7lang.1

Zikkaron imaszolgálat

Gyógyító imaösszejövetel – mit jelent ez?

Nem vagyunk „gyógyítók”. Nincsenek rendkívüli adottságaink. Betegségekkel küzdünk, mint más. Ahogy mi imádkozunk gyógyulásért, ugyanúgy bárki más is imádkozhat.

Nem vagyunk mágusok. Nem vagyunk birtokában semmiféle rejtett tudásnak vagy szellemi technikának. Mi több, elutasítjuk az okkult tudományokat és mágikus praktikákat, a szellemgyógyászatot, reikit, fényadást, agykontrollt és hasonlókat. Észben tartjuk, amit a Szentírás mond ezekről: „Ne akadjon közötted, aki fiát vagy lányát átviszi a tűzön, hogy megtisztítsa, vagy aki jósoktól tudakozódik, aki álmokat s jeleket magyaráz, ne legyen varázsló, se bűbájos, se aki ördöngősöktől vagy jósoktól kér tanácsot, se aki halottaktól kérdez igazságot. Mindezt ugyanis utálja az Úr” (MTörv 18,10-12).

Kik vagyunk hát? Keresztény hívők. Hallgattunk Jézusra: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15).

Isten, mérhetetlen szeretetében, Egyszülött Fiát adta, hogy megszabadítsa az embert a bűn, a halál és a sátán fogságából. Jézus a kereszten magára vette az emberi egzisztencia minden tragikumát (a tiedet is), és amikor föltámadt a halálból, a teljes gyógyulás lehetőségét ajándékozta minden embernek (neked is). „Ha tehát a száddal vallod, hogy «Jézus az Úr», és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz” (Róm 10,9).
Ezt
az üdvösséget ingyen ajándékként, hittel fogadjuk el. Benne Isten újjáteremt bennünket. „Aki Krisztusban van, új teremtmény; a régiek elmúltak, s íme, újak keletkeztek” (2Kor 5,17). Emiatt el kell hagynod a bűnt („a régiek elmúltak”), és Jézust kell követned teljes szívedből („íme, újak  keletkeztek”). „Vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt; újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére igazságban és valódi szentségben teremtetett” (Ef 4,22-24). Új életed már az örök élet megkezdése a földön, szeretetben, örömben és békességben.

Ezt a jó hírt hirdetjük: az ember teljes, egzisztenciális gyógyulását a megfeszített és föltámadt Jézusban.

Ahol ezt hirdetik, a jó hírt jelek kísérik. Ezek közé tartozik a fizikai gyógyulás is: „a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak” (Mk 16,18). Jézus a földön nem gyógyított meg mindig minden beteget (Mk 1,37-38; Mk 6,5), és az őskeresztények között is volt betegség, amely nem vagy nem azonnal gyógyult (Csel 9,37; Gal 4,13; Fil 2,27). A gyógyulás adományát a Szentlélek tetszése szerint osztogatja (1Kor 12, 9.11). Nem ígérhetjük tehát, hogy minden beteg meggyógyul, még kevésbé azt, hogy okvetlenül azonnali gyógyulások történnek. De hittel emlékezünk az Úr tetteire, mert őbelőle gyógyító erő áradt (Lk 6,19), amíg a földön járt, és „emlékezésünk”
(vagyis: hitünk) ezt az erőt jelenvalóvá teszi. Ő most is itt van közöttünk, és gyógyítani akar. Igen, testileg is. Amikor a földön járt, azok a betegek képeztek elenyésző kivételt, akiket nem gyógyított meg. És ő most is ugyanaz. A hívő közösségen keresztül cselekszik. „Aki hisz bennem” – mondta – , „ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek” (Jn 14,12).

Várakozó hittel imádkozz hozzá. Ő szeret téged.

„Én, az Úr vagyok a te gyógyítód!” (Kiv 15,26).


Ha erre a  címre kattintasz, eljutsz az imaszolgálat oldalaira.

További információ itt olvasható a szervező Hét Láng Közösségről.

Létrehozva 2011. május 26.