A szellemek megkülönböztetéséről

Lagrange: A Lelkiélet Hármas Útja 23. fejezet: A szellemek megkülönböztetése)

A Szentlélek iránti engedelmesség, amelyről az előző fejezetben beszéltünk, mint mondottuk, belső csendet, szokásszerű emlékezést és a távolságtartás szellemét követeli meg, hogy meghalljuk sugallatait, amelyek eleinte egy titkos ösztönhöz hasonlítanak, amely egyre inkább kinyilvánítja isteni eredetét, ha hűségesek vagyunk hozzá. Ez az engedelmesség azt is megköveteli, hogy a Szentlélek sugallatait megkülönböztessük azoktól, amelyek tévútra vezethetnek bennünket, két másik szellem sugallataitól, amelyek elsőre jónak tűnhetnek, de a halálba vezetnek. A szellemek megkülönböztetése következésképpen olyan téma, amelyet meg kell fontolnunk.

A szellemek megkülönböztetése alatt a Szent Pál által említett gratiae gratis datae (ingyenes kegyelem) egyikét érthetjük, amely alatt a szentek alkalmanként azonnal felismerik, hogy például valaki az igazi szeretet szellemében beszél vagy cselekszik, vagy csak színleli ezt az erényt. De a szellemek megkülönböztetése alatt érthetjük a bölcs belátást is, amely a szerzett okosság közreműködésével valamint a tanácsadás ajándékával a kötelességeit hűségesen teljesítő lelkivezetőnek adatnak. Ezzel a második jelentéssel fogjuk tárgyalni a szellemek megkülönböztetését.

Ezzel a kérdéssel foglalkozott Szent Antal remete, a szerzetesek pátriárkája; Szent Bernát a harmincharmadik prédikációjában; Bona bíboros, Szent Ignác, Scaramelli, és sok más író, akik az őket megelőzőktől merítettek ihletet.

A szellem alatt azt a hajlamot értjük, hogy az ember így vagy úgy ítélkezzen, akarjon vagy cselekedjen; így beszélünk az ellentmondás, a vita stb. szelleméről. De különösen a spiritualitásban három szellemet különböztetünk meg: Isten szellemét; a tisztán természetes szellemet, amely bukott természetünkből ered, amelynek szintén megvannak a maga impulzusai, erőssége, líraisága, pillanatnyi lelkesedései, amelyek illúziókat kelthetnek; végül az ördög szellemét, akinek érdeke, hogy elrejtse magát és a fény angyalának álcázza magát. Ezért mondja Szent János az első levelében: “Kedveseim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta ment ki a világba. “

Általában minden lélekben három szellem közül az egyik uralkodik: a bűnösökben az ördög, a langyosokban a természetes szellem; azokban, akik kezdik komolyan átadni magukat a belső életnek, szokás szerint Isten Lelke uralkodik, de sokszor közbeszól a természetes szellem és a gonosz szellem. Következésképpen soha senkit nem szabad egy-két elszigetelt cselekedet alapján megítélni, hanem az egész élete alapján. Isten még a tökéletesekben is megenged bizonyos tökéletlenségeket, amelyek időnként inkább látszólagosak, mint valódiak, hogy alázatban tartsa őket, és hogy gyakori alkalmat adjon nekik az ellenkező erények gyakorlására. Vannak Isten útján előrehaladott személyek, akik valamilyen betegség következtében rendkívüli ingerlékenységre hajlamosak. Olyanok, mint a rosszul öltözött emberek, mert betegségük mintegy megtízszerezi az ellentmondások által keltett fájdalmas benyomást, és néha az utóbbiak szüntelenül jelentkeznek. Nagy érdem lehet ebben a küzdelemben, és nagy türelem a látszólagos türelmetlenségben.

Ezért a legfontosabb, hogy tisztán megkülönböztessük, milyen szellem mozgat bennünket, mi Isten cselekedete bennünk, és mi a miénk, Szent János szavai szerint, evangéliumának prológusában: “Ahányan pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, nem a test akaratából, nem emberi akaratból, hanem Istentől születtek.  “Istentől születni”, ez a mi nagy nemesi címünk, és minden másnál többet mondhatunk róla: Noblesse oblige.

A szellemek megkülönböztetésének nagyszerű elvét maga Urunk adta nekünk az evangéliumban, amikor azt mondta: “Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szüretelnek-e szőlőt, vagy a tövisről fügét? Így hoz minden jó fa jó gyümölcsöt, a gonosz fa pedig gonosz gyümölcsöt. A jó fa nem teremhet gonosz gyümölcsöt, és a gonosz fa sem teremhet jó gyümölcsöt. “

Azok, akiket valójában gonosz szándék éltet, nem sokáig rejtegethetik azt. Nem késlekedik, mondja Szent Tamás, hogy különböző módokon nyilvánuljon meg: először is olyan dolgokban, amelyeket azonnal el kell végezni, anélkül, hogy ideje lenne mérlegelni és elrejteni a szándékát; aztán a megpróbáltatásokban, ahogyan azt a Prédikátorban olvassuk: “Van barát a maga alkalmaira, és nem marad meg a te bajod napján. ” Hasonlóképpen az emberek akkor mutatják meg jellemüket, amikor nem tudják elérni, amit akarnak, vagy amikor már elérték azt; így amikor valaki hatalomra jut, megmutatja, hogy milyen.

A fát a gyümölcséről ismerjük meg: vagyis ha az alapvető akaratunk jó, akkor jó gyümölcsöt terem. Ha úgy halljuk Isten igéjét, hogy azt a gyakorlatba is átültetjük, az emberek nem sokáig várják, hogy lássák; ha ellenkezőleg, halljuk, és megelégszünk azzal, hogy azt mondjuk: “Uram, Uram”, anélkül, hogy Isten akaratát teljesítenénk, hogyan várhatunk jó gyümölcsöt? Ennek az elvnek a fényében: “A fát a gyümölcséről ítélik meg”, megítélhetjük, hogy milyen szellem mozgat bennünket. Látnunk kell a befolyásának eredményeit, és össze kell hasonlítanunk azzal, amit az evangélium mond nekünk a fő keresztény erényekről: egyrészt az alázatról és az önmegtagadásról vagy lemondásról, másrészt pedig a három teológiai erényről: a hitről, a reményről, az Isten és az Istenben való lelkek szeretetéről.

A TERMÉSZET SZELLEMÉNEK JELEI

Az eredendő bűn következtében a természet az önmegtagadás és az alázat ellensége; önmagára törekszik, miközben a gyakorlatban egyre inkább figyelmen kívül hagyja a három teológiai erény értékét. A kegyességi életben is, mint másutt, a természet az élvezeteket hajszolja, és lelki falánkságba esik, ami az önzés keresése, és ezért a hit és az Isten iránti szeretet szellemének ellentéte.

Az első nehézségeknél vagy szárazságoknál a természet szelleme megáll, kilép a belső életből. Gyakran az apostolkodás ürügyén; elégtételt vesz természetes tevékenységében, amelyben a lélek egyre inkább külsővé válik; összekeveri a szeretetet a filantrópiával. Legyen ellentmondás, legyen megpróbáltatás, a természet panaszkodik a keresztre, ingerültté válik, és elbátortalanodik. Első buzgalma csak múló lelkesedés volt; közömbös Isten dicsősége, az Ő uralma és a lelkek üdvössége iránt; a szeretet buzgalmának vagy lelkesedésének a negációja. A természet szelleme egyetlen szóban foglalható össze: egoizmus.

Miután a belső életben keresi és nem találja az örömöt, kijelenti, hogy óvatosan kerülni kell minden túlzást a szigorban, az imádságban, minden miszticizmusban; és ebből a szempontból már az is misztikus, aki naponta emlékezve olvassa Az Imitatio (Krisztus Követése) egy fejezetét. Kijelenti, hogy az embernek a közös utat kell követnie, ami alatt a langyosság vagy középszerűség közös útját érti, a jó és a rossz közötti ingoványos középutat, de közelebb a rosszhoz, mint a jóhoz. Ezt a középszerűséget inkább gyakran igyekszik a mértékletességnek, az erény boldog középútjának beállítani. A valóságban a boldog középút egyben az ellentétes erkölcsök fölötti csúcs is, míg a középszerűség félúton igyekszik maradni e csúcs és a mélység között, amelynek kellemetlenségeit az erény valódi szeretete nélkül szeretné elkerülni.

A természet szellemét Szent Pál a következőképpen ábrázolja: “Az érzéki ember nem érzékeli ezeket a dolgokat, amelyek az Isten Lelkéből valók. Mert bolondság az neki, és nem értheti meg, mert szellemileg vizsgálódik. ” Az egoista mindent a maga egyéni nézőpontjából ítél meg, nem pedig Isten nézőpontjából. Fokozatosan eltűnik benne a hit, a bizalom, az Isten és a lelkek iránti szeretet szelleme; önmagára, a gyengeségre támaszkodik. Időnként azonban saját betegségeinek súlyossága megvilágosítja őt, és a Megváltó szavaira emlékezteti: “Nélkülem semmit sem tehetsz.”

AZ ÖRDÖG SZELLEMÉNEK JELEI

Az ördög először felemel bennünket azzal, hogy büszkeséggel lelkesít, hogy aztán bajba, csüggedésbe, sőt kétségbeesésbe taszítson. Ahhoz, hogy felismerjük befolyását, az erkölcsösséggel, az alázattal és a három teológiai erénnyel kapcsolatban kell vizsgálnunk.

Az ördög nem feltétlenül, -ahogy a természet teszi- távolít el bennünket az önmegalázástól; ellenkezőleg, bizonyos lelkeket túlzó, nagyon is látható, külsődleges alázatra sarkall, különösen olyan közösségekben, ahol ezt nagy becsben tartják. Az ilyen magatartás fenntartja a büszkeséget és tönkreteszi az egészséget. De az ördög nem hajlamosítja a lelket a képzelet, a szív, az önakarat és a személyes ítélőképesség belső megtartóztatására, bár néha ezt szimulálja bennünk azzal, hogy apróságok tekintetében aggályokra, veszélyes vagy súlyos ügyekben pedig nagy szabadosságra ösztönöz bennünket. Célja, hogy nagy véleménnyel legyünk önmagunkról, arra késztet, hogy előnyben részesítsük magunkat másokkal szemben, dicsekedjünk magunkkal, akaratlanul is úgy imádkozzunk, mint a farizeus.

Ez a lelki gőg gyakran hamis alázatossággal jár együtt, amely arra késztet, hogy bizonyos pontokon rosszat mondjunk magunkról, hogy megakadályozzuk, hogy mások egy másik ponton rosszat mondjanak rólunk, és hogy azt a benyomást keltsük, hogy alázatosak vagyunk. Vagy éppen arra késztet, hogy összekeverjük az alázatosságot a megszólás kerülésével, ami inkább a megvetéstől és a gúnytól való félelem.

Ahelyett, hogy az evangéliumi tanítás megfontolásával táplálná a hitet, a gonosz szellem egyes lelkek figyelmét arra irányítja, ami a legkülönlegesebb és legcsodálatosabb, ami olyan természetű, hogy megbecsültté tesz bennünket, vagy ismét arra, ami idegen a hivatásunktól. Egy misszionáriust arra a gondolatra ösztönöz, hogy karthauzi legyen, egy karthauzit arra, hogy a hitetlenek evangelizálására menjen. Vagy éppen ellenkezőleg, másokat a természetfeletti lekicsinyítésére, a hit modernizálására késztet, például liberális, protestáns művek olvasásával.

Az ő módja a remény felkeltésére az, hogy merészségre ad okot, arra késztet, hogy azonnal szentek akarjunk lenni, anélkül, hogy végigjárnánk a nélkülözhetetlen szakaszokat és az önmegtagadás útját. Még bizonyos türelmetlenségre is ösztönöz önmagunkkal szemben, és bosszankodásra a bűnbánat helyett.

Távol attól, hogy szeretetünket növekedésre késztesse, önszeretetet kelt bennünk, és a vérmérséklettől és a körülményektől függően a szeretetet vagy a szélsőséges engedékenységgel járó humanitárius szentimentalizmus irányába, vagy a nagylelkűség álcája alatt a liberalizmus felé, vagy éppen ellenkezőleg, a keserű buzgalom felé tereli, amely válogatás nélkül másokat szidalmaz, ahelyett, hogy önmagát javítaná. Megmutatja nekünk a szálkát a felebarátunk szemében, amikor a sajátunkban egy gerenda van.

Ahelyett, hogy békét adna, ez a szellem viszályt, gyűlöletet szül. Az emberek már nem mernek velünk beszélni; nem tűrjük az ellentmondást. A terhelő személyeskedés így arra késztetheti az embert, hogy csak önmagát lássa, és öntudatlanul piedesztálra emelje magát.

Ha nagyon nyilvánvaló bűnt követünk el, amit nem tudunk eltitkolni, zűrzavarba, bosszúságba, csüggedésbe esünk; és az ördög, aki a bűn előtt elfedte előlünk a veszélyt, most eltúlozza az Istenhez való visszatérés nehézségeit, és a lelki pusztulásba akar minket vezetni. Saját képére formálja a lelkeket; a büszkeség által emelkedett fel, és a kétségbeesés által bukott el.

Nagy óvatosságra van tehát szükségünk például akkor, ha élénk, érzékeny áhítatunk van, és az imádságból fokozott önszeretettel jövünk ki, magunkat másoknak előnyben részesítve, elöljáróinkkal és lelkiatyánkkal szemben az egyszerűségben kudarcot vallva. Az alázat és az engedelmesség hiánya biztos jele annak, hogy nem Isten vezet bennünket.

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2022. augusztus 20.