biboro1

Bíborosi imaszándék

December:

Imádkozzunk a keresőkért, akik érzik, hogy hiányzik valami az életükből, akik szeretnének melegséget, értelmet, fényt a mindennapi életükben, akik szomjaznak Isten szeretetére, hogy megkaphassák karácsonykor az emberré lett Isten közelségét, szeretetét, és ezt megőrizzék a szívükben egész éven át.
 

November:

Imádkozzunk püspökeinkért és papjainkért, hogy Szent Márton példáját követve önzetlen szeretettel keressék a rájuk bízottak üdvösségét.

Október:

Kérjük Istentől a felelősségérzet és a segítő szeretet ajándékát, hogy hiteles tanúi lehessünk a világban.

Szeptember:

Ahogy Szűz Mária közbenjárására népünk hajdan megszabadult a létét fenyegető veszedelmektől, úgy érezzük meg mi is a Gondviselő Isten védelmét és szeretetét életünkben.

Augusztus:

Hogy Szent István király öröksége felelős szeretetben kapcsolja össze Közép-Európa népeit!

Július:

Hogy a krakkói ifjúsági világtalálkozó résztvevői új ösztönzést kapjanak hitükben és élethivatásukban!

Június:

Hogy katolikus iskoláink és óvodáink tanárai, munkatársai és növendékei Krisztus igazságától és szeretetétől megvilágosítva egyre tökéletesebb emberekké váljanak!

Május:

Hogy a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretettel és bölcsességgel készüljenek fel a családok gondozásának megújult feladatára.

Április:

Hogy egyházmegyénk és a magyar egyház az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve megújuljon hitében és lelkületében.

Március:

Hogy megtaláljuk és segítsük azokat, akik a környezetünkben rászorulnak irgalmas szeretetünkre.

2016 Február:

Hogy az Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének.

 


 

November:

Hogy Szent Márton püspök példájára az igazság és a segítő szeretet hiteles tanúi lehessünk.

Október:

Családszinódusért és a hívő családokért, hogy remény és erőforrás legyenek az emberiség számára.

Szeptember:

Az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek, valamint az őket önzetlenül segítőkért.

Augusztus:
Hogy a nyugati világban élő, vagy az oda tanulni vagy dolgozni érkező magyarok a katolikus közösségekben megerősödjenek hitükben és az összetartó szeretetben.

Július:
Hogy a tanító szerzetesrendek alapítójuk karizmájához híven nagylelkűen szenteljék magukat az oktatás és nevelés szolgálatára.

Június:

Hogy Magyarország és a magyar nép a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 100 évvel ezelőtti felajánlásának megújítása nyomán megtapasztalja Jézus Szíve irgalmasságát és védelmező szeretetét. 

Május:

Hogy minden fiatal lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, a tanulásra és az emberhez méltó munkára.

Április:
Hogy szerzeteseink a megszentelt élet évében megerősödjenek hivatásuk biztos tudatában és az Egyházért érzett felelősségben.

Március:
Hogy püspökeink és papjaink megkapják a világosságot a Szentlélektől.

Február:
Hogy plébániáink a hit és a szeretet élő közösségei legyenek.

2015. Január:
Hogy Krisztus örömhíre eljusson Ázsia népeinek szívéhez.


December:

Hogy a katolikus családok a Szent Család példáját kövessék, és élő közösségeket alkossanak, egymást segítsék a hitben, a hűségben és az élet minden nehézségében.

November:

Hogy Krisztus tanítását a házasság felbonthatatlanságáról a házastársak és az egész egyház közössége mindig hűségesen elfogadja és megtartsa.

Október:

Hogy a fiatalok merjenek szentségi házasságot kötni és találják meg benne Isten szerető közelségét, életük értelmét és boldogságát.

Szeptember:

Minden tanulóért, oktatóért és nevelőért, hogy iskoláink biztos tudásra oktassák, és igaz emberségre neveljék a rájuk bízottakat.

Augusztus:

Hazánkért és népünkért, hogy gyarapodjék igaz emberi értékekben, békében és szeretetben éljen.

július:
Hogy a súlyos betegek és a haldoklók békét és irgalmat találjanak Isten szeretetében
június:
Hogy újonnan szentelt diakónusaink és papjaink Krisztus erejével és szeretetével hirdessék az Evangélium igazságát és örömét.
május:
Hogy minél többen újra felfedezzék a házasságot és a családot, mint a legnagyszerűbb értékek forrását az emberiség számára.

április:

Hogy II. János Pál és XXIII. János pápa szentté avatása biztos irányt mutasson és új lelkesedést adjon mindnyájunknak.

március:

Hogy Szent József példájára és közbenjárására a családapák örömmel és hűségesen teljesítsék hivatásukat, az egész egyház nagy családja pedig megtapasztalja Isten atyai gondoskodását.

február:

Hogy a fiatalok nyitottan és felelősséggel keressék élethivatásukat, és legyen bátorságuk keresni Isten akaratát.

2014. január:

Hogy Krisztus örömhírét az Egyház szabadon hirdethesse minden nép körében.


december:

Hogy Jézus születésének ünnepe hozzon békességet és örömet minden családba!

november:

Hogy Mindenszentek ünnepének megtartása erősítse közösségünket az üdvözültekkel, akik már felfoghatatlan módon Istennél vannak.

október:

Hogy a Földön minden embernek jusson tiszta és egészséges ivóvíz!

szeptember:

Hogy Isten áldása kísérje az új tanévben iskoláink minden oktatóját, munkatársát, növendékét és mindazokat, akik hitoktatóként, hittanárként végzik hitünk továbbadását.

augusztus:

Hogy magyar népünk Szent István példáját követve erőt merítsen a keresztény hitből életének megújítására.

július:

Hogy Szentatyánk, Ferenc pápa a Riói Ifjúsági Világtalálkozón a Szentlélek hathatós eszköze legyen, és minél több fiatalt elvezessen a találkozásra Krisztussal és az Egyházzal

június:

Hogy az Oltáriszentség imádása és gyakori vétele erő és lelki megújulás forrása legyen mindannyiunk számára.

május:

Hogy az édesanyák örömmel éljék meg az anyaság hivatását, és bölcsességükkel erősítsék családjainkat és népünket.

április:

Hogy a szegények találkozzanak környezetük segítő szeretetével, és lehetőséget kapjanak sorsuk javítására.

március:

Hogy a Szentlélek vezesse a pápaválasztó bíborosokat, és adjon világosságot és erőt az új pápának.

február:

Benedek pápáért és az Anyaszentegyházért.

2013. január:

Hogy azok a papok, szerzetesek és világiak, akik az egyház nevében tanítanak és nevelnek a hitre, szolgálatukra jól felkészüljenek, és mindig közösségben legyenek főpásztorukkal és Szent Péter utódjával.


december:

Hogy a hívő emberek szeretettel adják tovább az evangélium örömhírét saját családjukban, különösen a közös imádság és legnagyobb vallási ünnepeink otthoni előkészítése és átélése terén.
Hogy a katolikus családok a karácsonyfa alatt betlehemet is állítsanak, szenteste pedig olvassák fel Jézus születésének történetét, közösen imádkozzanak és énekeljenek.
november:
Hogy egyházunk minden tagja vállalja tudatosan is a keresztségben kapott missziós küldetését.

október:

Hogy a boldogságos Szűz Mária közbenjárása segítse az új evangelizáció munkáját hazánkban és egész Európában.

szeptember:

Hogy óvodáink és iskoláink a hittel és a szeretettel való találkozás helyei legyenek, járuljanak hozzá Egyházunk és társadalmunk közösségi életének és értékeinek erősödéséhez.

augusztus:

Hogy közösségeink életét ne a féktelen emberi önzés, hanem a bölcs és türelmes szeretet irányítsa.

július:

Hogy a papságra készülő fiatalok és a papok átérezzék hivatásuk fontosságát az egyház és a világ számára, és kitartsanak a Krisztushoz fűződő szeretetben.

június:

Hogy az idén felszentelt papok Szent Péter és Pál hitével és bölcsességével szenteljék egész életüket az evangélium hirdetésének.

május:

Hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

április:

Hogy húsvét ünnepe erősítse Istenbe vetett bizalmunkat és egymás iránti szeretetünket, mert Krisztus mindnyájunkért meghalt és mindenkit az örök boldogságra hív.

március:

Hogy a Szentlélek segítségével az új evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez.

február:

Hogy a haldoklók Krisztus szeretetéből reményt és bizalmat merítsenek.

2012. január:

Hogy a Szent Család közbenjárására szeretetben és békességben éljenek családjaink és egész népünk.


december:

Hogy a Szent Család pártfogó szeretete adjon bátorságot a fiataloknak a gyerekek vállalásához és szeretetben való neveléséhez.

november:

Hogy halottaink tisztelete tartsa ébren bennünk az egész ember megbecsülését és a feltámadás reményét.

október:

Hogy érezzük Szűz Mária anyai pártfogását a történelem minden helyzetében.

szeptember:

Hogy a katolikus iskolák hitelesen adják tovább Krisztus szeretetét és az igazi emberi értékeket

augusztus:

Hogy Boldog II. János Pál első magyarországi látogatásának huszadik évfordulója ébressze fel bennünk a reményt és a jövőbe vetett bizalmat.

július:

Hogy Boldog Scheffer János vértanú püspök közbenjárása támogassa a papokat a hivatásukban való kitartásra.

június:

Hogy hazánkban a megértés és a szeretet erősebb legyen minden gyűlöletkeltésnél és megtévesztésnél.

május:

Hogy Boldog II. János Pál pápa közbenjárására, Krisztus érdemei által Isten irgalmazzon nekünk és az egész világnak.

április:

Hogy a feltámadás reménye mindannyiunkat Isten iránti hálás szeretetre és egymás iránti nagylelkűségre indítsa.

március:

Hogy a magyar családok segítsék egymást a mindennapi feladatok megoldásában és a segítő szeretetre való nevelésben.
február:
Hogy minden dolgozni akaró ember megtalálja tisztességes munkáját és megélhetését.

2011. január:
Hogy a keresztények hitének és szeretetének látható egysége Isten kegyelmének ajándékaként hathatós tanúságtétel legyen a világ előtt.


december:
Hogy bízni tudjunk Isten segítségében, és az Ő szeretetétől kísérve minden nehézség ellenére meg tudjuk újítani a magunk és egész népünk életét.

november:
Hogy elhunyt embertársaink földi maradványainak tisztelete és az értük végzett imádság erősítse egyén és közösség hitét az emberi élet értelmében és a test feltámadásában.

október:
Hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.

szeptember:
Hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.

augusztus:
Imádkozzunk népünkért, a hazánkban élő nemzetiségekért és a szomszéd népekért, hogy egymás iránti tisztelettel és szolidáris szeretettel dolgozzunk azért, hogy életünk az igazi értékek szerint alakuljon.

július:
Hogy falvaink iskolái és egyházközségei a keresztényi szeretet, az összetartás, a kultúra és a hit megtartói és továbbadói legyenek.

június:
Hogy a papi hivatások gondozását minden más keresztény feladattól és szolgálattól világosan megkülönböztetve, a szentség sajátos küldetésének megfelelően önálló formában végezzük.

május:

Hogy bizalommal tiszteljük a Boldogságos Szűz Máriát, mint országunk és népünk nagyasszonyát és pártfogóját és állhatatosan kérjük segítségét, hogy életünk Isten bölcsessége és szeretete szerint alakuljon.

április:

Hogy Isten ajándékaként becsülni tudjuk keresztény hitünket és magyarságunkat és Krisztushoz méltóan éljünk.

március:

Hogy mindnyájan megkapjuk a kegyelem világosságát, hogy életünk minden pillanatában különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között és legyen erőnk arra, hogy a jót megtegyük.

február:
Hogy a papság lelkesen és energiával telve töltse be hivatását, és megbecsülje az előttük járó papi nemzedékek szolgálatának lelki eredményeit.

2010. január:
Hogy legyen béke Magyarországon és az egész világon.

december:

Hogy papjaink a védtelen kisgyermekként közénk született Fiúisten erejével tudják vezetni a rájuk bízott hívő közösséget.

november:

Hogy papjaink egyre jobban átérezzék hivatásuk pótolhatatlan fontosságát és az Egyház egész közösségének szeretetét.

október:

Hogy vértanúink és hitvallóink példája és közbenjárása segítsen bennünket, hogy hitünket bizalommal és hűséggel mutassuk fel a világnak.

szeptember:

Hogy fiataljaink minden nehézség ellenére nyugodt és szilárd oktatást és az igaz értékekre hiteles nevelést kapjanak.

2009. augusztus
Hogy Szent István király közbenjárására népünk fennmaradjon és a keresztény hit útján járjon.

2009. július
Hogy a Kármelhegyi Boldogasszony közbenjárására a hívő keresztények akkor is tudjanak ragaszkodni az igaz Istenhez és az Ő parancsaihoz, ha az őket körülvevő világ másképp gondolkodik.

2009. június
Hogy a papság éve, amelyet XVI. Benedek pápa meghirdetett, hozza meg sok embernek a bátorságot és a nagylelkűséget a papi hivatás vállalására.

2009. május

Az édesanyákért, hogy örömmel és szeretettel teljesítsék hivatásukat és megkapjanak a társadalomtól minden segítséget, hiszen népünk élete rajtuk múlik.

2009. április

Szentatyánkért, Benedek pápáért, hogy érezze apostolutódi szolgálatában a Szentlélek világosságát és erejét és mindnyájunk szeretetét.

2009. március

Hogy plébániai közösségeinkben feléledjen a testvéri segítség szelleme. Akik megtehetik, támogassák anyagilag is egyházközségük rászoruló tagjait.

2009. Február
Hogy Szent Pál példájára mi is apostoli lelkületű keresztények legyünk!

2009. Január
Imádkozzunk azokért, akik a hajléktalanok között a szeretetszolgálat és az evangelizáció munkáját végzik


2008. December
Hogy vallási életünk középpontja mindig Jézus Krisztus legyen, és szeretettel várjuk eljövetelét életünkben

2008. November
Könyörögjünk a Kárpát-medence püspökeiért, hogy a közös hitben és szeretetben egymást segítve vezessék a rájuk bízottakat Krisztushoz!

2008. Október
Boldogságos Szűz Mária, Bölcsesség Széke könyörögj katolikus papjainkért és híveinkért, hogy átérezzék, milyen fontos hitünk igazságainak pontos megismerése, és hűséges megőrzése a mai idők szellemi zűrzavarában!

2008. szeptember 
Hogy a felnövekvő nemzedék nyugodt körülmények között tanulhasson és az igazi emberi értékek tiszteletében nevelkedjen. A boldogságos Szűz Anyának, az Iskolák Pártfogójának szeretete kísérje katolikus óvodáink és iskoláink munkáját!

2008. augusztus
Hogy Isten áldása, a Nagyboldogasszony és a magyar szentek közbenjárása kísérje népünk életét!

2008. július 
Hogy mindennapi életünkben mindig a főparancsot kövessük: “Szeresd embertársadat, mint önmagadat!”

2008. június
Hogy az aratás Ura küldjön új papi hivatásokat saját művének folytatására és így újítsa meg egyháza életét.

2008. május
Hogy Közép-Kelet-Európa népei kiengesztelődött szívvel fáradozzanak az optimista és életerős emberi közösség építésén.

2008. április
Hogy minden magyar hívő szerető és megértő főpásztori gondoskodást találjon, a lelkipásztorok pedig szeretettel forduljanak a rájuk bízott hívők felé: így legyenek egyházmegyéink és plébániáink a kölcsönös szeretet, gondoskodás és az élő hit valódi közösségei

2008. március
Add, Urunk, hogy mindannyian megértsük a böjt igazi értelmét, Isten és ember iránti szeretetből az üdvösségre tekintve tudjunk lemondani anyagi javakról és keresztény, emberi “tartással” élni.

2008. február
Hogy plébániai közösségeink minden tagja felelősséget érezzen egymás iránt, és közvetlen, konkrét módon is segítse betegeinket és öregeinket, hogy hozzájuthassanak a számukra szükséges gyógyszerekhez és ápoláshoz.

2008. január
Hogy a világ népei felismerjék a családban az élet és a szeretet bölcsőjét, és minden társadalmi szerveződés ősmintáját. Így életközelben tapasztalják meg a békét és sugározzák azt az egész világra.

 


2007. december
Megtestesülésével Isten szolidaritást vállalt az emberiséggel. Kérjük tőle, hogy Krisztuséhoz hasonló érzülettel és felelősséggel példát mutathassunk a szolidaritásra népünk minden tagjával, a családokkal, a betegekkel, az idősekkel és a tanulni vágyó fiatalokkal.

 

2007. november
Hogy az Egyház tagjai a Szentlélektől adott találékonysággal kutassák fel azokat a helyzeteket, ahol az anyagi és emberi szükségben közvetlen segítséget nyújthatnak és Szent Erzsébet példáját követő szeretetükkel Krisztushoz vezethetik az embereket.

2007. október
Add, Urunk, hogy családjaink erősödjenek szeretetben és hívő reménységgel nézzenek szembe a gondokkal is. Katolikus iskoláink pedig növekedjenek lelkiségükben, egyre jobban végezzék oktató és nevelő munkájukat, és kapják meg ehhez a társadalom kellő gondoskodását, hogy ne roppanjanak meg a nehézségek súlya alatt.

2007. szeptember
Istenünk, Krisztus Urunk által a Szentlélekben kérünk, hogy magyar népünk egyre inkább átérezze az emberi együttélés alapvető követelményeit, az igazság, az igazságosság, a szeretet és a szabadság értékét.

Létrehozva 2013. június 2.