Sükösd: látomások-magánkinyilatkoztatások

Érseki és püspöki nyilatkozatok

FŐEGYHÁZMEGYEI SAJTÓSZOLGÁLAT, KALOCSA-KECSKEMÉT
Süveges István * SAJTÓSZÓVIVŐ

Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek nyilatkozata: 752/2007

Korábbi érseki állásfoglalás megerősítése (2007)

Az elmúlt időszakban ismét több észrevétel, többek között házassági abúzusokról érkezett hír az úgynevezett “sükösdi látomások” ügyében.

Jelen nyilatkozattal tájékoztatok mindenkit, hogy a “látomások”-kal kapcsolatban a hivatalos egyházi álláspont továbbra sem változott. Tehát még mindig érvényben van a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmnegye 1996.01.06-án kelt I.sz. körlevelében 25/1996 szám alatt megjelent állásfoglalás.

Az említett +Dr. Dankó László érsek elődöm által közzétett instrukció a következőképpen hangzik:

“Sajnálattal kell közölnöm, hogy a (kivizsgálást végző) Bizottság jelentése alapján nem látom indokoltnak a “látomások és üzenetek” természetfeletti jellegét. Ezért változatlanul nem engedélyezem a családi háznál a liturgikus cselekmények végzését. Kérem a zarándoklatok megszűntetését is. Takácsné és Dr. Molnár Gyula jószándékában nem kételkedem, de jelen rendelkezésem meghozatala főpásztori kötelességem”.

A papság azon tagjaival szemben pedig, akik a tiltás ellenére Szentmisét mutatnak be a már említett családi háznál, kánoni büntetést helyezek kilátásba.

Balázs érsek


A területileg illetékes kalocsa-kecskeméti érsek (+Dankó László) állásfoglalása a sükösdi kinyilatkoztatások ügyében, 1996

A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE

25/1996. szám

“SÜKÖSDI LÁTOMÁSOK”

Amint az előző Körlevelemben jeleztem, Bizottságot állítottam fel a sükösdi ügy kivizsgálására.

Sajnálattal kell közölnöm, hogy a Bizottság jelentése alapján nem látom indokoltnak a “látomások és üzenetek” természetfeletti jellegét. Ezért változatlanul nem engedélyezem a családi háznál a liturgikus cselekmények végzését. Kérem a zarándoklatok megszüntetését is. Takácsné és Dr. Molnár Gyula jószándékában nem kételkedem, de jelen rendelkezésem meghozatala főpásztori kötelességem.

Kalocsa, 1996. január 6.

László érsek


A jugoszláviai magyar püspökök állásfoglalása a sükösdi kinyilatkoztatások ügyében, 1998

“Kvázi-látnoknő kitiltása egyházmegyénkből

Bizonyos Takács Zoltánné, Rogács Mária, akit leginkább Sükösdi Marika néven ismernek, azt állítja magáról, hogy 1993 óta Jézus-jelenések látnoka.

Lakhelye a magyarországi Sükösd nagyközség, Bajától 14 km-re (Dózsa György út 295.). Amint erről utólagosan tudomást szereztem, e kvázi látnoknő 1996 óta többször egyház-megyénkbe látogatott, és egyes papjainkat is megtévesztve a hiszékeny híveknek részben magánházaknál, részben templomtérségekben hirdette tévtanait. Járt Beodrán, Kikindán, Szajánban, Tóbán, Magyarcsernyén, Töröktopolyán stb. E “vendégeskedések” során ő maga arról beszél leginkább, hogy miként éli át testében-lelkében az Úr Jézus szenvedéseit. Mondatfűzésében egyszer az egyház ősi Krisztus-története jut kifejezésére, máskor meg olyan állításokat közöl, amelyek meghökkentően tévesek. De mert szövegelésében a konkolyt búza közé keverve nyújtja, hallgatóságának úgy tűnhet, hogy állításai elfogadhatóak. Sükösdi Marika kvázi-látnoknő nem egyedül utazgat, hanem egész csoportot kitevő kísérettel, amelyhez legtöbbször férje is hozzátartozik. Kísérete végzi a propagandamunkát. E kísérők árusítják kiadványait: könyveket, folyóiratokat, szórólapokat. A legismertebb két kiadványa a Golgota című és a Jézus Krisztus Sükösdön című “ismertető”. Úgy tűnik, hogy e kiadványok eladásából kellő bevétel valósul meg az állítólagos Jézus-közlések további propagálására. A Golgota című kiadvány második oldalán megtévesztő szöveg igyekszik megnyugtatni a kétkedő olvasót, hogy a sükösdi eseményekben semmi kifogásolható nem található sem hittanítási, sem liturgiai szempontból.

A kvázi-látnoknőt népszerűsítő szövegekben az Úr Jézus szószátyárnak tűnik, s ez már önmagában visszataszítóan hat az olvasóra. A Jézus ajkára adott közlések tömkelegéből egész sor tévtanítás tűnik a figyelmes olvasó szeme elé: Így például Szűz Máriának a Szentháromsághoz való eltúlzott viszonyítása, az Ószövetség üdvtörténetiségének tagadása, az emberi lélek előre-teremtettségének a hangsúlyozása, a magyar nép kiválasztottságának alaptalan meghirdetése. Rejtetten egész sor dogmatikai ostobaság, sőt leplezett antiszemitizmus és leplezetlen irredentizmus díszeleg a sükösdi kiadványok oldalain. Konkoly a legjavából, tiszta búzával cicomázva!

Takács Zoltánné, Rogács Mária kvázi-látnoknőt 1998. július 23-i közlésemmel kitiltottam a nagybecskereki püspökség minden liturgikus térségéből.

Közlésemet élő szóval Sóti János beodrai plébános közvetítésével adtam tudtára. E kitiltás értelmében sem Rogács Mária, sem kiséretének tagjai semmilyen tevékenységet nem fejthetnek ki templomainkban és egyéb liturgikus térségeinkben. Egyházmegyénk papjainak tilos őt meghívni vagy befogadni, és megtiltom, hogy hozzá Sükösdre látogassanak. Aki papjaink közül e tilalmat áthágja: ipso facto a divinis suspensus est. Szerzetesközösségeinknek szintén megtiltom, hogy bármilyen kapcsolatot tartsanak fenn a látnoknővel.

A híveknek tudtára adom, hogy a hitehagyás sub gravi bűnébe esnek, amennyiben nem igazodnak az eddig elmondottakhoz.

Szent Máté irja: “…ha valaki mondja: Nézzétek, itt a Krisztus, vagy amott! – ne higgyétek. Támadnak ugyanis hamis Krisztusok és hamis proféták, és nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy tévedésbe ejtsék a választottakat is, ha lehetséges volna… Ezért, ha azt mondják: Kint van a pusztában – ne menjetek ki; benn van a szobában – ne higgyétek” (Mt 24,23-26).

LÁSZLÓ PÜSPÖK, S.K.”

Huzsvár László nagybecskereki megyéspüspök közlését a nagybecskereki Egyházhatósági közleményekből vettük át. Hozzá hasonlóan járt el Pénzes János szabadkai megyéspüspök is.

Létrehozva 2022. szeptember 1.