Kit akarok szolgálni?

 

Egyre élesebb küzdelem zajlik a lelkekért a mai világban. A Sátán egyre nagyobb erőkkel, egyre ravaszabb, rejtettebb technikákkal (ezzel párhuzamosan egyre nyíltabban is) küzd a lelkek megkaparintásáért, viszonylag hatékonyan. Hiszen a média és a politika szinte teljesen a kezében van, és nagyon kifinomult, tudat-alatti technikákkal is végzi a dolgát. Ezért egyre karakteresebben döntenünk kell, hogy kit akarunk szolgálni, az Istent vagy a Sátánt. Ezen napi döntéseink meg-segítésére ajánljuk a következő elmélkedés anyagot a hagyományos húsz titok-hoz igazodva. Kívánom, hogy segítségünkre legyen az Isten felé vezető utunkon.

Örvendetes titkok

1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál

A Szent Szüzet imádság közben látogatta meg az angyal. A meglepett Mária egy kérdéssel leellenőrizte, hogy valóban Isten követével találkozik-e. Ezt követően teljes Istenre hagyatkozásáról biztosította Gábriel főangyalt, melyet szívvel lélekkel meg is élt

Milyen mértékig merem rábízni magam Isten vezetésére? Az emberileg biztosnak látszó szálakat el merem-e engedni? Kit akarok szolgálni?

2. akit te, Szent Szűz méhedben hordoztál

Szent Erzsébet Keresztelő János foganása után különösen imádságos lelkülettel töltötte napjait. Ezen napok egyikében feltűnt a Szent Szűz, méhében Jézus Krisztussal. És a lelke oly nyitott volt az isteni kegyelemre, hogy meg tudta érezni az Üdvözítő érkezését.

Mennyire tudok Istenre nyitottan élni hétköznapjaimban? Mennyire igyekszem észrevenni a váratlan isteni terelgetéseket? Akarom-e Istent szolgálni?

3. akit te, Szent Szűz a világra szültél

A Szűzanya minden viszontagság, nehézség ellenére teljes bizalommal ráhagyatkozott Isten irányítására Megváltónk megszületése terén is. Elfogadta a szegényes környezetet, továbbra is teljes mértékben bízva az isteni gondviselésben

Szorult helyzeteimben, emberileg megoldhatatlannak látszó ügyeimben mennyire merek, mennyire tudok ráhagyatkozni Istenre? El tudom-e engedni az emberi realitásokat? Kit vagy mit akarok szolgálni?

4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál

A Boldogságos Szent Szűz Isten iránti teljes ráhagyatkozásban érkezett a templomhoz is, ahol hagyta, hogy az agg Simeon kezébe vegye a Gyermeket. És Isten Simeonon keresztül üzent Neki és nekünk is. A Szűzanya szívébe véste a prófétai szavakat

Ha Isten üzenni akar számomra embertársamon keresztül, nyitott vagyok-e arra, hogy azt meghalljam? Akarom-e ilyen módon is az Istent, az Ő ügyét szolgálni?

5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

A tömeg sodródásában lassan jöttek rá a Szűzanyáék, hogy a kis Jézus nincs velük. Emberi érzés, aggodalom fogta el őket. És amikor megtalálták, Isten Jézuson keresztül üzent nekik is, melyet nehéz volt elfogadni, de az Isten szolgálata ezt kívánta.

A kötelező munkáim elvégzésén kívüli időmben én kinek az ügyében járok hétköznapjaimban? Kinek adok teret gondolataimban? Istennek, vagy az ellenségének? Az „is” a pokol felé vezető út.

Világosságos titkok

1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

Jézus a Jordán vizénél viselkedésében, cselekedeteiben úgy tett, ahogy a bű-nösökhöz illett. Nem akart „kilógni a sorból”. Az alázat „jutalmaként” megnyílt az ég, és szentháromságos megjelenés következett be. Az Atya szózata, a Szentlélek megjelenése és a Fiú jelenléte.

Tudok-e, akarok-e a szükségesnek érzett helyzetekben alkalmazkodni a körülöttem levőkhöz, hogy Isten „bábfigurájaként” szolgálhassak?

2. aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét

Jézus első nyilvános csodájához kellett a Szent Szűz közreműködése, és kel-lett a szolgák nyitottsága, hogy a Szent Szűz figyelmeztetését komolyan ve-gyék és végigvigyék. A nyitott szívű embereket be tudta vonni Jézus az isteni cselekménybe.

Mennyire tudom kinyitni szívemet Isten figyelmeztetéseire, irányítására? Valóban csak Neki akarok szolgálni?

3. aki meghirdette Isten országát

Jézus meghirdette Isten országát, elvetette a búzamagot. De az ellenség közé szórta a konkoly magját, hogy elnyomja, életképtelenné tegye a búza hajtását. Az Istenre nyitott léleknél ha a búza növekedését gátolja is a konkoly, mégis kalászt tud érlelni

Észre akarom-e venni a nap mint nap érkező ördögi, alattomos csábításokat? Mennyire engedem, hogy ez elterelje figyelmemet az Istenre hagyatkozási szándékomtól? A kétszínűséget mennyire akarom kerülni?

4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

A három apostol látta Jézus isteni dicsőségét. Mégis Péter nem tudta össze-egyeztetni Jézus szavaival, hogy Neki szenvednie és meghalnia kell. És mint válaszolt erre Jézus? „Takarodj tőlem Sátán!” (Mt 16,21). Ez a gondolkodásmód nem Istenre hagyatkozó.

Az alkalmasint érkező fájdalmak el tudnak-e távolítani az Istentől? Sikerül-e ilyenkor mégis az Istennek igent mondani, minden emberi gondolkodás ellenére? Kinek akarok szolgálni? Mennyire merek, mennyire akarok Isten ügyéért küzdeni?

5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

Jézus az Eucharisztiában, az Oltáriszentségben ide adta Önmagát. Egy olyan anyagban maradt köztünk, amely teljes mértékben kiszolgáltatott, önmagától odébb mozdulni sem képes. Ezt a védtelenséget is vállalta értünk, hogy minden nap találkozhassunk Vele

Milyen gyakran járulok elé, a Tabernákulumhoz? Akarom-e, hogy Ő vezesse életemet a Szentlélek, a Szűzanya és a szent angyalok sugalmazásával? Engedek-e bár-milyen csekély teret magamban az evilági csábításoknak? Kinek akarok szolgálni?

Fájdalmas titkok

1. aki érettünk vérrel verejtékezett

Jézus vérrel verejtékezett a bűnök, az istenkáromlások miatt. Ezek közé az én bűneim is beletartoznak, melyeket a folyamatos kísértések hatására el-el követek.

Milyen gyakran tartok lelkiismeret vizsgálatot? Naponta vagy ritkábban? Kinek akarok szolgálni?

2. akit érettünk megostoroztak

A magyar nyelv szépen tudja kifejezni az ostorozást: Jézus megostoroztatott. Vagyis a Sátán indíttatására a jelenlévők megostorozták. Az ott levő emberek hagyták, hogy a Sátán befolyásolja őket, hagyták, hogy eszközei legyenek.

Mennyire küzdök a sátáni befolyás ellen hétköznapjaimban? Kérem-e kísértések idején Isten segítségét?

3. akit érettünk tövissel koronáztak

Jézus tövissel koronáztatott. Az ellenfél indíttatására töviskorona készült és azt helyezték Jézus fejére.

Ma, többek között az okoskodáson keresztül igyekszik az ellenfél teret hó-dítani az életünkben, a tudatunkban

Mennyire tudok vagy akarok az okoskodás ellen küzdeni? Kinek akarok szolgálni?

4. aki érettünk a keresztet hordozta

Jézus szeretetből vállalta, hogy a Sátántól indíttatott emberek kegyetlenkedé-seit elviselje, szeretetben ajánlotta fel azt a mi bűneinktől való megszabadulásunk megsegítésére. A Sátán vagy direktbe, vagy embertársainkon keresztül időnként nekünk is készít keresztet.

A nekem jutó kereszteket, testi-lelki fájdalmakat, feszültségeket mennyire akarom vagy mennyire tudom Krisztus keresztjéhez társítani? Akarom-e így is Isten ügyét szolgálni?

5. akit érettünk keresztre feszítettek

Jézus keresztre szegeztetett. A Sátán indíttatására az arra kapható emberek bevégezték a keresztre szegezéssel ezirányú tevékenységüket. Mindig voltak és vannak olyanok, akik kimondottan hagyják, hogy a negatív oldal befolyásolja cselekedeteiket. Mások csak sodródnak. Sodródás azonban csak a negatív irányban lehetséges.

Mennyire akarok tudatosan csak Isten ügyében cselekedni, az Ő indíttatásá-ra, és mennyire tudatosan akarom távol tartani magamtól a Sátán befolyását? Mit teszek ezért?

Dicsőséges titkok

1. aki halottaiból feltámadott

Jézus halála után az apostolokon eluralkodott a sátáni indíttatású pesszimizmus – úgysem fog sikerülni a feltámadás… János Mária magához fogadásával átvette a Szűzanya megelőlegező hitét. Istennek adott teret a lelkében, ezért a lepleket látva már hitt a feltámadásban

 Az „úgysem fog sikerülni”-t vagy az isteni reményt hagyom, hogy életemet vezérelje? Az emberileg lehetetlen helyzetekben is tudok-e, akarok-e Istenre hagyatkozni?

2. aki a mennybe felment

A feltámadott Jézussal rendszeresen találkoztak a tanítványok. Ebben az időszakban a Sátánnak nem volt sok lehetősége az apostolok eltérítésére

Nekem imáimban kell rendszeresen „találkoznom” Jézussal és az Ő Szent Anyjával

Mennyi időt tudok szánni naponta az Istenre, hogy a Sátán befolyásolási lehetőségét csökkentsem? Mit teszek azért, hogy lehetőleg mindig csak az Istent szolgáljam?

3. aki nekünk a Szentlelket elküldte

A Szentlélek érkezése meghatározó erő volt a apostolok életében. Ez a pünkösdi öröm azonban lassan lelohadt a hétköznapok múlásával

Nekem az imáimmal és a szentmisén történő részvételemmel lehet és kell újból és újból megújítanom a szándékomat, hogy Isten ügyében akarok járni Mekkora teret hagyok hétköznapjaimban, hogy a Szentlélek indíttatásait meghallhassam? Tudok-e elég nyitott lenni folyamatosan az Istenszolgálatra?

4. aki téged, Szent Szűz a mennybe felvett

Jézus, Szent Anyját az alázatos Szolgálólányt felemelte maga mellé, az örök dicsőségbe. A Szűzanya az ő tisztasága révén a Sátán minden incselkedését vissza tudta utasítani.

Nekem minden nap erővel kell törekednem a lelki tisztaságra, hogy a Sátán minél kevesebb fogást találjon rajtam. Ennek hatékony segítője a rendszeres böjt Tudok-e rendszeres böjti felajánlást tenni imádságaim mellé, hogy a lelki tisztaságot jobban meg tudjam közelíteni?

5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott

A Szűzanya a véget nem érő alázatos szolgálatával érdemelte ki a koronát. Szent István felajánlása óta a magyar Szent Korona ékesíti a fejét

Az evilági dolgokat megvetve az emberek alázatos szolgálatára kell törekednem, hogy a Szent Szűz példájához közelíthessek

Evilági dicsőségre, „koronára” vágyom-e, melyet a Sátán sugalmaz vagy erővel törekszem Isten, a Szűzanya, a szent angyalok segítségével élni nap mint nap? Kinek akarok szolgálni?

Forrás: Tengernek Csillaga, 2012/4. szám

Létrehozva 2020. február 19.