Imák az Oltáriszentség előtt

Imák az Oltáriszentség előtt

1. “A fölséges Isten dicsérete”

Szent vagy, egyetlen Úristen,
ki csodákat művelsz.

Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,
te vagy a mindenható király,
Szentséges Atya, ég és föld királya.

.Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene
te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,
az Úr, az élő és igaz Isten.

Te vagy a szerelem, a szeretet;
Te vagy a bölcsesség,

te vagy az alázat,
te vagy a türelem.

Te vagy a szépség,
te, vagy a kedvesség,
te vagy a biztonság,

te vagy a megnyugvás,
te vagy az öröm, .

te vagy reményünk és vígasságunk,
te vagy az igazságosság,

te vagy a mértékletesség,
te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.

Te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,

te vagy védelmezőnk,
önállónk és oltalmazónk;
te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
Te vagy a reményünk,

te vagy a hitünk,
te vagy a szeretetünk,

te vagy minden édességünk,
te vagy a mi örök életünk:

Nagy és csodálatos Úr,
mindenható Isten, irgalmas Üdvözítő.

2.1.Regula 23,9-10.11b

Azért hát semmi mást ne kívánjunk,
semmi mást ne akarjunk,

és semmi másban tetszésünket és gyönyörűségünket ne találjuk,

mint a mi Teremtőnkben,
Megváltónkban és Üdvözítőnkben,
az egyedül igaz Istenben,

aki a jónak teljessége és összessége,
egészen jó, igaz és legfőbb jó,

aki egyedül jó,
kegyes és szelíd,
kedves és édes,
aki egyedül szent, igazságos,
igaz, szent és egyenes,

aki egyedül jóságos,
bűn nélkül való, és tiszta,
s akitől, aki által és akiben van

minden bűnbocsánat, minden kegyelem
és az összes bűnbánók, megigazultak

és a mennyben együtt örvendező boldogok
minden dicsősége.             ,
Tehát semmi se akadályozzon,

semmi se szakítson el és
semmi se válasszon el tőle bennünket.

Mindnyájan, mindenütt, minden helyen, …
adjunk hálát a fölséges és hatalmas, örök Istennek,

a háromságnak és egységnek,
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, min­denek Teremtőjének,

a benne hívők és remélők
és az őt szeretők Üdvözítőjének,

aki kezdet és vég nélkül való,
változhatatlan, láthatatlan,
kibeszélhetetlen, kimondhatatlan,
megfoghatatlan, kifürkészhetetlen,
áldott, dicséretes, dicsőséges,
magasztalásra méltó, fölséges, magasságbeli, édes, szeretetre méltó,
gyönyörűséges, és egészen kivánatos,
mindőrökké. Amen.

3. Az egész Rendhez írt levél 26-29

Rettegjen minden ember,
reszkessen az egész világ

és örömtől repessen az ég,

midőn az oltáron a pap kezében nyugszik
Krisztus, az élő Isten Fia.

Óh csodálatra méltó nagyság
és bámulandó méltóságl

Óh fölséges alázatosság!
Óh alázatos felség,

hogy a világegyetem Ura, Isten és az Isten Fia
annyira megalázza magát,

hogy üdvösségünkért a kenyér szerény színe
alá rejtezik.

Lássátok meg, testvéreim, Isten alázatosságát
és öntsétek ki szíveteket előtte.

Alázzátok meg magatokai,
hogy felmagasztaltassatok általa.

Semmit se tartsatok tehát vissza magatokból,
hogy egészen magához fogadjon benneteket az,
aki egészen odaadja magát értetek.

(Forrás: Newman kápolna, Sümegcsehi)

Létrehozva 2021. június 27.