Egy vatikáni mariológus szerint az isteni büntetésről szóló Mária-jelenések – a korábbi helyeslés dacára – „hamisak”

 

Úgy tűnik, hogy a római Pápai Mária Akadémia elnöke burkoltan elutasítja olyan jelenések hitelességét, mint például a Fatimai Szűzé, megjegyzései a jelenéseket az „isteni kinyilatkoztatással ellentétesnek” minősítik.

A Pápai Nemzetközi Mária Akadémia (az olasz betűszó után: PAMI – a ford.) elnöke azt állította, hogy egy újonnan létrehozott akadémiai csoport „abszolút hamisnak” fog ítélni minden olyan állítólagos jelenést, mely „Istentől származó büntetésről szól”, kérdéseket felvetve azzal kapcsolatban, hogy milyen tanácsot fog adni a püspököknek.

2023- április 15-én egy új szerv alakult a PAMI keretein belül, azzal a céllal, hogy kulcsfontosságú képzést és útmutatást biztosítson a katolikus püspökök számára azzal kapcsolatban, hogy miként reagáljanak az állítólagos Mária-jelenésekre. Jelentések szerint ez közvetlen válasz olyan püspöki megkeresésekre, melyek az állítólagos Mária-jelenségekkel kapcsolatos eljárásban kérnek segítséget.

A ’Máriával kapcsolatos jelenések és misztikus események intézete’ nevet viselő csoport megkísérli, hogy „tisztánlátást” biztosítson az állítólagos Mária-jelenések kapcsán. „Elemezni és értelmezni fogja a különféle jelenéseket, könnyező szobrokat, de a belső sugallatot, stigmákat és egyéb eseményeket világszerte, melyek jelenleg is folynak, vagy már végbementek, de még az egyházi hatóság hitelesítő igazolására várnak.”

Áprilisban a Vatican News-nak nyilatkozva, Stefano Cecchin OFM atya azt állította, hogy „fontos, hogy biztosítsuk a tisztánlátást, mert az állítólagos üzenetek gyakran zavart okoznak, apokaliptikus forgatókönyveket terjesztenek vagy akár a pápa és az egyház elleni vádakat tartalmaznak.”

„Hogyan lehetne az, hogy Mária, az Egyház anyja, az Irgalmasság anyja, a Béke Királynője aláássa az egyház egységét, és a félelem és a pártoskodás magjait veti el?” tette fel a kérdést. „Továbbá fontos, hogy alapvető támogatást biztosítsunk, mert az eljárás bizonyos esetekkel kapcsolatban megfelelő előkészületet kíván meg.”

Hasonlóképpen beszélt Cecchin a spanyol nyelvű Alfa y Omega médiumnak az intézettel kapcsolatban, erőteljes és valamelyest ellentmondásos kijelentéseket téve az intézet szerepéről.

„Nem azért vagyunk, hogy átvegyük a püspökök szerepét; mi mindössze képzést ajánlunk”, mondta, majd így folytatta: „Az egész világon mi vagyunk illetékesek Mária személyének témakörében. Tudósainkat a Szentszék akkreditálta. Ezzel úgymond szakértőnek ismernek el minket ebben a tudományban, és ez beavatkozási joggal jár. Amikor munkához látunk, szentszéki felhatalmazással tesszük, mely minket megbízhatónak ismer el, akiknek nincsenek másodlagos érdekeik. Az utolsó szót azonban a püspökök mondják ki.”

Cecchin, aki második ötéves ciklusának első évét tölti a PAMI-elnökként, azzal folytatta, hogy „hamisként” elutasít bármely jelenést, mely isteni büntetésről beszélt. A ferences szerzetes utalt a Hittani Kongregáció 1978-as normáira, mely állítólagos jelenéseket ítélt meg, az ilyen esetek bizonyos „figyelmeztető jeleire” hívta fel a figyelmet:

„Vannak azonban figyelmeztető jelek. Egy édesanya meg akarná büntetni gyermekeit azáltal, hogy betegségeket, halált küld rájuk…? Kizárt! Így az Istentől származó büntetésekről szóló jelenések abszolút hamisak.”

A Hittani Kongregáció 1978-as normái nem említik, hogy az alapján kellene egy állítólagos jelenést megítélni, hogy utal-e isteni büntetésre. Állító és tagadó jellegű ismérveket is megfogalmaz egy esemény megítélése kapcsán, a tagadókat egyszerűen így veszi sorra:

  • az eseménnyel kapcsolatos, nyilvánvaló tévedés;
  • az eseménnyel kapcsolatos doktrinális tévedések ;
  • „súlyosan erkölcstelen tettek” elkövetése az állítólagos látnok vagy követői részéről, amennyiben ezek a látomásra vonatkoznak;
  • az állítólagos látnok pszichológiai zavara.

Míg Cecchin egyetemes joghatóságot tulajdonított magának a Mária-események tárgykörében, a PAMI ilyet nem tesz. A most már archivált honlap azt állítja, hogy a koordináló és a mariológiai tanulmányokat folytató szerep mellett az is a feladatuk, hogy alapos és egységet alkotó mariológiai alapvetést adjanak, melyet a Katolikus Egyház normái elfogadnak és azokkal összhangban van. Nem tünteti fel magát ilyen ügyekben eljáró hatóságként, ahogy megteszi azt Cecchin.

Cecchin megjegyzései azonban riadalmat okoztak a katolikusok között. Lapunknak nyilatkozva Nick Donnelly diakónus arra figyelmeztetett, hogy a szerzetes állításai „abszolút módon ellentétesek az isteni kinyilatkoztatással.”

Cecchin atya döntése, miszerint kizárja a Mária-jelenések köréből azokat, melyek Isten büntetéséről beszélnek, abszolút szembemegy a kinyilatkoztatással.

Az Ószövetség prófétái figyelmeztetnek a végidőkben bekövetkező Úr Napjának szigorú büntetéseire. Urunk gyakran említi a pokol büntetéseit, és a második eljövetelével kapcsolatos büntetéseket. Ezek a büntetések további magyarázatot nyernek Szent János Jelenéseiben.

„Így hát feltételezhetjük az isteni kinyilatkoztatásból,” folytatta a katekéta, hogy minden olyan Mária-jelenés, mely eszkatológiát is magában foglal, félreérthetetlenül említeni fogja Isten büntetését.”

Donnelly kritika tárgyává tette azt, hogy Cecchin kizárta az isteni büntetést, hozzátéve: „ez a legújabb példája annak, hogy a Bergoglio-pápaság hogyan értelmezi tévesen Isten irgalmát, mely eszerint nem ítélkezik és nem büntet.”

Ezzel Bergoglio követői tagadják Isten szentségét és igazságosságát, mely szükségessé teszi bűneink büntetését.

Mi a helyzet a büntetésről beszámoló jelenésekkel?

Míg Cecchin intézetének az a feladata, hogy tanulmányozza az új jelenéseket és nem az, hogy új véleményt állítson ki már elfogadottakról, kijelentései aggasztó kérdéseket vetnek fel a korábbi jelenések kapcsán.

A Fatimai Szűzanya jelenései, melyeket katolikusok szerte a világon az elmúlt időszak legfontosabb jelenésének fogadnak el, kifejezetten beszélnek az ember bűneire válaszul érkező isteni büntetésről. 1917. július 13-án Miasszonyunk három fiatal látnoknak fedte fel a poklot, mely figyelmeztetésül szolgál az ember bűnének következményeire.

Ekkor a Szűzanya ezt mondta: „Láttad a poklot, ahová a szegény, bűnösök lelke kerül. Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, sok lélek meg fog menekülni és béke lesz. A háború a végéhez közeledik, de ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, egy rosszabb fog kitörni XI. Piusz pápa méltósága alatt. Ha egy éjjel ismeretlen fényt láttok majd, tudjátok, hogy ez az a nagy jel Istentől, hogy közeledik a világ megbüntetése a sok gonoszságáért, háborúval, éhínséggel, az Egyház és a Szentatya üldözésével.

A Szűzanya azt is megjegyezte, hogy súlyos következményei lesznek annak, hogy a pápák elutasítják azon kérését, hogy az ő általa kifejezetten kért módon ajánlják fel neki Oroszországot. „Ha kérésemet teljesítik, Oroszország meg fog térni, és béke lesz; ha nem, elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az Egyház üldözését okozva”, mondta.

A jók vértanúhalált halnak, a Szentatyának sokat kell szenvednie, egész népeket irtanak ki. Végül, Szeplőtlen Szívem győzedelmeskedni fog. A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, Oroszország megtér és békés időszak köszönt a világra.

Miért utasítja el folyamatosan a Vatikán a Fatimai Szűzanyát?

Cecchin nyilatkozata, ha mással nem is, de korábbi megjegyzéseivel összhangban van. Órákkal Ferenc pápa 2022-es felajánló imádságát megelőzően Cecchin a nyilvánosság elé állt, hogy Fatima jelentőségét csorbítsa, gyengítve a fatimai üzenetet és kérést, és ehelyett a szinodalitást reklámozta. Legutolsó, Mária büntetésről szóló üzeneteit elutasító interjúja azt követően jelent meg, hogy hosszas vita zajlott arról, hogy a pápa továbbra sem ajánlja fel Oroszországot a fatimai üzenetnek megfelelő módon.

Míg Fatima üzenetét sokan a Vatikánban szépen elhallgatták az elmúlt években, addig vezető prelátusok továbbra sem hagytak fel a Mária-jelenés fontosságára felhívni a figyelmet. Különösen is Raymond Burke bíboros évek óta jelezte, hogy történjen meg a felajánlás Mária kérése szerint, ahogy tette ezt Athanasius Schneider püspök is.

Ahogy ezeken a digitális oldalakon már szerepelt, évtizedeken át a Vatikán szorgalmasan elkerülte Oroszország felajánlását, ahogy azt a Miasszonyunk kérte. Kérdések merültek fel azt illetően, hogy miért utasította el a Vatikán Isten Anyjának való engedelmességet évtizedeken át, utalások történtek a titokzatos Metz-paktumra, melyet a Vatikán és Moszkva írt alá 1962-ben.

A megállapodás szerint, a „Vatikáni Államtitkárság 1962 októbere óta beleegyezett, hogy nem ítéli el Oroszország hibáit” – ez egy olyan megállapodás, mely a mai napig érvényben van. A Metz-paktummal kapcsolatban Christopher Ferrara Fatima-szakértő ezt írta: „Ez a mai napig érvényben lévő rendelkezés alapjaiban és így közvetlenül áll szemben a Fatimai Szűzanya sajátos, Oroszország hibáira vonatkozó ítéletével.”

Fatima kifejezett említése lényegileg kapcsolódik Oroszország hibáinak kifejezett elítéléséhez. 2000 júniusában, Tarcision Bertone bíboros és Josef Ratzinger bíboros így írt erről:

Fatima kétség nélkül a modern jelenések közül a legprofetikusabb… különösen a kárhozat ijesztő képe, Mária Szeplőtelen Szívének hódolata, a II. világháború miatt és végül amiatt a próféciáért, mely arra vonatkozik, hogy Oroszországból milyen elképesztő pusztítás ered, mely a keresztény hit elhagyása és a kommunista totalitarianizmus felkarolása miatt következik majd be.

Tavaly március 25-én a Vatican News megjelentetett egy interjút Kirill Gorbunov atyával, a Moszkvai Isten Anyja Főegyházmegye általános helynökével, aki szerint a 2022-es felajánlás „szorosan kapcsolódik a fatimai magánkinyilatkoztatáshoz, és az orosz ortodox egyház hivatalosan is árgus szemekkel tekint a fatimai jelenésre, különösen Oroszország megtérése kapcsán.”

Abszolútnak tekinthető a kapcsolat Oroszország kért felajánlása, valamint Oroszország és a kommunizmus hibái között. Az, hogy a Fatimai Szűzanya kívánsága szerint ajánlották fel Oroszországot, ez annyit tesz, mint kinyilvánítani és elítélni az Oroszországból terjedő hibás nézeteket.

Lapunk már megkérdezte, hogy vajon ez lehetett-e a mozgatórugója annak a többszörös elutasításnak, hogy kifejezetten megnevezzék Oroszországot a felajánlás korábbi pápai kísérletei során. Lehetséges-e az, hogy ugyanez a lelkület nem csak a pápákat mozgatja, de általánosnak vehető a római mariológusok körében, így ahelyett, hogy a Miasszonyunk hódolatát mozdítanák elő és a teológia lényeges szempontjait fejtenék ki, ők inkább úgy döntenek, hogy lekicsinylik Mária kérését és Egyházban elfoglalt szerepét azért, hogy kiszolgálják a sötét vatikáni-moszkvai politikát?

Forrás angol nyelven

Fordította: Cseri Máté

Létrehozva 2023. június 11.