Ferenc pápa iraki útjához

Egy előre jelzett esemény 2021. március 6-án

A Vatikáni Rádió február 9-ei híradása szerint Ferenc 2021. március 5-én pénteken indul Róma Fiumicino repülőteréről Bagdadba, és megkezdi útját Irakban a „testvériség jegyében”.

A látogatás második napján, március 6-án, szombaton délelőtt útnak indul Bagdadból, és repülőgéppel Nedzsefbe utazik, a fővárostól délre, a síita iszlám egyik központjába, ahol látogatást tesz Ali al-Szisztani nagyajatollahnál. Utána Nasszirijába utazik, az Eufrátesz partjára, ahol vallásközi találkozón vesz részt Ábrahám hazájában (vö. Ter 11,31), az Ur-síkságon. Itt beszédet mond, majd visszatér Bagdadba, ahol este szentmisét mutat be a Szent József káld székesegyházban, a tizenegy iraki katedrális egyikében.

Ferenc iraki látogatásának mottója: „Mindnyájan testvérek vagytok” (Mt 23,8). A Vatikáni Rádió tudósítása szerint az iraki utazás logóján Ferenc látható, amint felemelt kézzel köszönti Irakot. Mellette pálmafa, illetve az ország körvonala, a Tigris és az Eufrátesz folyóval. A logón a fehér galamb olajággal a csőrében a békét szimbolizálja, amint a szentszéki sárga-fehér és az iraki piros-fehér-fekete zászló fölött száll. A kép fölött arab, kurd és káld nyelven az út mottója olvasható.

A 2021. március 6-ára kitűzött nedzsefi találkozó egyenes folytatása a 2019. február 4-én az Egyesült Arab Emírségekben, Abu-Dzabiban megrendezett találkozónak. Akkor Ferenc és a szunnita iszlám legfőbb vallási központjának vezetője, az al-Azhar egyetem és mecset főimámja, Ahmad et-Tajjeb közös nyilatkozatot írtak alá többek között arról, hogy „a vallások … sokfélesége és különbözősége isteni bölcs akarat rendelkezése, amellyel Isten az embereket teremtette”. E folyamat távolabbi előzménye a II. János Pál által kezdeményezett találkozó Assisi városában. 1986. október 27-én II. János Pál meghívására a világ vallási vezetői közösen imádkoztak a békéért, ki-ki a maga istenéhez. E találkozók szellemi alapját a II. Vatikáni Zsinatnak az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szóló, Nostra Aetate kezdetű botrányos nyilatkozata képezi.

A még számos további eseményt is magába foglaló folyamat egyik legfőbb jellemzője, hogy a világbékét és a testvériséget Jézus Krisztus, Isten Fia egyedül üdvözítő voltának a megvallása nélkül, a pogányság és a bálványimádás minden formájának az elismerésével fogalmazza meg.

A hit és a keresztség szükségességének a hirdetése elmarad, ehelyett a világbéke és a testvériség az emberiség közös erőfeszítésének az eredményeként tételeződik, „a vallások” összeborulása által.

A katolikus hit szerint az ember az ősszülőktől a bűnös állapotot örökölte (Róm 5,12–20). Az istengyermekség ezért nem a születésünkkel adódik, hanem teljességgel ajándék, amelyet Krisztus által kapott az emberiség. Krisztus Megváltó volta az Egyház missziós küldetésének az alapja. Jézus az út, az igazság és az élet (Jn 14,6), az egyedüli üdvözítő név (ApCsel 4,12), egyedül rajta keresztül részesülhetünk az isteni örök életben. „Mikor azonban Üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete megjelent, megmentett minket, nem a mi igaz cselekedeteinkért, amelyeket véghezvittünk, hanem az ő irgalmasságából, a Szentlélek újjáalkotó és megújító fürdője által, akit bőségesen kiárasztott ránk Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy kegyelme révén megigazulva, reménybeli örököseivé legyünk az örök életnek.” (Tit 3,4–7.)

Az istengyermekség a Krisztusban elnyert megszentelő isteni malaszt legnagyobb hatása. A kiengesztelődést Krisztus kereszthalála hozta el, ezért Krisztus minden megigazulás forrása. A megigazulás a hitből és a hit által jön (Róm 1,17; 3,22; Gal 2,16), gyökere tehát a hit, Isten kegyelme által (Róm 3,22; 5,2). A megigazulásban a hívő ember Isten fogadott gyermekévé válik és elnyeri a mennyei örökséget.

A gyermekké fogadást a Szentlélek valósítja meg szellemi és kegyelmi módon a hit és a keresztség által. Az Egyház tanítása szerint a testvériség és béke Krisztusban valósul meg, a Szentlélekkel egységben, aki által Istent mi is Atyánknak szólíthatjuk. „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,16) „Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra.” (Gal 3,27). „Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok!” (1Pt 5,14) „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya!” (Róm 8,14–15)

Fülep Dániel

Forrás: a Tengernek Csillaga folyóirat 2021. március-áprilisi számában megjelent, hasonló című tudósítás bővített változata

Létrehozva 2021. március 6.