Margaritha nővér lelkigyakorlata Füzérradványban (2)

Margaritha nővér lelkigyakorlata Füzérradványban (2)

A nővér egyik előadása a tervezettnél hosszabbra sikerült, közben eleredt az eső. Mire befejezte, elállt az eső, így nyugodt körülmények között tudtuk elfogyasztani az ebédet. Lássuk meg ebben is Isten kis csodáját, mondta el Huber atya, mivel nem áztunk el és nem kellett vizes ruhában eltölteni a nap hátralévő részét.

Mindenkinek van valamilyen problémája,  de Jézus az, aki tud mindenről. Azt is tudja, hogy miért engedte meg, hogy megtörténjen. Nézzük Ábrahám példáját. Bíznia kellett, hogy maradéktalanul tudja teljesíteni Isten parancsát: „Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy” (Zsid 11,8).

Angliában katolikus indiaiak evangelizálnak, 3 ezer fős imatalálkozókat tartanak. Nemrégen külön püspököt is kaptak, hogy segítse szolgálatukat.

Magamra esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak.” (Ter 22,16)

Ha kijelentjük, hogy Uram, bármit megtehetsz velem, ezzel „biankó csekket” adunk Istennek.  Ha teljesen Istenhez tartozunk, akkor a betegségem is Istené. Bízni és hinni kell Őbenne.  Ha a betegséget én akarom leküzdeni, akkor azt nem adtam át teljesen Jézusnak.

Háromfajta bűnt kell megkülönböztetni.

1.) Nem hiszünk Istenben: „A bűnről, amiért nem hittek bennem” (Jn 16,9). Ennek oka lehet az eltúlzott félelem, amit a tanítványok éltek meg a csónakban, amikor vihar támadt: „Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit? Nagy félelem fogta el őket” (Mk 4, 40-41). Pedig Jézus ott volt velük a csónakban, mégsem hittek benne.

Azt, hogy Péter a vízen járt, sokan nem hiszik el – német teológus professzorok sem. Pedig egyszerű bebizonyítani: aki nem jár a vízen, nem tud elsüllyedni!  Márk ezt mondja: „Minden lehetséges annak, aki hisz” (Mk 9,23) A tanítványok, amikor nem tudták kiűzni a gonoszt, hasonló helyzetben voltak: „Mert gyenge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen.” (Mt 17,20). Mindig meg lehet gyónni, ha nincs elég bizalom bennem Isten iránt.

2.) Az eltúlzott aggodalom is bűn: „Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket.” (Mt 6,26). A hatodik fejezet vége még több példát hoz az aggódás ellen. Jézus mindenről gondoskodik, a kis dolgokról is. Dolgozzunk neki és mindent megkapunk, amire szükségünk van.

3.) Nem megtenni a jót is bűn: „Aki tehát tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el” (Jak 4,17). Hozhatnánk a gazdag ember példáját is, aki nem tesz jót Lázárral. Segítsünk másoknak Jézus irgalmával.

Minden igazságtalanság bűn, mivel az igazság Jézusé. Az újságírók többsége hitetlen, a híreket saját agyuk szűrőjén keresztül írják, nem pedig az isteni igazság alapján. Mindenkinek kell, hogy legyen saját Bibliája, mert Isten igéje nélkül eltévedünk. Az igazságot ki kell mondanunk. Ne tegyünk semmit szükségből és az igazság ellen.

A gonosz tíz szarvval és hét fejjel jelenik meg, ahol a tízes szám a sátán törvényeit, a hét a főbűnöket jelenti.

A szarv a papságnak a teljességét jelképezte (lásd a püspöki süveg, a mitra, melyen a két szarv jelképe szintén megjelenik).

A hét főbűn mindegyik ellenkezik egy erénnyel és mindegyik vét a hit-remény-szeretet ellen.

1.) büszkeség (ellentéte a hit)

2.) tisztátalanság (ellentéte a remény)

3.) fösvénység (ellentéte a szeretet)

4.) düh, harag, szakadás, veszekedés (ellentéte az okosság)

5.) lustaság (ellentéte a bátorság, erős akarat)

6.) irigység, háború, erőszak (ellentéte az igazságosság)

7.) mértéktelenség, „wellness” vallás (ellentéte a mértékletesség)

Létrehozva 2018. június 30.