Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (3)

Az alábbiakat Mark Mallett (Kanada) volt televíziós újságíró és díjnyertes dokumentumfilmíró írta.

10. A gyerekek kérdeztek és ostoba dolgokat tettek a Szűzanyával. Jakov például megkérdezte, hogy a Dynamo, a zágrábi labdarúgó csapat nyeri-e meg a bajnoki címet. Ez (a Szűzanya állítólagos jelenlétében) a többi látnok részéről őrült nevetést váltott ki. Egy másik alkalommal Jakov „boldog születésnapot” kívánt a Miasszonyunknak.

Jakov a látnokok közül a legfiatalabb. Azt a kérdést tette fel, amit csak egy kisfiú tenne fel. Ez azt bizonyítja, hogy Jakov ártatlan, ha nem naiv gyermek volt – nem pedig azt, hogy a Szűzanya jelenései hamisak voltak. Ez azt is bizonyítja, hogy az ellenzőnek nincs humorérzéke.

A jelenés gyermekeknek egyaránt jó és bizonyos szempontból problematikus. Amint Ratzinger bíboros megjegyezte a Fatima üzenetére írt kommentárjában :  

Talán ez megmagyarázza, hogy miért a gyermekeknek történnek ezek a jelenések: lelkük még alig zavart, belső észlelési képességük még mindig nem sérült. „Dicsőséged az egekig magasztalja a gyermekek és a kicsinyek ajka” – feleli Jézus a 8. Zsoltárban (8,3) a főpapok és vének kritikájára, akik helytelennek ítélték a gyermekek „hozsanna” kiáltozásait (vö. Mt 21,16).         

Aztán hozzáteszi:

De a látomásukra sem szabad úgy gondolni, mintha egy pillanatra visszahúznák a másvilág fátylát, és a menny tiszta valójában jelenik meg, ahogy azt egy nap reméljük, hogy láthatjuk Istennel való végleges egyesülésünkben. A képek Inkább a magasból érkező impulzus szintézisei beszédben kifejezve, és annak képessége, hogy ezeket az impulzusokat a látnokok, azaz a gyermekek kapják.   

De az a tény, hogy valaki az ilyen típusú „megdönthetetlen bizonyítékokat” hozza fel „bizonyítékként” arra, hogy a jelenések hamisak, talán megmagyarázza, hogy miért jelenik meg a Szűzanya gyermekeknek, nem pedig katolikus apologéták számára.

11. Amikor azt kérdezik: „Úgy érzékeli-e a Szűzet, mint aki kegyelmeket ad, vagy mint aki imádkozik Istenhez? Vicka azt válaszolta: Mint aki imádkozik Istenhez.”

Mindkettő jó válasz. Mindazonáltal, még ha Vicka tévedett is, válasza pusztán a saját teológiai korlátait tükrözi – nem pedig a jelenések hitelességét jelzi.  

Bár írásaik néhány részében a próféták írhattak valamilyen doktrinális hibát, írásaik kereszthivatkozásakor kiderül, hogy az ilyen doktrinális hibák nem voltak „szándékosak”. –Fr. Joseph Iannuzzi, hírlevél, a Szentháromság misszionáriusai, 2014. január – május    

A kegyelem rendjében a kegyelem elsősorban Istentől származik. Máriát megváltották és a „kegyelemmel teljes” módon, pontosan Krisztus Keresztjének érdemei által, egy minden időn átívelő cselekedet által. Azt lehet mondani, hogy a kegyelmet szétosztják az Atya előtt, értünk közbenjáró Krisztus átszúrt szívéből, de a Szűzanya, lelki anyasága erényei következtében közvetíti a kegyelmeket és Fia érdemeit a világnak. Ezért ismert a „Közbenjáró” néven. [12]      

Hogyan közvetíti ezeket a kegyelmeket? Közbenjárás által. Vagyis imádkozik Istenhez.

12. A Szűzanya szokta idézni a látnokoknak a Miatyánkat. De hogyan mondhatná Miasszonyunk: „Bocsásd meg a mi vétkeinket”, ha neki nincsen [egy sem]?

Az ellenző itt alapértelmezés szerint azt is sugallja, hogy amikor Jézus a követőinek a „Miatyánkat” tanította, Miasszonyunk tartózkodott volna ettől, mivel tudta, hogy „kegyelemmel teljes”. Ez több, mint kétséges. Továbbá, még ha valaki kegyelmi állapotban is van – például szentgyónás után -, akkor is az egész emberiség nevében imádkozhatunk, hogy „bocsásd meg a mi vétkeinket”. Ez a „bizonyíték” legalizmusnak [Isten helyett a paragrafusokhoz való ragaszkodás. A szerk.] tűnik.

13. Miasszonyunk állítólag ezt mondta: „Minden vallás egyenlő Isten előtt” és „Te vagy az, aki meg vagy osztva ezen a földön. A muszlimok és az ortodoxok, mint a katolikusok, egyenlők fiam előtt és előttem, mert mindnyájan gyermekeim vagytok.” Ez szinkretizmus.

Ez a rész egy téves idézet. Sajnos ezt több katolikus személy, közszereplő ismételte el, ami sok zavart okozott. Ez hangzott el valójában a Szűzanya által, 1981. október 1-én, miután feltették a kérdést: „minden vallás egyenlő?”:   

A Szűzanya két dologról beszél itt: „hitről”, majd „vallásról”.

Isten nem akarja a megosztottságot a keresztény világban, de „minden dolgot jóra fordít azok számára, akik szeretik Őt, akik az Ő célja szerinti elhívást kapnak”. [13] Ide tartoznak azok is, akik szeretik Őt, de akik még nem állnak teljes közösségben az Egyházzal. Feltételezem, hogy az az ellenvetés, hogy Miasszonyunk még más „hiteket” is elismer. Jézusnak azonban ezt kellett mondania:   

Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. Aki nincs ellenünk, az velünk van.” (Mk 9,39-40)

A keresztség a közösség alapja az összes keresztény között, azok tekintetében is, akik még nincsenek teljes közösségben a katolikus Egyházzal: „Akik hisznek Krisztusban és szabályszerűen részesültek a keresztség szentségében, már bizonyos — jóllehet nem tökéletes — közösségbe kerültek a katolikus Egyházzal. (…) Mindazonáltal akik a keresztségben megigazultak a hitből, Krisztus testének lettek tagjai, jogosan ékesíti tehát őket a keresztény név, s a katolikus Egyház gyermekei méltán ismerik el őket testvéreiknek az Úrban.” „A keresztség tehát az egység szentségi köteléke mindazok között, akik általa újjászülettek.” – A Katolikus Egyház Katekizmusa , 1271    

Ami a más vallásokat illeti, ahogy látszik, A Szűzanya nem azt mondta, hogy „minden vallás egyenlő Isten előtt”, hanem valójában „nem ugyanaz”. Valójában a tagok, az emberek egyenlők Isten előtt minden hitben és vallásban. Miasszonyunknak minden nép a gyermeke, mivel ő az „új Éva”. A Teremtésben Ádám hívta az első nőt Évának…         

… mert ő lett minden élő anyja.” (1Móz 3,20)

A Vatikán jóváhagyott egy imádságot az amszterdami (Hollandia) jelenésből, ahol Szűzanya „Minden Népek Asszonyának” nevezi saját magát. Az Úr „mindenkit meg akar menteni és eljuttatni az igazság ismeretére”. [14] Ez szintén a Szűzanya vágya, és mint ilyen, azzal foglalkozik, hogy minden nép anyja legyen.  

Itt különbséget kell tennünk a spirituális testvériség és azon testvériség között, amely ősi örökségünk alapján közös. A Katekizmus ezt mondja: 

A közös eredetnek köszönhetően az emberi nem egységet alkot. Mert Isten „telepítette be az egy őstől származó emberiséggel az egész földet” „A lélek ámuló szemével észrevehetjük és szemlélhetjük a közös Teremtőtől való eredet miatt egységes emberi nemet (…); ugyanígy egységes a természetét tekintve, mely testi valóságból és szellemi lélekből áll… „Az emberek kölcsönös egymásra utaltságának és a szeretetnek” törvénye… hogy minden ember valóban testvérünk.  A Katolikus Egyház Katekizmusa, 360-361.

Jézus minden vallási vágyakozás beteljesülése. Ugyanakkor „minden vallás nem ugyanaz” pontosan azért, mert nem mindegyik követi Isten akaratát, amely magában foglalja a beavatás szentségeinek (keresztelés, stb.) szükségességét a megváltáshoz, és amelyek beavatnak valakit „Isten családjába”. De Isten a muszlimokra, ortodoxokra és katolikusokra nem vallásuk, hanem szívük alapján tekint, és mint ilyen, a gondviselés gyakran láthatatlan módon vezeti őket az igazi hit felé:  

Ez a megállapítás nem vonatkozik azokra, akik saját hibájukon kívül nem ismerik Krisztust és Egyházát:

„Akik ugyanis Krisztus evangéliumát és az ő Egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget.” Jóllehet tehát Isten azokat is, akik önhibájukon kívül nem ismerik az evangéliumot, egyedül általa ismert utakon elvezetheti a hitre, mely nélkül lehetetlen neki tetszeni, az Egyháznak mégis kötelessége és egyúttal szent joga, hogy hirdesse az evangéliumot” minden emberneka Katolikus Egyház Katekizmusa, 847-848   

Az Indiai-óceán regionális püspöki konferenciájának ad limina látogatásán a szentatya, II. János Pál pápa megválaszolta kérdésüket Medjugorje üzenetével kapcsolatban: 

Az üzenet ragaszkodik a békéhez, a katolikusok, az ortodoxok és a muszlimok közötti kapcsolatokhoz. Itt megtaláljátok a kulcsot a világban történő események és annak jövője megértéséhez. Revised Medjugorje: the 90’s, The Triumph of the Heart; Sr. Emmanuel; p. 196

14. Szűzanya állítólag azt mondta: „Istenben nincs megosztottság vagy vallás; te vagy a világon az, aki a megosztást létrehoztad.”

Ez igaz. Isten egy. Nincsen megosztás. És Isten nem egy vallás. A vallás az ember vágyainak, rituáléinak és kifejezésének a Teremtő felé irányuló együttese. Spirituálisan rendezett. Sőt, mindenki számára nyitva áll a meghívás, hogy Istenhez jöjjön. „Mert Isten úgy szerette a világot … hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen.” Amikor Jézus megalapította Egyházát, nem vallást alapított, hanem az Ő Királyságát. Ezt a Királyságot a „Katolikus Egyház” kifejezéssel azonosítjuk pontosan azért, mert az ember „hozta létre a megosztást”.   

Maga Jézus szenvedésének órájában imádkozott: „Legyenek mindnyájan egyek.” (Jn 17, 21) . Ez az egység, amelyet az Úr az egyházának adományozott, és amelyben minden embert át akar ölelni, nem valami, amit hozzáadtak, hanem Krisztus küldetésének középpontjában áll. —Szent II. János Pál, Ut Unum Sint, 1995. május 25 .; vatican.va     

Jézus imája szerint valamikor egy pásztor alatt lesz a nyáj. Talán te és én azt fogjuk mondani: „Ó, végre a világ katolikus”, és nem fogunk tévedni. De a Jelenések könyvében Szent János ezt rögzíti:

„A trónról hangos hangot hallottam, mondván: „Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. ”(Jel 21,3).

Mindannyiunkat egyszerűen „az ő népének” hívnak majd.

15. 1982. szeptember 4-én Szűzanya állítólag ezt mondta: „Jézus azt szeretné, ha közvetlenül hozzá fordulnál, inkább mint közvetítőn keresztül. Addig is, ha teljes mértékben át akarod adni magad Istennek, és ha azt akarod, hogy én legyek a védelmeződ, akkor engedd át nekem az összes szándékodat, böjtödet és áldozathozatalodat, hogy Isten akarata szerint rendelkezzek ezek fölött.”   

Mi az ellenvetés? Ez a tanítás összhangban áll mind a Szentírással, mind pedig azzal, amit máriás felajánlásnak hívnak. Nem ezt mondta Jézus maga?

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” (Mt 11,28).

Mária önmagát adja nekünk, hogy teljes mértékben átadhassuk magunkat Jézusnak. Alázatosságában Mária mindig Jézusra mutat, ahogy ezt neki tennie kell. De utal a neki történő felajánlásra is, amikor azt mondja: „Ha teljes mértékben át akarod adni magad Istennek…” Valójában ez Grignon Szent Lajos tanításainak középpontja: totus tuus – „teljesen a tiéd”. Grignon felajánlási imáját összefoglalja a nyilatkozata: „Ha azt akarod, hogy én legyek a védelmeződ, akkor engedd át nekem az összes szándékodat, böjtödet és áldozathozatalodat, hogy Isten akarata szerint rendelkezzek ezek fölött”.      

16. A látnokok engedetlenek, mert továbba is beszélnek a templomokban.

Mostar püspöke elrendelte, hogy a jelenéseknek ne a helyi plébániákon vagy a paplakban adjanak helyet. A látnokok ezután a látogatások helyét otthonaikba vagy a „Jelenések hegyére” tették át. Figyelemre méltó az is, ahogy a látnokokat rajtakapták az évtizedek óta fennálló vitában, hogy ki vezette az ottani Szent Jakab-plébániatemplomot – a mostari püspök vagy a ferencesek, akiket megbíztak a látnokok felügyeletével.

Félretéve a koholt hazugságokat és torzításokat, melyeket komoly lejárató kampány során terjesztettek (lásd Medjugorje … amit nem lehet tudni ), azok, akik közel állnak a látnokokhoz, és akikkel beszéltem, tanúskodnak a hűségről és a vágyról, hogy engedelmesek maradjanak a püspöknek, a Vatikánnak és a Szűzanyának. Figyelemre méltó, hogy a látnokok a 36 éve tartó helyi egyházi elutasítás ellenére nem szólnak a papság ellen, hanem folyamatosan imádkoznak értük. (Figyelemre méltó továbbá, hogy Medjugorje leghevesebb bírálói vagy ritkán voltak ott, vagy ritkán találkoztak a látnokokkal az objektív vélemény kialakítása céljából – mielőtt nyíltan karaktergyilkosságot követnek el a látnokokkal és kihirdetik  ítéletüket, mielőtt ezt a Vatikán megtenné.)

A látnokokat az évek során sok pap hívta meg, beleértve püspököket is, hogy beszéljenek különféle országok egyházmegyéiben. Tipikusak az olyan cikkek, mint ez, az állítólagos „engedetlenségről”. Azt feltételezik, hogy a Hittani Kongregáció „bombaszerű” bejelentést tett arról, hogy ’semmilyen egyházi vagy laikus személy nem vehet részt olyan találkozókon, konferenciákon vagy nyilvános ünnepségeken, ahol a kijelentések hitelességét nyilvánvalónak tekintik’. Azonban semmi új nincs ebben, mint azt már a 9. pontban ismertettük. Amikor egy esemény „nyilvánvalónak” vesz egy jelenést, azon a papság nem vehet részt, vagy nem rendezhet ilyen eseményt, a még folyamatban lévő elismerési folyamat tiszteletben tartása mellett.   

A kérdés nem az, hogy a látnokok engedetlenek-e, hanem az, hogy vannak-e ilyen papok.

Harry J. Flynn érsek a saját egyházmegyei újságban ismertetett egy utazástűŰt, melyet Medjugorjébe tett. A következő anekdotát adta közre, ami az engedelmesség szellemét tükrözi, melyet azok, akik valóban ismerik a látnokokat, megerősíthetnek:  

Szombat reggel meghallgattuk az egyik látnok elbeszélését, és azt kell mondanom, hogy minden, amit mondott, nagyon megbízható volt. A hallgatóságból valaki feltett egy kérdést a „a kézbe áldozásról”. Válasza nagyon közvetlen és egyszerű volt. „Tedd azt, amit az Egyház engedélyez. Mindig biztonságban leszel.” – megjelent a Szent Pál-Minneapolis egyházmegyei újságban, (Catholic Spirit, 2006. október 19., medjugorje.ws     

Egy újabb anekdotát maga Ferenc pápa jegyez, aki kijelenti, hogy egy látnok engedelmessége az egyik szempont, amit figyelembe kell venni az állítólagos jelenések vizsgálatakor. Fr. Alexandre Awi Melloval egy interjúban jelent meg a She’s My Mother. Encounters with Mary című könyvben:

Az akkori Bergoglio érsek ellenezte a találkozót (anélkül, hogy véleményt nyilvánított volna a kijelentések hitelességéről), mert „az egyik látnok szólt és elmagyarázott szinte mindent, és Miasszonyunknak lett volna jelenése neki 16:30-kor. Vagyis ismerte Szűz Mária ütemtervét. Azt mondtam: Nem, nem akarok itt ilyen dolgot. Nem, nem a templomban, mondtam. Aleteia.org, 2018. október 18

Ami nem ismert, hogy a szervezők továbbították-e ezt az ellenkezést a látnoknak. Miután meghívtak több egyházmegyébe, hogy magam is beszéljek, csak utólag, de alkalmanként tudomást szereztem néhány személytől a szolgálataimmal szembeni politikáról és ellenállásról (bár soha nem beszéltem és soha nem beszélnék olyan templomban, ahol a püspök kifejezetten helyteleníti azt, aminek én tudatában vagyok). Tekintettel a látnokok eddig bebizonyított integritására, és hogy a látnokok már a múltban is engedelmeskedtek az irányelveknek, hogy ne tartsanak egyes templomokban összejövetelt, valószínű, hogy a látnokot ebben az esetben nem tájékoztatták erről. 

Ez igazság kérdése, hogy megtudjuk az összes tényt a lezárás előtt, hogy ki az, aki nem hallgat az érsekre, amit kellett volna tennie. Ha a látnok tudta, el kellett volna utasítania a meghívást.

Mellékesen Ferenc pápa megjegyzi abban az interjúban:

Isten csodákat visz végbe Medjugorjében. Az emberiség tébolyának közepén Isten továbbra is csodákat tesz… Azt hiszem, van kegyelem Medjugorjében. Nem tagadjuk. Vannak emberek, akik megtérnek. De hiányzik a megkülönböztetés is… Aleteia.org , 2018. október 18. 

Csak töprengeni lehet azon, hogy mit lát Ferenc pápa a „megkülönböztetés hiányának”. Az egyik terület, ha nem is pontosan erre utal, a Medjugorjébe érkező zarándokok pasztorális gondozása. Ebből a szempontból 2018 májusában Ferenc pápa Henrik Hoser érseket küldte el megbízottjának, hogy felügyelje ezt a pasztorális kezdeményezést.

(Folyt.)

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (1)

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (2)

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (3)

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (4)

A cikk letöltése egy dokumentumban (pdf, 20 oldal)

Létrehozva 2020. július 2.