Tisztulás a halál után (6)

Két kiváló hittudós: Szent Bellarmin Róbert és Suarez határozottan tanította ezt.

,,Ezek a lelkek szentek – mondotta Suarez – és kedvesek Isten előtt. A szeretet ösztönzi őket, hogy szeressenek minket, és ismerik, legalábbis nagyjából, hogy milyen veszélyeknek vagyunk kitéve, és miben szorulunk isteni segítségre. Miért ne imádkoznának akkor jótevőikért?

Bolognai Szent Katalin nagy áhítattal viseltetett a tisztítóhelyen szenvedők iránt. A legnagyobb bizalommal kérte segítségüket lelki szükségében, és másokat is buzdított erre. „Amikor egy kegyelmet szeretnék kiesdeni mennyei Atyánktól, a tisztítóhelyen lévő lelkekhez fordulok. Kérem őket, hogy terjesszék kívánságomat az Isteni Fenség elé saját nevükben, és úgy érzem, hogy az ő közbenjárásukra Isten meghallgat engem.”

Szó sincs itt arról, hogy úgy fordulunk hozzájuk, mint a mennyei szentekhez. Az Egyház szellemében elsősorban mi imádkozunk az elhunytakért és igyekszünk enyhíteni szenvedéseiken.

Semmiképpen sem ellenkezik azonban az Egyház szellemével, sem a keresztény vallásossággal, hogy azzal a céllal segítünk a szenvedő lelkeken, hogy közbenjárásukra mi is elnyerjünk egy kegyelmet Istentől.

Halljuk most G. nővért a tisztítóhelyen szenvedők hálájáról:

(A tisztítótűzben szenvedők) imádkoznak, és hálát adnak Istennek végtelen irgalmáért, amelyet velük gyakorolt, mert némelyikük számára nagyon kicsi volt a távolság. a tisztítótűz és a pokol között, és kis híján a pokolba zuhantak. Ítéld meg azoknak a lelkeknek a háláját, akik épp, hogy megmenekültek a Sátántól.

A tisztítótűzben lévő lelkek nem merülnek el teljesen saját szenvedéseikkel való foglalkozásukban. Imádkoznak Isten minden szándékáért és azokért, akik megrövidítik szenvedéseiket.

Nagyon megenyhültem a jó atya imáinak következtében. Mondd meg neki, hogy nagyon hálás vagyok érte és azoknak is, akik az ő kérésére imádkoztak értem. Mindig imádkozom érte, és remélem, még többet fogok, amikor a mennyországban leszek.

Minden megbízatást, amit a másvilág számára adtál nekem, mindig teljesítettem, de mindezek a dolgok alá vannak rendelve az Isteni Akaratnak.

(Az üdvözültek számára) nagyon vigasztaló gondolat, hogy a földön élő rokonaik és barátaik nem feledkeznek meg róluk, még ha többé nincs is szükségük imáikra. Viszonzásul nem hálátlanok.

Amikor teljesen felszabadulok, második őrangyalod leszek, de olyan angyal, akit láthatsz.

Később visszafizetek neked, jóllehet most is sokat imádkozom érted.

Isten gyakran több kegyelmet ad a szenvedő lelkek közbenjárására, mint a szentek imájára.

Hogyan kerülhetjük el a tisztítóhelyet? Mindenekelőtt törekedjünk nagy lelki tisztaságra szert tenni, s akkor nemigen fogunk félni a tisztítóhelytől. Ebben nagy segítségünkre lesz a Boldogságos Szűz Mária buzgó tisztelete. Ez a jó Anya segíti kedves gyermekeit lelkük megtisztításában és megrövidíti a tisztítóhelyen való tartózkodásukat. Ezért a legnagyobb bizalom töltheti el lelküket. Azok, akik viselik a skapulárét, különösen számíthatnak Mária pártfogására. A Kármelhegyi Boldogasszony skapuláréja a 13. századból ered. A Szűzanya megígérte, hogy azok, akik a skapulárét áhítattal viselve halnak meg, nem jutnak az örök kárhozatba. Ha a Kármelhegyi Társulat tagjai közül, hibái miatt, valaki a tisztítóhelyre kerül, le fogok szállni közéjük a haláluk után következő szombaton, s mint gyengéd anyjuk kiszabadítom őket és elvezetem őket az örök élet hegyére.”

Ezt a kiváltságot akkor nyerhetjük csak el, ha egy erre felhatalmazott pap a megfelelő imák keretében feladja ránk a skapulárét. Ezt rendszerint népmissziók és lelkigyakorlatok alkalmával teszik, vagy olyankor, amikor egyszerre sokan kérik.

Irgalomra számíthatunk égi Bírónknál, ha gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit: az alamizsnálkodást, betegek látogatását, bűnösök megtérítését, az ellenségeinknek való megbocsátást, s ha imádkozunk az élőkért és elhunytakért egyaránt.

Ugyancsak segíteni fog a tisztítóhely elkerülésében, ha lelkiismeretesen teljesítjük kötelességünket, türelmesen szenvedünk és gyakoroljuk az önmegtagadást, főleg amikor az engedelmesség kötelez erre.

A szentségek vétele és főleg a nagybetegek szentségében való részesedés nagy segítségünkre lesz, hogy már itt a földön törlesszük a bűneinkért köteles engesztelést.

A nagybetegek szentségével kapcsolatos Apostoli Áldás révén teljes búcsút nyerhetünk halálunk óráján, ha életünk folyamán bármikor részesültünk ebben. Azok számára, akik nem részesülhetnek az Apostoli Áldásban, az Egyház hasonló teljes búcsút engedélyez haláluk óráján azzal az egy feltétellel (amely helyettesíti az egyéb szokásos feltételeket), hogy rendszeresen imádkoztak életük folyamán és a búcsú elnyeréséhez szükséges lelkiállapotban vannak. Ezt a teljes búcsút akkor is elnyerhetik a hívek, ha már aznap elnyertek egy teljes búcsút. (Egyébként az újabb rendelkezések szerint naponta csak egy teljes búcsút nyerhetünk el, még akkor is, ha minden búcsúnkat felajánljuk a tisztítóhelyen szenvedőkért.)

VÉGE

Létrehozva 2019. február 26.