Az árral szemben

„Ha a forrásra akarsz lelni,
a magasba kell törnöd, az árral szemben.

engedd megéreznem üdeségét, éltető üdeségét.”1

 

Az árral szemben – ezt a címet választottam írásom élére. Rendkívül kényes témákról lesz szó, amelyekben, ha nem is a megoldást, de legalább egyfajta kezdeti tájékozódást és helyes viszonyulást keresek legalább önmagam számára, aki bukdácsoló keresztényként keresi helyét a világban; ugyanakkor klienseivel empatizáló pszichiáterként törekszik szenvedéseik mélyebb megértésére és enyhítésére. A médiákban, úgy a neves lapokban, mint a személyes közösségi felületeken számtalan helyen botlik az ember az LMBTQ mozgalom kérdéseit feszegető vitákba. Rossz érzés fog el ezektől a késhegyig menő vitáktól, sok esetben személyeskedésig terjedő, affekt telített, színvonaltalan csörtéktől.

Gondolkodó keresztény, LMBTQ ügyekkel kapcsolatban joggal érezheti, tudományos szinten lemaradásban vagyunk.

Nem tudunk jól érvelni, kidolgozatlan a mondandónk. Így aztán nem csoda, hogy sok szerencsétlenül, felkészületlenül, indulatból megfogalmazott nyilatkozat hangzik el a hagyományos keresztény értékek védelmezői részéről. Ugyanakkor, az un progresszív táborból sem mindenki a párbeszéd híve, hiszen sokan „párbeszéd” címszó alatt, pusztán a feltétel nélküli megadást tudják elfogadni a tradíciók védelmezői részéről. Minden egyéb intoleranciának és gyűlöletbeszédnek minősül, amelynek akár jogi következményei is lehetnek, hiszen a jogi környezet is gyökeres változáson megy át az egész nyugati világban. Ebben a helyzetben arra teszek kísérletet, hogy keressem azokat az érveket és azt a hangnemet, amely egyaránt elveti a gyűlöletbeszéd indulatait, amely tekintettel van minden érintett érzékenységére, ugyanakkor nem adja fel azokat az alapelveket sem, amelyek a kereszténység egész története folyamán érvényben voltak. Eszményképem az indulatokat mellőző reflexió, amely a párbeszéd előszobája lehet, vagy, ha nem is vezet olyan messzire, legalább nyersanyagot szolgáltathat az építő jellegű továbbgondolásra: „Mert az ismeret is szervezi az identitást.”2

Azt, hogy a tudomány merre fejlődik, az adott kor uralkodó ideológiája befolyásolja, de az elért eredmények értelmezése is visszahat a világképre. XVI. Benedek pápa egy írása szerint Gallileivel hasadt ketté az addig egységes emberi tudás, spirituális tudásra és természettudományosra3. A Gallilei eredményeire is építő Newton mechanikája azonban még egy szilárd világképet tett lehetővé. Newton még hitte, hogy a Teremtő Isten elegendő nyomott hagyott a teremtésben ahhoz, hogy a kutató embernek azok felismerése révén ne maradjanak kételyei. Ma már azonban, aki megvallja hitét a teremtésben és az azt létrehozó intelligens tervezőben, az akkor is nevetségessé válik, ha nem utasítja el az evolúció lépéseinek tényeit. Newton mechanikáját mára kiegészítette Einstein relativitás-elmélete, amely a fizikán túl, a

————————-

1 II. János Pál pápa: Római triptichon; Új Ember Kiadó, 2003, ford.: Zsille Gábor

2 A fehér barát című pálos újság legújabb (2020. 1-2. szám) számában találtam.

3 Benedek Európája a kultúrák válságában. Szent István Társulat. Bp., 2005.

———————–

relativizmus filozófiájának is jelentős táptalaja lett. Ez utóbbinak radikális és totális változata a posztmodern világkép nem akar objektív igazságot elismerni, vagyis az igazság is relatív lett.

„Isten meghalt” – osztják sokan Nietzsche véleményét. Korunk himnusza John Lenon Imagine című dala lett – hiszen a mai ember valóban „elképzeli” és valóban úgy él, „mintha nem lenne fölöttünk menyország és mintha nem lenne alattunk pokol”.

Humanista vagyis egyedül az emberre tekintő új, szekuláris vallás született, amelyben a hagyományos vallás és a haza fogalma egyaránt idejétmúlttá vált.

A radikális és totális relativizmus logikus következménye az etikában az utilitarizmus, vagyis a haszonelvűség teljes uralomra jutása, ahol a tett helyességét annak eredménye igazolja, szemben az arisztotelészi és a keresztény etikával, ahol a jó cselekedet végrehajtása önmagában erényes. Vagyis az utilitarista számára nincs objektív jó, hanem azt tekintik jónak, ami a lehető legtöbb embernek ad lehetőséget a lehető legjobb életre. Az utilitarizmus szerint az emberek cselekedeteit az örömelv magyarázza: cél a boldogság maximalizálása és a fájdalom, a szenvedés minimalizálása. Az etikában a bibliai aranyszabályra alapozott Kant-féle kategorikus imperatívusz helyét így egyfajta hedonisztikus imperatívusz4 foglalta el.

Miközben a szekuláris világ egy széles körben elfogadott filozófiai rendszer talaján, erre koherensen épülő etikai-morális rendszer elvei szerint működik, amelyben minden olyan magától értetődő – de amelyben sokminden mégis olyan idegen az évezredekre visszamenő bibliai hittől – mi keresztények egészen elbizonytalanodtunk. XVI. Benedek pápa Hit, igazság, tolerancia5 című könyvében mutat rá e válság gyökerére. Szerinte a centrumban egy helytelen tolerancia fogalom áll, amelynek mentében elbizonytalanodtunk abban, hogy hitünk a religio vera” azaz az igaz vallás. Ehelyett elfogadtuk, hogy minden út egyformán jó lehet, a miénk is csak egy a sok közül. Ezzel a háttérrel pedig nem tudjuk úgy felvenni a küzdelmet a jelen kor kihívásaival, mint ahogy az őskeresztények tették a maguk korában, az antik görög-római civilizáció körülményei között. A missziós lendület megtört, utóvédharcokat vívunk.

A szekuláris világ relativista filozófiáján és az utilitarista etika hedonisztikus imperatívuszán felnőtt mai átlagember számára tehát magától értetődő egyre több dolog, amely ugyanakkor idegen a bibliai hit követelményeitől: magától értetődővé lett a szexuális szabadosság; magától értetődő, hogy a házasság csak egy polgári szerződés, amely felbontható; hogy a nem kívánt magzat abortálható; hogy az öregek, betegek számára az eutanázia az emberséges kiút; hogy az egynemű párok is házasságot köthessenek és gyermekeket fogadhassanak örökbe. A sor pedig valószínűleg még nem teljes, hiszen vannak már javaslatok a csoportházasságra (kettőnél több személy egy házasságban) illetve a születés utáni abortuszra (amit ma még ugyan gyermekgyilkosságnak nevezünk) – ugyanazon indikációkkal, amelyek alapján ma még „csak” a magzatot lehet abortálni.

Amikor aztán ezen jelenségek kapcsán a keresztény értékek szellemében próbáljuk kifejteni a véleményünket, úgy tekintenek ránk, mint aki tagadja az egyszeregyet.

—————————-

4 A kifejezést David Pearce: The Hedonistic Imperative (1996) című könyvéből vettem. Ott szerepel a Paradise- Engineering” – a Paradicsom mérnöki úton való létrehozása kifejezés, amely géntechnológiai manipulációk révén kívánja elérni a tökéletes, fájdalommentes, boldog életet, amelynek megvalósítása erkölcsi kötelesség, vagyis: hedonisztikus imperatívusz. Lásd: www.hedweb.com

5 Hit, igazság, tolerancia. Ős-Kép Kiadó, Budapest, 2019

—————————-

Ebben a konstellációban nem csoda, ha az LMBTQ mozgalom könnyen tör előre. Céljaikat a legtöbb ember számára mind filozófiai, mind etikai-morális szinten jól megalapozták, magától értetődővé tették: nem ártanak senkinek, tehát adassék meg nekik is az, ami mindenki másnak: házasodhassak, nevelhessenek gyerekeket. Ha pedig „a pszichológia az új papság” – ahogy manapság sokan vélekednek – akkor megvan az az instancia is, amely az esetleges aggályok alól megadja a feloldozást.

Újabban évről-évre tanúi lehetünk az egyre látványosabb Pride felvonulásoknak. A Meleg Büszkeség eme rendezvényei körül szoktak kitörni a témával kapcsolatban a legparázslóbb viták. Ezzel kapcsolatban érdekes asszociációkra ad alkalmat egy történelmi párhuzam. Aurelius Augustinus avagy Szent Ágoston a 400-as évek elején írt Isten városáról (De Civitate Dei)6 című művének első felében végigveszi az antik Róma vallási és filozófiai alapjait, amelyeket keresztényként kritizál és cáfol. Ezeket nagyon is jól ismerte, hiszen ő is csak felnőttként tért meg, még a kereszténység államvallássá tétele előtt. A leírtak között szerepel a Liberalia ünnepe, Pater Liber tiszteletére. A név Bacchus avagy Dionüsszosz latin megfelelője. Az ókori Liberalia tehát a Bacchanália szinonímája, egyfajta több napos fallosz-ünnep, felvonulás, amikor még a tisztes és szolíd emberek is teljesen kivetkőznek magukból, teljesen gender-független módon. Akárcsak a mai Liberalia Büszke felvonulásainak korában, a „love is love” jelszava alatt.

A XX. században a kommunizmus, mintegy vallásként viselkedett: saját dogmákkal, morállal, liturgiával, körmenetekkel. A szembenállók mint az igaz hit ellenségei, mint eretnek, kapták meg büntetésüket.

Most mintha megint új vallás születne, a radikális liberalizmusé – szintén saját dogmákkal, morállal, szekuláris liturgiával és körmenetekkel.

A szembenállók, mint az igaz hit ellenségei, mint eretnekek, kapják meg büntetésüket, amely azzal kezdődik, hogy véleményükkel kiírják magukat a társadalmi közbeszéd szalonképes résztvevőinek köréből.

Érdekes, hogy a radikális liberalizmus által követelt újdonságok szószólóinak jelentős része „progresszív keresztényként” határozza meg magát, követelve a teljes egyházi tanítás és gyakorlat ilyen értelmű gyökeres reformját. Hogy ez milyen konkrét változásokat jelent, az már jól megfigyelhető számos nyugati protestáns egyházi közösség esetében, akik már elfogadták ezeket a követeléseket: egyneműek házassága, protestáns egyházi részvétel a Pride rendezvényein, szivárványos zászló a templomokon, stb. Érdekes történet a St. Pauli templom esete Malmöben. A szentélybe, oltárkép gyanánt a XVI. századi Lucas Cranach híres Ádám, Éva jelenetének egy olyan modern variációja került, ahol két Ádám és két Éva alkot egy-egy meleg és leszbikus párt a Paradicsomban álló almafa két oldalán. Elisabeth Ohlson Wallin alkotását azonban végül le kellett venni, mert a fán rejtőző kígyó egy transzvesztita alakjában van ábrázolva. Az pedig, hogy a transzvesztita a gonosz alakjával azonosítható, kiverte a biztosítékot. Ezért ugyanattól a művésznőtől másik képet vettek, amely szintén egy XVI. századi Utolsó vacsora kompozícióra hajaz, de itt Jézus magas sarkú cipőben, transzvesztiták társaságában látható. Végül az egyháztanács leváltotta a vezető lelkészt és mindegyik képet eltávolíttatta. A Katolikus Egyház ilyen szinten még nem szembesül a problémával, de a küzdelem előszele ideért és egyfajta ostrom előmunkálatok úgy tűnik nálunk is megkezdődtek.

—————————

6 Szent Ágoston: Isten városáról I.-IV. Kairosz Kiadó, Bp. 2005, 2006, 2009

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2020. október 6.