális] szentmisén nem megengedett a kézbe áldozás.

Másodszor, senkit sem kényszerítenek arra, hogy egy adott szentmisén áldozzon.  Évente egyszer kell szentáldozásban részesülni a törvény szerint.

Harmadszor, a kézbe (vagy kézre) áldozás – indultum [engedmény] alapján – azokon a helyeken megengedett, ahol ezt a püspök jóváhagyja.   Megjegyzés: A kézbe áldozás kivétel a norma alól.  Az osztás normatív módja a nyelvre osztás.

Legyünk tisztában a „norma” kétértelmű használatával.

A „norma” lehet leíró vagy előíró.  Például a következő mondatban: „A jezsuiták körében a furcsa viselkedés ma már normának tűnik”.  Elnézést kérek tőletek, jóemberek, akik írtok nekem. Ti is tudjátok, hogy mire gondolok.   Ebben az esetben a „normát” egy olyan uralkodó viselkedés leírására használjuk, ami nem feltétlenül kötelező.  Vagy másképp: „Billy a többi ministránssal ellentétben többet nyújt, mint a norma, hiszen nemcsak az összes latin imát, hanem az összes részletet is ismeri”.  Ebben az esetben a „norma” az átlagot írja le.   Azonban az 1983-as Kánonjogi Kódex 1. könyvében a Latin Egyház „általános normái” is megtalálhatók.  Itt a „norma” nagyjából a „törvények” vagy a „kánon” szinonimája.  A „kánon” [nem más, mint] „norma, mérték, szabály”.   Gondoljunk csak arra, hogy a „szabály” szintén „törvényt” jelent, de az is lehet, hogy csak az általános állapotot fejezi ki.   Ezért szeretek különbséget tenni a „norma” mint leíró vagy előíró kifejezés között, a kontextustól függően.

Tehát egyfajta leíró módon az a „norma”, hogy az emberek kézre kapják a szentáldozást.  Miért?  Mert manapság a legtöbb ember ezt teszi.  De másképpen, előíró jelleggel, az a „norma”, hogy az emberek nyelvre kapják a szentostyát, mert az, amit az Egyház igazi törvénye, „normája” megállapít.

Az indultum egy adott normától (előíró értelemben) való eltérésre adott engedély, bizonyos körülmények között.

A kézbe áldozás esetében az indultum eredetileg egy olyan engedély volt, hogy egy visszaélést – a visszaélés a kézbe áldozás volt -, amit nem sikerült bizonyos helyeken visszaszorítani, törvényessé tegyenek.

Ahol ezt megadták, ott külön katekézist kellett tartani a kézbe áldozás (a visszaélés) ellen.  A római kongregáció azonban elkezdte megadni az indultumot minden püspöki konferenciának, amelyik kérte ezt!

A visszaélés általános gyakorlattá (leíró értelemben normává) vált.

VI. Pál 1969-es Memoriale Domini instrukciójában – latinul „hadd derüljön ki” – olvashatunk az indultum megadásának feltételeiről:

[…] A feltétel az, hogy teljesen el kell kerülni a hívek sokkolásának minden okát és az Eucharisztiával szembeni tiszteletlenség minden veszélyét. A következő normákat kell tehát tiszteletben tartani.

A szentáldozás új módját nem szabad úgy előírni, hogy az kizárja a hagyományos gyakorlatot. […]

Az 1969-es dokumentumot olvasva ez kissé megdöbbentő.  Micsoda látványos naivitás!  A túlzó antropocentrizmus, amely a Zsinat nagy részét vezérelte, erősen jelen volt, talán jobban, mint valaha.

Gondoljunk csak bele.  Egyes helyeken a kézbe áldozással való visszaélés folyamatban volt. Ezért valaki a római agytrösztben úgy gondolta, hogy jó ötlet lenne a visszaélést egy indultum révén engedélyezni, hogy megszabaduljanak a visszaélésektől.

Hagyjuk, hogy ez megtörténjen.

Ez olyan, mintha egy kokainfüggőnek száz dollárt és egy új borotvapengét adnánk, majd azt mondanánk neki, hogy a kokain rossz.  Ez olyan, mintha azt mondanánk Johnnynak, hogy ne lóbálja a baseballütőjét a nappaliban, mert összetörik egy lámpa, és aztán adnánk neki egy golfütőt.  Ez olyan, mintha azt mondanád a New York-i bűnözőknek, hogy óvadék nélkül szabadulnak.

Mindez abból az átható naiv optimizmusból fakad, amely a bukott ember természetével kapcsolatban az Egyház sok tevékenységét irányította a 60-as évektől kezdve.  Ez táplálta a zsinat néhány dokumentumának, például a Gaudium et spes antropocentrikus lendületét.  Példa: szüntessük meg X megtételének kötelezettségét, mert, jé, jobb, ha az emberek önként teszik, mintha kötelességtudatból.   Ami biztosan bevált a pénteki bűnbánat, az eucharisztikus böjt, a vasárnapi misén való részvétel, a gyermekek hitben való nevelése stb. stb. stb. stb. esetében.

Elkalandoztam.

Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a kézbe áldozás csökkenti a tiszteletet és növeli a szentségtörést.

1973-ban kiadtak egy másik instrukciót, az Immensae caritatis-t, ami azzal foglalkozott, amivel a Memoriale.  Emlékeztetett az Eucharisztia tiszteletére és védelmére.

Majd 1980-ban ismét II. János Pál a Domincae cenae című apostoli levelében:

Sajnálatos tiszteletlenségről számolnak be az Eucharisztia iránt, olyan esetekről, amelyek nemcsak az ilyen magatartást tanúsító egyéneknek tulajdoníthatók, hanem azoknak az egyházi lelkipásztoroknak is, akik nem voltak elég éberek a híveknek az Eucharisztiához való hozzáállását illetően. Az is előfordul, hogy alkalmanként nem veszik figyelembe azok szabad választását, akik az Eucharisztia nyelvre vételének gyakorlatát szeretnék folytatni azokon a helyeken, ahol engedélyezték a kézbe áldozást.

A Római Misekönyv Általános Rendelkezései az [ostya] osztás módjának leírásakor tulajdonképpen az „illő tiszteletről” tesznek kijelentést, és kimondják azt, hogy az egész szentostyát el kell fogyasztani.

Minél többször megismétlik a törvényeket, annál világosabb, hogy azok nem működnek.

1999-ben egy dubiumot küldtek Rómába az áldozással kapcsolatban (Notitiae 35 (1999): 160-161). (saját fordítás)

Kérdés: Azokban az egyházmegyékben, ahol a hívek kézbe áldozása megengedett, szabad-e a papnak vagy az áldoztatóknak korlátozniuk az áldozókat azzal a kötelezettséggel, hogy csak a kézbe, de ne a nyelvre kapják a szentostyát.

Válasz: Bizonyára a Szentszék dokumentumaiból is kitűnik, hogy azokban az egyházmegyékben, ahol a szentostyát a hívek kezébe teszik, ennek ellenére a hívek joga, hogy nyelvre áldozzanak, változatlanul megmarad. Ezért a normák ellenében cselekednek azok, akik vagy azzal a kötelezettséggel korlátozzák az áldozókat, hogy csak kézbe áldozhatnak, vagy megtagadják a hívektől a kézbe áldozást azokban az egyházmegyékben, ahol ezt az indultumot élvezik. Figyelemmel a szentostya kiosztására vonatkozó előírásokra, a papoknak és áldoztatóknak különös módon kell gondoskodniuk arról, hogy a hívek azonnal elfogyasszák a szentostyát oly módon, hogy senki ne távozzon a szentostyával a kezében. Mindenki emlékezzen arra, hogy évszázados hagyomány a szentostya nyelvre vétele áldozáskor. Ha fennáll a szentségtörés veszélye, a celebráló pap ne adja a hívek kezébe a szentostyát, és tájékoztassa őket erről az eljárásról.

Ezt a választ idézi a 2002-es Redemptionis Sacramentum instrukció, amely megvédi a hívek jogát a nyelvre áldozásra, és azt mondja az áldoztatóknak, hogy ne adják a szentostyát kézbe, ha fennáll a szentségtörés veszélye.  (A szentségtörés veszélye mindig nagyobb a kézbe áldozásnál.)

Vegyük figyelembe a fenti nyelvezetet: korlátozás kötelezettséggel.

Az egyházi törvények alkalmazásának kidolgozásakor azt az értelmezési elvet alkalmazzuk, hogy a korlátozásokat vagy kötelezettségeket előíró törvényeket a lehető legszigorúbban kell értelmezni.  Vagyis szűken kell értelmezni őket, hogy megvédjék az embereket a szükségtelen kötelezettségektől.   Másrészt azokat a törvényeket, amelyek kedvező dolgokat biztosítanak az embereknek, a lehető legbőkezűbben kell értelmezni, hogy kiterjesszék azt, amit az emberek jogszerűen megtehetnek.  Odia restringi et favores convenit ampliari [A korlátozó törvényeket szorosan, a kedvezményes törvényeket tágan kell értelmezni. Reg. iuris 15]

Ami a hívek korlátozását illeti a kézbe áldozási kötelezettséggel – pontosan azt, amiről fentebb és a Redemptionisban olvashattunk -, a COVID-1984 [vö. Orwell 1984. A szerk.] miatt a CDW [Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció] a világ minden részére kiküldött egy bizarr körlevelet 2020 augusztusában, amely szerint „nehéz időkben (pl. háborúk, járványok) a püspökök és a püspöki konferencia kiadhatnak ideiglenes normákat”.

Ellentétben mindazzal, amit a Szentszék valaha is kihirdetett, hirtelen – a COVID idején – egy püspök kötelezhette az embereket a kézbe áldozásra, ezzel korlátozva a normának megfelelő vételhez való jogukat!

Mi is az a „nehéz időszak”?   Most éppen a foglalkoztatással van probléma, a vállalkozások nehezen tudnak alkalmazni munkaerőt.  Ez egy nehéz időszak. NINCS NYELVRE ÁLDOZÁS… IDEIGLENESEN!  Jelenleg az infláció teszi nehézzé az időket, ami felfelé hajtja az árakat.  Ideiglenesen le kell állítani a nyelvre áldozást, amíg a számok nem változnak.  És ha megkérdezhetem, miért lenne szükség a nyelvre áldozás korlátozására háborús időkben?   Mintha valakinek, akinek a feje a megfelelő irányba fordult, sikerült volna ezt a „háború” dolgot csak azért beletenni, hogy megmutassák az embereknek, milyen furcsa ez a levél.  Ki kell találni valamit.

Egy indultum annak a régebbi indultum megadására vonatkozó feltételnek a felfüggesztésére, ami egy visszaélést törvényessé tett azért, hogy segítsen megszüntetni azt a visszaélést, ami az indultumhoz vezetett először.

Valóban egy „körlevél”.  Inkább egy Möbius-szalag.  A teteje az alja.

Jegyezzük meg, hogy annak idején VI. Pál azt mondta, hogy indultumot lehet adni konferenciáknak, egyházmegyék régióinak.  Ugyanakkor csak azért, mert az indultumot megadták egy konferenciának, egy régiónak, ez nem kötelezte az egyes püspököket az indultum végrehajtására.  Az egyes püspökök dönthettek úgy, hogy nem élnek az indultummal.

Ezt világossá teszi az Istentiszteleti Kongregáció 1969-ben a püspöki konferenciák elnökeihez írt En réponse à la demande (Notitiae 5 (1969) 351-353) című levele:

„A pápa hozzájárul, hogy az Ön konferenciájának egész területén minden püspök, körültekintő ítélete és lelkiismerete szerint, engedélyezheti egyházmegyéjében a szentáldozás új rítusának bevezetését. Ennek feltétele, hogy teljes mértékben elkerüljenek minden okot a hívek sokkolásához, és az Eucharisztiával szembeni tiszteletlenség minden veszélyét.”

Természetesen a kézbe áldozás évei – no meg a papok hanyagsága az ars celebrandit [ünneplés művészetét] illetően, a förtelmes zene, a silány építészet és a csúnya miseruhák – valójában „sokkolták” a híveket, és az Eucharisztiával szembeni dermedtséget és tiszteletlenséget eredményeztek.

ERGO…

Elég egyértelmű, hogy a furcsa Kongregáció levél ellenére ott, ahol a józan ész uralkodik, nem lehet megtagadni az emberektől a nyelvre áldozást, mert

a nyelvre áldozás az igazi norma.

Az „Odia restringi et favores convenit ampliari” időlegesen szabadságra ment, azt hiszem.

Továbbá, ha egy papot felelősségre vonnak azért, mert a normát preferálja, akkor valami nem stimmel, különösen, ha nem tagadja meg az emberektől a kézbe áldozást a Novus Ordo misében.

Egy pap hadd fejezze ki preferenciáját a nyelvre való áldozással kapcsolatban, amíg pontosan ismeri a törvényt és megalapozottan ismeri a teológiát.   Ha egy másik papnak vagy magának a püspöknek ezzel ellentétes nézete van, hadd fejtsék ki véleményüket.

Az emberek el tudják dönteni, hogy melyik fél a meggyőzőbb.

Lehet, hogy a félelem az, ami az embereket megfélemlíti és készteti a kézbe áldozásra?  Végtére is, sok jó ok és nagyszerű tapasztalat van a nyelvre áldozás mellett, és meglehetősen kevés jó ok szól a kézbe áldozás mellett. Nem szabad beavatni az embereket a probléma mindkét oldalába!  Hűha!  A végén még megalapozott döntést hoznának!

Amíg megvan az indultum, és a püspök fenntartja az indultumot, addig az emberektől nem szabad (a Novus Ordo alatt) megtagadni a kézbe áldozást (azaz korlátozni őket a kézbe áldozás kötelezettségével).  Ugyanígy nem szabad megtagadni tőlük a nyelvre áldozást sem.

Hadd hallják, hogy mit mond erről az atya, és aztán hagyjuk, hogy saját maguk döntsenek ahelyett, hogy infantilizáljuk őket egy személyes preferencián alapuló, leereszkedő pozitivizmussal.

És hadd tegyem hozzá, hogy egy olyan [püspöki] konferenciában, amely megkapta az indultumot, az egyházmegyés püspök dönthet úgy, hogy a rá bízott egyházmegyében megszünteti a kézbe áldozást.  Ha elszánta magát arra, hogy csökkentse a szentségtörés veszélyét és növelje az Eucharisztia tiszteletét egy katekézis-kampánnyal és külön törvényekkel, akkor teljesen a hatáskörén belüli lenne az, hogy megszünteti a kézbe áldozást.

Persze a libsik fröcsögnének.  A felháborodás és a gyalázkodás vihara következne, és kántálás mindenféle „jogokról” és „az idő visszaforgatásáról”.  Lefogadom, hogy a püspököt még „rasszistának” és „homofóbnak” is neveznék.  A mai Róma villámokat szórna erre a bátor püspökre, és valószínűleg kitalálná, hogyan mozdítsa el [hivatalából].

Ahogy a püspökök is ezerféleképpen megfélemlíthetik és gyötörhetik a papokat, ugyanúgy Róma is a püspököket.

Ez a hatalomról szól.  Bátorságra van szükség.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2021. október 8.