Imák Szent Antalhoz különféle szükségleteinkben és életviszonyainkban

Szent Antal napján

Őszinte gyermeki örömérzettel járulunk ma eléd, oh dicsőséges Szent Antal! és köszöntünk téged mint legjóságosabb védőszentünket. Ma különös fényességben ragyognak mennyben dicső erényeid, melyekért áldjuk és magasztaljuk mennyei Atyánkat. Áldjuk és magasztaljuk őt azon kitűnő kegyelmekért, melyekkel téged e földön kitüntetett, s a melyekkel közreműködvén, a szentség oly tündöklő fokára emelkedtél. A te dicső neved ünnepén fokozott öröm tölti el szívünket, ha mennyei boldogságodra gondolunk. Alázatos bizodalommal tekintünk ma feléd, oh dicsőséges Szent Antal! hiszen ez örömnapon bizonyára kiárasztod reánk jóságodat.

Örömmel hozzuk íme színed elé köteles tiszteletünk adóját azon buzgó kérelemmel, hogy minket továbbra is védenceid sorában megtartani méltóztassál. S minthogy mi mindig hű követőid és jó gyermekeid kívánunk maradni: azért őszinte, komoly akarattal fogadjuk meg neked, hogy a te vezérletedet mindig nagyra becsülni és híven követni szándékozunk. Adjad, hogy ezen jó szándékunk minél erősebbé váljon Isten dicsőségére és a te tiszteletedre. Maradj mindig velünk, oh Szent Antal! Légy a mi állandó pártfogónk, segítőnk, vigasztalónk és közbenjárónk Istennél, hogy őt egykor veled együtt magasztalhassuk örökké. Amen.

A beteg imája Szent Antalhoz

Oh kedves Pártfogóm, csodatevő Szent Antal! kérlek, ajánld föl ezen betegségemet Istennek elégtételül számtalan bűneimért. Eszközöld ki csak azon kegyelmet, hogy azt Isten dicsőségére s lelkem üdvére türelemmel viseljem. Hiszen tudom, hogy sokszoros gonoszságaimért még súlyosabb büntetést is megérdemeltem volna, mint a minő mostani betegségem; de te, kegyes védőszentem, ne tekintsd bűneimet, hanem csodatevő hatalmad által légy segítségemre, enyhítsd testi fájdalmaimat, és adj türelmet bajaim elviselésében. Ha azonban másként határozna fölöttem mennyei Atyám, s az egészség nem válnék az én s enyéim lelki üdvére, akkor is legyen meg Isten szent akaratja. Isten akaratában megnyugodva nem szűnöm meg, oh kegyes védőszentem, kiáltani hozzád: Jézus barátja, könyörögj érettem! Amen.

Imádság Szent Antalhoz elveszett tárgyak visszaszerzéséért

Oh dicsőséges Szent Antal! kit az Úr az elvesztett vagy ellopott tárgyak gyors megtérítőjévé tett, hallgasd meg az én alázatos kérésemet. Íme, kárt szenvedtem vagyonomban, mert egy szükséges és nekem kedves dolgom elveszett. Te, ki annyi ember ügyes-bajos dolgaiban segítettél már, ne tagadd meg tőlem sem hathatós közbenjárásodat. Oh nagy csodatevő Szent Antal! szerezd nekem vissza az én elveszett dolgomat, melyet mindeddig megtalálni nem birok. Én gyermeki bizodalommal várom a te hatalmadnak megnyilatkozását, de egyszersmind megnyugszom Isten bölcs rendelésén. Az istenfélő Jóbbal akarom jó és bal szerencsémben egyedül Isten dicsőségét magasztalni. Amen.

Valamely különösen fontos ügyben

Bánatos szívvel és gyermeki bizalommal állok íme előtted, oh dicsőséges, csodatevő Szent Antal! és alázattal esedezem, ne hagyj magamra szorongattatásom idején. Eszközöld ki számomra, kérlek …. (itt add elő kérésedet). Oh Szent Antal! éreztesd velem pártfogásodnak csodaerejét és segíts ki sanyarú helyzetemből, hogy megnyervén Isten irgalmát, azt szüntelen áldhassam. Amen.

Utazás előtt

Oh nagy csodatevő Szent Antal! kit Isten csodálatos kegyelme országokon keresztül vitt át hihetetlen rövid idő alatt, hogy utazásod célját elérjed; kérlek, légy hű vezérlőm utazásomban, melyet íme a te pártfogásodban bizakodva megkezdek. Őrizd lelkemet a bűntől, testemet minden gonosz támadásoktól, szerencsétlenségtől. Imádkozzál érettem a mennyben, hogy ezen utazásom Isten dicsőségére és lelkem javára sikeresen végződjék, hogy annak végeztével méltóképpen háláljam meg jóvoltodat. Amen.

Ellenségeink ellen való oltalomért

Oh dicsőséges csodatevő Szent Antal! ki még a gonosz lelkeknek is félelme vagy; óvj meg engem hathatós pártfogásod által mindama gonosz incselkedésektől, melyekkel ellenségeim romlásomra törnek és hálójukba keríteni akarnak! Ne engedd, hogy gyűlölködő elleneim diadalmaskodva rajtam, téged is, mint hű pártfogómat, becsméreljenek. Te, ki az elhagyottak és üldözötteknek mindig oly gondos istápolója valál, hiúsítsd meg a rossz embereknek ellenem szőtt fondorlatait, hogy bátorságosan szolgálhassak Istenemnek holtomiglan. Amen.

Rokonunk vagy ismerősünk mértékletlensége ellen

Oh csodálatos tisztaszívű Szent Antal! kinek lelkét a legkisebb gonosz indulat sem érintette: kérlek azon szeretetre, mellyel a szerencsétlen bűnösök iránt viseltetel, mentsd meg az ő (N. N.) lelkét a megvetendő szenvedélytől! Légy kegyes pártfogója, bár ha méltatlan is reá, és eszközöld ki közbenjárásod által, hogy megsiratandó szenvedélyét végre szívből megutálja és lelkileg újra szülessék az Istennek tetsző életmódra. Add, hogy lelkileg megtisztulván, a könnyelműen eltékozolt javait visszaszerezze, s azokat Isten dicsőségére, kötelmeinek teljesítésére és felebarátainak javára fordítsa.

Nekem pedig nyerd meg, oh kedves védőszentem, azon kegyelmet, hogy reményemet ne veszítsem, hanem türelemmel és állhatatos bizodalommal imádkozzam a szerencsétlenért és megnyugvásomat helyezzem Isten szent végzésében. Amen.

Rossz gondolatok ellen

Oh dicsőséges Szent Antal! ki a gonosz lelkeknek félelme vagy, nézd, mennyire háborgatják lelkem nyugalmát a rossz gondolatok! Én szívemből utálom azokat, és ígérem, hogy ellenük mindig küzdeni fogok. Inkább óhajtok meghalni, mintsem abba beleegyezni, ami Isten parancsaival ellenkezik.

Éppen azért esedezem hozzád, oh Szent Antal! mutasd meg hatalmadat a gonosz kísértőnek és távoztass tőlem minden bűnös gondolatot, mert én egészen Jézusomé akarok maradni. Távozzatok tehát tőlem, rossz gondolatok; veletek semmi közösségem, én nem engedek nektek, mert Istenemet akarom szeretni és az ő akaratát teljesíteni. Amen.

Hálaima valamely elnyert kegyelemért

Oh milyen hatalmas a te pártfogásod, kedves Szent Antal! Még rajtam is segítettél, pedig bűneim miatt bizony a te jóságodra nem is voltam méltó. Áldassék és dicsőítessék az Úr neve! Szívem mélyéből mondok neked köszönetet, kegyes védőszentem. Fogadd az én hálálkodásomat kegyesen és légy hathatós szószólóm az Istennél ezután is, hogy irántad való bizalmam és tiszteletem mindjobban gyarapodjék.

Téged pedig, fölséges Istenem! egész szívemből imádlak és háladatosan hódolok neked ama kegyelmedért, hogy hű szolgádnak, Szent Antalnak érdemeiért megadtad, amit kértem. Áldjon és magasztaljon Téged ezért a menny és föld, dicsőítsenek az angyalok és szentek seregei örökké. Amen.

Imádság boldog kimúlásért

Szelíd és boldog volt a te halálod, Szent Antal; vajon milyen leszen az én kimúlásom? Oh te haldoklóknak édes vigasztalása! azon nagy kegyelemre kérlek, mely által téged az Isten oly csendes és boldog halállal szólított magához: állj mellettem életem végperceiben és eszközölj ki számomra is boldog kimúlást. Erősítsd majdan lelkemet, hogy az örökkévalóságtól való rettegés kísértetbe ne ejtsen. S miként már oly számtalanoknak váltál édes vigaszára, úgy vigasztald az én lelkemet is a halálos küzdelem szorongattatásaiban. Oh kedves jó Szentem! neked ajánlom egész életemet, de különösen annak végét a halálos ágyon. Ne hagyj el akkor, midőn talán érzékeim tompulván, képtelen leszek téged segítségül hívni, hanem állj résen hatalmas közbenjárásoddal, hogy tisztán és halálos bűn nélkül álljak az örök Bíró elé s elnyerhessem a jól küzdők koronáját a mennyben. Amen.

Földi vagyon elvesztésekor

Oh jóságos Szent Antal! Én tudom, hogy minden, amit mennyei Atyánk reánk bocsát, jól vagyon téve. Éppen azért reménylenem kell, hogy a kárvallás, melyet szenvedtem, a te közbenjárásod által bizonyára lelki hasznomra fog válni. Bármily súlyos is tehát a csapás, melyet Isten keze reám mért, azt zúgolódás és panasz nélkül akarom elviselni, hogy méltó legyek, oh kedves Védőszentem, a te vigasztalásodra és Isten áldására. Nagy és igenis súlyos az én veszteségem; hanem bízom az én Istenem végnélküli bölcsességében, hogy azt hasznomra fogja fordítani oly módon, mely reám nézve most ismeretlen, de idő folytán annál jobban fölfoghatom. Kérlek azért buzgó és törődött szívemből, kedves Szent Antal, erősítsd lelkemet mostani szorongattatása idején és légy mellettem a jövőben is, ha netalán Isten szent akarata új megpróbáltatásokat mérne reám. Hathatós pártfogásodban bízva, minden bajt, veszteséget alázatos és türelmes szívvel akarok elviselni, mert hiszen hajunk szála sem görbülhet meg Isten akarata és tudta nélkül, ki nemcsak javainknak, hanem életünknek és halálunknak is korlátlan Ura marad örökké. Amen.

Életpályaválasztás előtt

Oh dicsőséges Szent Antal! Te a legjobb és Istennek legtetszőbb életpályát választottad! kérlek, légy segítségemre és esdj le számomra kegyelmet Istentől, hogy jól megérthessem, mi legyen Isten akarata velem. Add, hogy megismerjem, mi volna kedves Istennek és neked, és mi szolgál leginkább magamnak és embertársaimnak üdvére. Támogasd, kérlek, közbenjárásoddal értelmemet és akaratomat a csalfa földi befolyásoktól és gonosz szenvedélyektől, hogy szerencsésen azon pályát válasszam, melyet mennyei Atyám irántam való szeretetében számomra kiszemelt, hogy e pályám végeztével méltó legyek fölvétetni a jól küzdők dicső seregébe a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

A szülő imája gyermekeiért

Oh Szent Antal! ki mindenkor különös gondját viselted a családok egyetértésének és keresztény életmódjának: hallgasd meg aggódó szülői szívemnek gyermekeimért hozzád való esdeklését. Könyörögj Istennél gyermekeimért, hogy adja meg nekik mindenekelőtt a maga országát és igazságát, öntsön szeretetet szívükbe Isten és emberek iránt, gyűlöletet minden ellen, amivel Isten szent akaratát megbánthatnák. De vigyázz szüntelenül reám is, hogy soha semmi helytelen szóval vagy példaadással ne legyek lelki romlására gyermekeimnek, hanem inkább szeretetemet a kellő éberséggel és fegyelemmel egyesítve, lelküket mindenkoron az Úr igaz ösvényén tarthassam.

Különösen kérlek, oh kedves Védőszentem! fogadd pártfogásodba gyermekeimet is. Gondozd őket, mint a magadéit, és add megérnem azt az örömöt, hogy mindnyájan Istennek hű szolgái és a te csodatevő oltalmadnak buzgó tisztelői legyenek ez életben, s majdan a másvilágon a mennyei dicsőségnek boldog örököseivé váljanak. Amen.

A gyermek imája szülőiért

A te szent oltalmadban bízva, oh kedves Szent Antal! emelem föl szívemet mennyei Atyámhoz, kérve az ő bőséges kegyelmét és áldását édes szülőimre. És minthogy én magam még gyönge és tehetetlen vagyok, azért téged hívlak segítségül, oh hatalmas csodatevő, hogy édes jó szülőimet erősítsd és vigasztald az élet nehéz küzdelmeiben. Magamat pedig vezérelj mindig a gyermeki erények útján, hogy jó szülőimnek soha bánatot vagy keserűséget ne okozzak, hanem engedelmes jó magaviseletemmel méltó legyek ama nagy szeretetre és gondoskodásra, mellyel irántam viseltetnek. Távoztass el tőlünk minden kísértést, szomorúságot és csapást és tarts meg mindnyájunkat szerető pártfogásodban, életünkben és halálunk óráján. Amen.

A házasok imája

Oh dicsőséges Szent Antal! ki már annyi családnak fenyegetett boldogságát megmentetted: kérlek téged, hallgasd meg az én alázatos imámat is! Nyerd ki házassági frigyünkre Isten áldását! Őrizd gondosan családi tűzhelyünket, hogy soha ne távozzék körünkből a béke, szeretet és boldog együttérzés angyala. És mivel Te, oh Szent Antal, igen jól ismered a családot fenyegethető veszélyeket, bajokat és nehézségeket: azért különösen könyörgöm, hogy pártfogásod által eszközöld ki számunkra azt a kegyelmet, hogy … (itt add elő, ami különösen szíveden fekszik). Add, hogy erénypéldád állhatatos követése által Istennek tetsző életet folytassunk, és erényben, buzgóságban gyarapodva érhessük meg az élet alkonyát. Légy kegyelmes oltalmazónk ama pillanatokban, midőn a halál keze széttépi házassági frigyünket, és add, hogy majdan szerencsésen lépve át az örökkévalóság küszöbét, veled együtt áldjuk és magasztaljuk Istent örökké. Amen.

Özvegységre jutottak imája

Oh te szomorúak édes vigasztalója, Szent Antal! csepegtesd, kérlek, az én elhagyatott szívembe is közbenjárásod által a megnyugvás és vigasz balzsamát! Íme, az Isten bölcs végzése az, hogy ezentúl főleg az ő szolgálatában keressem szórakozásomat és vigasztalásomat. Légy segítségemre, oh Szent Antal, hogy erős lélekkel küzdjek a mennyeiekért özvegységem napjaiban! Én mindenkor hódolni akarok Isten bölcs végzéseinek, történjék velem a jövőben Isten legszentebb akarata.

Imádkozzál, oh jóságos védőszentem, elköltözött hitvestársamért is, nekem pedig szerezd meg ama kegyelmet, hogy e földön jámborul élvén, egykor Isten színe előtt ismét találkozhassam hitvestársammal a mennyben. Amen.

Az áldott állapotú feleség imája

Oh dicsőséges, csodatevő Szent Antal! kinek közbenjárására minden veszély eltűnik: fogadd a te aggódó szolgálódat kegyes és hatalmas pártfogásod alá! Íme, Isten végtelen bölcsességének úgy tetszett, hogy véremmel életet adjak az ő új teremtményének, édes magzatomnak – és én térdre borulva hálát mondok mennyei Atyám ezen jóságáért. De kérlek, kedves, jóságos védőszentem, imádkozzál érettem Istennél, és őrizd testemet, lelkemet mindig, főképpen ama válságos órában, midőn magzatomnak földi vándorlását meg kell kezdenie. Azontúl is egyedül Isten szolgálatának és dicsőségének ajánlom és szentelem teljes szívemből gyermekemet. Légy neki is hathatós pártfogója, oh Szent Antal! hogy Isten parancsolatainak engedelmeskedve, oly életet éljen, mely által méltóvá legyen a te szeretetedre s az örök életre. Amen.

Orvosi műtét előtt

Oh én kedves védőszentem, hatalmas csodatevő Szent Antal! most imádkozzál értem, most vidd az én fohászaimat az irgalmas Isten trónja elé, most eszközölj ki számomra türelmet, erőt és bátorságot! Miután Isten szánt akarata az, hogy testem itt szenvedjen, imádkozzál értem, oh Szent Antal, hogy a más világon annál inkább kíméljen meg a gyötrelemtől. Jézus, Mária, Szent József és Szent Antal! a ti kezeitekbe ajánlom magamat az Atyának, Fiúnak, és Szentléleknek nevében. Amen.

(P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve – PPEK)


Ajánljuk még:

Szent Antal hatalmáról

Létrehozva 2022. április 26.