Ahol Jézus jelen van

JÉZUS SZENVEDÉSE – gyermekkorunk elmosódó emlékei gyermekistentiszteletekről és vallásoktatásról ma már hatásnélküliek életünkben-vagy Jézus a Fájdalmak Férfia megujító, bilincseket széttörő hatalom-e az életünkben?

Nagyon sok minden a mi életünkben Jézus szenvedéseihez való viszonyulásunktól függ. Jézus arca, a Szenvedő Férfiúé nem megszokott kép. Mögötte ott van a valóság. Itt az az egyetlen szenvedett, aki a szenvedést és a bűnt legyőzte és azon teljes gyözelmet aratott. Minden ember számára a legszebb kép áll elöttünk, akiből kimondhatatlan szenvedés, megaláztatás, csalódás és szégyen között is sugárzik a nemes szeretet. Az ő szeretete a legerősebb és leggyőzelmesebb hatalom, amely tud és akar is segiteni rajtunk minden szükségünkben – és ez gyújt bennünket szeretetre lsten és emberek iránt egyaránt.

A nagyhét, amit Jézussal, a Fájdalmak Férfiával, Isten és Emberfiával élünk át, megújitja a mi életünket.

1. JÉZUS A GETSEMANÉ KERTJÉBEN

Jézus megkisértésekor könyörög és halálfélelmében tusakodik az utolsó csepp véréig-és győz. Kisértéseidben téged is gyözelemre visz és a diadalra utat mutat.

Az első jelszó: harcolj kisértéseid ellen, mert azok mögött mindig az ellenség szándéka áll, hogy téged kétségbeesésbe vigyen, azért kisértéseidben mindig Jézusra nézz, a győztesre.

Nézz rá, fohászkodj hozzá: Jézus, Te vagy a győztes!… minden ellenség a mélységbe rohan.

A második jelszó: Mondj egy “Igen, Atyám”-ot arra, ami neked elviselhetetlennek látszik és nehéznek tűnik. Isten akaratára “Igen, Atyám” – ot mondani azt jelenti, hogy a szenvedésnek nincs hatalma feletted, te megvigasztalt vagy és erősen kerülsz ki a szenvedésböl és a kisértésből.

2. JÉZUS ELFOGATÁSA

Jézust megkötözött kézzel, mint egy áldozati bárányt hajtják birái elé -mint fogoly áll előttünk. Ő ma hív téged magához.

Gyere ide hozzám, a fogoly Jézushoz, ha szíved a bánattól megszakad és nincs békességed, ha kétség fog el -mint tanitványaimat elfogatásom után-, mert Isten akaratát és vezetést nem tudod megérteni. Meg akarod tapasztalni az én erőmet -amely továbbvisz-, békességemet, dicsőségemet, akkor engedd odakötözni magadat, akaratodat, kivánságodat lsten akaratához, az ő útjához -ott, ahol a legjobban szorít.

Hagyd magad ahhoz a helyhez kötözni, amelyiktől talán meneküisz -azokhoz az emberekhez, akiket a legszivesebben otthagynál-, házassághoz, amely már már összeroppant és elviselhetetlennek látszik, a munkához, amelyik olyan ellenszenves, az élethez, amely vágyaidnak olyan kevés teret enged. Közben
pedig ismételd mindig: “Isten akarata szeretet, szíve jóság, csak jó uton vezet”. Akkor egy leszel velem a fogoly Jézussal, mert az én utamon jársz, közel vagy hozzám. A szived megtelik békével és vigasztalással.

3. ]ÉZUS BÍRÁI ELŐTT

Iézust megkötözött kézzel négy bíró elé vezetik. Újabbnál újabb hamis váddal, rágalmazással és szidalommal halmozzák el. Viszont nem szidalmazott, holott őt szidták, hanem mint bárány hallgat csendesen birái elött.

Jézus. Aki ma is él, tudja, ismeri, hol kellett neked szemrehányást elviselni, igazságtalanságot elszenvedm, talán meg is rágalmaznak, ő igy szól hozzád:
Gyere hozzám a bírák elé, ahol engem vádoltak és sok hazugságot fogtak rám. Itt találsz meg engem. Ne tégy úgy, mint az én tanítványaim, akik megszöktek a bírák elől. Nézz szembe a váddal, rágalmazással, szidalommal, ne vágj vissza, ne feleselj, ne alkudozz velük. Ha hozzád nem lehet beszélni, mindig visszavágsz, akkor közelségemet és szeretetemet elveszted. Aki mást vádol, birál, itélkezik, az a gonosz oldalán áll, aki maga is vádló. Az már átél valamit itt is a békétlenség és a keserűség országából.

Aki bárányként tűri a hazug rágalmazást, vádaskodást, gonosz beszédet, az az enyém, a mennyei békének és örömnek egy darabját már itt a földön élvezheti.

4. JÉZUS A GYÖTRELEM ÚTJÁN
A megkötözött Jézus, akit vérszomjas hóhérok kegyetlenül vernek, akinek a vére számtalan sebből folyik, hiv téged, hogy lásd meg bűneidet. Nézz rám, a megkinzottra, ahogyan egész testem össze van törve, nines egyetlen ép hely sem rajtam, a bélpokloshoz lettem hasonló. A kő is meglágyulna szenvedéseim láttán. Ilyen kegyetlen szenvedésre volt szükség, hogy az embereket a testi tisztátalanságaiktól meg lehessen váltani.

Szenvedésem látványa benned is rémületet és undort vált-e ki, tested kívánságai, vágyai és minden más bűnei miatt? Sebeimben szabadulás van mindenki számára, aki testi bűnöktöl szabadulni akar és őszintén megtér. Meg akarsz te is szabadulni? Ettől függ, hogy majd az örökkévalóságban szégyen és gyalázat, vagy dicsőség testét kapod.

5. JÉZUS TÖVISKORONÁJA

Jézus szenvedésének a szivreható szépségében néz rád a töviskorona aló. Szeméböl irgalmas szeretetének egy sugara rád is esik. Szól hozzád: gyere hozzám, ha magadat megalázva, megtiporva, becsapva és megvetve érzed. Most hozzám tartozol. Add magad oda velem együtt a megaláztatásra és megvettetésre és akkor te is sugározni fogsz. Igen, Jézus, az Isten Fla a szégyen és gyalázat mintaképéhez odaalázkodva kérdve néz rád és kérdezi tőled: Akarsz itt velem lenni, mikor az emberek bántanak téged és gyötömek? Megbocsátó szeretettel válaszoij nekik, mint én neked. Akkor igazi tanitványként áldott és boldog leszel.

6. JÉZUS A FÁJDALOM ÚTJÁN

Milyen kép -Jézus az lsten Fia bűneink miatt legyengülve és összetörveviszi keresztjét-, a nehéz teher alatt ismét összeroskad, viszi a keresztet Jeruzsálem utcáin keresztül a Golgotha hegyére. Hivja azokat, akik a tanit ványai akarnak lenni: Gyere, vedd fel a keresztedet és kövess engem! Az eró, a gyözelem, az eredmény, a dicsöség a keresztben van el rejtve. Ezért csó ko ld meg a keresztedet, az az én kezemböl jön, isteni áldások kincseivel van tömve, amit te is hordozhatsz, ha keresztedet engedelmesen válladra veszed.

Hidd el, ez ajándék tölem, ami téged velem eggyé tesz, hozzám hasonlóvá tesz, boldoggá tesz a tökéletes szeretetben.

Ha kereszted nehéz, akkor a trenne levö áldás is nagy.

7. JÉZUS A GOLGOTHA HEGYEN.

Jézus kimondhatatlan kinok között függ a keresztfán. Mitöl van Jézus szenvedésének ez a Szépsége, amiröl kegyetlensége ellenére is, olyan sokan énekeltek,-bár ott minden hangnak el kellene némulnia. A szeretet. Ez volt az, ami ezt a mérhetetlen szenvedést olyan csodálatosan dicsöitette A Golgotha minden testi és lelki szenvedésngk az összesüritése, egybefogása, Jézus szeretetének a leghatalmasabb megnyilvánulása, még akkor is, mikor a gyűlölet minden ereje itt összpontositotta erejét. Szeretet a válasz a bosszúra, haragra, meggyalázásra, megszégyenitésre. Engedte magát testlleglelkileg összetömi, é[etét kész volt halálra adni anélkül, hogy a bosszúnak, a visszavágásnak a legkisebb szlkráját is kiváltotta volna belöle. A szeretet gyözött a szenvedésben, a gyülölet meghalt a szeretetben. Jézus elmondhatta: Elvégeztetett!

Most Jézus hiv téged : akarod, hogy ezt elvégezzem benned is? Azért váltottalak meg, hogy szeretetem tükre légy. Azé a szereteté, amely
nagyobb mint a gyülölet, mert legyözte azt. Hidd el, hogy én Megváltó vagyok!

Senki sem ezeretett bennünket ugy mint Ő, mert senki sem szenvedett annyit értünk mint Ő, Jézus Knsztus.

Azért kell szeretned Őt, mert soha ember még úgy nem szeretett mint Ő. Ezen a földön még soha sem volt egyetlen szív sem ugy megszomoritva, mint az övé!

Te Jézus vagy az én Megváltóm, királyom, vőlegényem. Tied legyen egyedül minden szeretetem.

Verlag Evangelische Marienschwesternschaft

Létrehozva 2017. augusztus 2.