Az „ötvenes” imádság

Poroszországi Domonkos († 1460.) Trierben mint karthauzi novícius írásba foglalta Jézus életének eseményeit, u.n. „titkait”, ami valójában Jézus életén való szemlélődés. E titkok előtt mindig elmondtak egy Üdvözlégyet, így összekötve a szemlélődést az Üdvözlégy imádkozásával. A titkok számáról nevezik ezt az imádságot ötvenesnek.

 1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
 2. Akivel a hegyeken át Erzsébethez siettél.
 3. Akit te, tiszta szolgáló leány, nagy örömmel e világra szültél.
 4. Akit te pólyába takartál és jászolba fektettél.
 5. Akit a szent angyalok mennyei énekkel dicsőítettek.
 6. Akit a pásztorok kerestek és Betlehemben megtaláltak.
 7. Aki a nyolcadik napon körül lett metélve és a Jézus nevet kapta.
 8. Akinek a három király aranyat, tömjént és mirhát áldozott.
 9. Akit te a templomban felajánlottál Istennek, a te mennyei Atyádnak.
 10. Akivel te Egyiptomba menekültél és akivel hét év múlva onnan visszatértél.
 11. Akit te Jeruzsálemben elveszítettél és három nap múlva megtaláltál.
 12. Aki nap mint nap növekedett korban, bölcsességben és kegyelemben.
 13. Akit Szent János a Jordánban ugyanúgy megkeresztelt, mint minden más bűnös embert.
 14. Akit a Sátán megkísértett, de nem tudott legyőzni.
 15. Aki tanítványaival együtt Isten országát hirdette a népnek.
 16. Aki isteni erővel sok beteget meggyógyított.
 17. Akinek lábát Mária Magdolna könnyeivel mosta és hajával törölte.
 18. Aki Lázárt és másokat a halálból feltámasztott.
 19. Aki a Tábor hegyen színében elváltozott.
 20. Akit virágvasárnap nagy tisztelettel fogadtak Jeruzsálemben.
 21. Aki tanítványainak saját Szent Testét adta az utolsó vacsorán.
 22. Aki a Getszemáni-kertben imádkozott és vérrel verejtékezett.
 23. Aki megengedte, hogy elfogják, megkötözzék és egyik bírótól a másikhoz vezessék.
 24. Akit sok hamis tanú vádolt.
 25. Akinek szent arcát leköpték, szemét bekötötték és akit arcul ütöttek.
 26. Akit méltatlanul egy oszlophoz kötöztek és kegyetlenül megosto-roztak.
 27. Akit tövissel megkoronáztak.
 28. Aki előtt térdet hajtottak és akit gúnyolódva imádtak.
 29. Akit ártatlanul ítéltek szégyenteljes halálra.
 30. Aki szent vállain vitte a keresztet.
 31. Aki téged, Édesanyját, más asszonyokkal együtt megszólított.
 32. Akinek kezét és lábát a keresztre szögezték.
 33. Aki azokért imádkozott, akik Őt keresztre feszítették, kínozták és megölték.
 34. Aki így szólt a gonosztevőhöz: „Még ma velem leszel a paradi-csomban!”
 35. Aki téged, az Ő fájdalmas Anyját szeretett tanítványának, János-nak ajánlott.
 36. Aki így kiáltott fel: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”
 37. Akit ecettel és epével itattak, amikor így szólt: „Szomjúhozom!”
 38. Aki így fohászkodott: „Atyám, a Te kezedbe ajánlom lelkemet!”
 39. Aki végül ezt mondta: „Beteljesedett!”
 40. Aki keserves kínhalált halt érettünk, bűnösökért.
 41. Akinek felnyitották oldalát, ahonnan vér és víz csordult.
 42. Akit a keresztről levéve a te öledbe fektettek.
 43. Akit jó emberek bebalzsamoztak és eltemettek.
 44. Akinek szent lelke alászállt a poklokra és az atyák lelkét megsza-badította.
 45. Aki harmadnapra halottaiból feltámadt.
 46. Aki nagy örömmel töltött el téged és mindazokat, akiknek megjelent.
 47. Aki szemed láttára felment a mennybe és most az Atya jobbján ül.
 48. Aki majdan ítéletet mond élők és holtak felett.
 49. Aki elküldte a Szentlelket mindazoknak, akik hisznek Őbenne.
 50. Aki téged, az Ő szeretett Anyját felvette magához a mennybe, és aki a mennyei Atyával és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké. Amen

(Forrás: Tengernek Csillaga,  2000/4. szám)

Létrehozva 2021. november 11.