Gondolatok a Szentáldozásról és az Egyház megújulásáról (7)

VII.

Imádságok

1. Lelki áldozás

Ö Jézusom, lábaidhoz borulok és eléd hozom megtört szívem töredelmét, mely semmiségének tudatában megalázkodik szent jelenlétedben. Imádlak Téged szereteted szentségében, a felfoghatatlan Eucharisztiában. Vágyom azra, hogy fogadjalak Téged szívem szegény hajlékában.

Amíg várok a szentségi áldozás kegyelmére, lélekben szeretnélek birtokolni. Jöjj hozzám, én Jézusom, hogy én is hozzád jöhessek! A szeretet hassa át egész lényemet az életben és a halálban. Hiszek Benned, remélek Benned, szeretlek Téged. Ámen.
(Cardinal Merry del Val: Adoration. Eucharistic Texts and Prayers throughout Church History, összeállította Daniel P Guernsey, San Francisco 1999, p. 141).

2. Könyörgések az eucharisztikus Jézushoz
Élő kenyér, aki az égből szálltál alá, őrizd meg és növeld hitünket, tiszteletünket és áhítatunkat e csodálatos Szentség iránt, vezess minket bűneink őszinte meggyónása által a szent Eucharisztia gyümölcsöző vételére, tarts távol tőlünk minden tévtanítást, romlottságot és a szív vakságát, részesíts minket e szentség mérhetetlen mennyei gyümölcseiben, segíts minket, hogy élő hittel a szeretett tanítvánnyal együtt megvalljunk Téged a Szentostyában: az Úr az, engedd, hogy Téged a legszentebb Oltáriszentségben egész szívünkkel, teljes lelkünkkel, egész értelmünkkel és minden erőnkkel szeressünk, taníts minket a leginkább Istennek tetsző módra, ahogyan Téged ezen isteni szentségben fogadhatunk és köszönthetünk, áldj meg minket, akik jelenlétedet az eucharisztikus színek alatt nem látjuk, és mégis hisszük, erösits és védj meg minket halálunk óráján ezen mennyei Útravalóval.

Könyörögjünk! Hozzád jövünk Úr Jézus, eucharisztikus Istenünk, hozzád jövünk és az apostollal kérjük: „Erősítd hitünket”. Adj nekünk erős és élő hitet a közöttünk való valóságos jelenléted titkában. Add nekünk a százados csodálatos hitét, aki oly nagy dicséretet érdemelt Tőled. Add nekünk a szeretett tanítvány hitét, aki Téged a sötétségben felismert és felkiáltott: „Az Úr az”. Add nekünk Szent Márta hitét, aki megvallotta: „Te vagy az Isten Fia!” Add nekünk Magdolna hitét, aki lábaidhoz borult és így szólt; „Rabboni, Mester!” Add nekünk minden szentednek hitét, akik számára a legszentebb Oltáriszentség a mennyország kezdete volt a földön. Minden szentáldozásban növeld hitünket, mert a hittel együtt a szeretet, az alázat, a tisztelet és minden jó a lelkünkbe költözik. Ó eucharisztikus Urunk, sokasítsd meg hitünket. Ámen.
(Vgl Adoration. Eucharistic Texts and prayers throughout Church History, összeállította Daniel P. Guernsey, San Francisco 1999, S. 195}.
3. Engesztelő imák az eucharisztikus Jézushoz
Ó Istenem! Hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned, szeretlek Téged!

Bocsánatot kérek Tőled azokért, akik nem hisznek Benned, nem irhádnak Téged, nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged.

Ó legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Legmélyebb hódolattal imádlak. Felajánlom neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága Testét és Vérét, lelkét és istenségét, mely jelen van a világ minden tabernákulumában, engesztelésül minden gyalázatért, megszentségtelenítésért és közömbösségért, melyekkel őt sértik. Az Ő Szent Szívének végtelen érdemei és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által esedezem Hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ámen. (A fatimai angyal imái)

Szent Ostya, mely feláldoztatott a bűnösök megmentéséért, irgalmazz nekünk!
Szent Ostya, melyet megvetettek a közömbös keresztények,  irgalmazz nekünk!

Szent Ostya, az ellentmondás jele,
Szent Ostya, melyet megsértettek az istenkáromlók,
Szent Ostya, az angyalok kenyere, melyet az állatoknak adtak,
Szent Ostya, melyet a porba dobtak és lábbal tiportak,
Szent Ostya, melyet a hűtlen papok megszentségtelenítettek,
Szent Ostya, melyet Egyházad elfelejtett és elhagyott,
E csodálatos Szentségnek megdöbbentő megvetéséért, fogadd engesztelésünket,
E csodálatos Szentségnek súlyos meggyalázásaiért,
Minden méltatlan áldozásért,
Az hűtlen keresztények tiszteletlenségeiért,
Oltáraid megszentségtelenítéseién,
A meggyalázott ciböriumokén, amelyeket erőszakkal elraboltak,  irgalmazz nekünk!
Az istentelen emberek általi folyamatos káromlásokért,
Az eretnekek megátalkodottságáért és árulásáért,
A tiszteletlen csevegésért szent templomaidban,

Hogy minden keresztényben sokasítsd meg az ennek az imádandó Szentségnek kijáró tiszteletet, Kérünk Téged, hallgass meg minket.
Nyilvánítsd ki szereteted Szentségét minden eretnek előtt!
Add nekünk kegyelmedet, hogy irántad való lángoló szeretettel engeszteljünk gyűlöletükért!
Fogadd kegyesen alázatos jóvátételünket!
Tiszta Ostya, szent Ostya, szeplőtelen Ostya, hallgasd meg imádságunkat!

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, Te a vlág végéig kegyeskedsz nálunk maradni csodálatos Szentségedben, hogy szenvedésed emléke által Atyádnak örök dicsőséget szerezz és nekünk az Élet Kenyerét ajándékozd. Add nekünk kegyelmedet, hogy megtört szívvel sirassuk a sértéseket, melyeket ebben az imádandó titokban elszenvedsz, hogy szomorkodjunk a számtalan szentségtörés miatt, amit az istentelenek, az eretnekek és a rossz katolikusok elkövetnek.

Gyújtsd lángra szíviinket, hogy odaadó buzgösággal engeszteljünk mindezen sértésekért, melyeknek végtelen irgalmadban inkább kitetted magadat, semmint hogy megvond tőlünk oltáraidon való jelenlétedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodoI, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.
(A Prayerbook of Favorite Litanies, kiadta Herbert Albert Rockford, Tan Books 1985, 5. 50-52).

(Részlet Athanasius Schneider asztanai (Kazahsztán) segédpüspök Corpus Christi c. könyvéből. A kiadvány megrendelhető a Stella Maris Alapítványnál.)

Létrehozva 2014. október 22.