Miért fontos a szellemi barátság?

„A legjobb gondolkodást magányban végezzük.” Az elszigeteltség és a szorongás technológiai korában is érvényes Thomas Edison nézete a szellemi életről. A tudománytörténet két legnagyobb alakja, Isaac Newton és Albert Einstein is introvertált ember volt, akik az egyedüllétet a tiszta gondolkodással hozták összefüggésbe. Az elefántcsonttornyába zárkózott akadémikus vagy a laboratóriumába zárkózott tudós képe nagyban jelenik meg kulturális képzeletünkben. A COVID-19 kényszerített elszigeteltségével, a távmunka terjedésével és az olyan nagy teljesítményű mesterséges intelligenciaeszközök megjelenésével, mint a ChatGPT, a szellemi tevékenységet egyre inkább magánprojektekké degradáljuk.

Ez nem volt mindig így. Az intellektuális barátság – az elképzelés, hogy a tiszta gondolkodás legjobb módja az együtt gondolkodás – a filozófiatörténet során alapvetően fontos volt. Platón művei párbeszédes formában jelennek meg, azt sugallva, hogy az igazságkeresés közösségi, együttműködő, és a legjobb, ha baráti és szerelmi kapcsolatokban gyakoroljuk. (Ahogy a filozófia görög gyökere, a philosophia emlékeztet bennünket, a filozófia a bölcsesség szeretete. Arisztotelész megfigyelte, hogy minden ember vágyik a megismerésre). Aquinói [Tamás] számára a mások előtti megnyílás előfeltétele annak, hogy megnyíljunk az igazság előtt:

„Ahhoz, hogy az ember jól cselekedhessen, akár a tevékeny élet, akár a szemlélődő élet műveiben, szüksége van a barátok közösségére.”

Hányan gondolkodnak ma a szellemi életről elsősorban a közösség, a barátság és a szeretet fogalmaiban? Valahogyan eljutottunk odáig, hogy inkább a tudásunk, mint az, hogy kik vagy mik vagyunk – vagy ahogy egy filozófus mondaná, inkább ismeretelméleti, mint az ontológiai szempontból. Mindeközben azok számára, akik nem utasítják el egyszerűen az „intellektuális barátságot”, mint a fogalmak ellentmondását, más kételyek is maradhatnak: vajon csak jó szándékú, de céltalan beszélgetésekről van szó? Ami még rosszabb, nem lehet, hogy ideológiailag öncélú az intellektus és a reláció összekapcsolása?

E kérdések megválaszolásához nem elég csak leírni, hogy milyen lehet az intellektuális barátság: erőteljes beszélgetés, jótékony kérdésfeltevés és civilizált nézeteltérés az igazságkeresés iránt elkötelezett barátok között. Azt is meg kell magyaráznunk, hogy miért fontos, és ezért miért kínál meggyőző alternatívát a készségek elsajátítására és a karrierépítésre összpontosító kulturális és individualista szemléletünkkel szemben. Értelmezésem szerint az intellektuális barátság központi szerepet játszik az emberi létben, mert azt jelenti, hogy megosztjuk életünket és szeretetünket a barátainkkal, valamint osztozunk a legmagasabb igazságokban.

Életünk megosztása

Arisztotelész szerint a barátok a jóságukért szeretik egymást, és mert arra vágynak, hogy együtt jó életet éljenek. Ez az intellektuális barátság mindkét aspektusát kifejezi: az igazságra való törekvést, amelyet a barátok között a szeretet kifejezéseként végeznek. Az élet legnagyobb kérdéseiről az értelmiségi barátság szellemében elmélkedni nem egyszerűen azt jelenti, hogy beszámolunk elképzeléseinkről vagy eredményeinkről: azt is jelenti, hogy megosztunk valamit saját életünkből és szerelmünkből.

Végtére is, az igazságokat személyként szemléljük, és minden kérdéshez saját perspektívánkat hozzuk, mivel minden kérdéshez egyedi viszonyban állunk. A gyakorlatban ez jelentheti azt, hogy a családi életből merítünk egy szöveg megvilágításához, hogy egy filozófiai problémába a sürgető egzisztenciális aggodalom érzését vigyük bele, hogy saját vallási vagy etikai hagyományaink legmélyebb bölcsességét osszuk meg, vagy egyszerűen azt, hogy másokkal együtt modellezzük, hogyan lehet jól élni és erényben növekedni.

A szellemi barátság, amelyet úgy értelmezünk, mint életünk megosztását egymással, az új mesterséges intelligencia-technológiák fényében fontosabb, mint valaha. Ferenc pápa nemrég azonosította a „korlátok érzékelését” – emberi korlátaink és a körülöttünk lévő világ irányítására való képességünk felismerését -, ami kritikus fontosságú a mesterséges intelligencia kihívásaiban való eligazodáshoz. Ennek részeként javasolta, hogy az MI használatával kapcsolatos oktatásnak elő kell segítenie a „kritikus gondolkodást”.

Ez méltó cél, és rámutat valami alapvetőbbre az intellektuális lehetőséggel kapcsolatban: éppen azért, mert a tanárok és a diákok személyek (nem csak elmék vagy gépek), az MI-eszközök fényében a felismerések megosztását, a bölcsesség modellezését és a jellemformálást kell előtérbe helyeznünk. Vissza kell állítanunk az emberi dimenziót az osztályteremben és tágabban értelmiségi életünkben.

Bár a ChatGPT-hez hasonló mesterséges intelligenciaeszközök hatalmas mennyiségű tényt és írást tudnak létrehozni, nem képesek egy probléma emberi megértését vagy egy szöveg olvasását előállítani, amelyet a szabadság, a hit és a végesség kusza, esetleges tapasztalatai tájékoztatnak. Ha megkérjük a ChatGPT-t, hogy definiálja a „család” fogalmát, akkor olyan szavakat fog generálni online forrásokból, amelyek általánosak és talán még kifogásolhatóak is.

De nem lesz – nem is lehet – semmi olyan, ami összefoglalja a családról szerzett saját tapasztalataimat: mit jelent számomra a feleségem és a gyermekeim, és hogyan formálta a családi élet a jellememet, alakította az értékeimet, és tanított meg mély igazságokra a szeretetről, a gondoskodásról és a méltóságról

A mesterséges intelligencia eszközei sem oszthatják meg a személyes útmutatásra és támogatásra szoruló egyes diákokkal, hogy mit és hogyan kell tenniük és hogyan kell élniük. Valakit formálni annyit jelent, mint megosztani azt az utat, ahogyan valamit csinálunk. Ez egy vezérelvet és egy cselekvési irányt feltételez, amelyek mindkettő túlmutat az MI-technológiák hatókörén. Korlátjaik valójában azt mutatják, hogy az esszék készítése vagy a tények rendszerezése – bármennyire is hatékonyan végezzük – nem képes megismételni a megosztás és a formálás mintáit olyan emberekkel folytatott beszélgetések révén, akik törődnek velünk és a legjobbat kívánják nekünk.

Ebben az értelemben a szellemi barátság mélyen kölcsönös.

Ahogyan mi is megosztjuk a saját módszereinket egy probléma megélésében vagy egy kérdés vizsgálatában, úgy gazdagodunk a körülöttünk lévők által, akik ugyanígy megosztják velünk a saját nézőpontjukat. Visszatérve Ferenc pápa határról alkotott fogalmához, hasznunkra válik, ha osztozunk mások bölcsességében, már csak azért is, mert a világról való saját megértésünk annyira korlátozott. Párbeszéd partnereink sok esetben tisztábban látják a dolgokat, mint mi, ahogyan barátaink is gyakran a legjobb megítélői annak, hogy kik vagyunk, mert jól ismernek minket. Ha nehezen látjuk saját magunkat pontosan, akkor a testetlen mesterséges intelligenciaeszközök még reménytelenebbül alkalmatlanok lesznek. Az intellektuális barátság lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak a világról, hanem saját identitásunkról és törekvéseinkről is felfedezzünk igazságokat, ahogyan azokat a másokkal való kapcsolatainkban képviseljük. Ahogy Arisztotelész megfigyelte, a barát olyan, mint „egy másik én.”

Ha az intellektuális barátság végső soron arra irányul, hogy megnyíljunk a legmagasabb igazságok előtt – arra törekedve, hogy a jóságot és a szépséget olyannak lássuk, amilyen valójában -, akkor az olyan céltudatos és formáló lesz, amilyenek a mesterséges intelligencia rendszerek soha nem lehetnek.

A legmagasabb igazságban való részesedés

A kölcsönös tiszteletre és szeretetre épülő intellektuális barátság arra ösztönöz bennünket, hogy a lehető legjobban gondolkodjunk, hogy kritikára bocsássuk egymás elé az ötleteinket, és hogy közösen osszunk meg valamit magunkból. De van még egy része a történetnek. Nem csak azért osztozunk egymással, hogy elmélyítsük kapcsolatainkat vagy fokozzuk szellemi életünket, bár ezek is méltó okok. Végső soron azért gyakoroljuk az intellektuális barátságot, hogy a legmagasabb igazságban részesülhessünk.

Platón dialógusainak szereplői nem csupán a társaság kedvéért nyitnak az intenzív vitára, hanem abban a reményben, hogy felemelkednek a valóság tisztább látásmódjához. A Phaidroszban Platón az emberi lelket úgy ábrázolja, mint egy kocsist, aki az értelmet képviseli, és két szárnyas lovat, akik természetünk jó és rossz részét jelképezik. A kocsis célja, hogy irányítsa a lovakat és a lelket az igazsághoz vezesse.

Ha az intellektuális barátság végső soron arra irányul, hogy megnyíljunk a legmagasabb igazságok előtt – arra törekedve, hogy megpillantsuk a jóságot és a szépséget olyannak, amilyenek valójában -, akkor az olyan módon lesz céltudatos és formáló, amilyenek a mesterséges intelligencia rendszerek soha nem lehetnek. Inkább a felfedezés és az értelem útjára mutat, mint a véletlenszerű tények és számok arctalan bemutatására. A formálódás és az ébredés folyamatát is előirányozza, amelynek során kifejlődik bennünk a megkülönböztető képesség, a bölcsesség és a cselekvőképesség, hogy a legmagasabb rendű célokat kövessük, ahelyett, hogy a „tartalom” passzív befogadóiként vergődnénk.

Keresztény szemszögből nézve a legmagasabb igazságban való részesedés az isteni igazságban való részesülést jelenti majd. Az intellektuális barátság, a megosztás, a modellezés és az utánzás dinamikájával egyfajta előkészületet nyújt arra, hogy megismerjük és szeressük Istent. Pál azonosítja a kapcsolatot a másokkal való barátság és az között, amit isteni barátságnak nevezhetünk: „Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok.” (1Kor 11,1) Míg a barátokkal folytatott intellektuális eszmecsere formáló lehet, Ágoston Vallomásai arra emlékeztetnek bennünket, hogy a nyughatatlan, kíváncsi elme az Istennel folytatott párbeszédben találhatja meg a beteljesedést.

De vajon az intellektuális barátságnak ez a modellje nem áll-e az ideológiai konformizmus vádja előtt? Ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy az intellektuális barátság, mint minden más egészséges kapcsolat, alázatot, nyitottságot és a korábban említett „határérzékelést” igényel.

Először is, amikor megosztunk valamit magunkból beszélgetőpartnereinkkel, bölcsességünket, hagyományainkat és intuícióinkat ajánljuk fel ajándékba. Mint minden ajándékot, ezt is szabadon adjuk, de nem ró konkrét kötelezettségeket vagy kötelezettségvállalásokat a címzettre. Lehetséges gondolkodásmódokat és viselkedési módokat javasol, azzal a felismeréssel, hogy az ilyen lehetőségeket az emberi tökéletlenség korlátozza.

Másodszor, egy valódi igazságkereső megérti, hogy az igazság megfoghatatlan, meglepő és nem könnyen felfogható. Korábban már utaltam a jóság és a szépség megpillantására: Platón szekeres hasonlatában az utazó lélek rövid időre megpillanthatja az igaz dolgokat, de megjegyzi, hogy végül minden lélek visszazuhan a földre.

Jóval a ChatGPT előtt valaki, aki tollal írt, azt tanácsolta, hogy „ne ismerjük el az akadályokat” „az igaz elmék házassága” előtt. Ma ilyen akadály az atomizált életmód, a polarizált közszféra, a politizált kampuszok és a nagyhatalmú technológiákkal való visszaélés.

Ahhoz, hogy az igazi elmék virágozzanak, vissza kell szereznünk a szellemi barátság vízióját, amelyben megosztjuk egymással életünket és szeretetünket, együtt szemléljük a legmagasabb igazságokat, és ápoljuk az alázat, a nagylelkűség és a szeretet elhanyagolt erényeit.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. április 14.