A kiválasztottak és az elkárhozottak

A kereszténységen belül Európa-szerte, Kanadában és az USA-ban az igazi Evangéliumot a legtöbb helyen felváltotta egy felhígított, a fülnek kellemesebb és „politikailag korrektebb” változat.  Ez a „cukros evangélium” tele van olyan édes dolgokkal, mint például: „Jézus szeret téged; Jézus megbocsát neked; Jézus meggyógyít; Jézus jelen van az Eucharisztiában; Jézus irgalmas; Jézus mindig segít neked és eljön hozzád, ha segítségre van szükséged.”  Bár mindezek az állítások igazak, mi hiányzik?  A kulcselemek, amelyek hiányoznak, a bűn kimondása, a bűnbánatra való felhívás és Isten ítéletének bejelentése.

Szinte mindenki ismeri a János 3,16-ot: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”  Ez egy meggyőző meghívás.  Azonban nagyon kevesen ismerik a következőt, amelyet ugyanez a szerző írt, ugyanennek a János evangéliumnak ugyanebben a fejezetében: „Aki hisz a Fiúban, az örökké él. Aki azonban nem hisz a Fiúban, az nem látja meg az életet, az Isten haragja száll rá.” (Jn 3,36) Mit jelent az, hogy nem engedelmeskedünk a Fiúnak?  Nos, először is, az engedetlenség az iránta való közömbösségből, a templomba járás elmulasztásából és abból áll, hogy az egyházban a bűnök bocsánatát nem kapjuk meg az egyházban a bocsánat szolgálatán keresztül.  Aztán lehetne hivatkozni a Tízparancsolat iránti engedetlenségre, amelyet Jézus szerint Lélekben és Igazságban kell teljesíteni.

Mivel annyi cukros evangéliumot hirdetnek, kötelességünk komolyan elgondolkodni azon, amit Jézus mondott, és ami nem olyan kellemes a fülünknek.  Íme egy lista, csak Máté evangéliumából:

Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.” (Mt 5,20)

Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön.” (Mt 5,30)

A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz – sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet – kevesen vannak, akik megtalálják.” (Mt 7,13-14)

Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.” (Mt 7,19)

Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7,21)

Mondom nektek: az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon. 37Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet.” (Mt 12,36-37)

Dél királynője [Sába királynője] feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítéli, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy hallja Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van, mint Salamon.”  (Mt 12,42)

Más példabeszédet is mondott: „A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment. A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét. A szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: Ellenséges ember műve. A szolgák tovább kérdezték: Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem – válaszolta –, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek! Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig! Aratáskor majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!” (Mt 13,24-30)

Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz.”  Mt 13:41-42

Így lesz a világ végén is: elmennek az angyalok, aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” (Mt 13,49-50)

De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék.

Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt okoz! Ha kezed vagy lábad botrányt okoz, vágd le és dobd el! Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, két lábbal az örök tűzre kerülnöd. Ha szemed okoz botrányt, vájd ki és dobd el, mert jobb, ha egy szemmel mész be az életre, mint ha két szemmel a pokol tüzére vetnek.” (Mt 18,6-9)

De ha a szolga hitvány, s magában azt gondolja, hogy »Késik a gazdám« – ezért ütni-verni kezdi a többi szolgát, és együtt eszik-iszik a részegekkel; ura egy olyan napon jön meg, amikor nem várja, és olyan órában, amikor nem is sejti. Kettévágatja és a képmutatók sorsára juttatja. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” (Mt 24,48-51)

Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki; akinek meg nincs, attól még amije van is, elveszik. Ezt a mihaszna szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” (Mt 25,28-30)

Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.” (Mt 25,44-46)

Isten ítélete rám is vonatkozik, mint mindenkire.  A fentieket nagyon komolyan veszem, folyamatosan vizsgálom az életemet, keresem az igazságot és az igazságosságot a napi imában.  Vágyom arra, hogy sok barátom és családtagom csatlakozzon ehhez a zarándoklathoz.  Ébredjetek fel!  Fogadjátok el a bűnbocsánatot az Egyházban.

Világos, hogy Krisztus szolgálata arra irányult, hogy megosztottságot okozzon.  Az volt a célja, hogy szétválasszon.  Miközben az volt a célja, hogy felrázza az egész emberiséget a közönyből, a közömbösségből, vagy abból a gondolatból, hogy van más, könnyebb út a mennybe, sokan nem hallgatnak rá.  Erős szavakra van szükség a makacs emberek számára. Sajnos úgy tűnik, túl sokan megelégszenek a „legyek jó és törődjek a magam dolgával” gondolattal, anélkül, hogy érdekelné őket az általa alapított Egyházának szolgálata.  Akkor mit mondhatunk a szekuláris kultúrától átitatott emberek hordáiról, akik a fogamzásgátlás, az abortusz, a sterilizáció, az együttélés, a válás, a szodómia, a paráznaság, az eutanázia és egy sor más gonoszság gonoszságát támogatják, amelyekért nem hajlandók bűnbánatot tartani?  Krisztus szavai egyértelműen azt mondják nekünk, hogy vannak választottak és elkárhozottak.

Ezt az igazságot Szent János is megismétli a Jelenések könyvében:

Ez lesz a győztes öröksége: az Istene leszek, és ő az én fiam lesz. A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál.” (Jel 21,7-8)

Még mindig nem vagy meggyőzve?  Itt van még néhány idézet Márk, Lukács és János könyvéből:

Ha szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük nem pusztul el, és a tüzük nem alszik ki.” (Mk 9,47-48)

Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,15-16)

De ő megismétli: Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok egy szálig, ti gonosztevők! Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában látjátok, magatokat meg kirekesztve. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.” (Lk 13,27-30)

Ne csodálkozzatok rajta! Mert elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek. 29Akik jót tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra.” (Jn 5,28-29)

Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.”  (Jn 6,53)

Van annak bírája, aki elvet és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon. 49Mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött, az Atya hagyta meg, mit mondjak és mit hirdessek.” (Jn 12,48-49)

Örülhetünk és hálásak lehetünk, hogy Jézus nem volt szemérmes, nem volt homályos vagy kétértelmű.  Hogyan utasíthatná vissza bárki is az ajánlatát?  Micsoda üzlet!  Kezdjük el, higgyünk benne, és kapjuk meg a bűnbocsánatot a bűnök megvallásának és a keresztségnek a szolgálatán keresztül az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az ő Egyházában.  Kik a választottak?  Ők azok, akik megkeresztelkednek és engedelmeskednek Krisztusnak.  Ahogy Péter apostol mondta: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára.” (1Pte 2,9)

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2023. június 27.