peregrin

Szent Peregrin imafüzet (7)

SZENT PEREGRIN KILENCED

Imádkozásának módja:

1. Himnusz Szent Peregrinhez

2. Keresztvetés

3. P: Isten, aki az élet forrása, ragyogtassa arcát ránk, és adjon nekünk irgalmat!

E: Áldott legyen az Isten mindörökké!

4. Szentírási idézet (napra szóló)

5. Felkészülés (napra szóló)

6. Szent Peregrin litániája

7. Könyörgés (napra szóló)

8. Befejező könyörgés:

Szent Peregrin, testi és lelki bajainkban szószólónk, könyörögj érettünk!

Szent Peregrin, a daganatos betegek égi pártfogója,könyörögj érettünk! Szent Peregrin, könyörögj érettünk!

Himnusz Szent Peregrinhez

Ó, Peregrin, te jó barát és testvér,
Terád emlékezik most az értelem.
Életed titkai élnek a szívünkben,
Örömre fordítva fájdalmainkat.

Most is reménnyel megszólítunk téged,
Mert te megérted az ifjúi szívet,
S tudod, hogy milyen az őrjöngő tömeg,
Mi az erőszak, s igazságtalan tett.

Te bántalmaztad Benizi Fülöpöt,
Magatartása téged megtérített.
Bocsánatkérésre mentél utána,
ő békés szívvel feloldozott téged.

Nem csendült hiába Szent Fülöp ajkán,
Forli utcáin Angyali Üdvözlet.
Évekkel később a Szervita Rendben,
Te magad lettél már szent, fegyelemben.

Épp ezért most is az Egyház kér téged,
S kérik az ifjak is segítségedet,
Hogy igaz lázadók tudjanak lenni,
Szent buzgalommal már Jézusért élve.

Nem tértél testvér te sose nyugodni,
Imában töltve az éjszakát végig.
Szinte celláddá vált az a kórus,
Hol ajkadról zsoltárok szava csendült.

Követted akkor is Krisztust, a Bárányt,
Amikor utolért a szörnyű kórság.
Azon az éjjelen elmentél újra
A kereszt tövébe szent bizalommal.

Imában kérted a Megfeszítettet,
Vegye le rólad ezt a súlyos terhet.
S Krisztus a keresztről lehajolt hozzád,
És meggyógyította a betegséged.

Most a hangoddal éneklünk, Mária,
Testvéreinkkel, a szentekkel együtt.
Istennek énekeljük az Egyházzal együtt,
Hála, s dicséret méltó, új énekét. Amen!

Első nap
Szent Peregrin, a béke és a kiengesztelődés embere

P: Boldogok a békességszerzők – mondja az Úr.
E: Mert Isten fiainak mondják majd őket. (vö. Mt 5,9)

Felkészülés

Az Úr Krisztus arra hív minket, hogy mi is békességszerzők legyünk. A fiatal Laziosi Peregrin, miután Benizi Szent Fülöpöt bántalmazta, bocsánatot kért tőle, és ő maga is a Béke Mesterének alázatos apostolává vált. Dicsérjük az Isten irgalmát, mely sokkal nagyobb a bűnnél, és kérjük, hogy minden szívben lakozzon békesség.

Könyörgés

Urunk, Istenünk, Te minden ember szívének megvilágosító jelenléte vagy. Te térítetted meg Peregrint a Mennyek Országának értékeihez, és a testvériség és a béke eszközévé tetted.

Emlékezz meg jóságodban mindazokról, akik erőszakol szenvednek, és térítsd meg azokat, akik az igazságtalanság és a lelki halál útjain járnak.

Ajándékozd mindnyájunknak Szentlelkedet, a közösségi élet forrását, hogy az emberek között tudjunk a kiengesztelődés és a béke előmozdítói lenni. Aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Második nap
Szent Peregrin, a Szűzanya szolgája

P: Az Úr rátekintett alázatos szolgájára.
E: Boldognak mond engem, minden nemzedék. (vö. Lk 1,48)

Felkészülés

Szent Peregrint gyengéd szeretet és tisztelet fűzte a Szűzanyához. A Szent Szűz vezette az ő lépteit Krisztus felé. Szent Peregrin, az engedelmes szolga kész volt mindig követni Dicsőséges Úrnője rendelkezéseit. Kérjük mi is a kegyelmet, hogy egyre növekedhessünk a Szűzanya iránti gyermeki szeretetben, és befogadhassuk őt életünkbe, mint Édesanyánkat és Vezetőnket.

Könyörgés

Szűz Mária, Szent Peregrin Anyja, Vezetője és Úrnője, mi is Szent Peregrinhez hasonlóan, bizalommal fordulunk Hozzád. Hallgatás Szüze add, hogy felfedezzük, és meg is valósítsuk Isten ránk vonatkozó tervét! Add, hogy mindnyájan örömet találjunk Fiad evangéliumának követésében, és a Mennyei Atya akaratának teljesítésében! Veled, ó Szűz Mária, dicsérjük az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, most és mindörökké. Ámen.

Harmadik nap
Szent Peregrin testvér, Szűz Mária Szolgája

P: Boldogok a lelki szegények,
E: Mert övék a Mennyek Országa. (vö. Mt 5,3)

Felkészülés

Szent Peregrin hathatósan élte az alázat, az irgalmasság, a Szűzanya- és testvéri szolgálat erényét, melyek a ,,Szűz Mária Szolgái Rend”-jének sajátos karizmái. Forliban megismerkedett Szent Fülöppel, és ez való találkozás lett Szent Peregrin hivatásának alapköve. Sziénában testvéri lelkülettel élt együtt Boldog Ferenccel és Boldog Joachimmal, akik rendkívüli módon testesítették meg a Szervita Rend lelkiségét. Kérjük az Urat, hogy minden ember találkozzon olyan testvérekkel, és nővérekkel élete során, akik segítik hivatása érlelődésében!

Könyörgés

Szent Atyánk, Te meghívtad Szent Peregrint a Szervita Rendbe, Fiad követésére. Add, hogy ma is legyenek nagylelkű fiatalok, akik a Mennyek Országáért vállalják a megszentelt életet! Add, hogy minden szervita közösség, út, híd, és jel legyen mindazok számára, akik Hozzád akarnak eljutni, fény legyen mindazoknak, akik fényre várnak, béke lehessenek a békét keresőknek! Legyen Neked, ó Atyánk, akitől minden tökéletes ajándék származik, örökös tisztelet, dicséret és dicsőség! Amen.

Negyedik nap
Szent Peregrin, az evangéliumi élet példaképe

P: Mindenki, aki hallgatja szavaimat, és tettekre is váltja – mondja az Úr,
E: Hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. (vỏ. Mt 7,24)

Felkészülés

Szent Peregrin szerényen, szegényen, és bűnbánóan élt, a szemlélődésnek és az imának szentelve életét. Isten Szavától megvilágított élete a szegények szeretetével társult, és részvéttel volt mások fájdalma iránt. Adja meg nekünk is az Úr, hogy Evangélium szerinti, szent életet éljünk!

Könyörgés

Úr Jézus, az Élet Mestere, a Te kegyelmedből Szent Peregrin hűséges volt az evangéliumi élet vállalásában, kitartó az imádságban, buzgó a szeretetben, türelmes a gyötrelmek elviselésében. Kérünk, segíts nekünk is megvalósítani mindig az Isten akaratát, növekedjünk a testvéri szeretetben, és gazdagság és uralom nélküli, örömteli életet éljünk! Neked, Urunk Jézus, Aki a közösség forrása vagy, legyen dicséret és dicsőség most és mindörökké! Ámen.

Ötödik nap
Szent Peregrin, a Keresztrefeszített Édesanyjának szolgája

P: Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, így szólt anyjához: „Asszony, íme a te fiad!” azután azt mondta a tanítványnak: ,,Ime a te anyád!”
E: Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. (vö. In 19,26-27)

Felkészülés

Egy napon Szent Peregrin a jövője miatti bizonytalanságban kérte a Szent Szüzet, hogy mutassa meg számára a követendő utat. A Boldogságos Szűz így szólt hozzá: „Fiam, én is szeretném lépteidet az üdvösség útjára igazítani. Ne félj, én vagyok Annak az Édesanyja, akit te Keresztrefeszítettként imádsz. Ő küldött, hogy a boldogságok útját megmutassam neked”. Dicsérjük az Úr Jézus jóságát, Aki nem hagyja, hogy életünkből hiányozzék, a fény, a remény és a vigasztalás!

Könyörgés

Szűz Mária, a Keresztrefeszített Jézus Krisztus Édesanyja! Szent Peregrin Nálad biztos oltalmat talált, Veled együtt hűségesen ott állt Fiad keresztjénél. Imádkozz érettünk, hogy az élet megpróbáltatásai közepette hűségesek maradjunk a kereszthordozás iskolájában, hogy megértsük a szenvedés értékét, és az Úrba vessük minden reményünket! Imádkozz érettünk most és halálunk óráján, hogy szeretni tudjunk a végsőkig, anélkül, hogy engednénk a kétségbeesésnek, mindvégig bízva Mennyei Atyánk szeretetében! Veled, ó Szűz Mária dicsérjük és áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, most és mindörökké. Ámen.

Hatodik nap
Szent Peregrin, a bűnbánó és türelmes férfi

P: Aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, -mondja az Úr,
E: Az nem lehet az én tanítványom. (vö. Lk 14,27)

Felkészülés

Szent Peregrin mindenki számára a bűnbánat és a türelem példája volt. Testét virrasztással és böjttel tagadta meg. Harminc éven keresztül nem lehetett őt ülve látni. Szíve mélyéből vágyott arra, hogy teljesen és minden erejével megtartsa az Isten törvényét, és Krisztus példáját követte. Amikor egy szörnyű betegség következtében a jobb lába elrákosodott, Szent Peregrin annak ellenére, hogy legyengült, és szenvedett, továbbra is erős lélekkel hordozta keresztjét és minden reményét az Úrba vetette. Mindnyájan kérjünk az Úrtól minden ember számára reményt a próbák idejére, bátorítást a gyengeségben, türelmet a szenvedés idején, békét és állhatatosságot a szorongatások óráiban!

Könyörgés

Urunk, Jézus, a szomorúak vigasztalója, és a szenvedők támasza, Te mellettünk vagy a megpróbáltatások idején. Kérünk Téged, hogy támogass és világosíts meg egészségben és betegségben, a fájdalmakban és a mindennapi nehézségekben egyaránt! Kérünk mindazokért, akik rettegésben, és a jövő miatti aggodalomban élnek, hogy Tőled bátorságot és bizalmat nyerjenek!

Krisztus, Aki Orvosunk és Testvérünk vagy a szenvedés idején, kérünk Téged, hogy oltalmazd a súlyos betegeket, és add, hogy érezzék a Te enyhülést nyújtó jelenlétedet! Neked, ó Jézus, az emberiség Reményének legyen örök dicsőség és dicséret, Aki élsz és uralkodol most és mindörökkön örökké! Amen.

Hetedik nap
Szent Peregrin, a szegények jótevője

P: Hirdessétek, hogy elközelgett a Mennyek Országa, – mondja az Úr, A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, ördögöket űzzetek ki! E: Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! (vö. Mt 10,7-8)

Felkészülés

A szegények és a parasztok, bizalommal fordultak Szent Peregrinhez szükségleteikben, és soha nem tértek tőle haza üres kézzel. Azt tartják róla, hogy csodálatosan megszaporította a búzát és az olajat. A szegények és a parasztok őszinte hálától vezetve siettek Szent Peregrinhez halála napján, hogy kifejezzék tiszteletüket Isten hű Szolgája iránt. Isten igazolta Szent Peregrin életszentségét: csodálatosan meggyógyított egy vak koldust, megszabadított a gonosz hatalmától egy szegény asszonyt, és visszaadta a fáról leesett férfi teljes egészségét.

Kérjük az Úról a kegyelmet, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni Gondviselésével, és alázatos eszközei maradhassunk ezen a földön.

Könyörgés

Urunk, add, hogy Szent Peregrinhez hasonlóan mi is hűségesen járjunk a tökéletes szeretet útján! Adj nekünk érzékeny szívet, hogy segítségére siessünk beteg és szegény testvéreinknek! Add, hogy mindig szeretettel szolgáljunk Téged, és mindazokat, akikkel mindennapjainkban találkozunk! Szent Peregrin közbenjárására újítsd meg bennünk is szereteted csodáit: add, hogy soha ne kelljen nélkülöznünk a mindennapi kenyeret, a munkát, a Te barátságodat, és annak örömét, hogy mindig a Te gyermekeid vagyunk! Neked, Urunk, legyen tisztelet és dicsőség most és mindörökké! Amen.

Nyolcadik nap
Szent Peregrin, a remény tanúja a betegség idején

P: A mi betegségeinket ő viselte.
E: És a mi fájdalmainkat ő hordozta. (vö. Iz 53,4)

Felkészülés

Szent Peregrin egész életében önmegtagadásban élt, és mindennap hordozta keresztjét, Krisztus nyomdokait követve. Arra törekedett, hogy életét, Krisztus fényében szemlélje, Aki a megváltás forrása.

Irgalmas szívében sokak fájdalmát hordozta, és kereste az alkalmat, hogy minden ember szívében reményt és hitet ébresszen. Amikor a betegség lába amputálását követelte, akkor Szent Peregrin a műtét előtti éjszakán a káptalanterembe vonszolta magát, és beszélt a megfeszített Krisztussal, az ő Életmesterével. Neki mondta el bizalmasan fájdalmát, és Belé vetette minden reményét. A megfeszített Jézus leszállt a keresztről, megérintette, és meggyógyította őt.

Kérjük az Úrtól, hogy segítsen nekünk is megérteni és elfogadni a szenvedés misztériumát, és reménnyel tudjunk Krisztus keresztjére tekinteni! Kérjünk Tőle erőt és hitet, hogy szenvedéseinket tudjuk Krisztus szenvedésével egyesíteni a világ életéért!

Könyörgés

Betegségeinkkel együttérző Atyánk, a Te Fiad, Jézus Krisztus iskolájában kinyilatkoztattad a világnak a szenvedés keresztény értelmét és a keresztből fakadó reményt. Maradj mindig velünk a nehéz pillanatokban, és erősíts meg magányunk idején! Segíts nekünk szembenézni az élet nehézségeivel anélkül, hogy meginognánk hitünkben! Szent Peregrin példájára segíts, hogy minden testi és lelki szenvedésünket tudjuk a megfeszített Krisztus keresztje elé vinni, és Tőle derűt és egészséget kapjunk! Neked, ó Atyánk, Aki a gyengék és elesettek támasza vagy, legyen örök tisztelet és dicsőség most és mindörökkön örökké! Amen.

Kilencedik nap
Szent Peregrin, a rákos betegek közbenjárója

P: Szorongatás és nyomorúság vesz körül, de segítségül hívtam az Úr nevét: „Uram, szabadíts meg engem!”
E: Az Úr megmentett engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól. (vö. 116. Zsoltár)

Felkészülés

Akik csak Szent Peregrint felkeresték, nem tudták visszatartani könnyeiket az öt sújtó kegyetlen betegség miatt.

A kolostor orvosa végső segítségként eldöntötte, hogy amputálni fogják a beteg, elrákosodott jobb lábszárat, ezáltal megakadályozva, hogy a betegség az egész testet elfertőzze. Szent Peregrin a műtétet megelőző éjszakán Jézus Krisztushoz, az ő Megváltójához folyamodott, és hittel kérlelte őt:

„Légy kegyes, ó Uram, Istenem és szabadíts meg engem ettől a gyógyíthatatlan betegségtől! Ha Te nem segítesz most, le kell vágni a lábamat!” Ezután nyomban elaludt, és álmában látta a megfeszített Jézust leszállni a keresztről, és megszabadítani lábát minden gyengeségtől és rossztól. Felébredve ráeszmélt, hogy teljesen meggyógyult a lába, és hálatelt szívvel köszönte meg a kegyes és jóságos Istennek ezt a természetfeletti ajándékot.

Kérjük az Úrtól, hogy bánatunkban ne hagyjon el minket, hajoljon fölénk is, és gyógyítson meg, szabadítson meg minket minden rossztól!

Könyörgés

Urunk, Jézus Krisztus, Te, Aki azért jöttél a világra, hogy hordozd betegségeinket, és fájdalmaink terheit, tekints jóságosan testi és lelki betegeinkre! Te, Aki jót téve, és gyógyítva jártál köztünk, hogy meggyógyítsd mindazokat, akik a rossz foglyai voltak, oltalmazz kegyelmeddel minden beteget!

Te, Aki testi-lelki Orvosunk vagy, most is szállj le, és érintsd meg, gyógyítsd meg rákbeteg testvéreinket!. Szent Peregrin közbenjárására avatkozz be hatalmas karoddal, és enyhítsd szenvedéseiket, tartsd ébren a reményt a szíveikben! Add meg nekik a gyógyulás ajándékát, hogy egészségben és lelki derűben szolgálhassanak, és követhessenek Téged! Neked, ó Urunknak, Irgalmas Szamaritánusunknak, legyen dicsőség és dicséret most és mindörökkön örökké! Amen.

SZENT PEREGRIN KILENCED
Imádkozásának módja:
1. Himnusz Szent Peregrinhez 2. Keresztvetés 3. P: Isten, aki az élet forrása, ragyogtassa arcát ránk, és
adjon nekünk irgalmat!
E: Áldott legyen az Isten mindörökké! 4. Szentírási idézet (napra szóló) 5. Felkészülés (napra szóló) 6. Szent Peregrin litániája 7. Könyörgés (napra szóló) 8. Befejező könyörgés:
Szent Peregrin, testi és lelki bajainkban szószólónk,
könyörögj érettünk! Szent Peregrin, a daganatos betegek égi pártfogója,
könyörögj érettünk! Szent Peregrin, könyörögj érettünk!
Laziosi Szt. Peregrin
– 21 –
 
Himnusz Szent Peregrinhez
Ó, Peregrin, te jó barát és testvér, Terád emlékezik most az értelem. Életed titkai élnek a szívünkben, Örömre fordítva fájdalmainkat.
Most is reménnyel megszólítunk téged,
Mert te megérted az ifjúi szívet, S tudod, hogy milyen az őrjöngő tömeg,
Mi az erőszak, s igazságtalan tett.
Te bántalmaztad Benizi Fülöpöt, Magatartása téged megtérített. Bocsánatkérésre mentél utána, ő békés szívvel feloldozott téged.
Nem csendült hiába Szent Fülöp ajkán,
Forli utcáin Angyali Üdvözlet. Évekkel később a Szervita Rendben, Te magad lettél már szent, fegyelemben.
Épp ezért most is az Egyház kér téged,
S kérik az ifjak is segítségedet, Hogy igaz lázadók tudjanak lenni, Szent buzgalommal már Jézusért élve.
Nem tértél testvér te sose nyugodni, Imában töltve az éjszakát végig.
Szinte celláddá vált az a kórus, Hol ajkadról zsoltárok szava csendült.
Követted akkor is Krisztust, a Bárányt,
Amikor utolért a szörnyű kórság.
– 22 –
 
Azon az éjjelen elmentél újra A kereszt tövébe szent bizalommal.
—.
Imában kérted a Megfeszítettet, Vegye le rólad ezt a súlyos terhet. S Krisztus a keresztről lehajolt hozzád,
És meggyógyította a betegséged.
.
Most a hangoddal éneklünk, Mária,
Testvéreinkkel, a szentekkel együtt. Istennek énekeljük az Egyházzal együtt, Hála, s dicséret méltó, új énekét. Amen!
Első nap Szent Peregrin, a béke és a kiengesztelődés embere
——
P: Boldogok a békességszerzők – mondja az Úr. E: Mert Isten fiainak mondják majd őket. (vö. Mt 5,9)
.
Felkészülés
..
– MICI
.
Az Úr Krisztus arra hív minket, hogy mi is békességszerzők legyünk. A fiatal Laziosi Peregrin, miután Benizi Szent Fülöpöt bántalmazta, bocsánatot kért tőle, és ő maga is a Béke Mesterének alázatos apostolává vált. Dicsérjük az Isten irgalmát, mely sokkal nagyobb a bűnnél, és kérjük, hogy minden szívben lakozzon békesség.
Könyörgés
Urunk, Istenünk, Te minden ember szívének megvilágosító jelenléte vagy. Te térítetted meg Peregrint a Mennyek Országának értékeihez, és a testvériség és a béke eszközévé tetted.
– 23 –
 
Emlékezz meg jóságodban mindazokról, akik erőszakol szenvednek, és térítsd meg azokat, akik az igazságtalanság és a lelki halál útjain járnak. Ajándékozd mindnyájunknak Szentlelkedet, a közösségi élet forrását, hogy az emberek között tudjunk a kiengesztelődés és a béke előmozdítói lenni. Aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
Második nap Szent Peregrin, a Szűzanya szolgája
P: Az Úr rátekintett alázatos szolgájára. E: Boldognak mond engem, minden nemzedék. (vö. Lk 1,48)
Felkészülés
Szent Peregrint gyengéd szeretet és tisztelet fűzte a Szűzanyához. A Szent Szűz vezette az ő lépteit Krisztus felé. Szent Peregrin, az engedelmes szolga kész volt mindig követni Dicsőséges Úrnője rendelkezéseit. Kérjük mi is a kegyelmet, hogy egyre növekedhessünk a Szűzanya iránti gyermeki szeretetben, és befogadhassuk őt életünkbe, mint Édesanyánkat és Vezetőnket.
Könyörgés
Szűz Mária, Szent Peregrin Anyja, Vezetője és Úrnője, mi is Szent Peregrinhez hasonlóan, bizalommal fordulunk Hozzád. Hallgatás Szüze add, hogy felfedezzük, és meg is valósítsuk Isten ránk vonatkozó tervét! Add, hogy mindnyájan örömet találjunk Fiad evangéliumának követésében, és a Mennyei Atya akaratának teljesítésében! Veled, ó Szűz Mária, dicsérjük az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, most és mindörökké. Ámen.
– 24 –
 
Harmadik nap Szent Peregrin testvér, Szűz Mária Szolgája
P: Boldogok a lelki szegények, E: Mert övék a Mennyek Országa. (vö. Mt 5,3)
Felkészülés
Szent Peregrin hathatósan élte az alázat, az irgalmasság, a Szűzanya- és testvéri szolgálat erényét, melyek a ,,Szűz Mária Szolgái Rend”-jének sajátos karizmái. Forliban megismerkedett Szent Fülöppel, és ez való találkozás lett Szent Peregrin hivatásának alapköve. Sziénában testvéri lelkülettel élt együtt Boldog Ferenccel és Boldog Joachimmal, akik rendkívüli módon testesítették meg a Szervita Rend lelkiségét. Kérjük az Urat, hogy minden ember találkozzon olyan testvérekkel, és nővérekkel élete során, akik segítik hivatása érlelődésében!
Könyörgés
Szent Atyánk, Te meghívtad Szent Peregrint a Szervita Rendbe, Fiad követésére. Add, hogy ma is legyenek nagylelkű fiatalok, akik a Mennyek Országáért vállalják a megszentelt életet! Add, hogy minden szervita közösség, út, híd, és jel legyen mindazok számára, akik Hozzád akarnak eljutni, fény legyen mindazoknak, akik fényre várnak, béke lehessenek a békét keresőknek! Legyen Neked, ó Atyánk, akitől minden tökéletes ajándék származik, örökös tisztelet, dicséret és dicsőség! Amen.
– 25 –
 
Negyedik nap Szent Peregrin, az evangéliumi élet példaképe
P: Mindenki, aki hallgatja szavaimat, és tettekre is váltja – mondja az Úr, E: Hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. (vỏ. Mt 7,24)
Felkészülés
Szent Peregrin szerényen, szegényen, és bűnbánóan élt, a szemlélődésnek és az imának szentelve életét. Isten Szavától megvilágított élete a szegények szeretetével társult, és részvéttel volt mások fájdalma iránt. Adja meg nekünk is az Úr, hogy Evangélium szerinti, szent életet éljünk!
Könyörgés
Úr Jézus, az Élet Mestere, a Te kegyelmedből Szent Peregrin hűséges volt az evangéliumi élet vállalásában, kitartó az imádságban, buzgó a szeretetben, türelmes a gyötrelmek elviselésében. Kérünk, segíts nekünk is megvalósítani mindig az Isten akaratát, növekedjünk a testvéri szeretetben, és gazdagság és uralom nélküli, örömteli életet éljünk! Neked, Urunk Jézus, Aki a közösség forrása vagy, legyen dicséret és dicsőség most és mindörökké! Ámen.
– 26 –
 
Ötödik nap Szent Peregrin, a Keresztrefeszített Édesanyjának szolgája
P: Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, így szólt anyjához: „Asszony, íme a te fiad!” azután azt mondta a tanítványnak: ,,Ime a te anyád!” E: Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. (vö. In 19,26-27)
Felkészülés
Egy napon Szent Peregrin a jövője miatti bizonytalanságban kérte a Szent Szüzet, hogy mutassa meg számára a követendő utat. A Boldogságos Szűz így szólt hozzá: „Fiam, én is szeretném lépteidet az üdvösség útjára igazítani. Ne félj, én vagyok Annak az Édesanyja, akit te Keresztrefeszítettként imádsz. Ő küldött, hogy a boldogságok útját megmutassam neked”. Dicsérjük az Úr Jézus jóságát, Aki nem hagyja, hogy életünkből hiányozzék, a fény, a remény és a vigasztalás!
Könyörgés
Szűz Mária, a Keresztrefeszített Jézus Krisztus Édesanyja! Szent Peregrin Nálad biztos oltalmat talált, Veled együtt hűségesen ott állt Fiad keresztjénél. Imádkozz érettünk, hogy az élet megpróbáltatásai közepette hűségesek maradjunk a kereszthordozás iskolájában, hogy megértsük a szenvedés értékét, és az Úrba vessük minden reményünket! Imádkozz érettünk most és halálunk óráján, hogy szeretni tudjunk a végsőkig, anélkül, hogy engednénk a kétségbeesésnek, mindvégig bízva Mennyei Atyánk szeretetében! Veled, ó Szűz Mária dicsérjük és áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, most és mindörökké. Ámen.
– 27 –
 
Hatodik nap Szent Peregrin, a bűnbánó és türelmes férfi
P: Aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, -mondja az Úr, E: Az nem lehet az én tanítványom. (vö. Lk 14,27)
Felkészülés
Szent Peregrin mindenki számára a bűnbánat és a türelem példája volt. Testét virrasztással és böjttel tagadta meg. Harminc éven keresztül nem lehetett őt ülve látni. Szíve mélyéből vágyott arra, hogy teljesen és minden erejével megtartsa az Isten törvényét, és Krisztus példáját követte. Amikor egy szörnyű betegség következtében a jobb lába elrákosodott, Szent Peregrin annak ellenére, hogy legyengült, és szenvedett, továbbra is erős lélekkel hordozta keresztjét és minden reményét az Úrba vetette. Mindnyájan kérjünk az Úrtól minden ember számára reményt a próbák idejére, bátorítást a gyengeségben, türelmet a szenvedés idején, békét és állhatatosságot a szorongatások óráiban!
Könyörgés
Urunk, Jézus, a szomorúak vigasztalója, és a szenvedők támasza, Te mellettünk vagy a megpróbáltatások idején. Kérünk Téged, hogy támogass és világosíts meg egészségben és betegségben, a fájdalmakban és a mindennapi nehézségekben egyaránt! Kérünk mindazokért, akik rettegésben, és a jövő miatti aggodalomban élnek, hogy Tőled bátorságot és bizalmat nyerjenek!
– 28 –
 
Krisztus, Aki Orvosunk és Testvérünk vagy a szenvedés idején, kérünk Téged, hogy oltalmazd a súlyos betegeket, és add, hogy érezzék a Te enyhülést nyújtó jelenlétedet! Neked, ó Jézus, az emberiség Reményének legyen örök dicsőség és dicséret, Aki élsz és uralkodol most és mindörökkön örökké! Amen.
Hetedik nap Szent Peregrin, a szegények jótevője
P: Hirdessétek, hogy elközelgett a Mennyek Országa, – mondja az Úr, A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, ördögöket űzzetek ki! E: Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! (vö. Mt 10,7-8)
Felkészülés
.
A szegények és a parasztok, bizalommal fordultak Szent Peregrinhez szükségleteikben, és soha nem tértek tőle haza üres kézzel. Azt tartják róla, hogy csodálatosan megszaporította a búzát és az olajat. A szegények és a parasztok őszinte hálától vezetve siettek Szent Peregrinhez halála napján, hogy kifejezzék tiszteletüket Isten hű Szolgája iránt. Isten igazolta Szent Peregrin életszentségét: csodálatosan meggyógyított egy vak koldust, megszabadított a gonosz hatalmától egy szegény asszonyt, és visszaadta a fáról leesett férfi teljes egészségét.
Kérjük az Úról a kegyelmet, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni Gondviselésével, és alázatos eszközei maradhassunk ezen a földön.
1
– 29.
 
Könyörgés
Urunk, add, hogy Szent Peregrinhez hasonlóan mi is hűségesen járjunk a tökéletes szeretet útján! Adj nekünk érzékeny szívet, hogy segítségére siessünk beteg és szegény testvéreinknek! Add, hogy mindig szeretettel szolgáljunk Téged, és mindazokat, akikkel mindennapjainkban találkozunk! Szent Peregrin közbenjárására újítsd meg bennünk is szereteted csodáit: add, hogy soha ne kelljen nélkülöznünk a mindennapi kenyeret, a munkát, a Te barátságodat, és annak örömét, hogy mindig a Te gyermekeid vagyunk! Neked, Urunk, legyen tisztelet és dicsőség most és mindörökké! Amen.
Nyolcadik nap Szent Peregrin, a remény tanúja a betegség idején P: A mi betegségeinket ő viselte. E: És a mi fájdalmainkat ő hordozta. (vö. Iz 53,4)
Felkészülés
Szent Peregrin egész életében önmegtagadásban élt, és mindennap hordozta keresztjét, Krisztus nyomdokait követve. Arra törekedett, hogy életét, Krisztus fényében szemlélje, Aki a megváltás forrása.
Irgalmas szívében sokak fájdalmát hordozta, és kereste az alkalmat, hogy minden ember szívében reményt és hitet ébresszen. Amikor a betegség lába amputálását követelte, akkor Szent Peregrin a műtét előtti éjszakán a káptalanterembe vonszolta magát, és beszélt a megfeszített Krisztussal, az ő Életmesterével. Neki mondta el bizalmasan fájdalmát, és Belé vetette minden reményét. A megfeszített Jézus leszállt a keresztről, megérintette, és meggyógyította őt.
– 30 –
 
Kérjük az Úrtól, hogy segítsen nekünk is megérteni és elfogadni a szenvedés misztériumát, és reménnyel tudjunk Krisztus keresztjére tekinteni! Kérjünk Tőle erőt és hitet, hogy szenvedéseinket tudjuk Krisztus szenvedésével egyesíteni a világ életéért!
Könyörgés
Betegségeinkkel együttérző Atyánk, a Te Fiad, Jézus Krisztus iskolájában kinyilatkoztattad a világnak a szenvedés keresztény értelmét és a keresztből fakadó reményt. Maradj mindig velünk a nehéz pillanatokban, és erősíts meg magányunk idején! Segíts nekünk szembenézni az élet nehézségeivel anélkül, hogy meginognánk hitünkben! Szent Peregrin példájára segíts, hogy minden testi és lelki szenvedésünket tudjuk a megfeszített Krisztus keresztje elé vinni, és Tőle derűt és egészséget kapjunk! Neked, ó Atyánk, Aki a gyengék és elesettek támasza vagy, legyen örök tisztelet és dicsőség most és mindörökkön örökké! Amen.
Kilencedik nap Szent Peregrin, a rákos betegek közbenjárója
P: Szorongatás és nyomorúság vesz körül, de segítségül hívtam az Úr nevét: „Uram, szabadíts meg engem!” E: Az Úr megmentett engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól. (vö. 116. Zsoltár)
Felkészülés
.-
.
Akik csak Szent Peregrint felkeresték, nem tudták visszatartani könnyeiket az öt sújtó kegyetlen betegség miatt.
– 31 –
 
A kolostor orvosa végső segítségként eldöntötte, hogy amputálni fogják a beteg, elrákosodott jobb lábszárat, ezáltal megakadályozva, hogy a betegség az egész testet elfertőzze. Szent Peregrin a műtétet megelőző éjszakán Jézus Krisztushoz, az ő Megváltójához folyamodott, és hittel kérlelte őt:
„Légy kegyes, ó Uram, Istenem és szabadíts meg engem ettől a gyógyíthatatlan betegségtől! Ha Te nem segítesz most, le kell vágni a lábamat!” Ezután nyomban elaludt, és álmában látta a megfeszített Jézust leszállni a keresztről, és megszabadítani lábát minden gyengeségtől és rossztól. Felébredve ráeszmélt, hogy teljesen meggyógyult a lába, és hálatelt szívvel köszönte meg a kegyes és jóságos Istennek ezt a természetfeletti ajándékot.
Kérjük az Úrtól, hogy bánatunkban ne hagyjon el minket, hajoljon fölénk is, és gyógyítson meg, szabadítson meg minket minden rossztól!
Könyörgés Urunk, Jézus Krisztus, Te, Aki azért jöttél a világra, hogy hordozd betegségeinket, és fájdalmaink terheit, tekints jóságosan testi és lelki betegeinkre! Te, Aki jót téve, és gyógyítva jártál köztünk, hogy meggyógyítsd mindazokat, akik a rossz foglyai voltak, oltalmazz kegyelmeddel minden beteget!
Te, Aki testi-lelki Orvosunk vagy, most is szállj le, és érintsd meg, gyógyítsd meg rákbeteg testvéreinket!. Szent Peregrin közbenjárására avatkozz be hatalmas karoddal, és enyhítsd szenvedéseiket, tartsd ébren a reményt a szíveikben! Add meg nekik a gyógyulás ajándékát, hogy egészségben és lelki derűben szolgálhassanak, és követhessenek Téged! Neked, ó Urunknak, Irgalmas Szamaritánusunknak, legyen dicsőség és dicséret most és mindörökkön örökké! Amen.

 

Létrehozva 2021. június 22.