Szent Tádé a reménytelenek közbenjárója

Szent Tádé tisztelete a legrégebbi időkből származik. Különösen Keleten, az örmény katolikusok fordultak gyakran hozzá. Hiszen Ők tőle ismerték meg Krisztus tanítását és apostoluknak tisztelik. Nyugaton Szent Bernát terjesztette tiszteletét. Állandóan magánál hordta Tádé apostolnak egy kicsiny ereklye-darabját és meghagyta, hogy halála után helyezzék azt mellére és vele temessék el.

Szent Brigitta volt a másik szent, aki buzgón terjesztette Szent Tádé tiszteletét, akinek személyére egyik látomásában maga az Üdvözítő hívta fel a figyelmét. Hazánkban Bécsből terjedt el tisztelete. Itt ugyanis az újkornak modern apostola, Hofbauer Szent Kelemen buzdította lelki gyermekeit Szent Tádé tiszteletére.

További olvasnivaló itt található.

 

1:nap
Szent Júdás Tádé apostol! Te abban a megtiszteltetésben részesültél, hogy az Üdvözítő rokona lehettél. Milyen csodálatos dolog lehet olyan családban élni, ahol az isteni kegyelem ilyen bőségesen szétárad. Éppen ezért, Téged is meghívott az Úr Jézus tanítványai közé, bár csak egyszerű földműves voltál. S Te meghallva a hívó szót, mindenedet elhagyva követted isteni – Mestered. Kérünk Istenünk, adj nekünk is szent hozzátartozókat, akik nekünk példaképül szolgálhatnak, akik segítségünkre sietnek, ha testi-lelki bajban vagyunk, amikor üdvösségünk veszélyben forog. S azt is add meg kegyesen Istenünk, hogy mi is mindig meghalljuk a Te tanításod Igéit; és azt teljes szívvel követni tudjuk. Amen.
(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

2: nap
Szent Tádé! Testvéreddel, Simonnal együtt Jézus tanítása által felül tudtatok emelkedni az Isten országának földies elképzelésein. A Szentlélek kiáradása után pedig isteni erővel munkálkodtatok minden nehézség, üldöztetés, fáradalom és megpróbáltatás ellenére azon az országon, amely nem evilágból való. Kérjük ezért közbenjárásotokat a mindenható Istennél, hogy mi is megkapjuk a Szentlélek ajándékaként azt az elszántságot és kitartást, amely bennetek lobogott, hogy életünk minden napján munkánkat felajánlhassuk az eljövendő Isten országának épüléséhez. Amen.
(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

3. nap
Szent Júdás Tádé apostol! Te Szent Simonnal Perzsiában a békét igazul jövendölted meg, míg a pogány jósok kétes választ adtak. Ezzel elnyerted a király kegyét, és szabadon hirdethetted a keresztény tanítást. Légy a mi életünkben is a béke hírnöke! Mindenható Istenünk! Add meg nekünk Szent Júdás Tádé közbenjárására, hogy mindenkor igazat tudjunk mondani, hitünk mellett pedig, ha azt kétségbe vonják, mindig bátran kiálljunk. Áraszd el a világon a békét, hogy megszűnjék mindenfajta viszály az emberek között. Amen.
(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

4. nap
Szent Júdás Tádé apostol! Az edesszai Abgár királyt meggyógyítottad leprájából azzal a kendővel, melyen Jézus képmása volt. Légy a szenvedők gyámolítója és vigasztalója ma is! Tengernyi szomorúságunk és bűnünk bennünket is elcsúfít: Légy a mi közbenjárónk Istennél, hogy az Ő megtisztító és vigasztaló kegyelme tisztítson és vigasztaljon meg ben¬nünket is, és így életünkkel áldhassuk üdvözítő Istenünket!
(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

5. nap
Isteni igazság apostola, Szent Júdás Tádé! Te nem a bűnöst vádolni jöttél, hanem az ártatlant védelmezni. És nem azért, hogy élőket megöljél, hanem hogy a holtakat életre keltsd. Kérünk, hogy bűneinkből a Te közbenjárásodra mi is megtérjünk, és a bűnből, a lelki halálból az isteni világosság és kegyelem éltető mezejére léphessünk. Ha nyomaszt is a bűnnek súlya, és a miatta érzett szégyen, adj erőt, hogy mindezek ellenére Isten segítségével és a Te közbenjárásod által a lelki életet válasszuk, és így az örök életet elnyerjük. Amen.
(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

6. nap
Szent Júdás apostol! Te Jézus tanítványa voltál, életének és feltámadásának tanúja, és pünkösdkor a Szentlélekkel elteltél. Ez adott erőt neked az igehirdetésre. De nemcsak az akkori kor emberének hirdetted Krisztust, hanem apostoli leveled által minden kor keresztény emberének adtál intő, figyelmeztető, buzdító szót. Add, hogy tanításod által mi is eljussunk az isteni igazság mind jobb megismerésére. Amen.
(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

7. nap
Üdvözítő Istenünk! Szavaid szerint az apostolok igehirdetését jelek és csodák fogják kísérni. Szent Júdás Tádé apostol életében is beteljesültek ezek az igék. Minden csoda jel, amely az Isten nagyobb szeretetére akar elvezetni bennünket. Kérünk, adj a mi életünkben is apró kis csodákat, amelyek bennünket is elvezetnek hozzád, minden élet forrásához. Kérjük most ehhez Szent Júdás Tádé közbenjáró imáját; akit e szent kilenced által tisztelni igyekszünk, hogy általa Tőled, minden kegyelem forrásától, minden égi és földi javakat kiesdhessünk. Amen.
(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

8. nap
Megváltó Istenünk! Te megadtad apostolaidnak a vértanúság pálmáját, hogy életük ta-núságtételével pecsételjék meg mindazt, amit hirdettek: a Te megváltó életed és tanításod valóságát. Szent Júdás is kiérdemelte ezt a halált, de tudjuk, hogy az ő vértanúsága is magvetés volt, amelyből a keresztény hit százszoros élete fakadt: Istenünk! Add, hogy Szent Júdás Tádé vértanúságának példáján felbuzdulva és megerősödve soha ne rettenjünk vissza semmiféle földi bajtól, nehézségtől, hanem bátran kiálljunk az igaz hit, és annak cselekedetei mellett. Kérjük, add ehhez kegyelmedet! Amen.
(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

9. nap
Szent Júdás Tádé apostol! Kérünk, hogy miként a mennybe feljutottál, és ott a mennyei fizetséget, az örök boldogságot és a közbenjárás dicsőséges feladatát elnyerted, imáid által bennünket is tégy méltóvá az örök életre, hogy ott egykor veled együtt zenghessük a szentek Istent dicsőítő énekét. Istenünk! Végére értünk e szent kilencednek, melyet Szent Júdás Tádé apostol tiszteletére végeztünk. Kérünk, Istenünk, hogy égi szented közbenjárása esdjen ki számunkra sok-sok kegyelmet, mely által hűséges híveid, bátor hitvallóid és egykor az égben Téged dicsőítő szentjeid lehetünk. Amen.
(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

Létrehozva 2023. február 20.