A Rotary klubról

Az Ezékiel könyve szerinti figyelmeztetést nekem kell továbbadnom:
Ha ezt mondom az istentelennek: Halálnak halálával halsz meg, te istentelen! – de te nem szólsz, hogy az istentelen tartózkodjék az ő útjától: az istentelen ugyan a saját gonoszsága miatt hal meg, vérét azonban a te kezedből kérem számon.” (Ez.33,8.)

Ó, esztelen galaták! Ki babonázott meg titeket, miután szemetek elé tártuk a megfeszített Krisztust? ……… Ennyire oktalanok vagytok? Amit a Lélekkel kezdetek, most a testtel fejezitek be?” (Gal.3,1;3)

Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni!!! Nem lehet felemás igában járni! Isten Országában ez ügyben nincs, nem létezik kompromisszum!

Az egyik atya megvallotta hogy ő tudja, és hogy igen, teljesen köztudomású és nyílt titok a Rotary Klub hovatartozása. Egy másik pap, akinek szóltunk, azt mondta, hogy a gyümölcseiről ítéljük meg. Azok pedig jók. Merthogy jótékonykodnak, és azonkívül és egyébként is: az értelmiség jó nagy része benne van ebben a klubban, és sokat adakoznak. (Micsoda szellemi sötétség!)

De tudják-e, tisztában vannak-e avval, hogy ezáltal nemcsak magukra, de egy egész városra, a rájuk bízottakra is folyamatosan, akarva-akaratlan átkot vonnak?
A megtérés nem azt jelenti, hogy többé nem vétkezünk, hanem azt, hogy teljes szívemből és minden erőmmel az egy, igaz, élő Istent akarom szolgálni. Ebből egyértelműen következik az is, hogy felhagyunk az idegen isteneknek való szolgálattal!

Idézek Gál Péter atya “New Age keresztény szemmel” című könyvéből, a 111. oldal aljától:
Az 1374. kánon így szól: “Aki belép olyan társulásba, mely az egyház ellen mesterkedik, megfelelő büntetéssel büntetendő; aki pedig ilyen társulást előmozdít vagy vezet, egyházi tilalommal büntetendő.” Joseph Ratzinger bíborosnak, a Hittani Kongregáció elöljárójának kommentárját a hivatalos vatikáni lap közzétette: “Az egyház negatív álláspontja a szabadkőműves szervezetekről változatlan marad, mert elveik ellentétesek az egyház doktrinájával és ezért tagságukat az egyház változatlanul tiltja. A szabadkőműves társaságokhoz tartozó hívek súlyos bűn állapotában vannak és szentségekben nem részesülhetnek.” E közlemény szövegét II. János Pál pápa jóváhagyta.” –

Eddig az idézet.

Mindenkinek figyelmébe ajánlom e könyv 108-114 oldalainak elolvasását, a karizmatikus csoportoknak pedig gyakorlatilag kötelező lenne. A közösségvezetőkről nem is beszélve! A tudatlanság nem óv meg a csapdától, amit az ellenség nagy okossággal és ravaszsággal felállít. Azt sem hozhatjuk fel kifogásul majd a Mennyei Atya ítélőszéke előtt, hogy hát a papok, a püspökök és sok bíboros is tagjai valamelyik páholynak. Ugye, Jézusnak a legtöbb baja az írástudókkal és a főpapokkal volt…

(Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a II. Vatikánum előtt egyértelműen kiközösítés járt ezért.)

A szabadkőműveseknek meg kell őrizniük “a luciferi tanítás tisztaságá”-t, – írja Albert Pike, az illuminátus szabadkőművesség képviselője, “A szabadkőművesség ősi és bevett skót rítusának erkölcse és tanítása” c. könyvében. Kell ennél egyértelműbb???

De ha valakinek Gál Péter atya könyve nem lenne elég hiteles, figyelmébe ajánlom Dr. Szántó Konrád, OFM 1988-ban megjelent, A katolikus egyház története c. könyvének II. kötetét, annak is a 256-257, 259, 353, 420, 442 oldalait, melyben a szabadkőművesség kialakulásáról és a világon való elterjedéséről ír.

Az egyházi Kánonjoghoz minden plébánián hozzá lehet jutni.

S még csak annyit: a szent-ignáci lelkigyakorlatok egyik alapvető elve a dolgok megvizsgálásánál az, hogy vizsgálandó a dolgok kezdete, közepe és vége. Ha mindhárom szakaszban felismerem, hogy a szívem Istené, akkor jó úton vagyok.

Pápai Dekrétum a Rotary Klubról

További adalékok a pápa és a Rotary Klub kapcsolatáról (angol nyelven)


 

Létrehozva 2020. július 20.