A mágus munkatársa voltam

Nyolc hónapon keresztül voltam egy természetgyógyász mellett. Ebből négy és fél hónapot intenzíven vele töltöttem, előzőleg csak ritkán jártam hozzá, ismerkedtem a dologgal.

Most arról a négy és fél hónapról beszélek, amíg együtt voltam Gyurcsok Józseffel. Lehet, hogy hallottatok róla. Azért gondolom, mert hetente szerepel a TV műsorban. A TV-n keresztül gyógyít. Egy testvérem tett tanúságot néhány nappal ezelőtt, hogy bekapcsolta a tévét, és véletlenül Gyurcsok József műsora ment.

Nézte pár percig, és elkezdett zsibbadni a keze. Ez a testvérem hitben jár, odaszántan él az Úrban, sokat imádkozik és kéri az Úr védelmét, de rá is rossz hatással volt. Akkor pedig te, aki esetleg nem imádkozol mindennap, aki esetleg hetente is csak ritkán imádkozol, nagy veszélyben vagy, amikor kíváncsiságból végignézel egy ilyen műsort.Az ige pedig így szól, és ezt most szeretném szívből mondani: „Félek, hogy amint a kígyó álnokul rászedte Évát, úgy a ti értelmeteket is megronthatja, és elfordíthatja a Krisztus iránt való őszinte odaadástól. Ha ugyanis valaki föllép, és más Jézust hirdet, mint akit mi hirdettünk, vagy ha más lélekben részesülnétek, mint amiben részesültetek, vagy más evangéliumban, mint amit elfogadtatok, szívesen vennétek.” (2Kor 11,3-4) Szívesen vennétek…

A probléma ott kezdődik, hogy valószínűleg ez a negyven éves ateizmus eléggé ránk nyomta a bélyegét, és mindenki hihetetlen módon ki van éhezve misztikus élményekre. Pedig valójában a Szentlélekre vagytok kiéhezve, csak ezt nem tudjátok, vagyis nem tudjuk, akik más dolgokhoz fordultunk. Például: elmégy egy jóshoz, és a jós megmondja a múltadat, és azután elmondja azt is, hogy mi lesz a jövő. Beszél olyan dologról, amiről te meghökkenve azt mondod: „Hát ezt honnan tudja?” Pedig ebben semmi döbbenet nincs, a sátán ismeri a te múltadat, pontosan ismeri, és tud igazságokat, titkokat, intim dolgokat mondani a múltadból az a démon, aki a jóson keresztül szól hozzád, aki a jóst leuralja. De mivel te elcsodálkozol, már meg is nyitott téged, az érdeklődésedet felkeltette, és azután manipulálni tudja a jövődet, mert utána azt hiszed, hogy amit a jövőről mond, az is igaz. Találkoztam ezzel a dologgal is.

A Második Törvénykönyv 18. fejezetének 10-es versét fogom idézni, de előre bocsátom a 95. zsoltár 8-as versét: „Ma, amikor meghalljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek szíveteket.” Halljuk tehát az ő szavát. „Ne akadjon közötted, aki fiát vagy lányát átviszi a tűzön, hogy megtisztítsa, vagy aki jósoktól tudakozódik, aki álmokat s jeleket magyaráz, ne legyen varázsló, se bűbájos, se aki ördöngösöktől vagy jósoktól vár tanácsot, se aki halottaktól kérdez igazságot. Mindezt ugyanis utálja az Úr.” Azt akarom mondani, hogy ki vagyunk éhezve a misztikus élményekre. De nem az a kérdés, hogy léteznek-e túlvilági erők, hiszen ha föllapozzuk a Sámuel első könyvének 28. fejezetét, ott például elolvashatjuk, hogy Saul az endori halottlátóval beszélget. Nem az a kérdés, hogy ez van-e. Hanem az a kérdés, hogy az a „misztikus élmény”, amiben részed van egy beavatás során, vagy bármilyen New Age-es gyakorlat során – legyen az akár agykontroll – annak a szellemisége honnan való? A sátántól, vagy az Úrtól? Ez a kérdés, testvéreim, nem pedig az, hogy létezik-e ilyen.

Szeretném az első pontot föltárni Gyurcsok Józsefről, mert egy kicsit elkanyarodtam tőle. Gyurcsok József pár héttel azelőtt, hogy én eljöttem tőle, összehívott kb. húszunkat nagy titokzatosságok közepette, és azt mondta, hogy ő a Bárány. Azt mondta, hogy ő Jézus Krisztus. (Jézus Krisztus! Kérem szépen a te áldásodat Gyurcsok Józsefre, és add meg az ő megtérését!) Most idézek Márk evangéliumából egy részletet: „Akkor, ha valaki azt mondja nektek, íme itt a Krisztus, íme amott, ne higgyétek! Mert hamis Krisztusok, és hamis próféták támadnak. Jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok, íme mindezt előre megmondtam nektek.” (Mk 13,21-23) Azt hiszem, nem kell erről sokat beszélni. Vannak ebben a világban sokan, akik magukról ezt állítják. S vannak még többen, akik csak gondolják, de nem merik kimondani. Azok közül az emberek közül, akik a természetgyógyászattal kezdenek el foglalkozni, nagyon sokan vannak, akik magukat Jézus Krisztusnak gondolják. Sajnos.

A következő pont, amit szeretnék föltárni: „Magyarország királyával” állunk szemben. Én voltam a beavatási szertartáson a sámán. Én ezt letettem az Úr elé, megbántam, és megtörtem ezeknek a dolgoknak az erejét az ő életében, de a helyzet az, hogy koronával, jogarral, palásttal, gyűrűvel, karddal és érmével rendelkező „királyunk” van. Ez Gyurcsok József. És én voltam az, aki őt királlyá avatta. Ez lehet, hogy nevetségesen hangzik, de ismerünk a történelemben néhány személyt, akiből kiindulva a sátán nagyon sok pusztítást végzett. És ugyanez a Gyurcsok József egy későbbi alkalommal, amikor vidéken voltunk gyógyító akción, néhány pohár bor után hihetetlen keménységgel beszélt arról, hogy majd amikor király lesz, hogy hoz vissza törvényeket. Ha valaki lop, levágjuk a kezét stb… Tehát ő ezt halálosan komolyan gondolja, és még egyszer hangsúlyozni, hogy volt már nekünk ezen a világon egy szobafestőnk, akiből valami lett. Lehet, hogy kinevetjük most ezt a helyzetet, de én inkább azt mondom: imádkozzunk ezért az emberért. őérte is meghalt Krisztus, és hatalmat vett az erők fölött, melyek őt megkötözik.

Ezután kijelentette magáról – egyébként ezt Sai Baba is kijelenti, úgyhogy nem olyan új keletű dolog – hogy ő továbbá még az univerzumnak is az ura. De hát azok után, hogy kijelentette, hogy ő a Bárány, ez nem is csoda, hiszen tudjuk: Jézus Krisztus a mindenség Ura.

Szeretnék most a gyógyulásokról beszélni, és ehhez megint egy igét idézek. Kérlek, tartsátok nyitva a szíveteket. Íme: „Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket.” (Mt 10,8) Ugyanazzal a súllyal küldi Jézus a tanítványait gyógyítani is, ördögöket űzni is. Bennem fölmerült a kérdés, hogy egyetlen egy természetgyógyászról sem tudok, aki ördögöt űzne. És amikor ez a kérdés felmerült, akkor rögtön eszembe jutott egy másik ige: „Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik önmagával, az az ország nem állhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, nem maradhat fenn, hanem vége van.” (Mk 3,23-24.26) Bennem a kérdés annyi volt, vajon a természetgyógyászok miért nem űznek – miért nem tudnak űzni – ördögöt? És a reikisek… Maradjon költői a kérdés?

Hittem a reinkarnációban is. Amióta ettől is megszabadultam, sokkal tisztábban látok mindent. Egyébként az ige világosan beszél erről például a Bölcsesség 7,6-ban: „Mindenki számára egy a belépés az életbe, s egy a távozás!” Vagy: „El van határozva, hogy az ember egyszer haljon meg, és utána az ítélet következzék.” (Zsid 9,27)

Ehhez még hozzáteszek valamit. Az ApCsel 8. fejezetében a következőt olvashatjuk (és ez mindenkinek szól, aki például reiki beavatásra elment): „Így jutott el Fülöp Szamaria városába, és hirdette nekik Krisztust. Tömegesen és egyetértően figyeltek mindarra, amit Fülöp mondott, hallva és látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Mert a tisztátalan lelkek hangos kiáltással kimentek sokakból, akikben laktak, és sok inaszakadt és sánta meggyógyult. Nagy öröm támadt abban a városban. Volt azonban a városban egy Simon nevű férfi, aki azelőtt varázslással foglalkozott, és elámította Szamaria népét” (Csel 8,5-9) – elámította Szamaria népét, figyeljünk a szavakra, mert a guruk is ezt csinálják, mint ahogy az előzőleg idéztem Márktól: „Jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék” (13,22). Nézzük tovább: „Nagyok és kicsik, mindenki egyaránt hallgatott rá, s azt mondták: az Isten ereje ő, akit nagynak hívnak. És követték őt, mert jó ideje ámította őket varázslataival. Amikor azonban hittek Fülöpnek, aki hirdette az örömhírt Isten országáról, a férfiak és az asszonyok megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében. Sőt maga Simon is hitt, és megkeresztelkedése után Fülöphöz szegődött.” (Csel 8,10-13). – Tehát hívő emberről van szó! Simon is hitt és megkeresztelkedett. – „Amikor Simon látta, hogy az apostolok kézrátétellel megadják a Szentlelket, pénzt kínált nekik, és azt mondta: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, megkapja a Szentlelket! Péter azonban így szólt hozzá: vesszen a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándékát pénzért lehet megszerezni! A szíved nem igaz Isten előtt, térj meg tehát ebből a gonoszságodból!” (Csel 8,18-22)

Nos, lehet, hogy az első és második fokozatú reiki beavatáson még nem kell fizetni, három éve így volt, nem tudom, most hogy van. De nem tartom valószínűnek, hogy a harmadik fokozat valamilyen más erőkkel, energiákkal történne – már komoly pénzekért – , mint az első kettő. Szeretném elmondani nektek, hogy aki pénzért adja, bűnt követ el. Mert visszatérve Mt 10,8-ra – Gyógyítsatok, űzzetek ki ördögöt stb. – , az így folytatódik: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.” Tehát ez vonatkozik a reiki beavatókra. (És biztos, hogy nem Isten adja az „energiát”. Biztos, hogy Isten nem adja az erejét az ige igazsága ellen. Azt nem ő adja! A Sátán a fény angyala volt, mielőtt fellázadt. ő az Isten majma. De nem minden arany, ami fénylik!). Az ige írja Simonról, hogy Péter megátkozta, mert pénzért akarta megszerezni a Szentlelket. Ez pedig vonatkozik rátok, és rám, mindenkire, aki bármelyik ilyen jellegű beavatásra elment és fizetett. És ott van az igében, hogy térjetek meg ebből a bűnötökből!

Most néhány nagyon rövid szót szeretnék a Gyurcsoknál is tapasztalható gyógyulásokról mondani. Testi gyógyulást a sátán is csinál annak érdekében, hogy nagyobb megkötözöttséget támasszon az életedben, még ha nem is ott helyben tapasztalod ezt, hanem később. Ami az ő legfőbb célja, hogy a lelkedet ejtse csapdába. Lehet, hogy ad némi testi gyógyulást, de azért, hogy a lelkedet megkötözze. Én nem olvastam még a Szentírást akkor, és nem tudtam semmit a kereszténységről. Megfigyeltem, hogy időnként az történt, hogy ültünk fent a színpadon, és úgymond „küldtük az energiát”. (Itt ki kell, hogy térjek valamire. A Szentlélek nem energia, hanem személy. A Szentlélek nem manipulálható fényenergia, amit küldhetünk, ahova mi akarunk, hanem egy isteni személy, akit kérnünk kell. Semmi köze nincs a Szentléleknek az Usui „mester” által elindított reikihez.

A Szentlélek egy isteni személy, egy barát, egy élő Valaki, akit meg kell szólítani és kérni kell. Semmi köze nincs a reikis fényenergiához!) Tehát ott ültünk fent a színpadon, és egészen bizonyosan éreztem sokszor a szívemben, hogy nekem most a kétszáz vagy száz emberért, aki itt ül Gyurcsok előtt, imádkoznom kell. Akkor még nem tudtam, hogy ő rossz oldalon áll, csak éreztem, hogy valami nem stimmel – amíg ő a testi gyógyulásért „küldte az energiát”, addig én azért imádkoztam, hogy a lelkük szabad maradjon. Erre indított a „Lélek zsengéje”. Többször fordult ez elő. Ez biztos, hogy nem volt véletlen, biztos, hogy az Úr indított, és biztos, hogy azért, mert miközben ezek az emberek testileg gyógyulnak, lelkileg megkötöződnek Gyurcsokhoz, pontosabban azokhoz az erőkhöz, melyek Gyurcsokot irányítják. Azt Gyurcsok világosan megmondta, hogy aki elmegy másik helyre gyógyulásért, annál visszaesés lesz. Sőt a gyógyítóinak egyebet is mondott – és én eszerint most már egy halott ember vagyok a jelen pillanatban. Ugyanis ő azt mondta, hogy a hátam közepéből egy megkövesedett szál megy föl, és ha én elhagyom őt, akkor ez a szál eltörik, és én meghalok.

Hát meghaltam a múltnak, de élek az Úrban. Ezt mondta nekünk, és ugyanakkor ő maga küldött el embereket magától. Volt, hogy egy-egy gyógyítót egész egyszerűen kirúgott, elküldött. Fölmerült már akkor bennem a kérdés, hogy vagy nem igaz, amit mondott a megkövesedett szálról, tehát hazudott, vagy ha igaz, akkor ez az ember most tudatosan gyilkosságot követ el, mert hogyha elküldi, eltörik a szál, s meghal. Ezt nem tudtam sehova tenni. Ott voltam négy és fél hónapot. Ide írok most idézőjelbe egy mondatot: „Nagyobb a füstje, mint a lángja.”

Úgy mentem oda az első napokban a kis robogómmal, hogy tele volt a szívem azzal: igen, én most megtaláltam életem mesterét. Vagy valakire rátaláltam legalábbis, aki nekem nagy segítségem lesz. És amiket hallottam róla, amik őt körülveszik, a mesék, a hírek… Én úgy voltam, hogy most odamegyek és „megvilágosodom”, aztán minden jó lesz már. Tanúságot szeretnék tenni arról, hogy volt egy eset, amikor egy néni elaludt mellette, de úgy, hogy nem tudott felébredni. Kivitték a levegőre, rázták, de öntudatlan állapotba került. S

zeretném itt hozzátenni, hogy akik Lélekben elnyugszanak, mert az Úr, a Szentlélek betölti az ő szerelmével őket és „leveszi a lábukról” és fekszenek a földön, azok között nincs senki, aki ebben a fekvő állapotban ne lenne a tudatánál. Én sokszor „eldőltem”. Úgy hívják ezt, hogy Lélekben nyugvás. Csak azért nem kelsz föl, mert hihetetlenül boldog vagy, együtt vagy a te Uraddal. Nincs értelme fölkelni. Ez a néni viszont nem tudott fölkelni. Ezt a nénit négyen vitték ki, és rázták a napon, és nem tudott magához térni. És amikor fölkelt, nem emlékezett semmire. Nem tudom, hol járt, de hogy Gyurcsok „energiájától” történt, az valószínű. És a négy és fél hónap alatt nem történt igazi gyógyulás. Nem állt föl senki a tolószékből, de még kisebbfajta gyógyulás sem történt. Sőt azt kell hogy mondjam, hogy már akkor is hihetetlen szánalommal néztem egy hatalmasra dagadt arcú nénit, aki eljött már nagyon-nagyon sokszor 1500 Ft-ért egy fél órára. És itt megjegyzem, hogy Gyurcsok még olcsó is volt, mert van olyan természetgyógyász, aki 5000-6000 Ft-ért, de lehet, hogy többért gyógyít. Szóval 1500 Ft-ért „nyomatta neki az energiáját”, azután azt mondta cinkosokat gyűjtve, odafordulva gyógyítóihoz, hogy: „Nézd! Igaz, hogy lejjebb ment az arca? Igaz, hogy lejjebb ment?” És akkor az is mondta, hogy „Hú, tényleg lejjebb ment az arca”, és akkor a néni örült, és ment a tükörbe megnézni, és láttam azt a szánalmas szomorúságot a szemében, hogy látja, hogy semmit, de semmit nem ment lejjebb az arca, mégis azt mondta: „Tényleg lejjebb ment az arcom, gyógyulok.” Hazugságokra kényszerítette rá az embereket, kihasználva nyomorult helyzetüket, és azt mondta, hogy ez a hit.

Hogyha te bemagyarázod magadnak, hogy lejjebb ment az arcod, akkor „meggyógyultál”. Ugyanez a helyzet az aura-látókkal. Én rengeteg aura-látóval voltam körülvéve egy időben, de százból maximum egy látott valamit, kilencvenkilenc pedig azt hazudta, hogy lát aurát. S tudjátok, hogy miért? Azért, mert az az egy valóban látott. Megmondom nektek őszintén, hogy önmagam becsapva, én is elkezdtem hazudni, hogy látok aurát. Próbálgattam, nézegettem, és egyszer csak elkezdett valami történni, de akkor énnekem már tízszer, hússzor, harmincszor kellett először önmagam és azután más előtt is hazudnom, hogy látok aurát. És miután kellő mennyiségű hazugság történt az életemben, valóban láttam.

Láttam zöld aurát. Megtörtént. Csak hát azt mondja az Úr, hogy „én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.” (Jn 14,6) Ez az út pedig a hazugságon keresztül vitt eredményre. Igen, láttam zöld aurát. Na nem mindig, és nem mindenhol, de egyszer-kétszer megtörtént, hogy láttam zöld aurát. És ennek az útja a hazugság útja volt. Megint csak nem az a kérdés, hogy vannak-e utak és szellemi gyümölcsök, hanem hogy honnan jönnek és hová mennek. Az Úr azt mondta, hogy „senki nem juthat az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6) Csak énáltalam… És azt is mondta, hogy nagyon keskeny az az út, amin hozzá lehet menni. A többi pedig nagyon széles, és nagyon el lehet tévedni. Az mind a halálba visz, ez pedig az életre. Nekünk jogunk van dönteni, hogy hova menjünk.

Az előbb idéztem a Második Törvénykönyv 18. fejezetének 10-12. versét, ahol arról beszél világosan az Úr, hogy sem halottidézés, se semmi ilyesmi nem kedves, sőt, utálatos az Úr előtt. Gyurcsok Józsefről el szeretném mondani, hogy két hölgyről is tudok a környezetében, akik halottak szellemeivel beszélgettek, és Gyurcsok József ennek alapján tájékozódott sok kérdésben. Kérdezett ezeken az embereken keresztül. A fent említett jós pedig az ő köreihez tartozó jós volt. Az ő rendezvényeire meghívott jós, akivel én is találkoztam. Számmisztikus is volt a közelében.

Röviden visszatérek még a királlyá koronázására. Ez alkalommal nem a rezidenciájában voltunk, hanem afölött néhány lépcsővel. Ott volt egy házikó, amit ő trónteremnek rendezett be. A koronázásra ő maga cipelte fel a vállán a trónját. Amikor fölvitte a fatrónt, és letette, a fatrónnak a támlája, vagy pedig az ülőkéje, már nem emlékszem rá, leesett. „Igazsággal erősíttetik meg a királyi szék.” Ez csak egy ige ehhez a történéshez. Tehát a lényeg az, hogy leesett ez a támla, és egy olyan istenkáromlást hallatott Gyurcsok József, amilyet ritkán hallani, bár ő talán észre sem vette. Szóval cifra volt, és benne volt minden. Nem tudom, hogy a Bárány káromolja-e az ő drága mennyei Papáját…

Még valamit. Egy fiú, aki azután megtért az Úrhoz – nem mondom el a nevét, csak annyit, hogy valóságos esetről beszélek – ez a fiú a harmadik emeletről kiugrott, és majdnem meghalt. És miközben ugrott át a csukott ablakon, Gyurcsok József képe volt előtte. Szellemi lények üldözték. El volt borulva az elméje, és Gyurcsok József arcát látta maga előtt, mikor kiugrott az ablakon. Előtte járt hozzá kezelésre…

Mikor Kaposvárra lementem, a kaposvári színházba, mert az előző évadot ott töltöttem, találkoztam valakivel, aki abban az időben, mikor ott voltam, szintén Gyurcsok Józsefhez járt. Ez a valaki mondta el nekem, hogy a Krisna-falu avatásának meghívott vendége Gyurcsok József volt.

Mielőtt valaki megbotránkozna: én ezért az emberért mindennap imádkozom, Gyurcsok Józsefért, az ő megtéréséért. Krisztus helyette is meghalt, az ő bűneiért, és szereti őt. És minden tévelygőt. De mindenkinek szabad akarata van Jézus mellett dönteni vagy a kárhozatra jutni, és belső rabságoktól szenvedni már itt a földön. Aki igent mond Jézusra, mint élete Urára és egyetlen Megváltójára, annak az életébe mindenek fölött való hatalommal árad be Jézus Krisztus ereje, szabadítása, öröme és békéje. Tanúságot tettem az Igazságról. Annak szólt ez a tanúságtétel, aki gyanútlanul bekapcsolja a tévét, és esetleg kíváncsian és élvezettel elkezdi nézni Gyurcsok Józsefet.

Nem veszélytelen ez sem. Ha te bármikor odavitted a gyerekedet, vagy jártál nála, akkor kérj az Úrtól szabadulást. Ha te bármikor reiki beavatáson vettél részt, akkor kérj az Úrtól imát testvéreken keresztül, hogy törjék meg. Egy utolsó igét szeretnék tehát idézni: „De még ha mi, vagy akár az égből egy angyal hirdetne is nektek más evangéliumot, mint amit mi hirdettünk nektek, átkozott legyen. Ahogy azelőtt is mondtuk, most megismételjük: ha valaki más evangéliumot hirdet nektek, mint amit átvettetek, átkozott legyen.” (Gal 1,8-9)

Imádkozzunk ezekért az emberekért, hogy megtérjenek. Az egyetlen és keskeny útra. Ámen.


Ajánljuk még elolvasni …
Mary Usha: A gyógyulás rejtett forrásai. (Marana Tha, 2001)

Létrehozva 2016. október 24.