A nyomor oka az Isten-hiány

A Pünkösd nem egyszeri esemény, hanem folyamatos történés, éledés, születés. Valóra válása az Úr ígéretének, hogy a ’másik Vigasztaló’ megtanít mindenre, s velünk marad térben és időben, a történelem viharaiban.

Istennek ezt a sajátos Emmánuel – voltát, Velünk létét ünnepli most a Szociális Testvérek Társasága, nem pusztán egy évfordulót. Nem pusztán a tényt, hogy 90 évvel ezelőtt, világháború, Trianon és Tanácsköztársaság után az Úristen létre hívta ezt az ősi szerzetesi hivatást modern formában, itt, Magyarországon. Nem pusztán emlékezünk, hanem hálát adunk, hogy 1923-tól kezdve a Slachta Margit köré szerveződő közösségben a testvérek a Szentlélek vezetésével találékonyan válaszoltak a történelmi idők igencsak ellentmondásos eseményeire.

Amikor ’kitántorgott Amerikába’ a gazdasági krízis miatt annyi magyar testvérünk, – akkor elindult a külföldre szakadt magyarság szolgálata, amiből az USA-ban és Kanadában magyar egyházközségek születtek. A Trianon utáni helyzetben, Erdélyben a népi értékek újrafelfedezésével, az Ezer Székely Lányok napjának szervezésével, munkahelyteremtéssel a magyarság őrzése valósult. A harmincas évek végén saját kiadású heti és havi lapokon és kurzusokon keresztül világnézeti felvilágosítás a terjedő nemzeti szocialista eretnekség és veszéllyel kapcsolatban, majd az embermentés és a háborús időszak helytállása.

Erre Sára testvérünk vértanúsága tette a nagy pecsétet, különösen a boldoggá avatással. De a háború utáni újjáépítés idején félelmetes tisztánlátásra vezette a Lélek a testvéreket, és a testvérek nagy része a vörös diktatúrát úgy élte meg, hogy akkor most a külső testvéri életformába helyez át mindenkit az Úristen. De a küldetést a jelenlét kovászával lehet és kell élni, minden körülmény között, akár kórházi dolgozóként, akár gyári munkásként vagy villamoskalauzként. S az állandó kihallgatások és a börtön árnyékában is érvényben maradt az Alapító gondolata: Hivatásos és képzett munkásokat adni az Egyháznak és a társadalomnak… Tehát a hivatásgondozás, lélektől lélekig, akkor is, ha ez államellenes összeesküvésnek számít, mert ha Isten hív fiatalokat, akkor azokat segíteni kell a válaszadásban.

A Szentléleknek a Teremtésben való jelenlétéről szoktak úgy beszélni, mint az anyamadár, aki ott lebeg a vizek felett és a káoszból – kozmoszt hoz elő. Hát, izgalmas dolog ennek a teremtő, újjáteremtő Léleknek a munkatársává lenni, és mindig újra vállalni, hogy odaállni a szinte észrevétlenül csírázó kezdet mellé, azt életre segíteni, szolgálni. Észrevenni, hogy a látványosan bezárt kapuk mellett kis ablakokon út nyílik, ahol be lehet hatolni, lehet élni a Krisztust követő keresztény életet, és bábáskodni. Akár a Telefon Elsősegély Szolgálat születésekor, akár a megújulási mozgalmakban, akár az egészségügyben, stb. A testvérek életrajzai a mi missziónk történelme, a Szentlélek története velünk.

A Szentlélek, a kapcsolat Lelke, nyitotta meg szemünket, hogy felismerjünk helyzeteket, megismerjünk ínségeket, és baráti – testvéri kapcsolatba kerüljünk olyanokkal, akik akarnak és képesek nagyot álmodni. Így ismerték fel testvérek, Gőbel Mária testvér, Kálmán Orsolya testvér más szerzetesek ínségét a nyolcvanas években, és indult el Bajzáth atya kezdeményezésére, pártfogásával a szétszórt szerzetesek közös lelkinapja, – a Margit szigeti januári imanap a szerzetek újraindulásáért, a továbbképzések, a Zsinati dokumentum, a Perfectae Caritas közös áttanulmányozása, majd a közös útkeresés, az újjászerveződés lehetőségének keresésére a Reorganizációs Iroda, amiből aztán a politikai fordulat után kinőtt az MKPK Szerzetesi Irodája. S mivel a szociális testvérek azok, akiknek az alakulási jegyzőkönyv szerint nem lehetnek saját intézményei, a testvérek szabadok voltak arra, hogy szolgálják más közösségek intézményeinek helyreépülését.

Ha jól tudom, húsz testvér hagyta ott saját szeretett szakmáját, tanársegédi állását, kórházi főnővéri posztját, tanárságát, hogy az Egyház hívására szolgálja az újjáépülést. S idős testvérek is vállaltak új szolgálatot, például Tarzicia testvér Józsefvárosi szolgálata a hátrányos helyzetűek között egészen sajátos és merész gyümölcsöket termett, hetven évén is túl. De így indult el az Egyházmegyei Karitász, így jártak testvérek Ács püspökkel országszerte Karitász-csoportoknak lelkigyakorlatot tartani, segíteni az újjáéledést, így indult el a Karitász munkatárs képzés többféle formája, amiből aztán kinőtt a KATTA, az Országos Lelkipásztori Intézet neve alatt, s ami később akkreditált képzésként túl is nőtt önmagán, főiskolai formát, nevet nyerve. S közben az Úristen, nem csak belehívott minket a szőlőjébe, hanem küldött új, friss hivatásokat, akiken keresztül átélhettük, hogyan tágul ki az Egyház szociális-társadalmi tanítása, a vizuális és virtuális világban a képiség, a szépség evangelizációs lehetőségeire.

Permanens Lélek-áradást élünk, a Szentlélek még nem fáradt bele a világ újjáteremtésébe, minden egyesünknek, minden testvérnek, közösségnek folyamatosan kell felfedeznie a Lélek adta lehetőségeket, a Lélek vezetését. Tehát ez a 90 éves jubileum nem nosztalgia, hanem jubiláció, örvendező hálaadás és nekifeszülés az ellenszélnek, hiszen mint közösség, megtapasztaltuk a Szentlélek erejét, örömét, szabadságát. S velünk az Úr ígérete, hogy velünk marad, és erőt és örömet ad a tanúságtételre, akár úgy, mint Sára testvérnek, akár a névtelen helytállás mindennapjaiban.

Margit testvér úgy fogalmazta meg a Társaság célját, hogy mivel a nyomor oka az Isten-hiány, a lélektelenség, a mi szolgálatunk leesdeni a lélektelenné vált világára újra Isten Szent Lelkét, szolgálni az igazság és igazságosság érvényre jutását.

S erre szólít fel mindannyiunkat Benedek pápa enciklikája a Caritas in Veritate, és Ferenc pápa példája és szavai, hogy a Megfeszített Krisztust öleljük át, kövessük, szeressük embertestvéreinkben.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, nálad nélkül semmi az ember! – kéri ma Magyarországon 84 fogadalmas testvér a képzésben lévőkkel, s a kültagokkal együtt naponta. Kérjük együtt, s akkor állandóan Pünkösdben fogunk élni, Lélek-áradásban!

Létrehozva 2020. június 4.