Rosszat tenni, hogy „jó” származzon belőle

Valójában nem nehéz bizonyítani az abortusz erkölcstelenségét. Ha a „magzat” emberi mivolta kétséges, akkor a „magzat” életének kioltása erkölcsileg megkülönböztethetetlen a gyilkosságtól, ahogy az is, amikor egy bokorba lövünk, függetlenül attól, hogy a vadőr vagy egy őz okozta-e a mozgást. Ezért követelik az abortusz legszélsőségesebb hívei a gyermekgyilkossághoz való jogot. Rájöttek, hogy álláspontjuk logikája ezt követeli meg. Gyakran előfordul, hogy amikor az ember a terhességmegszakítás abszolút és kivétel nélküli erkölcstelenségét állítja, beszélgetőpartnere azonnal az „anya életének” esetével szembesíti.

Ilyenkor különbséget kell tenni a kettős hatás és a rossz cselekedete között, hogy abból jó származzon.

A leghíresebb illusztrációt az elszabadult vonat és az eszméletlen kiránduló esete szolgáltatja.

Az elszabadult vonat esetében egy jószándékú ember betör egy jelzőállásra, amikor felfedezi, hogy a jelzőőr szívrohamban meghalt, és egy nagy sebességű vonat már áthaladt a jelzőkön. A vonatot már nem lehet megállítani, de a váltókat még át tudja állítani. Ha a vonat a jelenlegi nyomvonalon halad tovább, akkor az előtte lévő vonalon öt munkást fog elgázolni, akik hátat állnak és füldugót viseltek. Ha a vonat váltóját átállítja, akkor csak egy munkást fog elütni. A vonat váltóit azért állítja át, hogy megmentsen öt munkást, előre látva, de nem akarva, hogy a másik nyomvonalon lévő egy munkás meghaljon. A váltók átállítása önmagában nem gonoszság. Egy munkás halála önmagában nem menti meg az öt munkás életét. Az öt munkás halála egyértelműen rosszabb eredmény. Ez a „kettős hatás” valódi esete.

Az ezzel ellentétes az eszméletét vesztett túrázó esete. Egy kétségbeesett orvos öt olyan beteget próbál megmenteni, akik mindegyike más-más szerv átültetésére szorul. A sors úgy hozza, hogy egy egyébként teljesen egészséges túrázót, akit eszméletlenre vertek, behoznak a kórházba. Ha az orvos megöli a túrázót, és kiveszi a szerveit, megmentheti a másik öt ember életét (itt egy pillanatra zárójelbe téve a „post mortem” szervátültetés erkölcsi aknamezejét). A kétségbeesett orvos ebben az esetben közvetlenül a túrázó halálát okozza; a túrázó halála az, ami a szerveket biztosítja; maga a cselekedet önmagában erkölcstelen. Ez egyértelmű esete lenne annak, amikor rosszat teszünk, hogy jó származzon belőle.

Minden értelmes ember látja a különbséget a két eset között és tudja, hogy az első erkölcsös, a második pedig erkölcstelen lenne. Az, hogy az anya életének megmentése érdekében történő beavatkozáskor melyik eset felel meg az elsőnek, és melyik a másodiknak, ez egy kényes kérdés, de az elv világos.

Tapasztalatom szerint ez a magyarázat egyszerre győzi meg és dühíti fel a terhességmegszakítás védelmezőit. Ennek oka, hogy egy mélyebb kérdés van a háttérben. Senki sem gondolja igazán, hogy az abortusz erkölcsileg megengedhető. Egyszerűen csak úgy gondolják, hogy rendkívül kényelmes, és eme kényelem kedvéért elfogadták azt az elvet, hogy az ember tehet rosszat, hogy abból jó származzon. Arra azonban nem hajlandók, hogy nyíltan előálljanak és bevallják, hogy ezt tették. Valójában sokan nem azért támogatják az abortuszt, mert ők maguk is elkövették ezt a bűnt, vagy előre látják, hogy meg fogják tenni, hanem azért, mert életük egy vagy több döntő pillanatában egy önmagában erkölcstelen cselekedetet hajtottak végre, és a következményei alapján igazolták azt önmaguk előtt. Nem arról van szó, hogy nem veszik észre, hogy az abortusz támogatása ezt a gonosz elvet implikálja; pontosan ezért támogatják az abortuszt.

Az abortuszpárti ezt nem fogja kimondani, általában nem vallja be kifejezetten magának, de egy bizonyos ponton bűnös módon rossz irányba fordult, és most ez uralja az erkölcsi gondolkodását. Az általa felhozott érvek, melyekkel az abortusz támogatását igazolja, csak a kirakatot jelentik a mélyebb motivációi mögött. Ahogyan Szent John Henry Newman a legmélyebben megfigyelte:

A kifejezésben, vagy (ha úgy tetszik) a gondolkodásban uralkodó pontatlanság ellenére, amely a világban uralkodik, az emberek összességében nem gondolkodnak helytelenül. Ha maga az értelmük hibás lenne, akkor mindenki a maga módján gondolkodna: míg ők iskolákká formálódnak, éspedig nem pusztán utánzásból és rokonszenvből, hanem bizonyosan belső kényszerből, különböző elveik kényszerítő hatására. Lehet, hogy rosszul vitatkoznak, de jól érvelnek; vagyis bevallott okfejtésük nem elégséges mércéi valódi érveiknek.

Nem véletlen, hogy az abortuszt először a Szovjetunióban legalizálták. A marxizmus egy bevallottan amorális hitvallás, amely teljes mértékben arra összpontosít, hogy rosszat tegyen, hogy „jó” származzon belőle. Ahogy Leon Trockij „üdítő” őszinteséggel megjegyezte: „Egyszer s mindenkorra véget kell vetnünk az emberi élet szentségéről szóló pápista-kvékeres fecsegésnek.” Az sem véletlen, hogy amikor Nagy-Britanniában legalizálták az abortuszt, Mao éppen az emberiség történetének legnagyobb tömeggyilkosaként ért karrierje csúcspontjára. A fasiszták, liberálisok és kommunisták közötti állítólagos ellenségeskedés mögött sokkal mélyebb közös vonás húzódik meg. A huszadik század alapvető ideológiája egy olyan hitvallás, amelyben mindhárom osztozik, és amelynek ők csak felekezetei vagy szektái: „hogy szabad, sőt kell a rosszat tennünk, hogy jó származzon belőle.” A marxisták által követett „jó” az osztály diadala, a fasisztáké a fajé, a liberálisoké pedig az egyén hedonista élvezetének diadala, de a megkülönböztető hiba mindegyik esetben ugyanaz, és mindegyik szekta hívei hajlandóak voltak ártatlanok millióit megölni céljuk elérése érdekében.

Természetesen maga a tévedés egy még mélyebb tévedés – a materializmus – következménye. A modern ember szíve mélyén azt hiszi, hogy csak az anyag létezik. Ebből következően magának a jónak is anyagból kell lennie, mert semmi más nem lehet. Következésképpen minél több van belőle nekem, annál kevesebb lehet belőle másnak. A boldogságra való törekvés versenysport, ahol a ’fair play’ játékért nem jár díj. Azt, hogy szükség esetén vagy akár csak a kényelem miatt kihasználjuk felebarátunkat a magunk javára és az ő kárára, aligha kell bizonygatni. Ahogy Reginald Garrigou-Lagrange fogalmaz:

Ugyanaz a lelki kincs teljes egészében minden emberé lehet, és egyidejűleg mindenkié, anélkül, hogy a köztük lévő békét megzavarja. Sőt, minél többen vannak, akik közösen élvezik, annál teljesebben birtokoljuk. Ugyanaz az igazság, ugyanaz az erény, ugyanaz az Isten ugyanúgy mindannyiunké lehet, és mégsem hozza egyikünk sem zavarba ezt birtokló társait. A szellem gazdagsága olyan kifogyhatatlan, hogy az mindenkié lehet, és mégis kielégítheti minden egyes ember vágyát. Valóban, csak akkor birtoklunk teljesen egy igazságot, ha azt másoknak is megtanítjuk, ha másokat is részesévé teszünk szemlélődésünknek; csak akkor szeretünk igazán egy erényt, ha azt kívánjuk, hogy mások is szeressék; csak akkor szeretjük igazán Istent, ha azt kívánjuk, hogy mindenki szeresse Őt. Adjátok el a pénzt vagy költsétek el, és már nem a tiétek. De add Istent másoknak, és te magad még teljesebben birtoklod Őt. Még tovább is mehetünk, és azt mondhatjuk, hogy ha csak egy lelket akarnánk megfosztani Tőle, ha csak egy lelket – akár annak a lelkét, aki üldöz és rágalmaz minket – zárnánk ki saját szeretetünkből, akkor maga Isten is elveszne számunkra.”

Ez az igazság, amely oly egyszerű és mégis oly magasztos, egy megvilágosító elvet szül: ez pedig az, hogy míg az anyagi javak, minél inkább önmagukért keresik őket, hajlamosak az emberek között széthúzást okozni, addig a lelki javak hajlamosak az embereket annál szorosabban egyesíteni, minél jobban szeretik azokat. Ez az elv segít nekünk felismerni, hogy mennyire szükséges a belső élet; és mellesleg gyakorlatilag benne rejlik a társadalmi kérdés és a világot ma sújtó gazdasági válság megoldása. Az Evangélium nagyon egyszerűen fogalmaz: ’Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!’ Ha a világ ma a halálos ágyán fekszik, ez azért van, mert szem elől tévesztett egy olyan alapvető igazságot, amely minden keresztény számára elemi fontosságú.”

„A legmélyebb és a legélőbb igazságok valójában azok az elemi igazságok, melyek hosszú elmélkedés és mély gondolkodás révén életünk normájává váltak; más szóval azok az igazságok, amelyek megszokott szemlélődésünk tárgyát képezik.”

„Isten most megmutatja az embereknek, milyen nagy hibát követnek el, amikor megpróbálnak Nélküle boldogulni, amikor a földi élvezetet tekintik legfőbb javuknak, és ezzel megfordítják az értékek egész skáláját, vagy ahogy az ókori filozófusok mondták, a célok alárendeltségét… A világ jelenlegi állapotát válságnak nevezik. Valójában azonban ez több mint válság; ez a dolgok olyan állapota, melynek – ha az embereknek lenne szemük, hogy lássák – leleplezőnek kellene lennie; meg kellene mutatnia az embereknek, hogy végső céljukat ott keresik, ahol nem találják meg, a földi élvezetekben – Isten helyett. A boldogságot olyan anyagi javak bőségében keresik, amelyek képtelenek azt megadni; olyan javakban, melyek viszályt szítanak azok között, akik keresik ezeket, mégpedig annál nagyobb viszályt, minél nagyobb mohósággal keresik azokat.”

Akkoriban úgy tűnt, mintha a kommunizmus bukása az oroszországi tévedések végét jelenti. Sajnos nem így történt. Az erkölcstelen materializmus legdurvább megvalósításának eltávolítása a színről felszabadította ezt a gonosz szellemet, felszabadította ezt a gonosz szellemet, hogy a legteljesebb mértékben megszállja azt a disznócsordát, amely soha nem hallott más útról, vagy nem kóstolt meg más reményt, mint ezt. Elég naivak voltunk ahhoz, hogy a szovjeteket és tisztelőiket a legalacsonyabb rendű embereknek tartsuk. Az ő gyermekeik egy tisztább fajta… és ez a világ az övék.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2023. augusztus 22.