peregrin

Szent Peregrin imafüzet (3)

Imádság a gyógyulás elnyeréséért

Úr Jézus! Az emberiség Reménye! Tied minden dicséret és dicsőség, Te vagy az élet egyetlen forrása és végtelen szeretetedből annak őrzője. Te vagy a mi Megváltónk, az emberi megváltás szerzője, az orvostudomány fejedelme, aki lelkünket és testünket ápolod. Te visszaadtad a vakoknak a látást, megtisztítottad a leprásokat, feltámasztottál halottakat. Megváltásunkért nem mentegetőztél, vállaltad a nehézséget, a fájdalmat, és a kegyetlen kereszthalált. Ó kegyes Uram, távolítsd el tőlem is betegségemet a te hatalmaddal. Gyógyíts ki bajomból, mindabból, ami életemet és örömömet fenyegeti. Neked ajánlom magam.

Fogadd el eddigi szenvedéseimet, fohászaimat. Ne engedd, hogy csalódjak reményemben, hallgasd meg imádságomat és kérlek, mentsd meg életemet! Legyen Neked mindenért tisztelet és áldás, most és mindörökkön örökké. Ámen.

Ima egy kegyelem elnyeréséért

Urunk, Szent Atyánk, dicsőítünk Téged, mert jóságodban Szent Peregrint ajándékoztad nekünk, a mi égi pártfogónkat: mint a keresztény élet példaképét és kegyességednél közbenjárónkat. Az ő közbenjárására kérünk Tőled a léleknek vigaszt, a veszélyben védelmet, a fájdalomban enyhülést, a betegségben gyógyulást, a családban egészséget és örömet, a közösségeinkben békét és egyetértést. Hallgasd meg kérünk, Urunk, imáinkat, melyet ma Szent Peregrinnel egységben bizalommal eléd terjesztünk. Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Ima Szent Peregrin oltalmának elnyeréséért

Szent Peregrin, a mi testvérünk! Te vagy családjaink, közösségeink, és mindannyiunk védelmezője. Veled együtt adunk hálát és áldjuk Istent, a mi jóságos és gondviselő Atyánkat, a szeretet nagy jeleiért, melyeket életünk folyamán reánk árasztott. Szent Peregrin, Te ismered múltunk szomorú és örömteli eseményeit, a jelen pillanat aggodalmait és örömeit, a jövendő terveit és reményeit.

Kérünk, ne vond meg tőlünk segítségedet. Oltalmazd családjainkat, az iskolákat, irodákat és gyárakat, a kórházakat és az ápolási, gondozási helyeket, a mi egyházi és civil közösségeinket. Állj a szegények és a kirekesztettek mellett, akik életteret és reményt keresnek. Add, hogy ne fogyatkozzon meg az új nemzedékben az a hit, amiről Te tettél tanúságot. Maradjon élő és hiteles bennünk, az őszinteség és nagylelkűség érzülete.

A cselekvő egyetértés, a kicsinyek, az idősek és a betegek iránti figyelmesség, a szolgálatkész nyitottság az emberiség felé, akik a világ minden részén szenvednek egy igazságosabb és békésebb jövő reményében. Fordítsd szerető tekintetedet azokra a családokra, ahol nagyon szenvednek, a te testvéreidre, akik félénkek és gyengék a fájdalommal és halállal szemben. Legyen különös gondviselésed a rákos betegekre, akik gyengülni érzik életerejüket. Ne hagyd el őket megpróbáltatásaikban, és kérj az Úrtól számukra erőt, türelmet és gyógyulást.

Továbbra is kísérj sajátos szereteteddel bennünket és mindazokat, akik a te oltalmadban bizakodnak. Szent Peregrin, teveled áldjuk és dicsérjük az Atyát, aki az élet forrása, a Fiút, ki gyötrelmeinkből és halálunkból Megváltónk és a tökéletes Vigasztalót, a Szentielket, aki az erőslelkűség adományát árassza reánk most és halálunk óráján. Ámen.

Betegek imája

Mennyei Atyám! Szent Peregrin égi pártfogásával azt kérem Tőled, hogy felismerjem szent akaratodat, elfogadjam kegyelmeidet, és alázatos szívvel együtt munkálkodhassak Veled.

Hogy erős lélekkel hordozzam a keresztet, miként Szent Peregrin is tette, melyet vállamra helyeztél, tudva azt, hogy ez csak az én keresztem lehet. Hogy soha sem veszítsem el türelmemet, mindig képes maradjak megőrizni lelkem vidámságát. Hogy soha el ne fogyjon belőlem a bizalom irántad, Uram!

Hogy növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet.

Hogy mindig óhajtsak vágyakozni a belső vigasztalásra

Hogy sugallataidra figyelmes legyek és törvényeden naphosszat elmélkedjek” (118. Zsoltár)

Hogy kerüljem a bűnt és ellenállhassak a rám törő kísértéseknek.

Hogy sosem mulasszam el ajó megtételére kínálkozó alkalmakat. Hogy mindenben jó példát adjak másoknak, ahogy Szent Peregrin is a kolostorban az életszentség mintája lehetett másoknak. Hogy hívásodra készen álljak minden pillanatban, hogy erősödjék bennem a vágy az örökkévalóság iránt.

Hogy mindvégig állhatatos maradjak, földi életutamon. Hogy egykor színről színre láthassalak és mindenben megdicsőítessék a Te szent Neved. Ámen.

 

Létrehozva 2022. július 5.