Máriának, a Világ Királynőjének nagy ígérete

(Natália nővér naplójából)

„1942. augusztus 15-én az Úr látomásban adta tudtomra azokat az ígéreteket,  melyeket azok a lelkek nyernek el, akik buzgó szívvel végeznek el egy kilencedet.

A látomásban az Úr többek között a Világ Királynőjéhez, szeplőtelen Anyjához  vezetett, és így szólt: „Gyermekem, íme a te Anyád, a Világ Királynője és a királynők Királynője. Szeresd őt gyermeki szeretettel és hódolattal, ahogy kívánom,  hogy mindenki szeresse őt”. Majd a Megváltó felemelte a Szent Szűz palástját,  hogy megmutassa Anyja szívét e szavakkal: „Ahogy e világra Anyám Szeplőtelen  Szíve  által  születtem  meg,  úgy  a  lelkek  is  e  Szív  által  jönnek  az  én  Szent  Szívemhez.”

Majd – titokzatos módon – isteni kezébe vette Mária Szeplőtelen  Szívét, és a világ felé fordult: „Íme a Szeplőtelen Szív, mely a kegyelmek székhelye a világ és a lelkek számára! Ez a Szív kegyelmeim biztos forrása, melyekből az  élet és a világ megszentelődése ered. Mivel Atyám nékem adott minden hatalmat  az égen és a földön, én Anyám Szeplőtelen Szívét olyan hatalommal ruházom fel,  mely legyőzi a bűnt és a világot. Leányom, az egész világ számára nagy ígéreteket adtam (Alacoque) Margit által. Ám, mivel jóságom végtelen, és kegyelmeim  kimeríthetetlenek, most még többet ígérek meg. Ha a lelkek szeretnék, hogy ígéreteim beteljesedjenek rajtuk, akkor szeressék és tiszteljék Édesanyám Szeplőtelen  Szívét. Ezt azzal bizonyíthatják, ha magukhoz vesznek engem a Szentáldozásban,  miután őszinte bűnbánattal megbánták vétkeiket, kilenc egymás után következő  hónap első szombatján, ahogy a hónap első péntekein, azzal a szándékkal, hogy  Anyám Szeplőtelen Szívével egyesülve engesztelő cselekedeteket mutatnak be isteni Szívemnek.”

Jézus  isteni  Szíve,  felajánlom  neked  Mária  Szeplőtelen  Szíve  által  ezt  a  Szentostyát, engesztelésül és jóvátételül minden bűnért, mellyel az emberiség téged szüntelenül megbánt.

(Akik  az  Úr  utasítása  szerint  meggyónnak  a  hónap  első  péntekein,  és  a  kegyelem  állapotában  maradnak,  azoknak  az  első  szombatokon  már  nem  kell  ismét meggyónniuk, sem Mária Szívének ünnepén. Ha azonban a hónap szombati  nappal kezdődik, és így az első szombat megelőzi az első pénteket, mely Jézus  Szívének pénteke, akkor meg kell gyónni, ha nincs akadálya.)

Megkérdeztem a Megváltót, hogy jóvátétellel tartozunk-e égi Édesanyánknak  is, mindazokért a bűnökért, melyekkel őt megbántottuk. Ő így válaszolt: „Drága  gyermekem,  aki  nyilvánosan  megkövet  és  megengesztel  engem,  az  Anyámat engeszteli meg, és aki megbánt engem, az Anyámat bántja meg, mert a szeretetben, Anyám és én Egyek vagyunk.”

Amikor az Úr ezt a kinyilatkoztatást tette Jézus és Mária szeretetben való egységéről, szívem örömmel telt el.

Jézus  33  ígérete  azoknak,  akik  elvégzik  az  elsőszombati  kilencedet  Mária  Szeplőtelen Szívének tiszteletére

1. Mindent, amit  a  lelkek  Szívemtől  kérnek Anyám  Szíve  által,  amennyiben  megfelel az isteni rendnek, és ha bizalommal kérik tőlem, megadom nekik,  már a kilenced ideje alatt is.

2. Az élet minden ügyében Édesanyám különleges segítségében és áldásában részesülnek.

3. Bennük, és családjukban, béke, szeretet és megértés fog uralkodni.

4. A családjuk  mentes  lesz  a  botrányoktól,  a  csalódásoktól  és  az  igazságtalanságoktól.

5. A párok nem válnak el, és akik szétváltak, visszatérnek egymáshoz.

6. A családjukban  egyetértés  fog  uralkodni,  és  állhatatosak  lesznek  az  igaz  hitben.

7. Az édesanyák,  akik  részesülnek  az  áldásban, Anyám  különleges  oltalmát  élvezhetik, és mindent elnyernek, amit önmaguk vagy gyermekeik számára  kérnek.

8. A szegények otthont és élelmet kapnak.

9. A lelkek  vigasztalásra  találnak  az  imádságban  és  a  megpróbáltatásban,  és  megtanulják szeretni Istent, a felebarátaikat és az ellenségeiket.

10. A bűnösök különösebb nehézség nélkül megtérnek, akkor is, ha a kilencedet egy másik személy végzi el értük.

11. A bűnösök nem esnek vissza bűneikbe, és nemcsak bűneik bocsánatát nyerik el, de gyermeki ártatlanságukat is visszakapják.

12. Aki ezt a kilencedet a kegyelem állapotában végzi el, nem sérti meg többé Szívemet semmilyen súlyos bűnnel egészen haláláig (ez különösen vonatkozik a gyermekekre).

13. Az a lélek, aki őszintén megtér, elkerüli nemcsak az örök kárhozatot, de a purgatórium lángjait is.

14. A lanyha lelkek buzgókká válnak, és hamar eljutnak a tökéletesség legmagasabb fokára, és az életszentségre.

15. Ha a szülök, vagy bármely más családtag végzi el a nagykilencedet, egyetlen gyermekük és semmilyen más családtagjuk sem fog elkárhozni.

16. Sok fiatal meghívást kap a papságra vagy a szerzetességre.

17. Akik elveszítették a hitüket, ismét megtalálják, és az eltévelyedettek visszatalálnak az igaz Egyházba.

18. Az egyházi rend tagjai és a szerzetesrendek tagjai hűségesek maradnak hivatásukhoz. A hűtlenek  elnyerik  a  bűnbánat  kegyelmét,  és  visszatérnek  hivatásukhoz.

19. A szülők és az előljárók különleges segítséget kapnak nemcsak a lelki, de az anyagi feladataikhoz is.

20. A lelkek könnyedén ellen tudnak állni a test, a világ, és a Sátán kísértéseinek.

21. A gőgösök hamar alázatosakká válnak, a gyűlölködőket legyőzi a szeretet.

22. A buzgó lelkek édességet élveznek az imádságban és az áldozatokban; sem félelem, sem kétségek nem fogják gyötörni őket.

23. A haldoklóknak nem kell sem a halállal, sem a Sátán utolsó támadásaival megküzdeniük. Nem éri őket hirtelen és váratlan halál.

24. A haldoklók élénk vágyat éreznek majd az örök élet után, és ráhagyatkoznak akaratomra Édesanyám karjaiban.

25. Az ítéletkor Édesanyám különleges oltalmában részesülnek.

26. A lelkek  az  együttérzés  és  a  szeretet  kegyelmében  részesülnek,  amikor  Passiómon és Anyám fájdalmain elmélkednek.

27. Az életszentségre vágyódó lelkek abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy megkapják Anyám  legfőbb  erényeit:  az  alázatot,  a  tisztaságot,  és  a  szeretetet.

28. Bármilyen betegségben vagy egészségkárosodásban is szenved valaki, egy bizonyos belső  és  külső  öröm,  mint  például  a  megbékélés  fogja  mindig  kísérni.

29. A szellemi magasságokba vágyódó lelkek megkapják a kegyelmet, hogy különösebb nehézség nélkül érezzék Anyám, sőt az én állandó jelenlétemet is.

30. A misztikus egyesülésben előrehaladott lelkek elnyerik a kegyelmet, hogy érezhesség: már én élek bennük, és nem ők maguk… vagyis hogy én vagyok az, aki szeret a szívükben, aki imádkozik a lelkükben, aki beszél a szájukkal,  és hogy egész létük engem szolgál. Megélik azt a gyönyörű tapasztalatot,  hogy ami jó, szép, szent, alázatos, gyöngéd, engedelmes, boldog és csodálatos vibrál bennük, mindenben és mindig, az én magam vagyok, a hatalmas,  végtelen Isten, az egyetlen Úr, az egyetlen Szeretet, az egyetlen Isten.

31. Azok a lelkek, akik elvégzik ezt a nagykilencedet, a teljes örökkévalóságban, mint tiszta liliomok ragyognak majd Anyám Szeplőtelen Szíve körül.

32. Én, az isteni Bárány, Atyámban és a Szentlélekkel örök örömünket leljük ezekben a lelkekben, akik Anyám Szeplőtelen Szívén liliomokként fognak ragyogni, és Szent Szívem által eljutnak a dicsőségbe.

33. A spirituális magasságokra szomjazó lelkek gyors fejlődésnek indulnak a hit gyakorlásában és az erényes életben.

Jézus harminchárom ígéretéhez a Szent Szűz is hozzáadott egy ígéretet.

A Szűzanya nagy ígérete

„Minden hónap első szombatján a pokol kapui zárva lesznek. (Senki nem kárhozik el ezen a napon.) A purgatórium ajtói megnyílnak, és sok lélek felmegy a  mennybe. Íme Fiam irgalmas Szeretetének műve, azon lelkek megjutalmazására,  akik tisztelik Szeplőtelen Szívemet.”

Amikor a Megváltó beszélt nekem a kilenc első szombatról, még nem tudtam,  hogy a fatimai Miasszonyunk ötöt kért. Amikor az Úr ígéreteit megosztottam az  Egyházzal, megbíztak, hogy kérdezzem meg az Urat, miért kért Ő kilenc szombatot, amikor a Szent Szűz ötöt kért.

A Megváltó ezt válaszolta: „Anyám alázatának jele, hogy ő öt első szombatot  kért.  Ő  még  az  égben  sem  szűnik  meg  soha  alázatos  lenni,  és  úgy  ítélte  meg,  hogy nem méltó arra, hogy ugyanolyan kultuszban részesüljön, mint én. Az én  kérésem viszont Szeretetem jele, mely nem tűrheti, hogy az én részem nagyobb legyen az övénél, mivel őt és engem ugyanaz a szeretet éltet.” (Mivel a Jézus Szíve  elsőpénteki kilencede kilenc hónapból áll, Ő úgy kívánja, hogy Mária Szeplőtelen  Szívének elsőszombati kilencede is kilenc hónapból álljon!)

Nagyon sokáig nem beszéltem ezekről az ígéretekről, de a Megváltó végül már  oly erősen sürgetett, hogy mindent lejegyeztem és átadtam, hogy a lelkek részesülhessenek ebben a kegyelemáradásban. Az Egyházra hagyom, hogy a többit elvégezze. Szolgáljon a lelkek üdvösségére és Isten nagyobb dicsőségére.”

(Forrás: Tengernek Csillaga, 2014/5. szám))

Létrehozva 2021. március 3.