Szent István király intelmeiből

A katolikus hitnek megtartásáról

Mivel hogy a királyság rendjéhez nem kell másoknak, csak hívőknek és katolikus hitbe beavatottaknak hozzá jutniuk, azért is a szent hitnek mi parancsolatainkban az első helyet adjuk. Mindeneknek előtte meghagyom, tanácsolom, javallom néked, én drágalátos fiam, hogy ha a királyi koronát megbecsülni kívánod, az apostoli és katolikus hitet oly nagy szorgalommal és vigyázással megtartsad, hogy mind a néked Istentől alávetetteknek példája légy és az Egyháznak minden fiai méltán nevezzenek a keresztény vallás igaz hívének, melynek nélküle, tudjad meg bizonysággal, hogy kereszténynek, avagy az Egyház fiának nem fogsz mondatni.

Mert kik hamisan hisznek, avagy pediglen a hitet jóságos mívelkedéssel be nem töltik és nem ékesítik, mert hogy a hit meghal jóságos mívelkedések nélkül, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök országban avagy koronában részük nem leend. Ha pedig megtartod a hitnek pajzsát, meglészen néked az üdvösségnek sisakja is. Eme fegyverekkel törvénynek szerinte harcolhatsz látható és láthatatlan ellenségeidnek ellene. Mert mikép-pen az apostol mondja: senki sem fog megkoronáztatni, ha nem küzd törvénynek szerinte.

A hit tehát, melyről szólok ím ez: hogy a mindenható Atya Istent, minden teremtetteknek alkotóját, és ő egyszülött Fiát, mi Urunk Jézus Krisztust, ki angyaltól megjelentetvén születék szűz Máriától és mind a világnak üdvösségéért keresztfán szenvedett, és a szent Lelket, ki a prófétáknak és evangélistáknak és apostoloknak általa beszélt, tökéletes, oszthatatlan és szeplőtelen egy Istenségnek lennie erősen higyjed és minden kételkedés nélkül tartsad.

Ez a katolikus hit, miképpen Atanáz mondotta, ha valaki hívségesen és erősen nem hisz, nem üdvözülhet. Ha valamikor is a te hatalmadnak alatta találnál, mi távol legyen, olyanokat, kik a szent Háromságnak emez egységét osztani, avagy kisebbíteni vagy gyarapítani törekednének, tudjad, hogy ezek bizonyossággal bizonyost eretnekek fejedelmének szolgái és nem a szent Egyháznak fiai.

Ilyeneket pedig ne táplálj és ne oltalmazz, hogy is az Isten ellenségének ne láttassál! Mert az efféle emberek a szent hitnek fiait mindenestől fogván megmételyezik és a szent Egyháznak emez új népét nyomorultul megrontják. Hogy ez ne történjék, főképpen gondod legyen!

Forrás: Tengernek Csillaga, 2000/3. szám

Létrehozva 2018. január 8.