Kilenced Szent József tiszteletére

Kilencedet kezdünk  március 10-én, Szent József ünnepére. Ha valaki be szeretne kapcsolódni, szívesen fogadjuk, a kilenced alatt ezeket az imákat végezzük:

Istennek kedves szentje, boldogságos Szent József! Te a Gondviselő Istentől neked kijelölt mindennemű helyzetben példát adtál élethivatásunk Istennek tetsző betöltésére: mint ifjú, a szerény önfegyelmezésre, mint hitves, az önfeláldozásra, mint kenyérkereső a munkáséletre, mint családfő, a magáról megfeledkező gondosságra.

Első nap – Szent József imádságos élete

Áhítatos lelkem a betlehemi szent jászol mellett lát először. körülötted dicsőséget zengő angyalok és imádkozó pásztorok. tekinteted szent elragadtatással függeszted a kis Jézusra: imádkozol. Ó Szent József, most látom, hogy az imádság az élet kulcsa, így az én lelkemben is megszületik a betlehemi jászol békéje, az angyali kar éneke: meglátom a Jóisten gondolatait. Örömöm lesz, ha élhetek, dolgozhatok Azért, Aki eljött közénk, hogy testvérünkké legyen. Szent József az imádságos élet példaképe, könyörögj érettünk! Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség.

Második nap – Szent József béketűrése

Alig örvendeztél az égi Kisdednek, máris álmodban angyali szó figyelmeztet:” Fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba!” Heródes kardja vészesen fenyegetett már. Ó mennyire fájhatott szíved, amíg Egyiptom kietlen homokpusztáin át menekültél! Emberek miatt kiűzve – idegenben – de nem panaszkodol. Rábízod magadat a hűséges Istenre s készséggel teljesíted szent akaratát. Csodálom nagy lelki erődet Szent József atyám. Ezután az emberekben, ellenségeimben én is Isten védőjét akarom látni és szeretni őket az édes Jézus tanítása szerint: ”Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal!” Szent József a béketűrés példaképe, könyörögj érettünk! Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség.

Harmadik nap – Szent József erőslelkűsége

A számkivetés békességgel tűrt napjai után örömhírt hoz az angyal, hogy visszatérhetsz Názáretbe. De mi várt otthon? …Évek óta megroskadt ház, idegen arcok, hidegség. Éjt nappallá téve dolgozol. Tudtad, hogy miért! Ó Szent József, Jézus erőslelkű gondviselője! Hányszor elfog engem a kislelkűség: Miért kell ennyit fáradnom, küzdenem? Tudom, miért! Isten adja, hogy megpróbáljon, mint aranyat a kemencében. Tudom, kiért. Az értem szenvedő Jézusért! Segíts Szent József erőtlenségemen, hogy az élet keresztjeit erős szívvel fogadhassam. Erőslelkű József könyörögj érettünk! Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség.

Negyedik nap – Szent József alázatossága

Hétévi távollét után új életet varázsoltál a názáreti kis házba. Családias lelked nagy erénye, a megértő, békés szeretet megsegített. Békességben összefogás, összefogásban erő, erőben győzelem! Isten is oda árasztja kegyelmét, ahol szent szeretetben egy az egész család. Hogyne vetted volna körül a kis Jézust és a Szűzanyát atyai szereteteddel, hiszen Isten adta őket neked őrizetre. Ó Szent József buzdíts bennünket, hogy tudjunk alázatos szívűek lenni, tudjuk egymás hibáit elnézni, szeretetben összefogni s akkor a mi családunkba is beköltözik a názáreti ház édes békéje. Szent József a családok oszlopa, könyörögj érettünk! Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség.

Ötödik nap – Szent József tisztasága

Mi tett még olyan erőssé, Szent József? Nem kell sokáig várnom a feleletre, hiszen házad a szüzesség hajléka. A Szeplőtelen Anya a szüzek Szüze, Jézus nyíló liliom lelke pedig a szüzesség isteni forrása. Ilyen szűzi lelkek között szűzies maradt a Te szíved is, ősz hajú szent pátriárka. Meggyőzted magadat s ezzel a világot is, mert a szüzesség kemény, mint az acél. Szüzesség atyja, Szent József, őrizd meg lelkemet a tisztátalanság szellemétől! Ha csábít a sátán, ha zúgolódik a test, fordítsd tekintetedet a tisztaságos Jézus és a Szeplőtelen Anya felé, hogy az ő segítségükkel tiszta maradjon a szívem. Tisztaságos József, könyörögj érettünk! Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség.

Hatodik nap – Szent József önzetlensége

A húsvéti ünnepekre Jézussal és Máriával fölmégy Jeruzsálembe, a szent városba, az Úr templomába. Szentek vagytok, mégis együtt mentek a többi emberrel s együtt éneklitek boldog vágyakozással a Messiást váró zsoltárokat. Pedig ti boldogan tudjátok, hogy már megérkezett a Messiás, hogy már köztetek lakik az Üdvözítő. Nem jártok külön utakon, példaadásotok nem nagyzoló, nem tolakodó. Egyszerűen, csendesen siettek Jeruzsálem felé. Alázatos példátok hat. Szent József óvj meg minden feltűnésvágytól, a különcködéstől! Add, hogy önzetlen, alázatos életünk példájával hirdessük a mindenkit boldogítani akaró Krisztus Királyt! Alázatos lelkű Szent József, könyörögj érettünk! Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség.

Hetedik nap – Szent József figyelmessége és aggódása

Jeruzsálemből mentetek hazafelé egy napig. Kerestétek a rokonok, ismerősök között, akkor vettétek észre, hogy nincs veletek a gyermek Jézus. Szent József, aggódva kérdezed a Szűzanyától: hol maradt Jézus? Ó, gyermekért aggódó két szép arc! Hogy űz, hajt a szeretet, míg csak rá nem találtok sok keresés után, három nap múlva a templomban. Szent József aggódó atyai szíve, plántáld az én szívembe is a gyermekeiért reszkető szülői szeretetet, gyermekeim lelkébe pedig öntsd a szülők iránti szerető ragaszkodást! Add, hogy mint Istentől megőrzésre kapott feslő életbimbókat, szeretettel, egyben bölcs szigorúsággal nevelhessem! Segíts meg Isten ítélőszéke előtt a végső leszámoláskor, hogy én is elmondhassam: Uram akiket reám bíztál, mind megőriztem számodra. Szent József, Jézus gondviselő nevelőatyja könyörögj érettünk! Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség.

Nyolcadik nap – Szent József halálunk óráján menedékünk

Az örökkévalóság órája megérkezett. Egész életed Isten színe előtt folyt le: nem tekintetted az emberek tetszését, csak arra figyeltél, hogy Istennek tessél. A jutalom nem késett: Jézusnak és tiszta jegyesednek boldogító ölelése közben mentél a mennyei Atya kitárt karjai közé. Dicsőséges Szent József, Te már ott vagy, ahová mindnyájan készülünk. Segíts úgy élnünk, hogy ne az emberek, hanem Isten szent akarata irányítsa cselekedeteinket. Hadd távozzam én is úgy e földi világból, mint Te, áldott Szent József! Küldd el halálos ágyam mellé Jézust és Máriát, hogy az ő társaságukban lépjem át az örök élet küszöbét. Így remélem, hogy az én Uram Jézus Krisztus nem szigorú bírám, hanem szerető testvérem lesz a boldog örökkévalóságon át az örök Istennek, a Boldogságos Szűzanyának, az angyaloknak és szenteknek áldott társaságában. Szent József haldoklók pártfogója, könyörögj érettünk! Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség.

Kilencedik nap – Szent József az Anyaszentegyház védőszentje

Szent József atyai pártfogásodat nem csak magamnak kérem. Terjeszd védőpalástodat a Római Katolikus Anyaszentegyházra és annak Jézus vérén megváltott minden tagjára, hiszen az egyház téged választott pártfogójának. Amilyen gondos szeretettel védted a názáreti kis családot, úgy vedd szíved gondjaiba Krisztus Titokzatos Testének nagy szent ügyét. Védd meg minden ellenségtől a hitetlenség és istentelenség minden ártalmától, hadd vezessen minden lelket az örökkévalóság biztos révpartjára. Állj bölcs tanácsoddal a szentséges atya mellé, hogy biztos kézzel vezethesse egyházát a végső diadal felé. Áld meg a püspököket, papokat, hogy gyümölcsözően munkálkodhassanak a lelkek megmentésének szántóföldjén. Töltsd el minden katolikus szívét az egyház iránt hűséges tántoríthatatlan hittel és szeretettel. Az egy akolon kívül élő bárányokat is segítsd vissza a Pásztorhoz, Krisztushoz. Nekem pedig adj ragaszkodó lelkületet, hogy mindig szívemen hordjam egyházam nagy és szent érdekeit, hogy minden erőmmel én is beálljak a nagy arató munkába, hiszen Jézusod maga említette, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Légy velem életem minden küzdelmében, hogy hősiesen helytállva az egyház szent hajóján eljussak az örök boldogság hazájába. Ámen. Szent József az anyaszentegyház védőszentje könyörögj érettünk! Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség.

Ima Szent Józsefhez

Emlékezzél meg, ó Mária tisztaságos jegyese, kegyelmes pártfogóm, Szent József sohasem lehetett hallani, hogy valaki a pártfogásodat kérte volna és oltalomért hozzád folyamodott volna és vigasztalás nélkül maradt volna. Bizalommal járulok színed elé, hogy magamat bemutassam, lelkem neked ajánljam. Ne vesd meg könyörgésemet, Üdvözítőm nevelőatyja, hanem fogadd kegyesen és hallgass meg. Ámen.

Szerkesztette: Antal Ibolya – Gyímesbükk

Létrehozva 2021. január 27.