Férfi és nő keresztény szemszögből

A keresztények meggyőződésére és viselkedésére soha nem szolgálhatnak zsinórmértékként a tudományos kutatások, melyek mindenkor revízió alá eshetnek; az utolsó mérce sokkal inkább a Szentírás, mely Isten kinyilatkoztatásaként mélyebb igazságokat tartalmaz, mint amire bármely még oly szolid emberi tudomány képes. Ez semmiképpen nem jelenti a tudomány lebecsülését, melyet a keresztény gőg sokszor propagált, hiszen a valódi tudomány segít a híveknek az Isten által kinyilatkoztatott igazságok mélyebb megértésében.

A keresztények első jelentős következtetése a nemek tudományosan megállapított különbözőségéből az, hogy Isten a férfit és a nőt azért teremtette különbözőnek, mert különböző szándéka van velük. Mert a nemek sajátossága nem egy vak evolúciós folyamat véletlen eredménye, hanem Isten tudatos és terv szerinti teremtő aktusának eredménye. Minden, amit Isten létrehoz, tehát az ember nemisége is, Isten mély szándékából fakad és az Ő magasztalására szolgál. A nemeknek tehát az a feladatuk, hogy megvalósítsák Isten teremtő szándékát és ezzel megdicsőítsék Őt. Ez azt jelenti az emberek számára, hogy nemi sajátságukat hálásan igenelik és tudatosan kibontakoztatják. Az ember Istentől teremtő életre hívatott. Ha fellázad Isten teremtése ellen, magát pusztítja el.

Ha a nemek nemi létük ellen lázadnak és megpróbálják nemi sajátosságukat tagadni, az élő Isten ellen lázadnak és életüket a pusztulásnak szolgáltatják ki. A nemiség területén eluralkodó legsúlyosabb tévedések korában a keresztényeknek az a feladata, hogy életükkel megmutassák, miként lehet a férfilétet és a nőlétet Isten szándéka szerint kibontakoztatni, és miként válik ez a legnagyobb boldogság forrásává.

A Krisztusban hívő férfin látni kell, hogy örömet jelent férfinak lenni, és a nőn, hogy mit jelent örömmel nőnek lenni. A Szentlélek segíteni akar nekünk abban, hogy Isten teremtő szándéka a nemekkel örömteljes módon megvalósuljon.

Nem akarjuk a nemek különbözőségéről szóló fejtegetésünket anélkül lezárni, hogy ne mondjunk valamit a férfiről és nőről való tudásunk korlátairól. Bármilyen gazdagok és megalapozottak is ismereteink a nemek különbözőségéről, a nemek keresztény szemszögből való vizsgálata megmutatja, hogy a férfilét és nőlét tökéletes racionális megértése el van zárva előlünk: Isten bölcsessége, mely minden művében megmutatkozik, mindig nagyobb annál, mint amit mi, behatárolt emberek képesek vagyunk felfogni.

A férfi és nő fölött is mély titok lebeg, mely bennünk ámuló hódolatot kelt. A nemekről való összes tudásunk szükségszerűen csak töredékes marad (lásd: 1 Kor 13,9), még akkor is, ha ezt a modern tudományhívő ember nem akarja elfogadni. A keresztények számára azonban az a tudat, hogy léteznek kifürkészhetetlen titkok, nem jelent megütközést, ez sokkal inkább a teremtő elképzelhetetlenül gazdag bölcsességének dicsőítésére sarkalja őket; mert „Ő alkotja, ami nagy s kifürkészhetetlen, csodás tetteinek se szeri, se száma”. (Jób 5,9)

Összefoglaló megállapítások

1. A nemek keresztény szemlélete három pontban foglalható össze:
     a) a nemiség fenntartás nélküli igenlése mint Isten jó teremtése az Isten által állított etikai határokon belül;
     b) a férfi és nő tökéletes egyenértékűsége a mindkét nemre érvényes Isten-képmására való teremtés és a Krisztus által  való megváltás alapján;
     c) a férfi és nő különbözősége, a nemek ebből eredő eltérő feladatai és a férfi és nő különböző elrendelése.

2. A nemek bibliai elrendelése szerint a férfi a nő feje (vezetője) míg a nő a férfi segítőtársa (Ter 2).

3. A „fő” helyzet a férfi számára azt jelenti:
     a) vezető és irányító szerep a házasságban, az Egyházban és a társadalomban;
     b) ezen irányító feladat odaadó, önzetlen szeretettel való gyakorlása Jézus példájára.

4. A segítőtársi állapot a nő számára azt jelenti:
     a) a férfi kiegészítése a sajátságos női adottságok által;
     b) a férfi vezetésének szeretetteljes elfogadása.

5. A férfi és nő bibliai elrendelése (vagyis a férfi fölé- és a nő alárendelése) a szeretet elrendelése, melyet a szeretet szentel meg és egyúttal a szeretet határol is be:
     a) a szeretet szentel meg, mivel Isten örökkévaló, belső-trinitárius szeretetét (1 Kor 11,3) illetve (a házasságban) Krisztus és az Egyház közötti szeretetszövetséget (Ef 5,22) mintázza;
     b) a szeretet határolja be, mivel a szeretet a férfi mindennemű önkényes uralkodását és a nő mindennemű szolgai alávettetését lehetetlenné teszi.

6. Mint a teremtés rendje a férfi és nő bibliai elrendelése alapvetően minden ember számára érvényes, hiszen ez a férfi és nő teremtés által megszabott lényegén alapszik.

7. Azonban mint a tökéletes szeretet rendje a Krisztus által megváltott új embert tételezi fel, ki Krisztusban az önzésből az önzetlenségbe szabadult fel.

8. Mint az önzetlen szeretet rendje véget vet a nemek ősrégi viszályának, mindkettőt sajátosságuk Istentől elrendelt kibontakoztatásához vezeti és így megvalósítja Istennek a férfival és nővel való teremtő szándékát.

9. A nemek bibliai szemlélete a kereszténység maradandóan érvényes válasza a megváltatlan ember férfi- és nőlétének visszás értelmezésére: mindkét nemet bűnbánatra szólítja fel, és mind a nő elnyomását és alacsonyrendűségét, mind az Isten teremtő rendje elleni feminista rebelliót elítéli.

10. Korunkban a nemek bibliai szemléletének azért van különös aktualitása, mert újabban a férfi és a nő alapvető különbözőségét egy eddig soha nem volt mértékben tagadják, valamint a nemi különbözőségek (nem a testiek) eltörlését propagálják. Az egyenlősdit propagáló ezen tendencia mögött, mely a feminizmusban találja meg legradikálisabb ideológiai kifejeződését, a nemek egyenértékűségének az egyformasággal való összekeverése áll. Ez a tendencia biblia-teológiailag nézve a férfi és nő Istentől akart elrendelése elleni antikeresztény lázadás, melyet az önkényeskedő ember Isten rendje és parancsa elleni végidőbeli lázadásának kell tekinteni.

11. Az a manapság szívesen megtett kísérlet, mely a férfi és nő bibliai szemléletét mint korhoz kötött és revíziót igénylő szemléletet relativizálni akarja, csődöt mondott, mivel a nemek bibliai szemlélete jellegzetesen eltér az akkori (bibliai) környezet felfogásától.

12. A nemek bibliai szemléletének pontosabb megvizsgálása megmutatja, hogy ez nemcsak a férfi és nő teremtés által meghatározott lényén, hanem végső soron Isten lényén magán alapszik, s ezért e szemlélet tagadása a keresztény Isten-képet és ezzel a keresztény hit és keresztény teológia alapjait sérti.

13. Így tehát Krisztus Egyházának centrális feladata marad a férfi és nő bibliai szemléletének lehetőleg csonkítatlan és konzekvens formában való megvalósítása.

14. A nemek bibliai rendjének elengedhetetlen konzekvenciája a női papság elutasítása.

15. A kereszténység szellemi ereje és teljhatalma a férfi és nő bibliai szemléletének megvalósításától (is) függ. Jézus Krisztus Egyházának szellemi megújulása csak akkor lehet tartós, ha a nemek bibliai szemléletét elismerik a keresztény házasságra és közösségre érvényes normaként.

Részlet Werner Neuer azonos című könyvéből

(Megjelent a Szent Margit Lap 67. és 68. számában)

Forrás: katolikus-honlap.hu

Létrehozva 2017. március 29.