Ferenc pápa és a Fiducia supplicans

Ferenc pápa engedélyezi a homoszexuális párok és házasságtörők megáldását egy nyilatkozattal és egy “tisztázással”, amely a bűnnek kedvez

Az egyház történetének legsúlyosabb válsága közepette a Hittani Dikasztérium közzétette december 18-án a Fiducia Supplicans (FS) nyilatkozatot, amely engedélyezi a papoknak a házasságtörő és homoszexuális kapcsolatok megáldását. Ezt követte egy Tisztázás, amely megerősítette a nyilatkozatban foglaltakat.

Mindkét nyilatkozat a házasságtörő és a homoszexuális pároknak kedvez egy olyan időszakban, amikor a polgári törvényeket Nyugaton mindenütt megváltoztatják, hogy védjék az ilyen bűnöket. Sőt, ami a homoszexuális kapcsolatokat illeti, sok törvény túlmutat a bűn legalizálásán és nyíltan bünteti az Egyház erkölcséhez hűségeseket, akik továbbra is Keresztelő Szent Jánossal együtt kiáltanak: „Nincs megengedve neked” (Mt 14,4). Nem törvényes Isten törvénye és a természetjog ellen cselekedni.

Mindkét dokumentum a válás, a házasságtörés és a homoszexuális párok „normalizálására” törekszik.

Egy újfajta áldás

Az FS „innovatív hozzájárulásra szólít fel az áldások pasztorális értelméhez”, különbséget téve „az áldások formái között: ’liturgikus vagy rituális’ és ’spontán vagy pasztorális’”. Míg az első formát nem lehet házasságtörő párok és homoszexuális párok megáldására használni, a második forma megengedett.

A Ferenc pápa által jóváhagyott és így rendes tanítóhivatala részévé tett FS kimondja, hogy „lehetőség van a rendezetlen helyzetben lévő és az azonos nemű párok megáldására anélkül, hogy hivatalosan érvényesítenék státuszukat, vagy bármilyen módon megváltoztatnánk az Egyház örök tanítását a házasságról”.[1]

Ez a kijelentés ellentmond ugyanennek a vatikáni testületnek egy 2021-es, Responsum az azonos neműek egyesüléseinek megáldásáról szóló nyilatkozatának,[2] amelyet Ferenc pápa szintén jóváhagyott. Arra a kérdésre válaszolva, hogy „Van-e az Egyháznak hatalma arra, hogy megáldja az azonos neműek párkapcsolatait?”, a válasz egyértelmű és éles: „Nem.”

A Responsum kifejti, hogy „Isten maga… nem áldja és nem is áldhatja meg a bűnt: a bűnös embert áldja meg, hogy az felismerje, hogy szeretettervének része, és engedje, hogy megváltoztassa őt”. Ezért “az Egyháznak nincs és nem is lehet hatalma arra, hogy az azonos neműek párkapcsolatait a fentebb szándékolt értelemben megáldja.”[3]

Egy bűnös kapcsolat megáldása

Ahogyan a püspökök és teológusok megjegyezték, a bűn állapotában lévő egyének kérhetnek papi áldást – szentelményt -, hogy az segítsen nekik a bűn legyőzésében. Az FS-innováció komolysága azonban abban rejlik, hogy nem az egyént, hanem a bűnös kapcsolatot áldja meg.

Ezért az FS az azonos nemű és hetero kapcsolatban élő embereket „pároknak” nevezi. Ötször használja az „azonos nemű párok” kifejezést, és négyszer a „rendezetlen állapotban lévő párok” kifejezést. A Vatikán által különböző nyelveken kiadott FS-szövegeket ellenőrizve az olasz, spanyol, német és lengyel nyelvű „pasztorális áldás” alanyát jelölő főnév mindig az angol szövegben található „couple” [pár] megfelelője.

Ezért nem lehet tagadni, hogy az áldás egy házasságot utánzó kapcsolatra vonatkozik, nem pedig elszigetelt egyénekre.

A házasságtörés bűne ellentétes az isteni törvénnyel. A homoszexuális „párok” bűne sérti az isteni törvényt és a természeti törvényt is. Két férfi vagy két nő nem alkothat a normális, hétköznapi értelemben vett párt.

Azt állítva, hogy ez Ferenc pápa „pasztorális látásmódján” alapul, az FS elhagyja az Egyház korábbi tanítóhivatalát a kérdésben. Ehelyett a dokumentum „valódi fejlődést jelent ahhoz képest, amit a Tanítóhivatal és az Egyház hivatalos szövegei az áldásról mondanak.”

Az FS elutasítással találkozik

A katolikus tanítás és erkölcs eme változása ellen egy olyan kényes kérdésben, mint a házasságtörő és homoszexuális „párkapcsolatok”, hatalmas és azonnali volt a visszahatás.

A dokumentum megjelenésekor bíborosok, püspökök, egész püspöki konferenciák (különösen Afrikában), papok és laikusok bírálták az FS-t. Sok püspök betiltotta az ilyen típusú „áldást” az egyházmegyéjében.[4] Január 11-én az Afrikai és Madagaszkári Püspöki Konferenciák Szövetségének elnöke közölte, hogy az egyes püspöki konferenciákkal való konzultációt követően megállapodtak abban, hogy nem áldják meg az azonos nemű párokat a kontinensen.[5]

Gerhard Muller bíboros, a Hittani Kongregáció (ma Dikasztérium) korábbi prefektusa gondos teológiai elemzést készített az FS-ről. Kijelentette, hogy „[ez a] ’pasztorális áldás’ se nem pasztorális, se nem áldás”, hanem valami “szentségtörő és istenkáromló”, és az azt kiszolgáltató pap „szentségtörő és istenkáromló cselekedetet követ el a Teremtő terve és Krisztus értünk bekövetkezett halála ellen, amely a Teremtő tervének beteljesülésére volt hivatott.[6]

A maga részéről Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció emeritus prefektusa, miután megcáfolta FS szofisztikáit, megjegyezte:

„Köszönetet kell mondanom azoknak a püspöki konferenciáknak, amelyek már elvégezték az igazságnak ezt a munkáját, különösen a kameruni, csádi, nigériai stb. konferenciáknak, amelyeknek döntéseit és a “Fiducia Supplicans” nyilatkozattal szembeni határozott ellenállását osztom és magamévá teszem. Bátorítani kell a többi nemzeti vagy regionális püspöki konferenciát és minden püspököt, hogy ugyanezt tegyék.

Ezzel nem Ferenc pápával szállunk szembe, hanem határozottan és radikálisan szembeszállunk egy olyan eretnekséggel, amely súlyosan aláássa az Egyházat, Krisztus misztikus testét, mert ellentétes a katolikus hittel és a Tradicióval.”[7]

Főtisztelendő Giampaolo Crepaldi, Trieszt nyugalmazott érseke, emeritus püspöke hangsúlyozta:

„Kétségtelen, hogy a szabálytalan párkapcsolatok megáldásának problémája rávilágít az Egyházon belül a létfontosságú kérdésekkel kapcsolatos teológiai elképzelések sokféleségére. Végül is ez a kérdés lényege, amely hatalmas antropológiai, ekkleziológiai, szentségi és lelkipásztori vitákra utal vissza az üdvösség értékéről, a szexualitás értelméről, a bűn felfogásáról, az Egyház hatalmáról stb.”[8].

Főtisztelendő Athanasius Schneider, a kazahsztáni Asztana segédpüspöke azt mondta: „Ez a dokumentum egyértelműen, bár ravaszul, de aláássa Isten természetes és kinyilatkoztatott törvényét a házasságról és az emberi szexualitás értelméről és gyakorlásáról. Ezért nem lehet az Egyház hiteles tanítóhivatalának kifejezése, és elveszti minden kötelező erejét.[9]

Egy magyarázat, amely csak megerősíti a tévedést

Ezzel a kolosszális visszhanggal szembesülve a Hittani Dikasztérium január 4-én sajtóközleményt tett közzé a Fiducia supplicans fogadásáról szóló sajtóközlemény címmel.[10]

A sajtóközlemény (PR) a „pár” főnevet használja (kilenc alkalommal), hogy házasságtörő és homoszexuális kapcsolatokról beszéljen. Ragaszkodnak ahhoz, hogy az új áldás nem mond ellent a hagyományos tanításnak, mert ezek nem „liturgikus áldások”, hanem csak „pasztorális” vagy „spontán” áldások. Mindenesetre anélkül, hogy belemennénk abba, hogy a papi áldás liturgikus-e vagy sem, a homoszexuálisok esetében ennek a „pasztorális” áldásnak a tárgya két azonos nemű ember bűnös kapcsolata, és nem lehet Istent a bűn megáldására felszólítani.

Másrészt mind a bizonyítékokkal, mind a józan ésszel szemben a PR azt állítja, hogy az új „áldás” csak két személyt áld meg, és nem egy „párt”. Miért használja a „pár” főnevet a két emberre, akiket együtt áldanak meg?

Victor Fernandez bíboros furcsa „teológiai” érvet használ magyarázatában: a „párok” „pasztorális megáldása” azért lenne legitim, mert nagyon gyorsan történik. Az új „áldások” csak „néhány másodpercig” tartanak. Ez az áldás „nem rituális formája, [amely] formájának egyszerűségével és rövidségével nem kíván igazolni semmit, ami erkölcsileg nem elfogadható.”

Meg lehet-e áldani bűnös kapcsolatokat, mert az áldás „rövid”, „egyszerű” és „nem rituális”? Ezek a szempontok pusztán véletlenszerűek és nem befolyásolják az áldás lényegét. Egy áldás vagy jó és jogos, vagy helytelen. Rövidsége nem teszi jogszerűvé, ha bűnös kapcsolatokra alkalmazzák.

A bíboros még egy másik indoklást is hozzátesz: „Nyilvánvaló, hogy a [afrikai] püspökök nem akarják a homoszexuális személyeket erőszaknak kitenni”, mert „nem kevés olyan ország van, amely különböző mértékben elítéli, tiltja és kriminalizálja a homoszexualitást.”

Figyelmeztet azonban arra, hogy bár ezek a püspökök helyi okokból nem adhatják meg az új áldást, „[továbbra is] létfontosságú, hogy ezek a püspöki konferenciák ne támogassanak a pápa által aláírt nyilatkozatban foglaltaktól eltérő tanítást, tekintettel arra, hogy az örökérvényű tanítás.” Ezért az FS-ben foglalt, bíborosok és püspökök által széles körben bírált tanítást el kell fogadni, még akkor is, ha az ellentétes az Egyház hagyományos tanításával.

Ez az „örökérvényű tanítás” azonban csak Ferenc pápa „pasztorális látásmódján” alapul. Ezt a tanítást tovább bonyolítja az a tény, hogy a pápa ellentmondott saját Tanítóhivatalának, amikor a 2021-es Responsumban, amelyet aláírt, ellentétes nézetet fogalmazott meg.

Fr. James Martin sietett megáldani egy azonos nemű „párt”

Az FS megjelenését követő napon a New York Times egy képet közölt, amelyen Fr. James Martin S.J. két „házas” homoszexuálisnak ad áldást.[11] Martin atya, a természetellenes erkölcstelenség hírhedt propagandistája,[12] közel áll Ferenc pápához, aki kinevezte őt a Vatikán Kommunikációs Osztályára.[13]

Az így megáldott két férfi egyike nyilatkozatot tett, amelyet a Martin atya által irányított Outreach nevű, homoszexualitáspárti propagandablogon tett közzé. Jól illusztrálja, hogy mire vágytak az azonos nemű „párok” „áldásának” vételekor:

„A férjemet, Damian-t és engem az Outreach szerkesztője, James Martin S.J. áldott meg a hét elején. Alig egy nappal azután, hogy a Vatikán bejelentette, hogy a papok felajánlhatják ’az áldás ajándékát, amely Krisztus Szívéből árad az ő Egyházán keresztül’, megkerestük Martin atyát, aki barát, mentor, szövetséges és lelkipásztor. A New York Times ott volt, hogy megörökítse a pillanatot.”

A továbbiakban így folytatta:

„Az azonos nemű pároknak szóló áldások erőteljes jelei annak, hogy a hozzánk hasonló párok ugyanabban a kegyelmi csatornában részesülnek, amelyet minden ember élvez. Isten kegyelmet ad nekünk, mi pedig a kegyelem közvetítői vagyunk mások számára, az egyházban és azon kívül is. Senki sincs kizárva Isten bőséges szeretetéből. … Hiszem, hogy a katolikus egyházban való jelenlétünk segít a katolikusoknak abban, hogy kevésbé legyenek homofóbok.”[14]

Így az azonos nemű „párok” új „áldásai” „erőteljes jelei” annak, hogy az Egyház elfogadja a természetellenes bűnös kapcsolatot.

Az igazi papi áldások szentségek, és valóban szentelmények, melyek célja a lelki hatások elérése, nem pedig a természetellenes párkapcsolatokban fellelhető bűnök előnyben részesítése.[15]

Hasonlóképpen a Kentucky állambeli Lexingtonban található Szent Pál Katolikus Templom is ezt a kommentárt tette közzé Facebook-oldalán:

„Január 1-jén 18:02-kor történelmet írtak vasárnap a történelmi Szent Pál katolikus templomban. Ez a 22 éve polgári házasságban élő azonos nemű pár áldást kért, amit Fr. Richard szabadon felajánlott a Fiducia Supplicans útmutatásai szerint.”[16] A képen egy szivárványos stólát viselő pap áld meg két nőt.

„Ki vagyok én, hogy ítélkezzek?”

Az FS-t ellenző nyilatkozatokban néhány püspök azt mondta, hogy nem érti, Ferenc pápa miért hagyta jóvá ezt a dokumentumot, amely ellentétes az egyház hagyományával.

Ez a lépés azonban csak egy a sok közül, amelyet a homoszexualitás és a házasságtörés „normalizálása” érdekében tett.[17] A homoszexualitás támogatásával kapcsolatban számos példát hozunk az alábbiakban.

2013 júliusában Ferenc pápa Brazíliába utazott. Rómába való visszatérésekor adta az első olyan fedélzeti interjút, amelyek ezt a pontifikátust jellemzik.

Egy újságírói kérdésre válaszolva, amely egy papot érintő homoszexuális botrányra vonatkozott,[18] a pápa azt mondta, hogy egy kánoni vizsgálat nem bizonyította be ezeket a vádakat. Majd így zárta: “[Ha] valaki meleg és keresi az Urat, és jóakaratú, akkor ki vagyok én, hogy elítéljem őt?”[19]

Ez a kétértelmű válasz azt a látszatot kelti, hogy a természet elleni bűnökben elmerült személynél gyakori, hogy megmarad a lelki „jóakarat”, és keresi Istent. Ráadásul Ferenc pápa nem említi a bűnt egy olyan időszakban, amikor a természetellenes erkölcstelenség mindennapossá vált, és ezzel kedvez a bűn népszerűsítésére irányuló folyamatos kampánynak.

A válasz azt is sugallja, hogy senki, még a pápa sem ítélhet el valakit a bűnös külső cselekedetek miatt. A bűnösök el nem ítélése Ferenc pontifikátusának egyik állandó eleme volt. Ő csak a hagyományos katolikusokat ítéli el – szarkazmussal és néha brutalitással.[20]

Kétértelmű válaszából a média kiemelte a „Ki vagyok én, hogy ítélkezzem?” kijelentést, amely a homoszexuális mozgalom szlogenjévé vált.

Gesztusok, amelyek önmagukért beszélnek

Ferenc pápa kétértelmű szavai mellett gesztusokat tett és rokonszenvesen viszonyult a homoszexuális párkapcsolatban élőkhöz.

2015. október 2-án egy homoszexuális párt fogadott az Egyesült Államok nunciatúráján, és hagyta, hogy lefilmezzék, amint mindketten szeretettel megölelik őt – a videót világszerte közvetítették.[21] Meghívott két „házas” leszbikust (az egyik férfinak adta ki magát) a Vatikánba, és fényképezkedett velük.[22] Fontos tisztségekbe nevezett ki hírhedt homoszexuálisokat[23] és homoszexuálispárti klerikusokat, például Martin S.J. atyát.[24] Hízelgő leveleket írt a homoszexualitáspárti Jeannine Gramick apácának,[25] és a „katolikus” homoszexualitáspárti a New Ways Ministries mozgalomnak, megköszönve munkájukat.[26]

Az azonos neműek párkapcsolatainak támogatása

Még pápává választása előtt, Buenos Aires érsekeként Bergoglio bíboros támogatta a „polgári párkapcsolatokat”, vagyis két azonos nemű ember közötti polgári „házasságot.”

Victor Manual Fernandez bíboros, Bergoglio bíboros közeli barátja a Facebook-oldalán azt írta, hogy Buenos Aires érseke „mindig is elismerte, hogy anélkül, hogy ezt ’házasságnak’ neveznénk, valójában nagyon szoros szövetségek léteznek azonos nemű emberek között, amelyek önmagukban nem jelentenek szexuális kapcsolatot, hanem egy nagyon intenzív és stabil szövetséget.”[27]

Bergoglio bíboros nyilatkozatának idején a tét egy olyan házassági egyenlőségi törvény vitája volt, amely lehetővé tette az azonos neműek homoszexuális „házasságát.”

Hector Aguer, az argentin La Plata emeritus érseke elmeséli Bergoglio bíboros hozzáállását ebből az alkalomból. Egy 2020. október 28-án közzétett nyilatkozatában megerősítette:

„Valójában Buenos Aires érsekeként az akkori Bergoglio bíboros az Argentin Püspöki Konferencia egyik plenáris közgyűlésén javasolta, hogy az állam hagyja jóvá a homoszexuálisok polgári házasságának törvényességét, mint lehetséges alternatíváját annak, amit „matrimonio igualitario”-nak [„házassági egyenlőség”] hívtak – és hívnak. Akkoriban az volt az ellenérv, hogy a házasság nem pusztán politikai vagy szociológiai kérdés, hanem erkölcsi megítélést foglal magában; következésképpen nem lehet támogatni a természetes renddel ellentétes polgári törvények jóváhagyását. Emlékeztettek arra is, hogy ezt a tanítást a II. vatikáni zsinat dokumentumaiban többször is kimondták. Az argentin püspökök plenáris ülése szavazással elutasította ezt a javaslatot.”[28]

Szent Péter székének elfoglalójaként Ferenc pápa védelmébe vette a homoszexuálisok polgári egyesülését a Francesco című, világszerte szétküldött videójában.[29] A 2020. október 21-én megjelent, a homoszexuális Evgeny Afineevsky[30] filmrendező által rendezett videódokumentumfilm katolikusok millióit sokkolta, mert Ferenc pápa vizuálisan támogatta az azonos neműek párkapcsolatának legalizálását.

Íme a pápa szavai, ahogy a videóban szerepelnek[31]: “A homoszexuálisoknak joguk van a családhoz. Ők Isten gyermekei, és joguk van a családhoz. Senkit sem szabad kidobni, vagy nyomorultul élni emiatt… Amit meg kell alkotnunk, az a polgári házassági törvény. Így jogilag is lefedettek lennének.”[32]

Végül főtisztelendő Johan Bonny, Antwerpen püspöke és Jean-Pierre Delville liège-i püspök szerint Ferenc pápa tudott a Belgiumban az „azonos nemű” párok megáldására végzett liturgikus szertartásokról.[33]

Megvetés azok iránt, akik a tisztaság erényét védelmezik

A Dominique Wolton francia szociológusnak 2017-ben adott, könyvbe illő interjújában Ferenc pápa kijelentette, hogy „a prédikátorok számára nagy veszélyt jelent, hogy középszerűségbe esnek. Csak az erkölcsöt elítélni – bocsánat a kifejezésért – ’övön aluli ütés.’”[34]

Portugáliában egy jezsuita kérdésére válaszolva a homoszexuálisokkal kapcsolatban Ferenc pápa azt mondta: „Ami nekem egyáltalán nem tetszik általában véve, hogy nagyítóval nézzük az úgynevezett ‘testi bűnöket’, ahogyan a hatodik parancsolat esetében is oly sokáig tettük. Ha kizsákmányoltad a munkásokat, ha hazudtál vagy csaltál, az nem számított, helyette a derék alatti bűnök voltak relevánsak.”[35]

Fernandez bíboros “misztikus” erotikája

Az FS-t Ferenc pápa barátja és „szövegírója”, Victor Manuel Fernandez argentin bíboros írta, akit a Hittani Dikasztérium élére neveztek ki.

Az FS jobb megértését segíti, ha tudjuk, hogy papként „Tucho” becenéven is ismert prelátus két erotikus-misztikus könyvet írt. Az első könyv, A csók művészete 1995-ben jelent meg, erotikus fotókkal illusztrálva, és a csók misztikus dimenzióját sugallva.[36]

Három évvel később, az akkor még Fernandez atya írt egy másik könyvet Misztikus szenvedély: Spiritualitás és érzékiség címmel,[37] amely teljesen világossá teszi az első könyvében utalt misztikus-erotikus jelleget.

A közelmúltban e műről szóló hírek megdöbbentették a katolikus világot explicit nyelvezetével, a szexuális képek használatával és az erotikus misztika leírásával, amely „az Isten imádásának magasztos aktusa is lehet.” A bíboros még azt is sugallja, hogy a homoszexuális tapasztalatok révén „az ember tehet olyan dolgokat, amelyek objektíve bűnnek számítanak, de nem lesz bűnös, és nem veszíti el Isten kegyelmét vagy szeretetének megtapasztalását.”[38]

Az Egyház mindig is elítélte az erotikus miszticizmus tanításait, amelyek történelme során keletkeztek. Megerősíti, hogy a körülmények nem módosítanak lényegesen valamin, ami eredendően rossz, mint például a szodómia bűne esetében.[39]

Legyen bizalmunk a “sátán füstje” ellenére is

A Gondviselés titokzatos terve folytán Urunk Jézus Krisztus Egyháza olyan válságokon ment keresztül és megy keresztül, amelyek gyakran úgy tűnik, hogy elpusztítják azt. A hit, amely nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (Zsid 11,6), az ilyen válságokban eltorzul a világ diktátumaihoz, pompájához és műveihez való alkalmazkodás miatt (1Jn 2,16). Pedig, ahogy a szeretet apostola emlékeztet bennünket, „az egész világ a gonosz hatalmában van” (1Jn 5,19).

Ennek eredményeképpen az Isten iránti szeretet, a lángoló szeretet, amely az Ő természetfeletti életében való részesedésre és felebarátunk szeretetére késztet minket az Ő kedvéért, romantikus és naturalista szentimentalizmussá válik és hamis irgalmasságot szül, amely arra bátorítja a bűnösöket, hogy ahelyett, hogy elhagynák a bűnt, megmaradjanak benne.

Úgy tűnik, hogy a „sátán füstje, amely elhomályosítja az emberek elméjét, meggyengíti akaratukat és bátorítja a bűnt és a bűnöket, behatolt a szentélybe.[40]

Urunk azonban megígérte, hogy Egyházával lesz „az idők végezetéig” (Mt 28,20), és elküldi a Szentlelket, „[a]z igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be” (Jn 14,17), hogy megerősítse hitünket.

Az egyház természeténél fogva szent és igaz, „megmarad élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és biztos alapja” (1Timóteus 3:15); még akkor is, ha ez a démoni füst elhomályosítja arcát, megnehezítve fényességének és ragyogásának meglátását. Úgy vezet minket a Megváltóhoz, mint a betlehemi csillag, amely a bölcseket az Isteni Gyermek jászolához vezette.

Az uralkodó zűrzavar ellenére, hála a „sensus fidei fidelis-nek, amely képessé teszi a hívőt arra, hogy spontán módon megítélje, hogy egy adott tanítás vagy gyakorlat összhangban van-e az evangéliummal és az apostoli hittel vagy sem”[41] , hűségesek maradhatunk az Egyház hitéhez és erkölcséhez.

Sőt, bizalmunkat tovább erősíti a Szűzanya fatimai ígérete: „Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog.”

Imádkozzunk és harcoljunk továbbra is a doktrinális és erkölcsi eltérések ellen, amelyeknek tanúi vagyunk.

Forrás angol nyelven


[1] Fiducia Supplicans nyilatkozat az áldások lelkipásztori jelentéséről, 2023. december 18., https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/12/18/0901/01963.html#en 12/26/23.

[2] A Hittani Kongregáció Responsuma az azonos neműek egyesülésének megáldásával kapcsolatos dubiumra, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_responsum-dubium-unioni_en.html 1/11/24.

[3] I.m.

[4] Vö. Luke Coppen, ‘Fiducia Supplicans’: Who’s saying what?, December 19, 2023, https://www.pillarcatholic.com/p/fiducia-supplicans-whos-saying-what 1/3/2004; Luisella Scrosati, Benedizioni arcobaleno: africani e ucraini non ci stanno, https://lanuovabq.it/it/benedizioni-arcobaleno-africani-e-ucraini-non-ci-stanno; Archdiocese of Saint Mary in Astana officially tilos az azonos nemű párok megáldása, https://rorate-caeli.blogspot.com/2023/12/archdiocese-of-saint-mary-in-astana.html retrieved 1/3/24;

[5] A SECAM elnökének angol nyelvű üzenete, https://www.lifesitenews.com/wp-content/uploads/2024/01/MessagePresidentSECAMEnglish.pdf 1/11/24

[6] Gerhard Müller bíboros – A “Fiducia Supplicans” “önellentmondásos”, https://www.pillarcatholic.com/p/muller-fiducia-supplicans-is-self, visszakeresve 12/21/23

[7] Robert Sarah bíboros, “Fiducia supplicans: On s’oppose à une hérésie qui mine gravement l’Église ,” https://www.diakonos.be/fiducia-supplicans-le-cardinal-sarah-on-soppose-a-une-heresie-qui-mine-gravement-leglise/ retrieved 1/9/24

[8] https://lanuovabq.it/it/crepaldi-benedire-le-coppie-gay-e-una-falsa-accoglienza 1/8/24

[9] Diane Montagna, “Bishop Schneider on Fiducia Supplicans: ‘A Mockery of the Natural and Revealed Law of God’,” https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/6954-bishop-schneider-on-fiducia-supplicans-a-mockery-of-the-natural-and-revealed-law-of-god, 1/3/24.

[10] Hittani Dikasztérium, “Sajtóközlemény a Fiducia Supplicans fogadásáról”, 2024. január 4., https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2024-01/dicastery-for-the-doctrine-of-the-faith-on-fiducia-supplicans.html 1/5/24.

[11] Amy Harmon, Ruth Graham és Sarah Maslin Nir, “Történelmet írni egy kedd reggel, az egyház áldásával”, Közzétéve 2023. dec. 19., Frissítve 2023. dec. 21., https://www.nytimes.com/2023/12/19/us/catholic-gay-blessing-pope-francis.html 1/5/24.

[12] Lásd: Martin atya mosolyog a homoszexualitás bűnén, Ferenc pápa pedig köszönetet mond neki, írta Luiz Sérgio Solimeo, 2022. május 27., https://www.tfp.org/father-martin-smiles-at-the-sin-of-homosexuality-and-pope-francis-thanks-him/ 1/7/24.

[13] Ashley McKinless, “Father James Martin appointed by Pope Francis Pope to Vatican department for communications,” , április 12, 2017 https://www.americamagazine.org/faith/2017/04/12/father-james-martin-appointed-pope-francis-vatican-department-communications 1/7/24

[14] https://outreach.faith/2023/12/as-a-married-gay-catholic-just-blessed-by-a-catholic-priest-i-welcome-the-churchs-openness/ 1/5/124

[15] „A szentelmények szent jelek, melyekkel a szentségek bizonyos utánzásaként, főleg lelki hatásokat jeleznek és érnek el az egyház könyörgése folytán.” (Kánonjogi kódex, 1166. kán.)

[16]

1/7/24

[17] A házasságtöréssel kapcsolatban lásd például: Félicité de Maupeou, “Elváltak és újraházasodtak, újra részesülnek a szentáldozásban – Ez az Amoris Laetitia apostoli buzdítás egyik első konkrét eredménye”, 2019. április 10. https://international.la-croix.com/news/religion/divorced-and-remarried-they-receive-communion-once-again/9864 1/12/24.

[18] Ez Msgr. Ricca esete, akinek botrányos homoszexuális viselkedését a média nyilvánosságra hozta. Vö. Sandro Magister, A meleglobbi prelátusa. Tények és személyek annak az embernek a botrányos múltjából, akit Ferenc – tudta nélkül – delegált, hogy képviselje őt az IOR-ban. http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350561bdc4.html?eng=y.

[19] Ferenc pápa sajtókonferenciája a visszautazás alatt Pápai repülés vasárnap, 2013. július 28., https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-conferenza-stampa.html. 12/26/23

[20] Lásd “Ferenc pápa kis könyve a sértegetésekről”, http://popefrancisbookofinsults.blogspot.com/ 1/11/24.

[21] “Pope Francis Met With Openly Gay Couple During U.S. Visit,” ABC News, October 2, 2015, https://abcnews.go.com/US/pope-francis-met-openly-gay-couple-us-visit/story?id=34208012 ; Pope Francis meets with, hugs same-sex couple – CNN Video, https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BSmiIucl&id=80BDBE99A0BE4050C92DC6E3A050A45129F10737&thid=OIP.BSmiIuclEKb8wiKjaY9HVwHaEK&mediaurl=https%3a%2f%2fcdn.cnn.com%2fcnnnext%2fdam%2fassets%2f151003075258-pope-francis-meets-hugs-same-sex-couple-00000803-super-tease.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.0529a222e72510a6fcc222a3698f4757%3frik%3dNwfxKVGkUKDjxg%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=619&expw=1100&q=Francis+nunciature+USA+same-sex&simid=608016844017243139&FORM=IRPRST&ck=99C1B53C988FFB2C663A70531B26A0C5&selectedIndex=3&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0;

[22] Dr. Rick Fitzgibbons, “Ifjúságunknak kétségbeesetten szüksége van a tisztánlátásra, de Ferenc pápa intézkedései zavart keltenek”, https://www.lifesitenews.com/opinion/our-youth-desperately-need-clarity-but-pope-francis-actions-are-creating-co/ 1/10/24.

[23] Arnaud Bevilacqua, “Pope appoints openly gay man to sex abuse commission,” March 25, 2021, https://international.la-croix.com/news/religion/pope-appoints-openly-gay-man-to-sex-abuse-commission/14026.

[24] Michael Haynes, “Pope re-appoints pro-LGBT Fr. James Martin as adviser to Vatican communications department,” https://www.lifesitenews.com/news/pope-appoints-pro-lgbt-fr-james-martin-to-5-more-years-as-vatican-communications-advisor/ 1/10/24.

[25] “Pope Francis Thanks Sr. Jeannine Gramick for Her 50 Years of LGBTQ Ministry,” https://www.newwaysministry.org/2022/01/10/pope-francis-thanks-sr-jeannine-gramick-for-her-50-years-of-lgbtq-ministry/#:~:text=Pope%20Francis%20has%20written%20a%20supportive%20level%20to,in%20LGBTQ%20ministry.%20The%20level%20reads%2C%20in%20part%20in%20part%3A 1/10/24.

[26] “Pope Francis Writes to New Ways Ministry: ‘Thank You for Your Neighborly Work’,” https://www.newwaysministry.org/2021/12/09/pope-francis-writes-to-new-ways-ministry-thank-you-for-your-neighborly-work/ 1/10/24.

[27] Inés San Martín, “Key ally says pope’s always’s backed same-sex ‘civil coexistence’,” Oct 23, 2020, https://cruxnow.com/vatican/2020/10/key-ally-says-popes-always-backed-same-sex-civil-coexistence 1/10/24. https://cruxnow.com/vatican/2020/10/key-ally-says-popes-always-backed-same-sex-civil-coexistence 1/10/24.

[28] Héctor Aguer érsek, “InfoCatolica, La Familia: Esposa, Esposo, Hijos. A Propósito de una Declaración Papal,” InfoCatolica, 2020. okt. 28., https://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=38975. 1/10/24

[29] Lásd: https://www.francescofilm.com/

[30] ‘Zsidó vagyok és meleg… mégis inspirálónak találtam a pápát’,” https://www.jewishnews.co.uk/im-jewish-and-gay-but-still-found-the-pope-inspiring/, 1/10/24.

[31] A témával kapcsolatos katolikus tanítás jól dokumentált tanulmányát lásd: TFP Committee on American Issues, Defending a Higher Law: Why We Must Resist Same-Sex “Marriage” and the Homosexual Movement (Spring Grove, Penn.: The American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property, 2004). A könyv pdf formátumban történő letöltéséhez kérjük, látogasson el a https://tfp.org/images/books/Defending_A_Higher_Law.pdf weboldalra.

[32] CNA Staff, “Pope Francis Calls for Civil Union Law for Same-Sex Couples, in Shift From Vatican Stance,” Catholic News Agency, Október 21, 2020, https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-calls-for-civil-union-law-for-same-sex-couples-in-shift-from-vatican-stance-12462. 1/10/24

[33] Loup Besmond de Senneville, “‘Bénédiction’ des couples homosexuels, les évêques flamands avaient préparé le terrain à Rome,” La Croix, Oct. 13, 2022, https://www.la-croix.com/print/article/1201237610 ; “Mons. Bonny pretende que la bendición de parejas homosexuales está en línea con el papa Francisco,” InfoCatolica, Sept. 30, 2022, https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=44530; Jean-Pierre Delville, előszó az Accueillir, accompagner porter dans la prière: Le projet de vie partagé par des personnes homosexuelles, Liège-i Egyházmegye (Liège: Chemins de Foi & Formations Chrétiennes, 2021), hozzáférés: 2022. okt. 26., http://chretiensinclusifs.org/wp-content/uploads/2021/12/Brochure-accueillir-accompagnerA4-PIXART.pdf. Mgr Jean-Pierre Delville reçu par le pape François, https://www.evechedeliege.be/news/mgr-jean-pierre-delville-recu-par-le-pape-francois/, elérés: 22.10.24-22.10.

[34] Claire Giangravè, “‘Pszichoanalitikushoz fordultam’, Ferenc pápa új könyvében elárulja, 2017. szept. 1., https://cruxnow.com/vatican/2017/09/consulted-psychoanalyst-pope-francis-reveals-new-book, 1/11/24.

[35] Antonio Spadaro, SJ, “‘A vizet felkavarták’ Ferenc beszélgetés jezsuitákkal Portugáliában,” 2023. augusztus 28., https://www.laciviltacattolica.com/the-water-has-been-agitated/ 1/11/24.

[36] Victor Manuel Fernandez, Saname Con Tu Boca – El Arte de Besar, 1995, szerk. Lumen, Buenos Aires.

[37] Victor Manuel Fernández, La pasión mística: espiritualidad y sensualidad, Colección Espiritualidad, Ediciones Dabar, 1998, IS BN 970652052X, 9789706520524, 94 oldal.

[38] Op. cit. 80. o.

[39] Veritatis Splendor, 56. sz. “Ezen álláspontok igazolására egyes szerzők az erkölcsi igazság egyfajta kettős státuszát javasolták. A doktrinális és absztrakt szinten túl el kellene ismerni egy bizonyos konkrétabb egzisztenciális megfontolás elsőbbségét. Ez utóbbi, a körülmények és a helyzet figyelembevételével, jogosan lehetne az általános szabály alóli bizonyos kivételek alapja, és így lehetővé tenné, hogy az ember a gyakorlatban és jó lelkiismerettel tegye azt, amit az erkölcsi törvény önmagában rossznak minősít. Így bizonyos esetekben elkülönülés, sőt ellentét jön létre a parancsolat általánosan érvényes tanítása és az egyéni lelkiismeret normája között, amely valójában a végső döntést hozná meg arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezen az alapon kísérlet történik arra, hogy legitimálják az úgynevezett ’pasztorális’ megoldásokat, amelyek ellentétesek a Tanítóhivatal tanításával, és hogy igazolják a ’kreatív’ hermeneutikát, amely szerint az erkölcsi lelkiismeretet semmiképpen sem kötelezi minden esetben egy adott negatív parancsolat.”

[40] VI. Pál, Allokutio Fortes in fide, 1972. június 29., Insegnamenti di Paolo VI, 10. kötet, 707-709. o.

[41] “A sensus fidei fidelis egyfajta lelki ösztön, amely képessé teszi a hívőt arra, hogy spontán módon megítélje, hogy egy adott tanítás vagy gyakorlat összhangban van-e az evangéliummal és az apostoli hittel vagy sem. Ez lényegileg magához a hit erényéhez kapcsolódik; a hitből fakad, és a hit tulajdonsága. 62 Azért hasonlítjuk ösztönhöz, mert elsősorban nem racionális megfontolás eredménye, hanem inkább a spontán és természetes megismerés egy formája, egyfajta érzékelés (aisthesis).” NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG SENSUS FIDEI AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN, (2014), 49. szám, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_en.html#1._The_sensus_fidei_as_an_instinct_of_faith 1/9/24.

Létrehozva 2024. február 5.