Apák, áldjátok meg feleségeiteket és gyermekeiteket!

Atyád áldásai hatalmasak, túlmutatnak
az örök hegyek áldásain,
az örök hegyek adományain. (Ter 49,26)

A gyermekek földi apjuktól ismerik meg mennyei Atyjukat. Az apáknak családfőnek, erős vezetőknek, hűségesnek kell lenniük a feleségükhöz, és irányító szerepet játszanak gyermekeik fegyelmezésében. Szent Pál szúrós szavaival: „Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint.” (Ef 6,4), másutt pedig: „Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék.” (Kol 3,21). Apaként segítsük gyermekeinket, hogy istenfélő és jámbor gyermekekké váljanak, áldjuk őket, ne pedig átkozzuk.

Az Atyaisten a szentségek isteni eszközeivel megáldja gyermekeit. Gondoljunk arra, hogy a beavatás szentségei (keresztség, bérmálás és egyházi rend) kitörölhetetlen nyomot vagy szentségi jelleget hagynak a lélekben (vö. KEK 1121). Ez a szentségi pecsét tökéletesebben igazít minket Krisztushoz és megszentelő kegyelmet ad, amely lehetővé teszi számunkra, hogy részesedjünk az Ő életében és szeretetében. Más szentségek helyreállítják megszakadt kapcsolatunkat Istennel (szentgyónás) és tökéletesebben egyesítik lelkünket Teremtőnkkel (szent Eucharisztia). A természetfeletti rendben a szentségek olyan eszközök, melyekkel Isten, az Atya megáldja gyermekeit.

Híveinek további megszentelődése érdekében az Egyház „szentelményeket” vezetett be, amelyek ugyan nem adják át a Szentlélek kegyelmét úgy, mint a szentségek, de előkészítenek bennünket a kegyelem befogadására, és felkészítenek a kegyelemmel való együttműködésre (vö. KEK 1668-1670).

A hívek jól felkészült tagjai számára a szentségek és a szentelmények liturgiája életük szinte minden eseményét megszenteli azzal az isteni kegyelemmel, amely Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának húsvéti misztériumából árad. Ebből a forrásból meríti erejét minden szentség és szentelmény (Sacrosanctum Concilium, 61).

Az áldások a szentelmények közül a legfontosabbak közé tartoznak, mivel „minden áldás Isten dicsérete és könyörgés az Ő ajándékának elnyeréséért.”  (KEK 1671). Mivel a legtöbben közülünk nem élnek felszentelt papok között, az Egyház megengedi, hogy ezt mások helyettesítsék, ebben az esetben a biológiai (vagy örökbefogadó) apák.

Az Ószövetség pátriárkái megértették az áldások fontosságát. Ábrahám, Izsák és Jákob mind megáldották gyermekeiket, különösen az elsőszülötteket. Sőt, az elsőszülött áldása olyan fontos volt, hogy Jákob ellopta Ézsau áldását Izsáktól (vö. Ter 27,27-29). És ahogy a Teremtés könyve zárul, ott van Jákob hosszú áldása tizenkét fiára, akikből Izrael tizenkét törzse lesz (Ter 49). Valahogy elvesztettük az érzékünket, hogy mennyire fontos az áldások átadása.

Benedek pápa – akinek pápai neve ’áldást’ jelent – a nyugati szerzetesség alapítójáról, Szent Benedekről kapta a nevét. Életének egyik kedvenc jelenete, amely az áldások erejét mutatja be, az, amikor első közössége túl szigorúnak tartotta szerzetesi előírásait, ezért megkísérelték megmérgezni. Az asztal megáldása pillanatában azonban eltörött az a pohár vagy kehely, amelyben a méreg volt; ekkor Szent Benedek rájött, hogy szerzetesei meg akarták mérgezni, és így elhagyta a közösséget. (Ez is rávilágít az étkezés előtt az asztali áldás fontosságára!)

Ratzinger bíboros A liturgia szelleme című könyvében tárgyalja a különböző gesztusok és testtartások fontosságát, és van ez a gyönyörű szakasz a kereszt jelének fontosságáról:

Soha nem fogom elfelejteni azt az áhítatot és szívből jövő gondosságot, amellyel apám és anyám a kereszt jelét tette a homlokra, szájra és mellre nekünk, gyerekeknek, amikor elmentünk otthonról, különösen, ha a távollét hosszú volt. Ez az áldás olyan volt, mint egy kísérő, akiről tudtuk, hogy vezet minket utunkon. Láthatóvá tette szüleink imáját, amely velünk tartott, és biztosítékot adott számunkra, hogy ezt az imát a Megváltó áldása támogatja. Az áldás egyben kihívás is volt számunkra, hogy ne lépjünk ki ennek az áldásnak a köréből. Az áldás papi gesztus, és így ebben a keresztjelben megéreztük a szülők papságát, annak különleges méltóságát és erejét. Hiszem, hogy ennek az áldásnak… sokkal erősebben kellene visszatérnie mindennapi életünkbe (Joseph Ratzinger bíboros, A liturgia lelke, 184, kiemelés tőlem).

Férfiak, vegyük szívünkre Benedek pápa buzdítását. Állítsuk vissza a kereszt jelét, mint áldást a feleségeink és gyermekeink számára. Benedek pápa megemlíti, hogy áldást adjunk az otthonról való távozáskor. A mi családunkban van egy különleges imánk, egy áldás a Római Breviáriumból azok számára, akik útra készülnek:

In viam pacis et prosperitatis dirigat nos omnipotens et misericors Dominus: et Angelus Raphael comitetur nobiscum in via, ut cum pace, salute et gaudio revertamur ad propria.
A béke és a jólét útjára vezessen minket a mindenható és irgalmas Úr, és Rafael angyal kísérjen minket az úton, hogy békében, egészségben és örömben térjünk vissza otthonunkba.

Az egyik kedvenc feladatom apaként a lefekvés előtti áldás. És mivel az ördög utálja a latint, ezért a latin áldás elmondása közben inkább a kereszt jelét adom gyermekeimnek:

Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.
A Mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása legyen rajtatok és maradjon veletek mindig.

A latinban a ’megáldani’ szó a benedicere, szó szerint „jót mondani”. Ennek ellentéte a maledicere, ami azt jelenti, hogy „rosszat mondani” vagy „megátkozni”. Szent Jakab emlékeztet bennünket arra, hogy „ugyanabból a szájból áldás és átok jön”. (Jak 3,10). Legyünk olyan emberek, akik jól beszélnek és áldást osztogatnak! Legyünk Isten szeretetének és irgalmának közvetítői a körülöttünk élők felé. Fogadjuk meg Benedek pápa tanácsát szülői papságunkról, és osszuk ki a kereszt jeleit a körülöttünk élőknek.

Több ehhez hasonló cikket talál a Sword&Spade magazinban.

Bryan, felesége és négy gyermeke Des Moines-ban (IA) él, ahol az InnerVisions HealthCare fejlesztési igazgatója, ez egy nem tervezett várandóssággal és nemi betegségekkel foglalkozó orvosi klinika, amely nők és férfiak számára nyújt együttérző, előítéletektől mentes és igaz tájékoztatást, szexuális integritásra nevelést és ingyenes orvosi ellátást.  Emellett a norciai bencés szerzeteseknek is segít, mint fejlesztési tanácsadó.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2023. november 28.