A homlokra és karra nyomott jel

Ti kisded Édesanyátok kicsi gyermekei vagytok. Enyéim, győzelmes tervem  támpontjai vagytok! A tisztaságnak, a szeretetnek és alázatnak értékes koszorúját  alkotjátok a bölcső körül, amelybe engem helyeztek. Engedjétek, hogy tápláljalak,  neveljelek,  engedjétek  engedelmesen,  hogy  vezesselek  benneteket.  Engedjétek,  hogy anyai pecsétemmel megjelöljelek.

Ez az az idő, amikor a Krisztussal szembenállók követőit karjukon és homlokukon megjelölik!

A homlokon és a karon lévő jel a teljes függést fejezi ki azoktól, akiktől a  jel származik! A jel, Krisztus ellenségére, vagyis az Antikrisztusra utal. Emberre  nyomott jele kifejezi, hogy a megjelölt személy teljesen annak csapatához tartozik, aki ellensége Krisztusnak, és harcol az Ő isteni uralma ellen.

A jelet a homlokra és a karra nyomják. – A homlok az értelemre utal, mert az  agy az emberi elme székhelye. – A kar az emberi tevékenységet jelenti, mert az  ember kezével munkálkodik és dolgozik. Ezért jelölik meg az ember értelmét és  akaratát az Antikrisztus jelével.

Aki engedi, hogy homlokán megjelöljék azt ráveszik, hogy fogadja el a napjainkban egyre terjedő és hirdetett istentagadás tanát, Isten törvényének elvetését

– az istentelenséget (ateizmust). Így arra késztetik, hogy kövesse a ma divatos eszmeáramlatokat,  és  terjesszen  mindenféle  tévedést. Aki  engedi,  hogy  karján  megjelöljék, arra kényszerül, hogy önállóan és Istentől függetlenül tevékenykedjék, igyekezetét csak az anyagi és a földi jólétre állítsa be.

Ezzel kivonja cselekedeteit az Atya tervéből, aki pedig meg akarja világítani,  és fenn akarja tartani őt isteni Gondviselésével. Kivonja a Fiú szeretetéből, aki az  emberi fáradozást megváltásának értékes eszközévé teszi. Kivonja a Szentlélek  hatalmából, aki mindenhol a teremtmények belső megújítására törekszik.

Akit karján jelölnek meg, az csak önmagáért dolgozik, anyagi javakat gyűjt,  a  pénzt  isteníti  és  áldozata  lesz  a  materializmusnak. Akit  karján  jelölnek  meg,  az csak saját érzékei kielégítésére törekszik, keresi a jólétet és kedvtelést. Keresi  minden szenvedélyének, elsősorban tisztátalan kívánságainak kielégítését – így  válik  a  gyönyörhajhászás  (hedonizmus)  áldozatává.  Akit  karján  jelölnek  meg,  saját énjét teszi minden tevékenysége középpontjává. A többi embert használati  tárgynak tekinti, saját hasznára zsákmányolja ki őket. Így lesz a féktelen önzés és  a szeretetlenség ádozatává.

Hogyha Ellenfelem minden követőjét megjelöli pecsétjével, akkor elérkezett az idő, hogy Én, égi Vezéretek is megjelöljem anyai pecsétemmel mindazokat, akik Szeplőtelen Szívemnek szentelték magukat, és seregemet képezik!  Homlokotokra  nyomom  pecsétemet  Fiam,  Jézus  keresztjének  legszentebb  jelével. Így nyitom meg az emberi értelmet Jézus isteni igéjének befogadására,  hogy azt megszeresse, és aszerint éljen. Arra vezetlek, hogy tökéletesen rábízzátok  magatokat Jézusra, aki kinyilatkoztatta nektek magát – és Én ma a hit bátor tanúságtevőivé teszlek benneteket.

Homlokukon  a  káromlás  pecsétjével  megjelöltekkel  szembeállítom  Jézus  Krisztus  keresztjével  megjelölt  fiaimat.  Minden  cselekedeteteket  a  Szentháromság tökéletes megdicsőítésére irányítom. Ezért nyomom homlokotokra pecsétemet, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek jele!

Az Atya jelével megjelölve emberi tevékenységetek tökéletes összhangba kerül az isteni Gondviselés tervével, amely most is mindent javatokra rendez el. A  Fiú jelével megjelölve, minden tevékenységetek mélységesen belesimul az isteni  megváltás szent titkába. A Szentlélek jelével megjelölten minden cselekedetetek  a megszentelődésre irányul, amely mindenhol hatalmas tűzként lángol fel, hogy  alapjában újítsa meg az egész világot.

Kedves Fiaim! Ezen a napon, amikor szeretettel veszitek körül bölcsőmet,  és égi Édesanyátok földi születését ünneplitek, engedjétek mindannyian, hogy  megjelöljelek benneteket anyai pecsétemmel homlokotokon és karotokon!

(Szűzanya üzenetei Gobbi atyán keresztül, 1989. 09. 08)

Forrás: Tengernek Csillaga, 2014/6. szám

Létrehozva 2021. március 7.