A búcsú ajándéka

A jubileumi év [2000, a szerk.] ünnepe nem csak egy páratlan lehetőség, hogy éljünk azzal a nagy ajándékkal, amelyet az Úr az Egyház közvetítésével búcsú formájában nekünk juttatott, hanem ez egyben egy jó lehetőség is arra, hogy a hívőkben a búcsúról szóló tanítást újra tudatosítsuk. Ezért az Apostoli Penintenciária mindazok javára, akik a jubileumi év helyszíneit meglátogatják, a következőket teszi közzé:

Megjegyzések a búcsúk általános természetéhez

  1. A búcsút a Kánoni jogok kódexe (can. 992) és a Katolikus Egyház Katekizmusa (1471-1479) a következőképpen definiálja: “A búcsú révén Isten elengedi egy általa már megbocsátott bűn ideiglenes büntetését. A búcsút megfelelő feltételekkel, a kellően felkészült keresztény hívők kapják meg az Egyház szolgálata által, aki mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételének a kincsét kiosztani jogosult.”
  1. Általában a búcsúk elnyeréséhez bizonyos feltételek teljesítése (lásd alább a 3-4. pontok) és bizonyos cselekedetek (lásd alább a 8-9-10. pontok) elvégzése szükséges.
  1. A búcsúk – mind a teljes, mind a részleges búcsúk – elnyeréséhez az szükséges, hogy a hívő már legalább röviddel a búcsú elnyerése előtt a kegyelem állapotában legyen.
  1. Teljes búcsú csak egyszer egy nap nyerhető. Ennek elnyeréséhez a kegyelmi állapotban levésen kívül a következők szükségesek:

          hogy a hívő mentes legyen minden bűnhöz, még a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodástól is;

          a bűneit szentgyónásban meggyónja;

          a Legszentebb Oltáriszentséget magához vegye (ezt kétségtelenül jobb a szentmisén való részvétel keretein belül megtenni, de a búcsúhoz pusztán az áldozás is elég);

          a pápa szándékára imádkozzon.

  1. Előnyös, de nem szükséges, hogy a szentgyónás és különösen a szentáldozás valamint a pápa szándékára való ima – amelyek a búcsú elnyerésének a feltételei – ugyanaznap történjenek; de elégséges, ha ezek a szent rítusok és imák néhány nappal (kb. 20) a búcsú előtt vagy után történnek. A pápa szándékára való ima az egyes hívek tetszésére van bízva, mindazonáltal ajánlatos, hogy ez egy Miatyánk vagy egy Üdvözlégy Mária legyen. Egy szentgyónás több teljes búcsú megnyeréséhez is elégséges; de minden teljes búcsúhoz külön kell áldozni és imádkozni a pápa szándékára.
  1. A gyóntatóatyák, azok számára, akik ebben jogosan akadályoztatva vannak, módosíthatják a búcsú elnyeréséhez szükséges cselekedetek és feltételeket (eltekintve természetesen a bűnöktől – beleértve a bocsánatos bűnöket is – elfordulást).
  1. A búcsút saját magunkért vagy az elhúnytak lelkéért lehet felajánlni, élő személyekért azonban nem.

A szentév sajátos vonatkozásai

Amennyiben a hívek megfelelnek a fenti 3-4 pontban leírt feltételeknek, jubilieumi búcsút szerezhetnek, ha valamelyik alábbi cseledetet elvégzik:

  1. A jámborság és a vallásosság cselekedetei

– zarándoklat a jubileum valamelyik szentélyéhez vagy helyszinéhez: a négy római főtemplom (Szent Péter Bazilika, Lateráni Bazilika, Santa Maria Maggiora Bazilika, Szent Pál Bazilika) egyikébe vagy ugyancsak Rómában a Jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilikába, a Falakon Kívüli Szent Lőrinc Bazilikába, a Madonna del Divino Amore Bazilikába, egy római katakombába és ott szentmisén vagy más liturgikus ünnepen (mint pl. laudes vagy vesperás) vagy valamilyen áhitatossági gyakorlaton (keresztút, rózsafüzér, Akathistos himnusz elimádkozása) vesznek részt;

– vagy a jubileum egyik helyszinét hívő módon – egyedül vagy csoportosan – meglátogatják és ott szentségimádást végeznek vagy hívő módon elmélkednek és ezt egy Miatyánk, egy Hiszekegy és egy Üdvözlégy elimádkozásával fejezik be.

9. Az irgalmasság vagy a felebaráti szeretet cselekedetei

          egy nehézségben lévő testvérünket vagy nővérünket (betegek, börtönben lévők, egyedül lévő idős emberek, fogyatékosok) szükségével arányos időt ráfordítva meglátogatják, amelyel egyben a bennük jelenlévő Krisztushoz zarándokolunk;

          vallásos vagy szociális tevékenységet (kallódó gyerekek, szükségben lévő fiatalok, rászoruló idős emberek vagy menekültek javára) – a dologgal arányosan – támogatnak;

          arányos részvétel a közösség javára szolgáló szabadidős tevékenységben vagy más formája a személyes áldozatnak.

  1. A bűnbánat cselekedetei

legalább egy napon keresztül

– kerülik az élvezeti szerek (pl. dohányzás, alkoholos italok) mértéktelen fogyasztását;

     – böjtölnek;

          tartózkodnak a hús (vagy egyéb, a különböző püspöki konferenciák előrírásainak megfelelő élelmiszerek) fogysztásától, és az így el nem fogyasztott élelmiszert a szegényeknek adják.

 Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciaria székhelyén, 2000. január 29-én

William Wakefield Baum kardinális, főpenitenciárius

Luigi de Magistris Nova Regens címzetes püspöke

 


 

A német nyelvű szórólap első és második oldala

A szentévi búcsúkat nem csak Rómában, hanem minden országban a kijelölt templomokban is meg lehet szerezni.

Ezek a szent kapuk már megnyíltak Magyarországon.

Ha csak azok, akik a nagyvárosokban laknak, vasárnap ezekbe a kijelölt templomokba mennének, és felajánlanák a megszerzett búcsúkat, november végéig sok léleknek tudnának segíteni a tisztítótűzben, szinte semmi erőfeszítéssel.

Köszönet Kata testvérünknek a német szórólap lefordításáért. A szerk.

Létrehozva 2022. április 27.